Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-8/22 - 06-07-2023

  (XXX t. Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2011/95/EU – Normen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Artikel 14, lid 4, onder b) – Intrekking van de vluchtelingenstatus – Derdelander die definitief is veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf – Gevaar voor de samenleving – Evenredigheidstoetsing

 • Hof van Justitie - C-663/21 - 06-07-2023

  (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl t. AA) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2011/95/EU – Normen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Artikel 14, lid 4, onder b) – Intrekking van de vluchtelingenstatus – Derdelander die definitief is veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf – Gevaar voor de samenleving – Evenredigheidstoetsing – Richtlijn 2008/115/EU – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Uitstel van verwijdering

 • Hof van Justitie - C-402/22 - 06-07-2023

  (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. M.A.) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2011/95/EU – Normen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Artikel 14, lid 4, onder b) – Intrekking van de vluchtelingenstatus – Derdelander die definitief is veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf – Gevaar voor de samenleving – Evenredigheidstoetsing

 • Hof van Justitie - C-756/21 - 29-06-2023

  (X t. International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ierland, Attorney General) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Richtlijn 2004/83/EG – Minimumnormen voor de erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Artikel 4, lid 1, tweede volzin – Samenwerking van de lidstaat met de verzoeker om de relevante elementen van zijn verzoek te beoordelen – Omvang – Algemene geloofwaardigheid van een verzoeker – Artikel 4, lid 5, onder e) – Beoordelingscriteria – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning van de internationale bescherming – Richtlijn 2005/85/EG – Deugdelijk onderzoek – Artikel 8, leden 2 en 3 – Rechterlijke toetsing – Artikel 39 – Omvang – Procedurele autonomie van de lidstaten – Doeltreffendheidsbeginsel – Redelijke termijn voor het geven van een besluit – Artikel 23, lid 2, en artikel 39, lid 4 – Gevolgen van een eventuele niet-naleving

 • Hof van Justitie - C-829/21 en C-129/22 - 29-06-2023

  (TE, RU, wettelijk vertegenwoordigd door TE t. Stad Frankfurt am Main (C 829/21) en EF t. Stad Offenbach am Main (C 129/22)) Prejudiciële verwijzing – Immigratiebeleid – Status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen – Richtlijn 2003/109/EG – Artikel 9, lid 4, tweede alinea, artikel 14, lid 1, artikel 15, lid 4, tweede alinea, artikel 19, lid 2, en artikel 22 – Recht van onderdanen van derde landen op de status van langdurig ingezetene in een lidstaat – Toekenning door de eerste lidstaat van een ‚EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen’ voor onbepaalde tijd – Onderdaan van een derde land die meer dan zes jaar afwezig was van het grondgebied van de eerste lidstaat – Daaropvolgend verlies van het recht op de status van langdurig ingezetene – Aanvraag tot verlenging van een verblijfsvergunning die op grond van de bepalingen van hoofdstuk III van richtlijn 2003/109/EG door de tweede lidstaat is afgegeven – Afwijzing van de aanvraag door de tweede lidstaat wegens het verlies van dit recht – Voorwaarden

 • Hof van Justitie - C-459/20 - 22-06-2023

  (X t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 20 VWEU – Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven – Besluit tot weigering van verblijf, door een lidstaat vastgesteld jegens een derdelander die ouder is van een minderjarig kind dat de nationaliteit van die lidstaat heeft – Kind dat zich buiten het grondgebied van de Europese Unie bevindt en nooit op het grondgebied van de Unie heeft verbleven

 • Hof van Justitie - C-528/21 - 27-04-2023

  (M.D. t. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága) Prejudiciële verwijzing – Immigratiebeleid – Artikel 20 VWEU – Effectief genot van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven – Artikelen 5, 11 en 13 – Rechtstreekse werking – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Inreis- en verblijfsverbod dat is opgelegd aan een onderdaan van een derde land die familielid is van een minderjarige Europese burger – Bedreiging voor de nationale veiligheid – Niet-inaanmerkingneming van de individuele situatie van deze onderdaan van een derde land – Weigering om een rechterlijke beslissing tot opschorting van de gevolgen van dit verbod ten uitvoer te leggen – Gevolgen

