Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 256.552 - 16-06-2021

  Humanitair visum – minderjarige broers van subsidiair beschermde – geen mogelijkheid tot DNA-test voorzien in beslissing – wel voorzien bij gezinshereniging moeder – twijfels over leeftijd en authenticiteit paspoorten – verschil opgegeven leeftijd met paspoorten – geen onderzoek gevoerd naar authenticiteit – schending zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 256.594 - 16-06-2021

  Gezinshereniging – familie van erkend vluchteling – art. 10 Vw. - overmacht – onduidelijk welke reisdocumenten gevraagd worden – Eritrea - mondelinge weigering – termijn soepelere voorwaarden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 256.559 - 16-06-2021

  Gezinshereniging – familie van erkend vluchteling – art. 10 Vw. – Afghanistan - overmacht – Covid-maatregelen in Pakistan - termijn soepelere voorwaarden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 255.998 - 09-06-2021

  BGV – bijlage 13quinquies – nieuwe stukken bij verzoekschrift – ex tunc beoordeling in annulatieberoep – nieuwe stukken ondersteunen slechts eerdere verklaringen – mee in beraad genomen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.776 - 30-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – vrees voor ex-man en schoonfamilie – femicide – gendergerelateerd geweld – onvoldoende bescherming – art. 48/7 Vw. – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.748 - 26-03-2021

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – weigering door gemeente – geen paspoort met geldig inreisvisum voorgelegd - HvJ 25 juli 2002, Brax, C-459/99 - HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman – art. 41, § 2 Vw. – niet kennelijk onredelijk – art. 8 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.654 - 25-03-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijns origine – Libanon – ernstige financiële problemen UNRWA – Covid-19 – art. 55/2 Vw. – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.246 - 19-03-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Congo – religieuze – slachtoffer van misbruik tijdens religieuze opleiding in Spanje – geen geloof aan terugkeer naar Congo in 2017 – onvoldoende onderzoek - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.868 - 11-03-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijns origine – Gaza – ernstige financiële problemen UNRWA – Covid-19 – art. 55/2 Vw. – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.070 - 26-02-2021

  Gezinshereniging – familielid van een derdelander – bewijs verwantschap - niet-gelegaliseerde huwelijksakte – art. 30 WIPR – art. 12bis, § 5 en 6 Vw. – cascaderegeling – HvJ 13 maart 2019, nr. C-635/17, E. t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie – rechtsmacht RvV - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 249.930 - 25-02-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijns origine – Gaza – ernstige financiële problemen UNRWA – Covid-19 – art. 55/2 Vw. – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.009 - 25-02-2021

  Vrijheidsbeperkende maatregel – verbod om toegewezen gemeente te verlaten, beschikbaar blijven voor coaches en dagelijkse melding bij plaatselijke politie – art. 7, vierde lid Vw. – rechtsmacht RvV – geen vrijheidsberovende maatregel – art. 39/1, § 1 Vw. – mogelijkheid opheffing door minister doet geen afbreuk aan bevoegdheid RvV om wettigheid vrijheidsbeperkende maatregel te onderzoeken – art. 63 en 68 Vw. – art. 47 EU-Handvest – evenredigheid – geen perspectief op daadwerkelijke verwijdering binnen redelijke termijn – schending zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 249.784 - 24-02-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijns origine – Gaza – ernstige financiële problemen UNRWA – Covid-19 – art. 55/2 Vw. – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 249.489 - 22-02-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – art. 48/4 Vw. – veiligheidssituatie – informatie EASO – provincie Baghlan – NBMV – jonge leeftijd – beperkte scholing – risicoverhogende factoren – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 249.056 - 15-02-2021

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – herkomst van de bestaansmiddelen – beschikken – doet wetgever - GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – gelijke behandeling Belgen en derdelanders – HvJ 3 oktober 2019, nr. C-302/18 – herkomst van de middelen is geen beslissend criterium – HvJ 12 december 2019, nrs. C-381/18 en C-382/19, G.S en V.G – HVJ 17 juli 1997, nr. C-28/95, Leur-Bloem – RvS 24 oktober 2017, nr. 239.533 – RvS 17 januari 2017, nr. 237.044 – vermijden uiteenlopende uitleggingen – richtlijnconforme uitlegging – GWH 24 oktober 2019, nr. 149/2019 kon nog geen rekening houden met HvJ 3 oktober 2019, nr. C-302/18 – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 248.812 - 09-02-2021

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – art. 40ter Vw. – (fictieve) moeder/zoon relatie – geen liefdesrelatie – art. 40bis, § 2, 2° Vw. – samenlevingsproject dat vergelijkbaar is met dat van echtgenoten – GwH 28 januari 2021, nr. 13/2021 – huwelijksbeletsel – niet kennelijk onredelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 248.730 - 05-02-2021

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – aanvraag in België - buitengewone omstandigheden – art. 12bis, § 7 Vw. – hoger belang van het kind – belangenafweging – jonge kinderen – tijdelijke scheiding – art. 8 EVRM – art. 7 Handvest – ruime beoordelingsmarge vereist nauwgezette motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 248.551 - 02-02-2021

  Derdelands student – aanvraag statuutswijziging naar zoekjaar – art. 9, al. 2 Vw. – art. 25/2 Vb. – art. 25 Richtlijn (EU) 2016/801 – niet omgezet in Belgisch recht - voldoende duidelijke bepaling - rechtstreekse werking - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 248.519 - 01-02-2021

  Derdelands student – aanvraag statuutswijziging naar zoekjaar – art. 9bis Vw. – art. 25 Richtlijn (EU) 2016/801 – niet omgezet in Belgisch recht - voldoende duidelijke bepaling - rechtstreekse werking - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 248.194 - 26-01-2021

  Gezinshereniging – familieleden van erkende vluchteling – art. 10 Vw. – termijn van 1 jaar na erkenning – hoger belang van het kind – verblijf in vluchtelingenkamp – precaire situatie – geen administratief dossier - vernietiging

Pagina's