Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-551/07 - 19-12-2008

  (Sahin) Richtlijn 2004/38 – recht op eerbiediging van familieleven – recht van verblijf van persoon met nationaliteit van derde land die grondgebied van lidstaat is binnengekomen als asielzoeker en vervolgens is gehuwd met persoon met nationaliteit van andere lidstaat

 • Hof van Justitie - C-337/07 - 18-12-2008

  (Altun) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – artikel 7, eerste alinea, van Besluit 1/80 van Associatieraad – verblijfsrecht van kind van Turks werknemer – werknemer behorend tot legale arbeidsmarkt – onvrijwillige werkloosheid – toepasselijkheid van overeenkomst op Turkse vluchtelingen – valse verklaringen - voorwaarden voor verlies van verkregen rechten

 • Hof van Justitie - C-524/06 - 16-12-2008

  (Huber) Bescherming van persoonsgegevens – Europees burgerschap – beginsel van non-discriminatie op grond van nationaliteit – richtlijn 95/46 – begrip ‘noodzakelijkheid’ – Algemene verwerking van persoonsgegevens inzake burgers van Unie met nationaliteit van andere lidstaat –centraal register van buitenlanders

 • Hof van Justitie - C-353/06 - 14-10-2008

  (Grunkin) Recht om vrij op grondgebied van lidstaten te reizen en te verblijven – internationaal privaatrecht inzake familienaam – vaststelling van het toepasselijk recht uitsluitend aan de hand van nationaliteit – in lidstaat geboren en verblijvende minderjarige met nationaliteit van andere lidstaat – niet-erkenning, in lidstaat waarvan betrokkene staatsburger is, van in lidstaat van geboorte en verblijf verkregen naam

 • Hof van Justitie - C-353/06 - 14-10-2008

  (Grunkin-Paul) Recht om vrij op grondgebied van lidstaten te reizen en te verblijven – internationaal privaatrecht inzake familienaam – vaststelling van het toepasselijk recht uitsluitend aan de hand van nationaliteit – in lidstaat geboren en verblijvende minderjarige met nationaliteit van andere lidstaat – niet-erkenning, in lidstaat waarvan betrokkene staatsburger is, van in lidstaat van geboorte en verblijf verkregen naam

 • Hof van Justitie - C-453/07 - 25-09-2008

  (Hakan Er) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – artikel 7 Besluit 1/80 van de Associatieraad – verblijfsrecht van meerderjarig kind van Turkse werknemer – geen arbeid in loondienst verricht – voorwaarden voor verlies van verkregen rechten

 • Hof van Justitie - C-127/08 - 25-07-2008

  (Metock e.a.) Richtlijn 2004/38 - recht van burgers van de Unie en hun familieleden op vrij verkeer en verblijf op grondgebied van lidstaat - familieleden met nationaliteit van derde land - personen met nationaliteit van derde land die gastlidstaat zijn binnengekomen alvorens echtgenoot van burger van de Unie te worden

 • Hof van Justitie - C-54/07 - 10-07-2008

  (CGKR t. firma Feryn NV) Richtlijn 2000/43 - discriminatie op grond van ras of etnische afkomst - discriminerende selectiecriteria voor personeel - bewijslast - sanctie

 • Hof van Justitie - C-33/07 - 10-07-2008

  (Jipa) Burgerschap van Unie - artikel 18 EG - richtlijn 2004/38 - recht van burgers van Unie en hun familieleden om vrij te reizen en te verblijven op grondgebied van lidstaten - recht om een lidstaat te verlaten

 • Hof van Justitie - C-133/06 - 06-05-2008

  (Parlement t. Raad) Beroep tot nietigverklaring bepalingen richtlijn 2005/85 - procedure in lidstaten voor toekenning en intrekking van vluchtelingenstatus - veilige landen van herkomst - Europese veilige derde landen - gemeenschappelijke minimumlijsten - procedure voor opstelling en wijziging van gemeenschappelijke minimumlijsten

 • Hof van Justitie - C-398/06 - 10-04-2008

  (Commissie t. Nederland) Verblijfsrecht van economisch niet-actieve en gepensioneerde EU-onderdanen - nationale regelgeving en administratieve praktijk die toereikende eigen middelen voor verblijf van ten minste één jaar in ontvangende lidstaat vereist

 • Hof van Justitie - C-212/06  - 01-04-2008

  Vlaamse Zorgverzekering - uitsluiting van personen die in Wallonië wonen - verenigbaarheid met de artikelen 18, 39 en 43 EG-Verdrag en met Verordening nr. 1408/71 - omgekeerde discriminatie

 • Hof van Justitie - C-294/06 - 24-01-2008

  (Payir) Associatieovereenkomst EEG-Turkije - vrij verkeer van werknemers - Besluit nr. 1/80 van Associatieraad - artikel 6, lid 1, eerste streepje - werknemer die tot legale arbeidsmarkt behoort - toelating als student of au pair - gevolgen voor recht van verblijf

 • Hof van Justitie - C-291/05 - 11-12-2007

  (Eind) EU vrij verkeer van personen - recht van verblijf van gezinslid met nationaliteit van derde land - terugkeer van EU-werknemer naar lidstaat waarvan hij nationaliteit bezit - verplichting van lidstaat van herkomst van werknemer om gezinslid verblijfsrecht te verlenen - bestaan van deze verplichting wanneer die werknemer geen reële en daadwerkelijke arbeid verricht

 • Hof van Justitie - C-68/07 - 29-11-2007

  (Sundelind Lopez) Brussel IIbis Verordening - verweerder geen gewone verblijfplaats in noch nationaliteit van lidstaat - bevoegdheid op grond van nationale rechter slechts indien geen bevoegdheid op grond van Brussel IIbis Verordening

 • Hof van Justitie - C-435/06 - 27-11-2007

  (Hallinto Oikeus t. Finland) Materieel en temporeel toepassingsgebied Verordening Brussel IIbis - overheidsbeslissing inzake de ondertoezichtstelling en de plaatsing van een kind

 • Hof van Justitie - C-349/06 - 04-10-2007

  (Polat) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – artikel 59 Aanvullend Protocol – artikelen 7, eerste alinea en 14 van Besluit 1/80 van Associatieraad – verblijfsrecht van een kind van een Turkse werknemer – meerderjarig kind dat niet meer ten laste is van zijn ouders – veelvoud van strafrechtelijke veroordelingen – rechtmatigheid van besluit tot verwijdering

 • Hof van Justitie - C-325/05 - 18-07-2007

  (Derin) Associatiebesluit nr. 1/80 - Verblijfsrecht samenhangend met het recht van vrije toegang tot arbeid - Turks staatsburger ouder dan 21 jaar die niet meer ten laste is van zijn ouders - Strafrechtelijke veroordelingen - Voorwaarden voor verlies van verkregen rechten

 • Hof van Justitie - C-50/06 - 07-06-2007

  (Commissie t. Nederland) Verwijdering EU-burger - openbare orde - strafrechtelijke veroordeling - toepassing Richtlijn 64/221

 • Hof van Justitie - C-208/05 - 11-01-2007

  (ITC) Vrij verkeer van werknemers - betaling door een lidstaat van een vergoeding die voor arbeidsbemiddeling aan een particulier arbeidsbemiddelingsbureau verschuldigd is - voorwaarde dat de bemiddelde arbeid onder de socialezekerheidsregeling van betrokken lidstaat moet vallen

Pagina's