Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-249/13 - 11-12-2014

  (Khaled Boudjlida t. Préfet des Pyrénées-Atlantiques) Prejudiciële verwijzing – Visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met het vrije verkeer van personen – Richtlijn 2008/115/EG – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Beginsel van eerbiediging van de rechten van verdediging – Recht van een illegaal verblijvende derdelander om te worden gehoord voordat een besluit wordt vastgesteld dat zijn belangen kan schaden – Terugkeerbesluit – Recht om voorafgaand aan de vaststelling van het terugkeerbesluit te worden gehoord – Inhoud van dat recht

 • Hof van Justitie - C‑315/13 - 03-12-2014

  (Thermotec t. België) Prejudiciële verwijzing – Vrij verrichten van diensten – Artikelen 56 VWEU en 57 VWEU – Richtlijn 96/71/EG – Artikel 3, leden 1 en 10 – Richtlijn 2006/123/EG – Artikel 19 – Nationale regeling volgens welke de persoon bij wie gedetacheerde werknemers of stagiairs zijn tewerkgesteld, verplicht is om melding te maken van degenen die niet in de mogelijkheid zijn het ontvangstbewijs over te leggen van de melding die hun in een andere lidstaat gevestigde werkgever in de lidstaat van ontvangst had moeten doen – Strafsanctie

 • Hof van Justitie - C‑148/13 tem C‑150/13 - 02-12-2014

  (A, B, C t. Nederland) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2004/83/EG – Minimumnormen voor de erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Artikel 4 – Beoordeling van feiten en omstandigheden – Wijze van beoordeling – Aanvaarding van bepaald bewijsmateriaal – Omvang van de bevoegdheden van de bevoegde nationale autoriteiten – Vrees voor vervolging wegens seksuele gerichtheid – Verschillen tussen enerzijds de grenzen aan het onderzoek van de verklaringen over en van het bewijsmateriaal voor de gestelde seksuele gerichtheid van een asielzoeker en anderzijds de grenzen die gelden voor het onderzoek van die elementen in verband met andere gronden voor vervolging – Richtlijn 2005/85/EG – Minimumnormen voor de procedure voor toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus in de lidstaten – Artikel 13 – Voorwaarden waaraan het persoonlijke onderhoud moet voldoen – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 1 – Menselijke waardigheid – Artikel 7 – Eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven

 • Hof van Justitie - C-656/13 - 12-11-2014

  (L, M t. Tsjechië) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 12, lid 3 – Kind van niet gehuwde ouders – Prorogatie van rechtsmacht – Geen andere verwante aanhangige zaak – Aanvaarding van de bevoegdheid – Betwisting van de bevoegdheid van een rechter door een partij die bij dezelfde rechter beroep heeft ingesteld

 • Hof van Justitie - C-333/13 - 11-11-2014

  (Dano) Vrij verkeer van personen – Burgerschap van de Unie – Gelijke behandeling – Staatsburger van een lidstaat zonder economische activiteit die op het grondgebied van een andere lidstaat verblijft – Uitsluiting van deze personen van de bijzondere, niet op bijdragebetaling berustende uitkeringen krachtens verordening (EG) nr. 883/2004 – Richtlijn 2004/38/EG – Verblijfsrecht van langer dan drie maanden – Artikelen 7, lid 1, sub b, en 24 – Voorwaarde van voldoende bestaansmiddelen

 • Hof van Justitie - C-166/13 - 05-11-2014

  (Sophie Mukarubega t. Préfet de police en Préfet de la Seine-Saint-Denis) Prejudiciële verwijzing – Visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met het vrije verkeer van personen – Richtlijn 2008/115/EG – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Procedure tot vaststelling van een terugkeerbesluit – Beginsel van eerbiediging van de rechten van verdediging – Recht van illegaal verblijvende derdelanders om te worden gehoord voorafgaand aan de vaststelling van een besluit dat hun belangen kan schaden – Weigering van de overheid om aan dergelijke derdelanders een verblijfsvergunning asiel te verlenen, met oplegging van de verplichting om het grondgebied te verlaten – Recht om voorafgaand aan de vaststelling van het terugkeerbesluit te worden gehoord

 • Hof van Justitie - C‑311/13 - 05-11-2014

  (Tümer t. Nederland) Bescherming van werknemers bij insolventie van de werkgever – Richtlijn 80/987/EEG – Werknemer die derdelander is en geen geldige verblijfsvergunning bezit – Weigering van het recht op een insolventie-uitkering

 • Hof van Justitie - C‑376/14 PPU - 17-10-2014

  Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Ongeoorloofd niet doen terugkeren – Gewone verblijfplaats van het kind

 • Hof van Justitie - C‑376/14 - 09-10-2014

  Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Ongeoorloofd niet doen terugkeren – Gewone verblijfplaats van het kind

 • Hof van Justitie - C-436/13 - 01-10-2014

  Prejudiciële verwijzing ‒ Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikelen 8, 12 en 15 – Bevoegdheid inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Procedure betreffende het gezag over een kind dat zijn gewone verblijfplaats in de lidstaat van woonplaats van de moeder heeft – Prorogatie van rechtsmacht ten gunste van een gerecht van de lidstaat van woonplaats van de vader – Omvang

