Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.813 - 31-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – vierde verzoek – onontvankelijk – nieuwe elementen – individuele beoordeling – gewijzigde situatie in Afghanistan - machtsovername taliban – geen nieuw gehoor plaatsgevonden – situatie Hazara – EASO rapport – situatie terugkeerders – socio-economische en humanitaire situatie in Afghanistan – summiere analyse door CGVS – onderzoeksbevoegdheid – veiligheidssituatie in Afghanistan – onstabiele situatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.601 - 29-03-2022

  Gezinshereniging – ouder van erkend vluchteling – Afghanistan – andere ouder heeft eerder gezinshereniging gedaan – niet langer niet-begeleid minderjarige – art. 8 EVRM – kind met ernstige beperking – art. 10 Vw. – hoger belang van het kind – art. 12bis Vw. – rekening houden met specifieke omstandigheden van het geval - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.075 - 28-02-2022

  Zoekjaar – aanvraag in 2020 voor omzetting zoekjaar in Belgische wetgeving – art. 9bis Vw. en art. 25 richtlijn 2016/801 – rechtstreekse werking art. 25 richtlijn 2016/801 – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-483/20 - 22-02-2022

  (XXXX t. Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk asielbeleid – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 33, lid 2, onder a) – Niet-ontvankelijkheid van een verzoek om internationale bescherming dat in een lidstaat is ingediend door een derdelander die in een andere lidstaat de vluchtelingenstatus heeft verkregen, terwijl het minderjarige kind van die derdelander, dat de subsidiairebeschermingsstatus geniet, in de eerste lidstaat verblijft – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 7 – Recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven – Artikel 24 – Belangen van het kind – Geen schending van de artikelen 7 en 24 van het Handvest van de grondrechten wegens de niet-ontvankelijkheid van het verzoek om internationale bescherming – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 23, lid 2 – Verplichting voor de lidstaten om ervoor te zorgen dat het gezin van personen die internationale bescherming genieten in stand wordt gehouden

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.111 - 11-02-2022

  Humanitair visum – visum gezinshereniging gevraagd, maar geherkwalificeerd door DVZ – art. 10 Vw. – art. 9 Vw. – Somalische documenten – niet-legaliseerbaar – art. 11, §1 en 12bis, § 5 en 6 Vw. – gezinsherenigingsrichtlijn – familielid erkende vluchteling of subsidiair beschermde – zorgvuldig onderzoek naar andere bewijsmiddelen - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-522/20 - 10-02-2022

  (OE t. VY) Prejudiciële verwijzing – Geldigheid – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid om kennis te nemen van een echtscheidingsverzoek – Artikel 18 VWEU – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 3, lid 1, onder a), vijfde en zesde streepje – Verschil in de verblijfsduur die vereist is om de bevoegde rechter te bepalen – Onderscheid tussen een ingezetene die onderdaan van de lidstaat van het aangezochte gerecht is en een ingezetene die geen onderdaan van die lidstaat is – Discriminatie op grond van nationaliteit – Geen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.656 - 01-02-2022

  Langdurig ingezetene – art. 15bis Vw. – geweigerd op basis van studentenverblijf – verzoeker heeft zoekjaar – foutieve interpretatie - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-432/20 - 20-01-2022

  (ZK, in tegenwoordigheid van: Landeshauptmann von Wien) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Immigratiebeleid – Richtlijn 2003/109/EG – Artikel 9, lid 1, onder c) – Verlies van de status van langdurig ingezeten derdelander – Afwezigheid van het grondgebied van de Europese Unie gedurende een aaneengesloten periode van twaalf maanden – Onderbreking van deze afwezigheid – Onregelmatige en korte verblijven op het grondgebied van de Unie

 • Hof van Justitie - C-118/20 - 18-01-2022

  (JY t. Wiener Landesregierung) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikelen 20 en 21 VWEU – Werkingssfeer – Afstand van de nationaliteit van een lidstaat met het oog op het verkrijgen van de nationaliteit van een andere lidstaat overeenkomstig de toezegging van laatstgenoemde lidstaat om de betrokkene te naturaliseren – Intrekking van die toezegging om redenen van openbare orde of openbare veiligheid – Evenredigheidsbeginsel – Staatloosheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.593 - 16-12-2021

