Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C‑91/13 - 11-09-2014

  (Essent) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Artikel 41, lid 1, van het aanvullend protocol en artikel 13 van besluit nr. 1/80 – Werkingssfeer – Invoering van nieuwe beperkingen met betrekking tot de vrijheid van vestiging, het vrij verrichten van diensten en de toegang tot arbeid – Verbod – Vrij verrichten van diensten – Artikelen 56 VWEU en 57 VWEU – Terbeschikkingstelling van werknemers – Onderdanen van derde landen

 • Hof van Justitie - C‑491/13 - 10-09-2014

  (Mohamed Ali Ben Alaya t. Duitsland) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht –Richtlijn 2004/114/EG – Artikelen 6, 7 en 12 – Voorwaarden voor toelating van derdelanders met het oog op studie – Weigering om een persoon toe te laten die voldoet de aan in die richtlijn gestelde voorwaarden – Beoordelingsmarge van de bevoegde autoriteiten

 • Hof van Justitie - C-575/12 - 04-09-2014

  (Air Baltic Corporation AS t. Valsts robežsardze) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening (EG) nr. 810/2009 – Artikelen 24, lid 1, en 34 – Eenvormig visum – Nietigverklaring of intrekking van een eenvormig visum – Geldigheid van een eenvormig visum dat is aangebracht op een nietig verklaard reisdocument – Verordening (EG) nr. 562/2006 – Artikelen 5, lid 1, en 13, lid 1 – Grenscontroles – Toegangsvoorwaarden – Nationale regeling die vereist dat een geldig visum in een geldig reisdocument is aangebracht

 • Hof van Justitie - C-338/13 - 17-07-2014

  (Noorzia t. Duitsland) Prejudiciële verwijzing ‒ Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 4, lid 5 – Nationale regeling volgens welke gezinshereniger en echtgenoot op tijdstip van indiening van verzoek tot gezinshereniging leeftijd van 21 jaar moeten hebben bereikt – Richtlijnconforme uitlegging

 • Hof van Justitie - C-469/13 - 17-07-2014

  (Tahir) Request for a preliminary ruling - Area of freedom, security and justice - Directive 2003/109/EC - Articles 2, 4(1), 7(1) and 13 - ‘Long-term resident’s EU residence permit’ - Terms for conferring long-term resident status - Legal and continuous residence in the host Member State for five years prior to the submission of the permit application - Person with family connections to the long-term resident - More favourable national provisions – Effects

 • Hof van Justitie - C‑138/13 - 14-07-2014

  (Dogan t. Duitsland) Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Aanvullend protocol – Artikel 41, lid 1 – Verblijfsrecht van gezinsleden van Turkse staatsburgers – Nationale regeling op grond waarvan gezinslid dat nationaal grondgebied wil binnenkomen, bewijs van basistaalkennis moet leveren – Toelaatbaarheid – Richtlijn 2003/86/EG – Gezinshereniging – Artikel 7, lid 2 – Verenigbaarheid

 • Hof van Justitie - C‑244/13 - 10-07-2014

  (Ewaen Fred Ogieriakhi t. Ierland) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2004/38/EG ‒ Artikel 16, lid 2 – Duurzaam verblijfsrecht van familieleden van burger van Unie die derdelanders zijn – Beëindiging van samenleven van echtgenoten – Onmiddellijk samenleven met ander partners gedurende ononderbroken verblijfsperiode van vijf jaar – Verordening (EEG) nr. 1612/68 – Artikel 10, lid 3 – Voorwaarden – Schending door lidstaat van Unierecht – Onderzoek van aard van betrokken schending – Noodzaak van prejudiciële verwijzing

 • Hof van Justitie - C-507/12 - 19-06-2014

  (Jessy Saint Prix t.Secretary of State for Work and Pensions) Prejudiciële verwijzing – Artikel 45 VWEU – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 7 – Begrip ‚werknemer’ – Burger van Europese Unie die ophoudt met werken wegens fysieke ongemakken in gevorderd stadium van zwangerschap en in periode kort na bevalling

 • Hof van Justitie - C-146/14 - 05-06-2014

  (Bashir Mohamed Ali Mahdi) Visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met het vrije verkeer van personen – Richtlijn 2008/115/EG – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Artikel 15 – Bewaring – Verlenging van bewaring – Verplichtingen van administratieve of rechterlijke autoriteit – Rechterlijke controle – Derdelander zonder identiteitsdocumenten – Belemmeringen voor uitvoering van verwijderingsbesluit – Weigering van ambassade van betrokken derde land om identiteitsdocument af te geven voor terugkeer van onderdaan van dat land – Risico op onderduiken – Redelijk vooruitzicht op verwijdering – Geen medewerking – Eventuele verplichting van betrokken lidstaat om voorlopig document betreffende status van betrokkene af te geven

 • Hof van Justitie - C-167/12 - 18-03-2014

  Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 92/85/EEG − Maatregelen ter bevordering van verbetering van veiligheid en gezondheid op werk van werkneemsters tijdens zwangerschap, na bevalling en tijdens lactatie – Artikel 8 – Wensmoeder die kind heeft gekregen dankzij draagmoederschapsovereenkomst – Weigering om haar bevallingsverlof toe te kennen – Richtlijn 2006/54/EG – Gelijke behandeling van werknemers en werkneemsters – Artikel 14 – Minder gunstige behandeling van wensmoeder wat toekenning van bevallingsverlof betreft

