Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Cassatie - P.22.1208.F - 09-11-2022

  Detentie - verzoek tot invrijheidsstelling - art. 5.4 EVRM - opeenvolgende autonome detentiebeslissingen - art. 71 Vw. - vrijlating of uitwijzing - verwerping

 • Hof van Cassatie - P.22.1122.N en P.22.1181.N - 27-09-2022

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – verzoeker intussen vrijgelaten – beroep tegen detentie niet zonder voorwerp – art. 5.4 EVRM – recht op een effectief beroep – recht op definitieve uitspraak over de wettigheid van vrijheidsberoving - art. 5.4 EHRM primeert op art. 71 Vw. – rechtsmiddel ingesteld op ogenblik van vrijheidsberoving – gegrond – cassatie

 • Hof van Cassatie - P.22.1013.F - 30-08-2022

  Detentie - verzoek tot invrijheidsstelling - zonder voorwerp - art. 5.4 en 13 EVRM - art. 13 en 15 richtlijn 2008/115/EG - art. 47 Handvest - effectief rechtsmiddel - verwerping

 • Hof van Cassatie - P.22.1047.N - 09-08-2022

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – schending art. 72, tweede lid Vw. – beschikking niet gemotiveerd – arrest beantwoordt niet aan verweer – gegrond - cassatie

 • Hof van Cassatie - C.20.0448.F - 17-06-2022

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 15, § 3 WBN - gewichtige feiten eigen aan de persoon – art. 1, § 2, 4° WBN – lijst KB 14 januari 2013 – lijst is limitatief

 • Hof van Cassatie - P.22.0616.F - 25-05-2022

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – minderjarige kinderen – art. 7, al. 3 Vw. – minder dwingende maatregelen – art. 74/9 Vw. – detentie aangepast aan noden gezinnen met minderjarige kinderen – risico op onderduiken – objectieve motivering – gegrond

 • Hof van Cassatie - C.19.0281.N - 24-01-2022

  Staatloze – Palestijnse origine – art. 1 Verdrag van New York van 28 september 1954 betreffende de Status van Staatlozen – Verdrag van Montevideo van 26 december 1993 – elementen van een staat – niet afhankelijk van erkenning door België – voorwaarden voldaan – regering die gezag uitoefent over grondgebied – Palestina als staat beschouwen – verwerping

 • Hof van Cassatie - S.17.0054.F - 13-12-2021

  Art. 9ter Vw. – art. 6 en 8 richtlijn 2008/115 – HvJ 19 juni 2018, nr. C181-16, Gnandi – HvJ 15 februari 2016, nr. C-601/15, J.N. – impliciete intrekking BGV door aflevering attest van immatriculatie? – prejudiciële vraag aan HvJ

 • Hof van Cassatie - C.20.0292.F - 19-11-2021

  Staatloze – Palestijnse origine – art. 1 Verdrag van New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – Montevideo Conventie - gebrek aan erkenning door Belgische staat – bewijs - verwerping

 • Hof van Cassatie - C.21.0095.F - 19-11-2021

  Staatloze – Palestijnse origine – art. 1 Verdrag van New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – Montevideo Conventie - gebrek aan erkenning door Belgische staat – bewijs - verwerping

 • Hof van Cassatie - P.21.0757.F - 06-10-2021

  Unieburger – onwettig verblijf – bestraffing – art. 54 tot 57bis Sw. – recidive – art. 27 en 28 Burgerschapsrichtlijn - art. 75 Vw. – geen schending burgerschapsrichtlijn

 • Hof van Cassatie - C.20.0428.N - 26-02-2021

  Staatloze – Palestijnse origine – art. 1 Verdrag van New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – Palestijnse nationaliteit – verblijf in Libanon – nationaliteitswetgeving – geen mogelijkheid om wettigheid beslissing te toetsen - cassatie

 • Hof van Cassatie - C.18.0055.N - 25-01-2021

  Schijnhuwelijk - weigering huwelijk te voltrekken – laattijdige beslissing – art. 167 BW – verplichting huwelijk te voltrekken – termijn niet verlengd – verwerping

 • Hof van Cassatie - P.20.1196.F - 23-12-2020

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – art. 71 en 72 Vw. - art. 5.4 en 13 EVRM - art. 47 Handvest - art. 13 en 15 richtlijn 2008/115/CE - effectief beroep - geen prejudiciële vraag nodig - verwerping

 • Hof van Cassatie - P.20.0224.N - 07-12-2020

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – protocolkaart – art. 12bis, § 1 WBN – wettelijk verblijf –verblijf overeenkomstig de vreemdelingenwet – art. 4 KB 14 januari 2013 – bezit verblijfsdocument geen voorwaarde voor wettelijk verblijf van een Unieburger – lijst niet limitatief voor Unieburgers – cassatie

 • Hof van Cassatie - S.18.0065.F - 12-10-2020

  OCMW - referentieadres bij OCMW – onwettig verblijf – dakloze – art. 1, § 2 van de Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten – personeel toepassingsgebied – verblijfsvoorwaarde moet vervuld zijn - cassatie

 • Hof van Cassatie - S.18.0086.F - 22-06-2020

  Tegemoetkoming voor personen met een handicap – subsidiair beschermden – Kwalificatierichtlijn – sociale rechten – discriminatie – verwerping

 • Hof van Cassatie - P.20.0499.F - 03-06-2020

  Detentie – verzoek tot invrijheidstelling - rechten van verdediging – hoorrecht – recht om te verschijnen op hoorzitting – recht om zich in persoon te verdedigen - corona – covid-19 instructies – geen wet of interne rechtsregel – art. 15, lid 1 EVRM - cassatie

 • Hof van Cassatie - P20.0464.N - 12-05-2020

  Detentie - vasthouding - Terugkeerbeslissing - uitvoerbaarheid - redelijke termijn - corona - verwerping

 • Hof van Cassatie - P20.0445.F - 06-05-2020

  Detentie - vasthouding - Terugkeerbeslissing - uitvoerbaarheid - redelijke termijn - corona - ver-werping

Pagina's