Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Grondwettelijk Hof - 40/2009 - 11-03-2009

  Vernietigingsberoep tegen de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden - bestrijding van racisme en xenofobie - legaliteitsbeginsel in strafzaken - discriminatie - opzettelijke directe discriminatie - opzettelijke indirecte discriminatie - opdracht tot discrimineren - intimidatie - positieve actie - segregatie - behoren tot een groep of een vereniging die discriminatie of segregatie verkondigt - aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld - verspreiding van denkbeelden die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat - behoren tot een groep of vereniging die discriminatie of segregatie verkondigt - positieve actie - omkering van bewijslast - houders van een vorderingsrecht - jurisdictionele waarborgen - recht op een eerlijk proces - vrijheid van meningsuiting - vrijheid van vereniging en van vergadering - verwerping van het beroep onder voorbehoud van interpretatie

 • Grondwettelijk Hof - 39/2009 - 11-03-2009

  Vernietigingsberoep tegen de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie – bestrijding van discriminatie - legaliteitsbeginsel in strafzaken - opzettelijke directe discriminatie - wezenlijke en bepalende beroepsvereisten - wezenlijke, legitieme en gerechtvaardigde beroepsvereiste - positieve actie - opzettelijke indirecte discriminatie - opdracht tot discrimineren - intimidatie - weigering tot het maken van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap - sanctieregeling - burgerlijke maatregelen - forfaitaire schadevergoeding - organisatie waarvan de grondslag op geloof of levensbeschouwing is gebaseerd - positieve actie - omkering van de bewijslast - houders van een vorderingsrecht - jurisdictionele waarborgen - recht op een eerlijk proces - beroep verworpen onder voorbehoud van interpretaties

 • Grondwettelijk Hof - 50/2009 - 11-03-2009

  Prejudiciële vraag - maatschappelijke dienstverlening - vreemdelingen in onwettig verblijf - dringende medische hulp - onderzoek behoeftigheid vereist

 • Grondwettelijk Hof - 36/2009 - 04-03-2009

  Prejudiciële vraag – artikel 20 § 3 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State – procedure toelaatbaarheid cassatieberoepen - bestaanbaarheid met art. 10, 11 en 191 GW juncto art. 6 EVRM – geen recht om gehoord te worden – geen uitspraak in openbare terechtzitting – gerechtelijke achterstand – dilatoire beroepen – afwijkende procedureregels gerechtvaardigd – geen onevenredige beperking rechten rechtzoekenden – wapengelijkheid – rechtspraak EHRM – arresten en beschikkingen toegankelijk voor het publiek – beknopte motivering weigering toelating - geen schending

 • Grondwettelijk Hof - 17/2009 - 12-02-2009

  Vernietigingsberoep tegen art. 1 tot 34 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, zoals ingevoegd bij artikel 3 van de wet van 10 mei 2007 - vernietigingsberoep tegen art. 2 tot 49 en 52 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie - vernietigingsberoep tegen art. 2 tot 39 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen – beroep verworpen onder voorbehoud van interpretaties

 • Grondwettelijk Hof - 1/2009 - 08-01-2009

  Artikel 20 § 3 gecoördineerde wetten op de Raad van State – toelaatbaarheid cassatieberoep – geen openbare terechtzitting – partijen worden niet gehoord – openbaarheid van arresten en vonnissen - geen openbaarheid - artikel 6 EVRM – schorsings- en annulatieberoep - artikel 10, 11 en 191 Grondwet - wapengelijkheid – geen schending

 • Grondwettelijk Hof - 182/2008 - 18-12-2008

  Vernietigingsberoep tegen de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat – art. 1022 Ger. W. –rechtsplegingsvergoeding ten laste van in het ongelijk gestelde partij - juridische tweedelijnsbijstand – door de Koning vastgesteld minimum aan rechtsplegingsvergoeding – afwijking – kennelijk onredelijke situatie – interpretatie – bedrag onder het door Koning vastgestelde minimum

 • Grondwettelijk Hof - 148/2008 - 30-10-2008

  Artikel 39/76 § 1 Vreemdelingenwet - beroep tegen beslissingen van CGVS inzake asiel en subsidiaire bescherming - volheid van rechtsmacht - nieuwe gegevens in de loop van de procedure – artikelen 10 en 11 Grondwet – rechten van de verdediging - geen schending