 • Hof van Justitie - C‑91/13 - 11-09-2014

  (Essent) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Artikel 41, lid 1, van het aanvullend protocol en artikel 13 van besluit nr. 1/80 – Werkingssfeer – Invoering van nieuwe beperkingen met betrekking tot de vrijheid van vestiging, het vrij verrichten van diensten en de toegang tot arbeid – Verbod – Vrij verrichten van diensten – Artikelen 56 VWEU en 57 VWEU – Terbeschikkingstelling van werknemers – Onderdanen van derde landen

 • Hof van Justitie - C‑491/13 - 10-09-2014

  (Mohamed Ali Ben Alaya t. Duitsland) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht –Richtlijn 2004/114/EG – Artikelen 6, 7 en 12 – Voorwaarden voor toelating van derdelanders met het oog op studie – Weigering om een persoon toe te laten die voldoet de aan in die richtlijn gestelde voorwaarden – Beoordelingsmarge van de bevoegde autoriteiten

 • Hof van Justitie - C-575/12 - 04-09-2014

  (Air Baltic Corporation AS t. Valsts robežsardze) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening (EG) nr. 810/2009 – Artikelen 24, lid 1, en 34 – Eenvormig visum – Nietigverklaring of intrekking van een eenvormig visum – Geldigheid van een eenvormig visum dat is aangebracht op een nietig verklaard reisdocument – Verordening (EG) nr. 562/2006 – Artikelen 5, lid 1, en 13, lid 1 – Grenscontroles – Toegangsvoorwaarden – Nationale regeling die vereist dat een geldig visum in een geldig reisdocument is aangebracht

 • Raadkamer / Antwerpen - 27-08-2014

  Detentie - art. 7, derde lid Vw. – geen gedwongen repatriëringen naar Guinee op dit moment - vrijlating

 • Hof van Justitie - C-338/13 - 17-07-2014

  (Noorzia t. Duitsland) Prejudiciële verwijzing ‒ Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 4, lid 5 – Nationale regeling volgens welke gezinshereniger en echtgenoot op tijdstip van indiening van verzoek tot gezinshereniging leeftijd van 21 jaar moeten hebben bereikt – Richtlijnconforme uitlegging

 • Hof van Justitie - C-469/13 - 17-07-2014

  (Tahir) Request for a preliminary ruling - Area of freedom, security and justice - Directive 2003/109/EC - Articles 2, 4(1), 7(1) and 13 - ‘Long-term resident’s EU residence permit’ - Terms for conferring long-term resident status - Legal and continuous residence in the host Member State for five years prior to the submission of the permit application - Person with family connections to the long-term resident - More favourable national provisions – Effects

 • Hof van Justitie - C‑138/13 - 14-07-2014

  (Dogan t. Duitsland) Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Aanvullend protocol – Artikel 41, lid 1 – Verblijfsrecht van gezinsleden van Turkse staatsburgers – Nationale regeling op grond waarvan gezinslid dat nationaal grondgebied wil binnenkomen, bewijs van basistaalkennis moet leveren – Toelaatbaarheid – Richtlijn 2003/86/EG – Gezinshereniging – Artikel 7, lid 2 – Verenigbaarheid

 • Hof van Justitie - C‑244/13 - 10-07-2014

  (Ewaen Fred Ogieriakhi t. Ierland) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2004/38/EG ‒ Artikel 16, lid 2 – Duurzaam verblijfsrecht van familieleden van burger van Unie die derdelanders zijn – Beëindiging van samenleven van echtgenoten – Onmiddellijk samenleven met ander partners gedurende ononderbroken verblijfsperiode van vijf jaar – Verordening (EEG) nr. 1612/68 – Artikel 10, lid 3 – Voorwaarden – Schending door lidstaat van Unierecht – Onderzoek van aard van betrokken schending – Noodzaak van prejudiciële verwijzing

 • Hof van Justitie - C-507/12 - 19-06-2014

  (Jessy Saint Prix t.Secretary of State for Work and Pensions) Prejudiciële verwijzing – Artikel 45 VWEU – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 7 – Begrip ‚werknemer’ – Burger van Europese Unie die ophoudt met werken wegens fysieke ongemakken in gevorderd stadium van zwangerschap en in periode kort na bevalling

 • Hof van Justitie - C-146/14 - 05-06-2014

  (Bashir Mohamed Ali Mahdi) Visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met het vrije verkeer van personen – Richtlijn 2008/115/EG – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Artikel 15 – Bewaring – Verlenging van bewaring – Verplichtingen van administratieve of rechterlijke autoriteit – Rechterlijke controle – Derdelander zonder identiteitsdocumenten – Belemmeringen voor uitvoering van verwijderingsbesluit – Weigering van ambassade van betrokken derde land om identiteitsdocument af te geven voor terugkeer van onderdaan van dat land – Risico op onderduiken – Redelijk vooruitzicht op verwijdering – Geen medewerking – Eventuele verplichting van betrokken lidstaat om voorlopig document betreffende status van betrokkene af te geven

Pagina's