Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-212/06  - 01-04-2008

  Vlaamse Zorgverzekering - uitsluiting van personen die in Wallonië wonen - verenigbaarheid met de artikelen 18, 39 en 43 EG-Verdrag en met Verordening nr. 1408/71 - omgekeerde discriminatie

 • Hof van Justitie - C-294/06 - 24-01-2008

  (Payir) Associatieovereenkomst EEG-Turkije - vrij verkeer van werknemers - Besluit nr. 1/80 van Associatieraad - artikel 6, lid 1, eerste streepje - werknemer die tot legale arbeidsmarkt behoort - toelating als student of au pair - gevolgen voor recht van verblijf

 • Hof van Justitie - C-291/05 - 11-12-2007

  (Eind) EU vrij verkeer van personen - recht van verblijf van gezinslid met nationaliteit van derde land - terugkeer van EU-werknemer naar lidstaat waarvan hij nationaliteit bezit - verplichting van lidstaat van herkomst van werknemer om gezinslid verblijfsrecht te verlenen - bestaan van deze verplichting wanneer die werknemer geen reële en daadwerkelijke arbeid verricht

 • Hof van Justitie - C-68/07 - 29-11-2007

  (Sundelind Lopez) Brussel IIbis Verordening - verweerder geen gewone verblijfplaats in noch nationaliteit van lidstaat - bevoegdheid op grond van nationale rechter slechts indien geen bevoegdheid op grond van Brussel IIbis Verordening

 • Hof van Justitie - C-435/06 - 27-11-2007

  (Hallinto Oikeus t. Finland) Materieel en temporeel toepassingsgebied Verordening Brussel IIbis - overheidsbeslissing inzake de ondertoezichtstelling en de plaatsing van een kind

 • Hof van Justitie - C-349/06 - 04-10-2007

  (Polat) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – artikel 59 Aanvullend Protocol – artikelen 7, eerste alinea en 14 van Besluit 1/80 van Associatieraad – verblijfsrecht van een kind van een Turkse werknemer – meerderjarig kind dat niet meer ten laste is van zijn ouders – veelvoud van strafrechtelijke veroordelingen – rechtmatigheid van besluit tot verwijdering

 • Hof van Justitie - C-325/05 - 18-07-2007

  (Derin) Associatiebesluit nr. 1/80 - Verblijfsrecht samenhangend met het recht van vrije toegang tot arbeid - Turks staatsburger ouder dan 21 jaar die niet meer ten laste is van zijn ouders - Strafrechtelijke veroordelingen - Voorwaarden voor verlies van verkregen rechten

 • Hof van Justitie - C-50/06 - 07-06-2007

  (Commissie t. Nederland) Verwijdering EU-burger - openbare orde - strafrechtelijke veroordeling - toepassing Richtlijn 64/221

 • Hof van Justitie - C-208/05 - 11-01-2007

  (ITC) Vrij verkeer van werknemers - betaling door een lidstaat van een vergoeding die voor arbeidsbemiddeling aan een particulier arbeidsbemiddelingsbureau verschuldigd is - voorwaarde dat de bemiddelde arbeid onder de socialezekerheidsregeling van betrokken lidstaat moet vallen

 • Hof van Justitie - C-1/05 - 09-01-2007

  (Jia) Verblijfsrecht van een derdelands ouder van een derdelands echtgenoot van een EU-burger - Verplichting om legaal in betrokken lidstaat te verblijven op het moment van hereniging - Over te leggen bewijsstukken om te worden beschouwd als ten laste komende verwant

 • Hof van Justitie - C-97/05 - 14-12-2006

  (Gattoussi) Euro-mediterane overeenkomsten - Tunesische werknemer - verkorting van geldigheidsduur van verblijfsvergunning - toepassing niet-discriminatie-beginsel

 • Hof van Justitie - C-4/05 - 26-10-2006

  (Hasan Güzeli) Associatie EEG-Turkije - art. 6 en art. 10 Associatiebesluit nr. 1/80 - weigering verblijfsvergunning van Turkse werknemer te verlengen

 • Hof van Justitie - C-241/05 - 03-10-2006

  (Bot) Schengenuitvoeringsovereenkomst - Voorwaarden voor verkeer van niet-visumplichtige onderdanen van een derde staat - Verblijf van ten hoogste zes maanden - opeenvolgende verblijven - Begrip "eerste binnenkomst"

 • Hof van Justitie - C-150/05 - 28-09-2006

  (van Straaten) Schengenuitvoeringsovereenkomst - Beginsel non bis in idem - Begrippen "dezelfde feiten" en "berechte feiten" - Invoer en uitvoer van verdovende middelen - Gevolgen van vrijspraak van de verdachte

 • Hof van Justitie - C-168/04 - 21-09-2006

  (Commissie t. Oostenrijk) Vrij verrichten van diensten - Voorwaarden voor het verrichten van diensten in Oostenrijk met werknemers onderdanen van derde landen - Strijdigheid met art. 49 EG-Verdrag

 • Hof van Justitie - C-503/03 - 31-01-2006

  (Commissie van de Europese Gemeenschappen t. Koninkrijk Spanje) Vrij verkeer van personen - Richtlijn 64/221/EEG - Onderdaan van derde land, gehuwd met onderdaan van lidstaat - Recht van toegang en verblijf - Beperkingen om redenen van openbare orde - Schengeninformatiesysteem - Signalering ter fine van weigering van toegang.

 • Hof van Justitie - C-136/03 - 02-06-2005

  (Dörr en Ünal) Beroepsmogelijkheden bij verwijderingsmaatregel - procedurele waarborgen - beoordeling doelmatigheid - toepassing op EU-onderdanen - toepassing Turkse onderdanen

 • Hof van Justitie - C-157/03 - 14-04-2005

  (Commissie t. Spanje) Verblijfsrecht derdelandsonderdanen familieleden van EU-onderdanen - visumweigering - strijdigheid met gemeenschapsrecht

 • Hof van Justitie - C-265/03 - 12-04-2005

  (Simutenkov t. Spanje) Partnershapsovereenkomst EG-Rusland - directe werking - verbod van discriminatie op grond van nationaliteit - arbeidsvoorwaarden - opstellen van professionele voetbalspeler - nationaliteitsclausule

 • Hof van Justitie - C-459/99 - 25-07-2002

  (VZW Beweging tegen Rassenhaat, Antisemitisme en Xenofobie (BRAX) tegen Belgische Staat) Onderdanen van derde landen die gehuwd zijn met onderdanen van lidstaten - Visumplicht - Recht van echtgenoten om zonder identiteitsbewijzen of visum het land binnen te komen - Verblijfsrecht van onregelmatig binnengekomen echtgenoten - Verblijfsrecht van regelmatig binnengekomen echtgenoten wier visum is verlopen op ogenblik van aanvraag van verblijfsvergunning - Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG en 73/148/EEG en verordening (EG) nr. 2317/95

Pagina's