 • Hof van Justitie - C‑457/12 - 12-03-2014

  (S en G t. Nederland) Artikelen 20 VWEU, 21, lid 1, VWEU en 45 VWEU – Richtlijn 2004/38/EG – Recht van vrij verkeer en verblijf op grondgebied van lidstaten – Begunstigden – Verblijfsrecht van derdelander die familielid is van burger van de Unie, in lidstaat van nationaliteit van die burger – Burger van de Unie die woont in lidstaat waarvan hij nationaliteit bezit – Beroepsactiviteiten – Regelmatige verplaatsingen naar andere lidstaat

 • Hof van Justitie - C‑456/12 - 12-03-2014

  (O. en B. t. Nederland) Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 21, lid 1, VWEU – Recht van vrij verkeer en verblijf op grondgebied van lidstaten – Begunstigden – Verblijfsrecht van derdelander die familielid is van burger van de Unie, in lidstaat van nationaliteit van die burger – Terugkeer van burger van de Unie naar die lidstaat na verblijven van korte duur in andere lidstaat”

 • Hof van Justitie - C-79/13 - 27-02-2014

  (België t. Saciri en anderen) Richtlijn 2003/9/EG – Minimumnormen voor opvang van asielzoekers in lidstaten – Artikel 13, lid 1 – Termijnen voor toekenning van materiële opvangvoorzieningen – Artikel 13, lid 2 – Maatregelen inzake materiële opvangvoorzieningen – Waarborgen – Artikel 13, lid 5 – Vaststelling en toekenning van minimale opvangvoorzieningen voor asielzoekers – Omvang van toegekende uitkering – Artikel 14 – Nadere bepalingen betreffende materiële opvangvoorzieningen – Verzadiging van opvangnetwerk – Doorverwijzing naar nationale stelsels van sociale bescherming – Verstrekken van materiële opvangvoorzieningen in vorm van uitkering

 • Hof van Justitie - C-139/13 - 13-02-2014

  (Commissie t. België) Beroep wegens niet-nakoming - ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid - normen voor veiligheidsgegevens en biometrische gegevens geintegreerd in het paspoort en reisdocumenten afgeleverd door lidstaten Verordening (EG) n° 2252/2004 – biometrisch paspoort – integreren van vingerafdrukken – gebrek aan uitvoering - overschrijding van uitvoeringstermijn

 • Hof van Justitie - C-175/11 - 31-01-2014

  (H.I.D. en B.A. t. Ierland) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk Europees asielstelsel – Verzoek van staatsburger van derde land om toekenning van vluchtelingenstatus – Richtlijn 2005/85/EG – Artikel 23 – Mogelijkheid om asielverzoeken volgens procedure bij voorrang te behandelen – Nationale procedure die voorziet in behandelingsprocedure bij voorrang van verzoeken die zijn ingediend door personen die behoren tot naar nationaliteit of land van oorsprong bepaalde categorie – Recht op daadwerkelijk rechtsmiddel – Artikel 39 van bedoelde richtlijn – Begrip ‚rechterlijke instantie’ in zin van dit artikel

 • Hof van Justitie - C-285/12 - 30-01-2014

  (Diakite t. België) Richtlijn 2004/83/EG – Minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Persoon die voor subsidiaire-beschermingsstatus in aanmerking komt – Artikel 15, sub c – Ernstige en individuele bedreiging van leven of persoon van burger als gevolg van willekeurig geweld in kader van gewapend conflict – Begrip ‚binnenlands gewapend conflict’ – Autonome uitlegging ten opzichte van internationaal humanitair recht – Beoordelingscriteria

 • Hof van Justitie - C-378/12 - 16-01-2014

  (Nnamdi Onuekwere t. UK) Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 16, leden 2 en 3 — Duurzaam verblijfsrecht van derdelanders die familielid zijn van burger van de Unie — geen inaanmerkingneming van door deze derdelanders in gevangenis doorgebrachte perioden

 • Hof van Justitie - C-400/12 - 16-01-2014

  (UK t. M.G.) Verzoek om prejudiciële beslissing — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 28, lid 3, sub a — Bescherming tegen verwijdering — Berekeningsmethode voor periode van tien jaar — Inaanmerkingneming van tijd in gevangenis

 • Hof van Justitie - C-423/12 - 16-01-2014

  (Flora May Reyes t. Zweden) Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2004/38/EG — Recht van vrij verkeer en verblijf op grondgebied van lidstaten voor burgers van Unie en hun familieleden — Verblijfsrecht in lidstaat van derdelander die rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn is van persoon met verblijfsrecht in die lidstaat — Begrip persoon „ten laste”

 • Hof van Justitie - C-84/12 - 19-12-2013

  (Rahmanian Koushkaki t. Duitsland) Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin — Duitsland) — Rahmanian Koushkaki/Bundesrepublik Deutschland (Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Verordening (EG) nr. 810/2009 — Artikelen 21, lid 1, 32, lid 1, et 35, lid 6 — Procedures en voorwaarden voor afgifte van eenvormige visa — Verplichting om visum af te geven — Beoordeling van risico van illegale immigratie — Voornemen van aanvrager om grondgebied van lidstaten te verlaten vóór geldigheid van aangevraagd visum verstrijkt — Redelijke twijfel — Beoordelingsmarge van bevoegde autoriteiten)

Pagina's