Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-429/15 - 20-10-2016

  (Evelyn Danqua t. Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2004/83/EG – Minimumnormen voor de erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Nationale procedureregel die voor het indienen van een verzoek om subsidiaire bescherming voorziet in een termijn van vijftien werkdagen vanaf de kennisgeving van de afwijzing van de asielaanvraag – Procedurele autonomie van de lidstaten – Gelijkwaardigheidsbeginsel – Doeltreffendheidsbeginsel – Goed verloop van de procedure voor de behandeling van het verzoek om subsidiaire bescherming – Goed verloop van de terugkeerprocedure – Onverenigbaarheid

 • Hof van Justitie - C-294/15 - 13-10-2016

  (Edyta Mikołajczyk t. Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki) Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 1, lid 1, onder a) – Materiële werkingssfeer – Verzoek tot nietigverklaring van een huwelijk ingediend door een derde na het overlijden van een van de echtgenoten – Artikel 3, lid 1 – Bevoegdheid van de gerechten van de lidstaat van de verblijfplaats van de ‚verzoeker’ – Strekking

 • Hof van Justitie - C-304/14 - 13-09-2016

  (Secretary of State for the Home Department t. CS) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 20 VWEU – Derdelander met een kind van jonge leeftijd ten laste dat Unieburger is – Verblijfsrecht in het land waarvan het kind onderdaan is – Strafrechtelijke veroordelingen van de ouder van het kind – Besluit tot verwijdering van de ouder met als gevolg de indirecte verwijdering van het betrokken kind

 • Hof van Justitie - C-165/14 - 13-09-2016

  (Alfredo Rendón Marín t. Administración del Estado) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikelen 20 en 21 VWEU – Richtlijn 2004/38/EG – Verblijfsrecht in een lidstaat van een derdelander met een strafblad – Ouder die als enige de zorg heeft voor twee minderjarige kinderen die Unieburger zijn – Eerste kind met de nationaliteit van de woonlidstaat – Tweede kind met de nationaliteit van een andere lidstaat – Nationale wettelijke regeling die uitsluit dat aan die bloedverwant in opgaande lijn een verblijfstitel wordt verleend, wegens diens strafblad – Weigering van verblijf die ertoe kan leiden dat de kinderen het grondgebied van de Unie moeten verlaten

 • Hof van Justitie - C-115/15 - 30-06-2016

  (Secretary of State for the Home Department t. NA) Prejudiciële verwijzing – Artikelen 20 en 21 VWEU – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 13, lid 2, eerste alinea, onder c) – Verordening (EEG) nr. 1612/68 – Artikel 12 – Verblijfsrecht van familieleden van een Unieburger – Huwelijk tussen een Unieburger en een derdelander – Huiselijk geweld – Echtscheiding na vertrek van de Unieburger – Behoud van het verblijfsrecht van de derdelander die het ouderlijk gezag heeft over de gemeenschappelijke kinderen die Unieburgers zijn

 • Hof van Justitie - C-63/15 - 07-06-2016

  (Mehrdad Ghezelbash t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een derdelander bij een van de lidstaten wordt ingediend – Artikel 12 – Afgifte van verblijfstitels of visa – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van de rechterlijke toetsing

 • Hof van Justitie - C-155/15 - 07-06-2016

  (George Karim t. Migrationsverket) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een derdelander bij een van de lidstaten wordt ingediend – Artikel 18 – Terugname van een asielzoeker wiens verzoek in behandeling is – Artikel 19 – Beëindiging van de verantwoordelijkheid – Afwezigheid van ten minste drie maanden uit het grondgebied van de lidstaten – Nieuwe procedure ter bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van de rechterlijke toetsing

 • Hof van Justitie - C-47/15 - 07-06-2016

  (Sélina Affum t. Préfet du Pas-de-Calais, Procureur général de la Cour d’appel de Douai) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen – Inverzekeringstelling – Nationale regeling waarbij gevangenisstraf wordt gesteld op illegale binnenkomst – Situatie van ‚doorreis’ – Multilaterale overnameregeling

