Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-139/13 - 13-02-2014

  (Commissie t. België) Beroep wegens niet-nakoming - ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid - normen voor veiligheidsgegevens en biometrische gegevens geintegreerd in het paspoort en reisdocumenten afgeleverd door lidstaten Verordening (EG) n° 2252/2004 – biometrisch paspoort – integreren van vingerafdrukken – gebrek aan uitvoering - overschrijding van uitvoeringstermijn

 • Hof van Justitie - C-175/11 - 31-01-2014

  (H.I.D. en B.A. t. Ierland) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk Europees asielstelsel – Verzoek van staatsburger van derde land om toekenning van vluchtelingenstatus – Richtlijn 2005/85/EG – Artikel 23 – Mogelijkheid om asielverzoeken volgens procedure bij voorrang te behandelen – Nationale procedure die voorziet in behandelingsprocedure bij voorrang van verzoeken die zijn ingediend door personen die behoren tot naar nationaliteit of land van oorsprong bepaalde categorie – Recht op daadwerkelijk rechtsmiddel – Artikel 39 van bedoelde richtlijn – Begrip ‚rechterlijke instantie’ in zin van dit artikel

 • Hof van Justitie - C-285/12 - 30-01-2014

  (Diakite t. België) Richtlijn 2004/83/EG – Minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Persoon die voor subsidiaire-beschermingsstatus in aanmerking komt – Artikel 15, sub c – Ernstige en individuele bedreiging van leven of persoon van burger als gevolg van willekeurig geweld in kader van gewapend conflict – Begrip ‚binnenlands gewapend conflict’ – Autonome uitlegging ten opzichte van internationaal humanitair recht – Beoordelingscriteria

 • Hof van Justitie - C-378/12 - 16-01-2014

  (Nnamdi Onuekwere t. UK) Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 16, leden 2 en 3 — Duurzaam verblijfsrecht van derdelanders die familielid zijn van burger van de Unie — geen inaanmerkingneming van door deze derdelanders in gevangenis doorgebrachte perioden

 • Hof van Justitie - C-400/12 - 16-01-2014

  (UK t. M.G.) Verzoek om prejudiciële beslissing — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 28, lid 3, sub a — Bescherming tegen verwijdering — Berekeningsmethode voor periode van tien jaar — Inaanmerkingneming van tijd in gevangenis

 • Hof van Justitie - C-423/12 - 16-01-2014

  (Flora May Reyes t. Zweden) Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2004/38/EG — Recht van vrij verkeer en verblijf op grondgebied van lidstaten voor burgers van Unie en hun familieleden — Verblijfsrecht in lidstaat van derdelander die rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn is van persoon met verblijfsrecht in die lidstaat — Begrip persoon „ten laste”

 • Hof van Justitie - C-84/12 - 19-12-2013

  (Rahmanian Koushkaki t. Duitsland) Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin — Duitsland) — Rahmanian Koushkaki/Bundesrepublik Deutschland (Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Verordening (EG) nr. 810/2009 — Artikelen 21, lid 1, 32, lid 1, et 35, lid 6 — Procedures en voorwaarden voor afgifte van eenvormige visa — Verplichting om visum af te geven — Beoordeling van risico van illegale immigratie — Voornemen van aanvrager om grondgebied van lidstaten te verlaten vóór geldigheid van aangevraagd visum verstrijkt — Redelijke twijfel — Beoordelingsmarge van bevoegde autoriteiten)

 • Hof van Justitie - C-394/12 - 12-12-2013

  (Abdullahi t. Duitsland) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk Europees asielstelsel – Verordening (EG) nr. 343/2003 – Bepaling van lidstaat die verantwoordelijk is voor behandeling van asielverzoek – Toetsing van eerbiediging van criteria voor bepalen van verantwoordelijkheid voor behandeling van asielverzoek – Omvang van rechterlijke toetsing

 • Hof van Justitie - C‑4/11 - 14-11-2013

  (Duitsland t. Kaveh Puid) Asiel - Handvest Grondrechten EU - Artikel 4 - Verordening (EG) nr. 343/2003 - Artikel 3, leden 1 en 2 - Bepaling van lidstaat die verantwoordelijk voor behandeling van asielverzoek dat door onderdaan van derde land bij een van de lidstaten is ingediend - Artikelen 6 tot en met 12 - Criteria voor bepaling van verantwoordelijke lidstaat - Artikel 13 - Restclausule

 • Hof van Justitie - C‑199/12 - 07-11-2013

  (X, Y, Z t. Nederland) Richtlijn 2004/83/EG - Minimumnormen voor toekenning vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus - Artikel 10, lid 1, sub d - Behoren tot specifieke sociale groep - Seksuele gerichtheid - Grond van vervolging - Artikel 9, lid 1 - Begrip ‚daden van vervolging’ - Gegronde vrees voor vervolging wegens behoren tot specifieke sociale groep - Daden voldoende ernstig om deze vrees te rechtvaardigen - Regelgeving die homoseksuele handelingen strafbaar stelt - Artikel 4 - Beoordeling op individuele basis van feiten en omstandigheden.

