Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Grondwettelijk Hof - 122/2013 - 26-09-2013

  Prejudiciële vraag - leefloon - toekenningsvoorwaarden - Vreemdeling - partner van een Belgische burger die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer - partner van een niet-Belgische Europese burger - recht om een menswaardig leven te leiden - recht op eerbiediging van het gezinsleven - Europees recht - recht van vrij verkeer en verblijf – vreemdelingenrecht – art. 3, 3°, tweede streepje RMI-wet – geen schendingg

 • Grondwettelijk Hof - 124/2013 - 26-09-2013

  Prejudiciële vraag - tegemoetkomingen aan personen met een handicap - begunstigden - persoon die vluchteling is - in België verblijvende vreemdeling die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft - Europees recht – Vreemdelingenrecht – Prejudiciële vraag HvJ

 • Grondwettelijk Hof - 125/2013 - 26-09-2013

  Art. 6, § 2 wet van 22 maart 2001 – inkomensgarantie voor ouderen - residuair stelsel - rechthebbenden die hun hoofdverblijfplaats delen met andere personen - verlies van het recht op het verhoogde basisbedrag - economisch-financieel voordeel - afwezigheid van economisch-financieel voordeel - samenwoning met een illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdeling - schending

 • Grondwettelijk Hof - 121/2013 - 26-09-2013

  Vernietingsberoep – Wet 8 juli 2011 - gezinshereniging - voorwaarden tot gezinshereniging ten aanzien van familieleden van een onderdaan van een derde Staat – art. 10 Vw. – art. 10bis Vw. - voorwaarden tot gezinshereniging ten aanzien van familieleden van een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie dan België – art. 40bis Vw. - voorwaarden tot gezinshereniging ten aanzien van familieleden van een Belgische onderdaan – art. 40ter Vw. - voorwaarden tot gezinshereniging op grond van de bilaterale akkoorden tussen de Belgische Staat en bepaalde landen – gedeeltelijke vernietiging – verwerping onder voorbehoud van interpretatie

 • Grondwettelijk Hof - 106/2013 - 18-07-2013

  Vernietigingsberoep – art. 2 Wet van 12 september 2011 – art. 23 Wet van 19 januari 2012 - NBMV - minderjarige uit de EER - uitsluiting - minderjarige die handelingen zou hebben gepleegd die de openbare rust, de openbare orde of de veiligheid van het land kunnen schaden - uitsluiting - identificatie - dienst voogdij - belang van het kind - niet-cumuleerbaarheid met een procedure tot bescherming, machtiging of toelating tot verblijf of tot vestiging - verhoor van de minderjarige - duurzame oplossing - beoordelingsbevoegdheid van de minister - fraude – sancties - rechtscolleges - bevoegdheid - geschil over een burgerlijk recht - rechten en vrijheden – art. 10, 11 Gw. – art. 22bis Gw. – art. 14 EVRM – art. 2 Kinderrechtenverdrag - rechten van het kind - wettigheidsbeginsel - verbod van discriminatie - recht om gehoord te worden - verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 107/2013 - 18-07-2013

  Asielprocedure - veilig land van herkomst - vermoeden - omkering van de bewijslast - art 57/6/1 Vw. - beperking tot vijftien dagen van de termijn waarbinnen de Commissaris-generaal een beslissing moet nemen - aanvangspunt van de termijn - wettigheidsbeginsel - machtiging aan de Koning - niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - andere kwetsbare personen - Europees recht - omzetting van een richtlijn - voorbehoud van interpretatie - geen schending

 • Grondwettelijk Hof - 92/2013 - 19-06-2013

  Prejudiciële vraag - adoptiepremie - geadopteerd kind - verlaten kind dat door een natuurlijke persoon ten laste is genomen met toepassing van de Marokkaanse wet – Moudawwana – Kafala - uitsluiting - rechten van het kind - recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Artikel 73quater Kinderbijslagwet – art. 10, 11 Gw. – art. 22bis Gw. – art. 2 Kinderrechtenverdrag – art. 20 Kinderrechtenverdrag – art. 8 EVRM – art. 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM - geen schending

 • Grondwettelijk Hof - 84/2013 - 13-06-2013

  Prejudiciële vraag - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Rechtspleging - Termijn van vijftien dagen voor de partijen om te vragen om te worden gehoord - Aanvangspunt - Verzending van de beschikking waarbij de kamervoorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen of de door hem aangewezen rechter de partijen ervan in kennis stelt dat de kamer zonder een terechtzitting uitspraak zal doen – art. 10, 11 Gw. – art. 39/73, § 2 Vw. – geen schending

 • Grondwettelijk Hof - 43/2013 - 21-03-2013

  Prejudiciële vraag – maatschappelijke dienstverlening – subsidiaire bescherming – 9ter Vw. – dringende medische hulp – art. 3 EVRM - artikel 11, lid 1 ECOSOC-verdrag – art. 13 EVRM – geen schending