  Beëindiging verblijf – BGV – inreisverbod 15 jaar – ernstig gevaar voor de nationale veiligheid – Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM) – strafvervolging niet-ontvankelijk verklaard omwille van onherstelbare inbreuk op het recht op een eerlijk proces – beslissing gebaseerd op rapporten inlichtingendiensten - geen solide feitelijke basis – zorgvuldigheidsbeginsel – geen concrete en bewezen handelingen vermeld in rapporten inlichtingendiensten – onduidelijk in hoeverre elementen uit de GICM-strafzaak daadwerkelijk buiten beschouwing werden gelaten - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.578 - 15-12-2021

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – geen stabiele en toereikende bestaansmiddelen – behoefteanalyse – art. 42, § 1, lid 2 Vw. – initiatief moet uitgaan van DVZ – onzorgvuldigheid - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-490/20 - 14-12-2021

  (V.М.А. t. Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo”) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikelen 20 en 21 VWEU – Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven – Kind dat is geboren in het gastland van zijn ouders – Door deze lidstaat afgegeven geboorteakte waarin voor dat kind twee moeders vermeld staan – Weigering door de lidstaat van herkomst van een van deze twee moeders om voor dat kind een geboorteakte af te geven bij gebreke van informatie over de identiteit van zijn biologische moeder – Bezit van een dergelijke akte dat de voorwaarde vormt voor afgifte van een identiteitskaart of een paspoort – Nationale regeling van deze lidstaat van herkomst waarin het ouderschap van personen van hetzelfde geslacht niet wordt erkend

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.069 - 07-12-2021

  Beëindiging verblijf - gezinshereniging – ouder van een minderjarig Belgisch kind – schijnerkenning - erkenning van het kind door Belgische man strijdig met de openbare orde – kind nooit de Belgische nationaliteit bezeten – belangenafweging – art. 8 EVRM – hoger belang van het kind – kind in België geboren – kennelijk onredelijk – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.781 - 02-12-2021

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – toegankelijkheid medische zorg in Marokko – onzorgvuldig onderzoek naar financiële toegankelijkheid – gezag van gewijsde eerdere vernietigingsarresten – RAMED en EESB verzekeringssystemen – geen zekerheid – onzorgvuldigheid - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.756 - 01-12-2021

  Beslissing tot terugdrijving – bijlage 11 – UDN - art. 3 Vw. - Brit – houder van een verblijfstitel in Luxemburg – Brexit – art. 6, lid 5 Schengengrenscode – art. 14 Terugtrekkingsakkoord – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.700 - 30-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – huiselijk geweld – discriminatie en geweld tegen vrouwen – individuele omstandigheden – bescherming van nationale overheid - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.711 - 30-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – Koerdische afkomst – HDP-activisme – bekering tot het christendom – vals attest van lidmaatschap doet geen afbreuk aan coherente, doorleefde en aannemelijke verklaringen over HDP-activisme – geen vragen gesteld over concrete inhoud van documenten – zorgvuldigheidsplicht – geen objectieve landeninformatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.439 - 29-11-2021

  Art. 9bis Vw. – huwelijk nietig verklaard – intrekking verblijf op basis van gezinshereniging – integratie in België – langdurig verblijf in België – motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.217 - 24-11-2021

  Beslissing tot terugdrijving – bijlage 11 – art. 3 Vw. – UDN – artikel 19 Vw. – geldige Belgische verblijfskaart – recht op terugkeer van een jaar – zorgvuldigheidsbeginsel – geen voldoende bestaansmiddelen vereist – Covid-KB niet van toepassing op personen met hoofdverblijfplaats in België – MTHEN – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.188 - 24-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Soedan – dochter erkend als vluchteling – eenheid van gezin – art. 23 Richtlijn 2011/95/EU – geen verplichting voor lidstaten om hetzelfde statuut toe te kennen – procedure gezinshereniging mogelijk - verwerping

Pagina's