Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-515/14 - 21-01-2016

  (Europese Commissie t. Republiek Cyprus) Niet-nakoming – Vrij verkeer van personen – Werknemers – Artikelen 45 VWEU en 48 VWEU – Ouderdomsuitkeringen – Verschil in behandeling op grond van leeftijd – Ambtenaren van een lidstaat die minder dan 45 jaar oud zijn en die deze lidstaat verlaten om een beroepsactiviteit te gaan uitoefenen in een andere lidstaat of bij een instelling van de Europese Unie

 • Hof van Justitie - C-239/14 - 17-12-2015

  (Abdoulaye Amadou Tall t. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Hoei) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2005/85/EG – Minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus – Artikel 39 – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Meervoudige asielaanvragen – Geen schorsend beroep tegen een beslissing van een bevoegde nationale autoriteit om een hernieuwd asielverzoek niet opnieuw te behandelen – Sociale bescherming – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 19, lid 2 – Artikel 47

 • Hof van Justitie - C-455/15 - 19-11-2015

  (P. t. Q.) Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 23, onder a) – Gronden tot weigering van de erkenning van beslissingen betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid – Openbare orde

 • Hof van Justitie - C-650/13 - 06-10-2015

  (Delvigne) Prejudiciële verwijzing – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 39 en 49 – Europees Parlement – Verkiezingen – Stemrecht – Burgerschap van de Europese Unie – Terugwerkende kracht van de lichtere straf – Nationale wettelijke regeling die voorziet in ontneming van het stemrecht in het geval van een vóór 1 maart 1994 in laatste aanleg uitgesproken strafrechtelijke veroordeling

 • Hof van Justitie - C-489/14 - 06-10-2015

  (A t. B) Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Aanhangigheid – Artikelen 16 en 19, leden 1 en 3 – Procedure tot scheiding van tafel en bed in een eerste lidstaat en echtscheidingsprocedure in een tweede lidstaat – Bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht – Begrip bevoegdheid die ‚vaststaat’ – Verval van de eerste procedure en instelling van een nieuwe echtscheidingsprocedure in de eerste lidstaat – Gevolgen – Tijdsverschil tussen de lidstaten – Gevolgen voor de procedure tot aanhangigmaking van een zaak bij de gerechten

 • Hof van Justitie - C-290/14 - 01-10-2015

  (Skerdjan Celaj) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Terugkeerbesluit dat gepaard gaat met een voor een periode van drie jaar geldend inreisverbod – Overtreding van het inreisverbod – Voorheen verwijderde derdelander – Gevangenisstraf in geval van een nieuwe illegale binnenkomst van het nationale grondgebied – Verenigbaarheid

 • Hof van Justitie - C-67/14 - 15-09-2015

  (Jobcenter Berlin Neukölln t. Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, Valentina Alimanovic, Valentino Alimanovic) Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van personen – Burgerschap van de Unie – Gelijke behandeling – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 24, lid 2 – Sociale bijstand – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Artikelen 4 en 70 – Bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties – Onderdanen van een lidstaat die werkzoekende is en verblijft op het grondgebied van een andere lidstaat – Daarvan uitgesloten – Behoud van de status van werknemer

 • Hof van Justitie - C-72/14 en C-197/14 - 09-09-2015

  (X t. Inspecteur van de Rijksbelastingdienst en T. A. van Dijk t. Staatssecretaris van Financiën) Prejudiciële verwijzing – Migrerende werknemers – Sociale zekerheid – Toepasselijke wetgeving – Rijnvarenden – E101-verklaring – Bewijskracht – Voorlegging aan het Hof – Verplichting tot verwijzing

 • Hof van Justitie - C-44/14 - 08-09-2015

  (Koninkrijk Spanje t. Europees Parlement en Raad van de Europese Unie) Beroep tot nietigverklaring – Verordening (EU) nr. 1052/2013 – Overschrijden van de buitengrenzen – Eurosur – Ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis – Deelname – Samenwerking met Ierland en het Verenigd Koninkrijk – Geldigheid

 • Hof van Justitie - C-309/14 - 02-09-2015

  (Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA) t. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze) Prejudiciële verwijzing – Status van langdurig ingezeten derdelanders – Richtlijn 2003/109/EG – Afgifte en verlenging van een verblijfsvergunning – Voorwaarde – Verplichte financiële bijdrage – Bedrag dat 8 keer hoger is dan het bedrag voor de afgifte van een nationale identiteitskaart – Schending van de beginselen van richtlijn 2003/109/EG

 • Hof van Justitie - C-218/14 - 16-07-2015

  (Kuldip Singh e.a. t. Minister for Justice and Equality) Prejudiciële verwijzing - Richtlijn 2004/38/EG - Artikel 13, lid 2, eerste alinea, onder a) - Verblijfsrecht van familieleden van een burger van de Unie - Huwelijk tussen een burger van de Unie en een derdelander - Behoud van het verblijfsrecht van de derdelander na het vertrek van de burger van de Unie uit het gastland, gevolgd door een scheiding - Artikel 7, lid 1, onder b) - Voldoende bestaansmiddelen - Inaanmerkingneming van de bestaansmiddelen van de echtgenoot, die derdelander is - Recht van derdelanders om in het gastland te werken teneinde te verzekeren dat de bestaansmiddelen toereikend zijn