 • Grondwettelijk Hof - 37/2013 - 14-03-2013

  Vlaamse Gemeenschap - volwassenenonderwijs - inschrijvingsvoorwaarden - vreemdelingen - wettig verblijf - recht op onderwijs - vrijheid van onderwijs - beperkingen - recht op toegang tot onderwijs – art. 2 Eerste Aanvullend Protocol EVRM - art. 2 ECOSOC-verdrag – art. 13 ECOSOC-verdrag – verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 12/2013 - 21-02-2013

  Art. 1, zesde lid Wet Gewaarborgde Gezinsbijslag - begunstigden - vreemdelingen -buitenlandse aanvrager die een kind ten laste heeft dat geen unieburger is - voorwaarde van vijf jaar verblijf in België - buitenlandse aanvrager die een kind ten laste heeft dat Belg is - geen voorwaarde van vijf jaar verblijf in België - rechten van het kind - bescherming van eigendom – geen schending

 • Grondwettelijk Hof - 114/2012 - 04-10-2012

  Sociaal recht - Sociale zekerheid - Tegemoetkomingen aan personen met een handicap - Begunstigden - Buitenlandse persoon met een handicap die tot onbeperkt verblijf in België is gemachtigd maar onder geen enkele categorie van personen valt die tot het voordeel van de wet zijn toegelaten - Inschrijving in het vreemdelingenregister dan wel het bevolkingsregister - Recht op maatschappelijke dienstverlening. # Rechten en vrijheden - 1. Recht om een menswaardig leven te leiden - 2. Eigendomsrecht.

 • Grondwettelijk Hof - 106/2012 - 09-08-2012

  Vordering tot schorsing – art. 6, § 1 Opvangwet van 19 januari 2012 – moeilijk te herstellen ernstig nadeel - verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 108/2012 - 09-08-2012

  Prejudiciële vraag - tegemoetkomingen aan personen met een handicap – inschrijving vreemdelingenregister – uitsluiting – art. 4 Wet 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap – geen schending

 • Grondwettelijk Hof - 88/2012 - 12-07-2012

  Rolrecht - invoering - vermenigvuldiging met het aantal bestreden beslissingen - begunstigde van de pro deo - verplichting vanaf het indienen van het verzoekschrift het voordeel te vragen - Beroep - geldboete wegens kennelijk onrechtmatig beroep - versnelde procedure die geen terechtzitting omvat - mogelijkheid om het houden van een terechtzitting aan te vragen - recht om een proceduregeschrift ter repliek neer te leggen - rechten en vrijheden - economische, sociale en culturele rechten - recht op juridische bijstand - standstill-verplichting - fiscaal wettigheidsbeginsel - delegatie aan de uitvoerende macht - jurisdictionele waarborgen - recht op toegang tot de rechter - daadwerkelijk beroep voor een onafhankelijk en onpartijdig rechter - recht op een eerlijk proces - wapengelijkheid - contradictoir karakter - rechten van de verdediging – gedeeltelijke vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 82/2012 - 28-06-2012

  Art. 9ter Vw. – vernietigingsberoep – medische regularisatie - specifieke procedure - geneeskundig onderzoek - waarborgen - rechten van de patiënt - vereiste van een standaard medisch getuigschrift - bewijs van de identiteit - medisch beroepsgeheim - rechten en vrijheden - recht om een menswaardig leven te leiden - recht op bescherming van de gezondheid - recht op medische hulp - recht op eerbiediging van het privéleven - verbod van onmenselijke of vernederende behandelingen – verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 65/2012 - 10-05-2012

  Prejudiciële vraag – art. 10, 11 Gw. – art. 191 Gw. - artikel 39/57 Vw. - art. 74/8 Vw. – art. 12 Gw. – art. 15 EVRM - rechten en vrijheden - persoonlijke vrijheid en veiligheid - objectief criteriumu - vrijheidsberoving – doel – effectieve verwijdering – clandestiniteit voorkomen - BGV - beroep tot nietigverklaring - verkorte beroepstermijn – 15 dagen– geen schending

 • Grondwettelijk Hof - 42/2012 - 08-03-2012

  Prejudiciële vraag - art. 1, zesde en zevende lid Wet Gewaarborgde Gezinsbijslag - art. 10 en 11 Gw. - gewaarborgde gezinsbijslag - residuair stelsel - begunstigden - subsidiair beschermden - voorwaarde van verblijf in België - vluchtelingen - geen voorwaarde van verblijf in België - lacune in de wetgeving - schending

 • Grondwettelijk Hof - 42/2012 - 08-03-2012

  Prejudiciële vraag - art. 1, zesde en zevende lid Wet Gewaarborgde Gezinsbijslag - art. 10 en 11 Gw. - gewaarborgde gezinsbijslag - residuair stelsel - begunstigden - subsidiair beschermden - voorwaarde van verblijf in België - vluchtelingen - geen voorwaarde van verblijf in België - lacune in de wetgeving - schending

 • Grondwettelijk Hof - 16/2012 - 02-02-2012

  Vordering tot schorsing - Art. 9 Nieuwe Wet Gezinshereniging van 8 juli 2011 - gezinshereniging - derdelands ouder - Belgisch kind - kind Unieburger - art. 40ter Vw. - art. 40bis Vw. - belang - ernstige middelen - geen MTHEN - vordering verworpen

Pagina's