 • Grondwettelijk Hof - 132/2008 - 01-09-2008

  Echtgenoten zonder minderjarig kind ten laste - een van de echtgenoten heeft geen recht op leefloon - echtgenoot in illegaal verblijf - geen tarief samenwonenden - geen discriminatie

 • Grondwettelijk Hof - 95/2008 - 26-06-2008

  Wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - artikelen 4, 5, 6, 7, 26, 39, 42, 44, 53, 55, 58, 74 en 77 - art. 9ter Vreemdelingenwet - subsidiaire bescherming - verschil in behandeling - gerechtvaardigd - gezinshereniging - uitsluiting - kinderen uit een polygaam huwelijk - vernietiging - leeftijd van gehuwden en partners - evenredige maatregel - ouders van een als vluchteling erkende minderjarige - voorwaarden - vrijstelling voorwaarden beperkt in de tijd - vernietiging - voldoende huisvesting - bevoegdheid gewesten - geen inbreuk - controles -vermoedens van fraude of schijnsituaties - wettig doel - evenredig - interpretatie - subsidiaire bescherming - asielaanvraag - detentie - onderzoek van de verantwoordelijkheid van België voor de behandeling van de asielaanvraag - gevallen - duur - detentie tijdens de asielprocedure - meervoudige asielaanvragen - onderzoek - DVZ - CGVS - art. 52 Vreemdelingenwet - afwijzing asielaanvraag na summier onderzoek of op louter formele gronden - interpretatie - asielaanvraag van een EU-burger - niet inoverwegingname door de CGVS - verschil in behandeling - verantwoord - overgangsregeling - subsidiaire bescherming - nieuw element - interpretatie

 • Grondwettelijk Hof - 81/2008 - 27-05-2008

  Wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - art. 80, 154, 157, 175, 180, 185, 186, 189, 192 en 235 - beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid of beroep tot het bevelen van voorlopige maatregelen - mogelijkheid tot gedwongen verwijdering na 72 uur - vernietiging - beroep tegen beslissing van de Commissaris-generaal in zaken van asiel en subsidiaire bescherming - 15 dagen - vernietiging - handhaving gevolgen van vernietigde bepaling - schorsingsberoep bij uiterst dringende noodzakelijkheid tegen verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel - 24 uur - vernietiging - handhaving gevolgen van vernietigde bepaling - gedwongen uitvoering van verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel - 24 uur - vernietiging - handhaving gevolgen van vernietigde bepaling - beroep in asiel en subsidiaire bescherming - nieuwe gegevens - interpretatie - geen beperking volle rechtsmacht Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - meervoudige asielaanvragen - geen schorsingsberoep - interpretatie - enkel van toepassing op bevestigende beslissing van de minister of zijn gemachtigde

 • Grondwettelijk Hof - 73/2008 - 24-04-2008

  Nationaliteit - kind in België geboren uit vreemde ouders - geen automatische toekenning van de Belgische nationaliteit - recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - rechten van het kind - verwerping beroep

 • Grondwettelijk Hof - 153/2007 - 12-12-2007

  Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap - gevestigde vreemdeling - geen recht - schending art. 10 en 11 Grondwet - schending art. 14 EVRM en art. 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM

 • Grondwettelijk Hof - 110/2006 - 28-06-2006

  Sociaal recht - 1. Sociale zekerheid - Gewaarborgde gezinsbijslag - a. Residuair stelsel - b. Vreemdeling - Illegaal op het grondgebied van het Rijk verblijvende ouder van een Belgisch kind - 2. Maatschappelijke dienstverlening.

 • Grondwettelijk Hof - 194/2005 - 21-12-2005

  Sociaal recht - Maatschappelijke dienstverlening - Dringende medische hulp - Vreemdelingen - Ouders die illegaal op het grondgebied van het Rijk verblijven - Ouders van een zwaar gehandicapt minderjarig kind dat in de absolute onmogelijkheid verkeert om het grondgebied te verlaten. # Rechten en vrijheden - a. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - b. Recht om een menswaardig leven te leiden - c. Rechten van het kind.

Pagina's