 • Hof van Justitie - C-629/22 - 26-04-2023

  (A.L. t. Migrationsverket) Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Immigratiebeleid – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van derdelanders die illegaal op hun grondgebied verblijven – Artikel 6, lid 2 – Terugkeerbesluit dat gepaard gaat met een voor een periode van drie jaar geldend inreisverbod – Derdelander met een door een andere lidstaat afgegeven geldige verblijfstitel – Verzuim van de nationale politieautoriteit om deze derdelander toe te staan zich naar het grondgebied van die andere lidstaat te begeven alvorens jegens hem een terugkeerbesluit uit te vaardigen

 • Hof van Justitie - C-1/23 - 18-04-2023

  (X, Y, A, wettelijk vertegenwoordigd door X en Y, B, wettelijk vertegenwoordigd door X en Y t. Belgische Staat (Afrin)) Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Grenscontroles, asiel en immigratie – Immigratiebeleid – Richtlijn 2003/86/EG – Recht op gezinshereniging – Artikel 5, lid 1 – Indiening van een verzoek om toegang en verblijf in het kader van het recht op gezinshereniging – Regeling van een lidstaat op grond waarvan de gezinsleden van de gezinshereniger het verzoek persoonlijk moeten indienen bij de bevoegde diplomatieke post van die lidstaat – Onmogelijkheid of buitengewone moeilijkheid om zich naar die post te begeven – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 7 en 24

 • Hof van Justitie - C-338/21 - 30-03-2023

  (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. S.S., N.Z., S.S.) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Aanwijzing van de voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming verantwoordelijke lidstaat – Artikel 27 – Rechtsmiddel tegen een jegens een asielzoeker genomen overdrachtsbesluit – Artikel 29 – Opschorting van de uitvoering van het overdrachtsbesluit – Overdrachtstermijn – Stuiting van de termijn waarbinnen de overdracht moet plaatsvinden – Richtlijn 2004/81/EG – Verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan derdelanders die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie – Artikel 6 – Bedenktijd – Verbod op uitvoering van een verwijderingsmaatregel – Rechtsgangen

 • Hof van Justitie - C-556/21 - 30-03-2023

  (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. E.N., S.S., J.Y.) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling van de voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming verantwoordelijke lidstaat – Artikel 27 – Rechtsmiddel tegen een jegens een asielzoeker genomen overdrachtsbesluit – Artikel 29 – Overdrachtstermijn – Opschorting van deze termijn tijdens het hoger beroep – Door de overheidsinstantie gevraagde voorlopige voorziening

 • Hof van Justitie - C-745/21 - 16-02-2023

  (L.G. t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing – Asielbeleid – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Artikel 6, lid 1 – Belang van het kind – Artikel 16, lid 1 – Afhankelijke persoon – Artikel 17, lid 1 – Discretionaire bepaling – Tenuitvoerlegging door een lidstaat – Derdelander die zwanger was op het moment van indiening van het verzoek om internationale bescherming – Huwelijk – Echtgenoot die in de betrokken lidstaat internationale bescherming geniet – Besluit om het verzoek niet te behandelen en om de verzoeker over te dragen aan een andere lidstaat die wordt geacht voor dat verzoek verantwoordelijk te zijn

 • Hof van Justitie - C-321/21, C-324/21 en C-325/21 - 12-01-2023

  (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. B (C‑323/21), F (C‑324/21) en K t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑325/21)) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling van de lidstaat dieverantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Indieningvan meerdere verzoeken om internationale bescherming in drie lidstaten – Artikel 29 –Overdrachtstermijn – Verstrijken – Overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling van hetverzoek – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van de rechterlijke toetsing – Mogelijkheid voor deverzoeker om zich te beroepen op de overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling vanhet verzoek

