Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-31/09 - 17-06-2010

  (Bolbol) Staatloze van Palestijnse afkomst die de bescherming of bijstand van het UNRWA niet heeft ingeroepen – recht van deze staatloze op de vluchtelingenstatus op basis van artikel 12, lid 1, sub a van richtlijn 2004/83

 • Hof van Justitie - C-92/07 - 29-04-2010

  (Commissie t. Nederland) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – standstillbepalingen en non-discriminatiebepalingen – verplichting tot betaling van leges (retributie) voor afgifte en verlenging van verblijfsvergunning – evenredigheid van te betalen leges – vergelijking met door burgers van de Unie betaalde leges – artikel 9 van associatieovereenkomst – artikel 41, lid 1, van aanvullend protocol – artikelen 10, lid 1, en 13 van Besluit 1/80 van associatieraad

 • Hof van Justitie - C-578/08 - 04-03-2010

  (Chakroun) Recht op gezinshereniging – richtlijn 2003/86 – begrip “beroep op stelsel voor sociale bijstand” – begrip “gezinshereniging” – gezinsvorming

 • Hof van Justitie - C-175/08, C-176/08, C-178/08 en C-179/08 - 02-03-2010

  (Salahadin Abdulla e.a. t Bundesrepublik Deutschland) Richtlijn 2004/83 – minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon met subsidiaire-beschermingsstatus – beëindiging van vluchtelingenstatus –artikel 11 – verandering van omstandigheden – geen gegronde vrees voor vervolging – intrekking van vluchtelingenstatus – beoordeling

 • Hof van Justitie - C-310/08 en C-480/08 - 23-02-2010

  (Ibrahim en Teixiera) Vrij verkeer van personen – kinderen van voormalige migrerende werknemers die in het gastland ingeschreven zijn in het onderwijs of een beroepsopleiding volgen – verblijfsrecht moeder van deze kinderen – geen eigen middelen van bestaan – artikel 12 Verordening 1612/68 – richtlijn 2004/38

 • Hof van Justitie - C-14/09 - 04-02-2010

  (Genc) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – besluit 1/80 Associatieraad – artikel 6, lid 1 – begrip ‘werknemer’ – verrichten van arbeid in geringe omvang – voorwaarde voor verlies van verkregen rechten

 • Hof van Justitie - C-462/08 - 21-01-2010

  (Bekleyen) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – artikel 7, lid 2 Besluit 1/80 Associatieraad – recht van kind van Turkse werknemer om te werken in lidstaat van ontvangst waar het een beroepsopleiding heeft voltooid – begin van beroepsopleiding na definitief vertrek van ouders uit deze lidstaat - verblijfsrecht

 • Hof van Justitie - C-357/09 - 30-11-2009

  (Kadzoev) Terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op grondgebied verblijven – artikel 15, leden 4 tot en met 6 richtlijn nr. 2008/115 – termijn voor bewaring – inaanmerkingneming van tijdvak waarin uitvoering van verwijderingsbeslissing is geschorst – begrip “redelijk vooruitzicht op verwijdering”

 • Hof van Justitie - C-261/08 en C-348/08 - 22-10-2009

  (Garcia en Cabrera) Onderdanen van derde landen die zich illegaal op grondgebied van lidstaat ophouden – nationale regeling op basis waarvan naargelang omstandigheden geldboete kan worden opgelegd of verwijdering kan worden gelast - artikelen 6ter en 23 Overeenkomst ter uitvoering van Schengenakkoord –– artikel 11 verordening nr. 562/2006

 • Hof van Justitie - C-219/08 - 01-10-2009

  (Commissie t. België) Vrijstelling verplichting arbeidskaart – werknemers-derdelanders gedetacheerd door ondernemingen uit andere lidstaten – vrij verrichten van diensten

 • Hof van Justitie - C-16/05 - 20-09-2009

  (Tum en Dari)Associatieovereenkomst EEG-Turkije – art. 41, lid 1 Aanvullend Protocol – standstill-clausule – nieuwe beperkingen voor de toelating van Turkse onderdanen voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten

 • Hof van Justitie - C-242/06 - 17-09-2009

  (Sahin) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Turkse werknemers – invoering van retributie (legesheffing) voor verkrijging van verblijfsvergunning in gastlidstaat – schending van standstillbepaling van artikel 13 Besluit nr. 1/80 Associatieraad

 • Hof van Justitie - C-22/08 en C-23/08 - 04-06-2009

  (Vatsouras en Koupatanze) Europees burgerschap – Vrij verkeer van personen – Artikelen 12 EG en 39 EG – Artikel 24, lid 2 richtlijn 2004/38/EG - Onderdaan van andere lidstaat – Beroepsactiviteit in andere lidstaat – Behoud van status van “werknemer” – Recht op uitkeringen ten gunste van werkzoekenden – Non-discriminatie met derdelandsonderdanen

 • Hof van Justitie - C-139/08 - 02-04-2009

  (Kqiku) Visa – persoon met nationaliteit van derde land die houder is van Zwitserse verblijfstitel – binnenkomst en verblijf op grondgebied van lidstaat met andere doelen dan doorreis – Zwitserse verblijfstitel geldt niet als visum voor kort verblijf

 • Hof van Justitie - C-228/06 - 19-02-2009

  (Soysal en Savatli) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – vrij verrichten van diensten – visumplicht voor toegang tot lidstaat – stand-stillbepaling van artikel 41, lid 1 Aanvullend Protocol

 • Hof van Justitie - C-465/07 - 17-02-2009

  (Elgafaji) Richtlijn 2004/83/EG – minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – persoon die voor subsidiaire-beschermingsstatus in aanmerking komt – art. 2, sub e – reëel risico op ernstige schade – art. 15, sub c – ernstige en individuele bedreiging van leven of persoon van burger als gevolg van willekeurig geweld in kader van gewapend conflict – bewijs

 • Hof van Justitie - C-19/08 - 29-01-2009

  (Petrosian) Asielrecht – verordening 343/2003 – terugname door lidstaat van asielzoeker wiens verzoek is afgewezen en die zich bevindt in andere lidstaat, waar hij nieuw asielverzoek heeft ingediend – aanvangstijdstip van termijn voor overdracht van asielzoeker – overdrachtsprocedure waarin beroep met opschortende werking is ingesteld

 • Hof van Justitie - C-551/07 - 19-12-2008

  (Sahin) Richtlijn 2004/38 – recht op eerbiediging van familieleven – recht van verblijf van persoon met nationaliteit van derde land die grondgebied van lidstaat is binnengekomen als asielzoeker en vervolgens is gehuwd met persoon met nationaliteit van andere lidstaat

 • Hof van Justitie - C-337/07 - 18-12-2008

  (Altun) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – artikel 7, eerste alinea, van Besluit 1/80 van Associatieraad – verblijfsrecht van kind van Turks werknemer – werknemer behorend tot legale arbeidsmarkt – onvrijwillige werkloosheid – toepasselijkheid van overeenkomst op Turkse vluchtelingen – valse verklaringen - voorwaarden voor verlies van verkregen rechten

 • Hof van Justitie - C-524/06 - 16-12-2008

  (Huber) Bescherming van persoonsgegevens – Europees burgerschap – beginsel van non-discriminatie op grond van nationaliteit – richtlijn 95/46 – begrip ‘noodzakelijkheid’ – Algemene verwerking van persoonsgegevens inzake burgers van Unie met nationaliteit van andere lidstaat –centraal register van buitenlanders

Pagina's