 • Hof van Justitie - C-225/12 - 07-11-2013

  (Demir t. Nederland) Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Artikel 13 van besluit nr. 1/80 van de Associatieraad – Standstillclausules – Begrip ‚legaal verblijf

 • Hof van Justitie - C‑86/12 - 10-10-2013

  (Adzo Domenyo Alokpa t. Luxemburg) Burgerschap van Unie - Artikelen 20 VWEU en 21 VWEU - Richtlijn 2004/38/EG - Verblijfsrecht van derdelander die rechtstreekse bloedverwant in opgaande lijn is van jonge kinderen, burgers van Unie - Burgers van Unie geboren in andere lidstaat dan waarvan zij nationaliteit hebben en die hun recht van vrij verkeer niet hebben uitgeoefend – Grondrechten

 • Hof van Justitie - C-221/11 - 24-09-2013

  (Demirkan t. Duitsland) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Aanvullend protocol – Artikel 41, lid 1 – Standstillclausule – Visumplicht voor toegang tot lidstaat – Vrij verrichten van diensten – Recht van Turks staatsburger om zich naar lidstaat te begeven om er familielid te bezoeken en om er potentieel diensten te ontvangen

 • Hof van Justitie - C-140/12 - 19-09-2013

  (Oostenrijk t. Peter Brey) Vrij verkeer van personen – Burgerschap van Unie – Richtlijn 2004/38/EG – Verblijfsrecht van meer dan drie maanden – Artikel 7, lid 1, sub b – Persoon die niet langer status van werknemer heeft – Rechthebbende op ouderdomspensioen – Voorwaarde over voldoende bestaansmiddelen te beschikken om niet ten laste te komen van ‚socialebijstandsstelsel’ van gastland – Aanvraag van bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie – Compenserende toeslag ter aanvulling van ouderdomspensioen – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Artikelen 3, lid 3, en 70 – Bevoegdheid van lidstaat van woonplaats – Voorwaarden voor toekenning – Recht om legaal op nationaal grondgebied te verblijven – Verenigbaarheid met Unierecht”

 • Hof van Justitie - C-297/12 - 19-09-2013

  (Gjoko Filev, Adnan Osmani) Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op grondgebied verblijven – Richtlijn 2008/115/EG – Artikel 11, lid 2 – Terugkeerbesluit dat gepaard gaat met inreisverbod – Duur van inreisverbod in beginsel beperkt tot vijf jaar – Nationale regeling volgens welke inreisverbod voor onbepaalde tijd geldt indien geen verzoek om beperking wordt ingediend – Artikel 2, lid 2, sub b – Onderdanen van derde landen die verplicht zijn tot terugkeer als strafrechtelijke sanctie of als gevolg van strafrechtelijke sanctie – Niet-toepassing van richtlijn

 • Hof van Justitie - C-383 - 10-09-2013

  (M. G. en N. R. t. Nederland) Visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met het vrije verkeer van personen — Immigratiebeleid — Illegale immigratie en illegaal verblijf — Repatriëring van illegaal verblijvende personen — Richtlijn 2008/115/EG — Terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen — Verwijderingsprocedure — Bewaringsmaatregel — Verlenging van bewaring — Artikel 15, leden 2 en 6 — Rechten van verdediging — Recht om te worden gehoord — Schending — Gevolgen

 • Hof van Justitie - C-15/11 - 21-06-2013

  (Sommer t. Oostenrijk) Toetreding van nieuwe lidstaten – Republiek Bulgarije – Regeling van lidstaat die verlening van tewerkstellingsvergunning voor Bulgaarse onderdanen afhankelijk stelt van onderzoek van situatie op arbeidsmarkt – Richtlijn 2004/114/EG – Voorwaarden voor toelating van onderdanen van derde landen met oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk

 • Hof van Justitie - C-20/12 - 20-06-2013

  (Giersch t. Luxemburg) Vrij verkeer van personen – Gelijke behandeling – Sociale voordelen –Verordening (EEG) nr. 1612/68 – Artikel 7, lid 2 – Financiële steun voor hoger onderwijs – Woonplaatsvereiste in lidstaat die steun toekent – Weigering steun toe te kennen aan studenten, burgers van Unie, wier vader of moeder, grensarbeider, in die lidstaat werkt – Indirecte discriminatie – Rechtvaardiging – Doelstelling die bestaat in verhogen van aantal ingezetenen met diploma van hoger onderwijs – Passend karakter – Evenredigheid

 • Hof van Justitie - C-45/12 - 13-06-2013

  (België t. Radia Hadj Ahmed) Sociale zekerheid van migrerende werknemers - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Personele werkingssfeer - Toekenning van gezinsbijslagen aan derdelander met verblijfsrecht in lidstaat - Verordening (EG) nr. 859/2003 - Richtlijn 2004/38/EG - Verordening (EEG) nr. 1612/68 - Voorwaarde inzake verblijfsduur

 • Hof van Justitie - C-648/11 - 06-06-2013

  (Queen, MA,BT,DA t. UK) Verordening (EG) nr. 343/2003 – Vaststelling van verantwoordelijke lidstaat – Niet-begeleide minderjarige – Asielverzoeken die achtereenvolgens in twee verschillende lidstaten worden ingediend – Ontstentenis van gezinslid van minderjarige op grondgebied van lidstaat – Artikel 6, tweede alinea, van verordening nr. 343/2003 – Overdracht van minderjarige aan lidstaat waar hij zijn eerste asielverzoek heeft ingediend – Verenigbaarheid – Belangen van het kind – Artikel 24, tweede lid Handvest Grondrechten EU

Pagina's