 • Hof van Justitie - C-280/21 - 12-01-2023

  (P.I. t. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Gemeenschappelijk asielbeleid – Voorwaarden om voor de vluchtelingenstatus in aanmerking te komen – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 10, lid 1, onder e), en lid 2 – Gronden van de vervolging – Begrippen ‚politieke overtuiging’ en ‚toegeschreven politieke overtuiging’ – Pogingen van een asielzoeker om zich in zijn land van herkomst met wettige middelen te verdedigen tegen niet-overheidsactoren die illegaal opereren en in staat zijn het repressieve apparaat van de betrokken staat in te zetten

 • Hof van Justitie - C-323/21, C-324/21 en C-325/21 - 12-01-2023

  (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. B (C 323/21), F (C 324/21), en K t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C 325/21)) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Indiening van meerdere verzoeken om internationale bescherming in drie lidstaten – Artikel 29 – Overdrachtstermijn – Verstrijken – Overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het verzoek – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van de rechterlijke toetsing – Mogelijkheid voor de verzoeker om zich te beroepen op de overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het verzoek

 • Hof van Justitie - C-279/21 - 22-12-2022

  (X t. Udlændingenævnet) Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Artikel 9 – Besluit nr. 1/80 – Artikel 10, lid 1 – Artikel 13 – Standstillbepaling – Gezinshereniging – Nationale regeling die nieuwe, strengere voorwaarden inzake gezinshereniging invoert voor echtgenoten van Turkse staatsburgers die een permanente verblijfsvergunning hebben verkregen in de betrokken lidstaat – Aan de Turkse werknemer opgelegd vereiste om te slagen voor een test waaruit een bepaald kennisniveau van de officiële taal van die lidstaat blijkt – Rechtvaardiging – Doel van het waarborgen van een succesvolle integratie

 • Hof van Justitie - C-564/21 - 01-12-2022

  (BU t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing – Grondrechten – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Asielbeleid – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 11, lid 1, artikel 23, lid 1, en artikel 46, leden 1 en 3 – Toegang tot de informatie in het dossier van de verzoeker – Volledig dossier – Metagegevens – Mededeling van dat dossier in de vorm van ongestructureerde individuele elektronische bestanden – Schriftelijke mededeling – Digitale kopie van de beslissing met een handgeschreven handtekening – Bewaren van het elektronische dossier zonder archivering van een papieren dossier

 • Hof van Justitie - C-69/21 - 22-11-2022

  (X t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Artikelen 4, 7 en 19 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Verbod van onmenselijke of vernederende behandeling – Eerbiediging van het privéleven en van het familie en gezinsleven – Bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering – Verblijfsrecht op medische gronden – Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven – Richtlijn 2008/115/EG – Derdelander die aan een ernstige ziekte lijdt – Medische behandeling met het oog op pijnbestrijding – Behandeling niet beschikbaar in het land van herkomst – Voorwaarden waaronder de verwijdering moet worden uitgesteld

 • Hof van Justitie - C-230/21 - 17-11-2022

  (X, handelend in eigen naam en in haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige kinderen Y en Z t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Immigratiebeleid – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 2, onder f) – Artikel 10, lid 3, onder a) – Begrip ‚alleenstaande minderjarige’ – Recht op gezinshereniging – Minderjarige vluchteling die gehuwd is op het ogenblik waarop hij op het grondgebied van een lidstaat aankomt – Kindhuwelijk dat in die lidstaat niet is erkend – Samenwoning met de echtgenoot die rechtsgeldig in die lidstaat verblijft

 • Hof van Justitie - C-646/20 - 15-11-2022

  (Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht t. TB, in tegenwoordigheid van: Standesamt Mitte von Berlin, RD) Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid – Echtscheiding – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 2, punt 4, en artikel 21 – Begrip ‚beslissing’ – Erkenning in een lidstaat van een huwelijksontbinding die is overeengekomen in een overeenkomst tussen echtgenoten en uitgesproken door een ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere lidstaat – Criterium om te bepalen of er sprake is van een ‚beslissing

Pagina's