 • Hof van Justitie - C-153/14 - 09-07-2015

  (Minister van Buitenlandse Zaken tegen K. en A) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 7, lid 2 – Gezinshereniging – Integratievoorwaarden – Nationale regeling op grond waarvan gezinsleden van een derdelander die rechtmatig in de betrokken lidstaat verblijft, met goed gevolg een inburgeringsexamen moeten afleggen om te kunnen binnenkomen op het grondgebied van die lidstaat – Kosten van een dergelijk examen – Verenigbaarheid

 • Hof van Justitie - C-373/13 - 24-06-2015

  (H. T. t. Land Baden-Württemberg) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Grenzen, asiel en immigratie – Richtlijn 2004/83/EG – Artikel 24, lid 1 – Minimumnormen voor de erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Intrekking van de verblijfstitel – Voorwaarden – Begrip ‚dwingende redenen van nationale veiligheid of openbare orde’– Deelname van een erkende vluchteling aan de activiteiten van een organisatie die op de door de Europese Unie opgestelde lijst van terroristische organisaties staat

 • Hof van Justitie - C-554/13 - 11-06-2015

  (Z. Zh. tegen Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie en Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie tegen I. O.) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Artikel 7, lid 4 – Begrip ‚gevaar voor de openbare orde’ – Voorwaarden waaronder de lidstaten kunnen afzien van het toekennen van een termijn voor vrijwillig vertrek of een termijn kunnen toekennen die korter is dan zeven dagen

 • Hof van Justitie - C-579/13 - 04-06-2015

  (P, S t. Commissie Sociale Zekerheid Breda, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen) Prejudiciële verwijzing – Status van langdurig ingezeten derdelanders – Richtlijn 2003/109/EG – Artikelen 5, lid 2, en 11, lid 1 – Nationale wettelijke regeling die aan derdelanders die de status van langdurig ingezetene hebben verworven, op straffe van een geldboete een inburgeringplicht oplegt, waarvoor een examen moet worden behaald

 • Hof van Justitie - C-38/14 - 23-04-2015

  (Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjería t. Samir Zaizoune) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen – Artikelen 6, lid 1, en 8, lid 1 – Nationale regeling op grond waarvan in geval van illegaal verblijf, naargelang van de omstandigheden, ofwel een geldboete wordt opgelegd ofwel de verwijdering wordt gelast

 • Hof van Justitie - C-446/12 tot C-449/12 - 16-04-2015

  (W. P. Willems t. Burgemeester van Nuth, H. J. Kooistra t. Burgemeester van Skarsterlân, M. Roest t. Burgemeester van Amsterdam en L. J. A. van Luijk t. Burgemeester van Den Haag) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Biometrisch paspoort – Biometrische gegevens – Verordening (EG) nr. 2252/2004 – Artikel 1, lid 3 – Artikel 4, lid 3 – Gebruik van gegevens die worden verzameld voor andere doeleinden dan de afgifte van paspoorten of reisdocumenten – Opzetten en gebruiken van gegevensbanken die biometrische gegevens bevatten – Wettelijke waarborgen – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 7 en 8 – Richtlijn 95/46/EG – Artikelen 6 en 7 – Recht op eerbiediging van het privéleven – Recht op bescherming van persoonsgegevens – Toepassing op identiteitskaarten

 • Hof van Justitie - C-359/13 - 26-02-2015

  (B. Martens t. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van personen – Artikelen 20 VWEU en 21 VWEU – Onderdaan van een lidstaat – Woonplaats in een andere lidstaat – Studie in een land of gebied overzee – Handhaving van de toekenning van studiefinanciering – Woonplaatsvereiste van ‚3 uit 6 jaar’ – Beperking – Rechtvaardiging

 • Hof van Justitie - C-472/13 - 26-02-2015

  (Andre Lawrence Shepherd t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asiel – Richtlijn 2004/83/EG – Artikel 9, lid 2, onder b), c) en e) – Minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als vluchteling – Voorwaarden voor de erkenning als vluchteling – Daden van vervolging – Strafrechtelijke sancties tegen een militair uit de Verenigde Staten die heeft geweigerd te dienen in Irak

 • Hof van Justitie - C-512/13 - 24-02-2015

  (C. G. Sopora t. Staatssecretaris van Financiën) Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van werknemers – Artikel 45 VWEU – Gelijke behandeling van niet-ingezeten werknemers – Belastingvoordeel, bestaande in de belastingvrijstelling van door de werkgever betaalde vergoedingen – Forfaitair toegekend voordeel – Werknemers, afkomstig uit een andere lidstaat dan die van de werkplek – Voorwaarde dat de betrokkene woonachtig is op een bepaalde afstand van de grens van de lidstaat van tewerkstelling

Pagina's