 • Hof van Justitie - C-438/14 - 02-06-2016

  (Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff t. Standesamt der Stadt Karlsruhe, Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 21 VWEU – Vrijheid om te reizen en te verblijven in de lidstaten – Wet van een lidstaat waarbij adellijke voorrechten worden afgeschaft en de toekenning van nieuwe adellijke titels wordt verboden – Achternaam van een meerderjarige onderdaan van die staat, verkregen tijdens gewoonlijk verblijf in een andere lidstaat, waarvan die persoon eveneens de nationaliteit bezit – Naam die adellijke bestanddelen bevat – Woonplaats in de eerste lidstaat – Weigering van de autoriteiten van de eerste lidstaat om de in de tweede lidstaat verkregen naam in het register van de burgerlijke stand in te schrijven – Rechtvaardiging – Openbare orde – Onverenigbaarheid met fundamentele beginselen van Duits recht

 • Hof van Justitie - C-558/14 - 21-04-2016

  (Mimoun Khachab t. Subdelegación del Gobierno en Álava) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 7, lid 1, onder c) – Gezinshereniging – Voorwaarden voor de uitoefening van het recht op gezinshereniging – Stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten – Nationale regelgeving die een prospectieve beoordeling toestaat van de waarschijnlijkheid dat de gezinshereniger zijn inkomsten behoudt – Verenigbaarheid

 • Hof van Justitie - C-561/14 - 12-04-2016

  (Caner Genc t. Integrationsministeriet) Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Besluit nr. 1/80 – Artikel 13 – Standstillbepaling – Gezinshereniging – Nationale regeling die nieuwe, restrictievere voorwaarden stelt aan de gezinshereniging van economisch niet-actieve gezinsleden van economisch actieve Turkse staatsburgers die in de betrokken lidstaat wonen en er over een verblijfsrecht beschikken – Voorwaarde van een zodanige binding dat er een basis is voor een geslaagde integratie

 • Hof van Justitie - C-695/15 - 17-03-2016

  (Shiraz Baig Mirza t. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Artikel 3, lid 3 – Mogelijkheid voor de lidstaten om een verzoeker naar een veilig derde land te zenden – Artikel 18 – Verplichtingen van de voor de behandeling van het verzoek verantwoordelijke lidstaat in geval van terugname van de verzoeker – Richtlijn 2013/32/EU – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Behandeling van een verzoek om internationale bescherming

 • Hof van Justitie - C-161/15 - 17-03-2016

  (Abdelhafid Bensada Benallal t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2004/38/EG – Besluit tot intrekking van een verblijfsvergunning – Beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging – Recht om te worden gehoord – Procedurele autonomie van de lidstaten – Ontvankelijkheid van cassatiemiddelen – Middel van openbare orde

 • Hof van Justitie - C‑443/14 en C‑444/14 - 01-03-2016

  (Kreis Warendorf t. Ibrahim Alo en Amira Osso t Region Hannover) Prejudiciële verwijzing – Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 – Artikelen 23 en 26 – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2011/95/EU – Normen voor de inhoud van de internationale bescherming – Subsidiairebeschermingsstatus – Artikel 29 – Sociale voorzieningen – Toegangsvoorwaarden – Artikel 33 – Vrij verkeer binnen de gastlidstaat – Begrip – Beperking – Woonverplichting in een bepaalde plaats – Ongelijke behandeling – Vergelijkbaarheid van situaties – Evenwichtige spreiding van de lasten over de regionale overheden – Redenen in verband met het immigratie- en integratiebeleid

 • Hof van Justitie - C-299/14 - 25-02-2016

  (Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen t. Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, Jovanlis Peña García, Joel Luis Peña Cruz) Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van personen – Burgerschap van de Unie – Gelijke behandeling – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 24, lid 2 – Socialebijstandsuitkeringen – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Artikelen 4 en 70 – Bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties – Uitsluiting van onderdanen van een lidstaat gedurende de eerste drie maanden van hun verblijf in het gastland

 • Hof van Justitie - C-601/15 - 15-02-2016

  (J. N. t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming – Richtlijn 2008/115/EG – Rechtmatig verblijf – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 9 – Recht om in een lidstaat te blijven – Richtlijn 2013/33/EU – Artikel 8, lid 3, eerste alinea, onder e) – Bewaring – Bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde – Geldigheid – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 6 en 52 – Beperking – Evenredigheid

 • Hof van Justitie - C-515/14 - 21-01-2016

  (Europese Commissie t. Republiek Cyprus) Niet-nakoming – Vrij verkeer van personen – Werknemers – Artikelen 45 VWEU en 48 VWEU – Ouderdomsuitkeringen – Verschil in behandeling op grond van leeftijd – Ambtenaren van een lidstaat die minder dan 45 jaar oud zijn en die deze lidstaat verlaten om een beroepsactiviteit te gaan uitoefenen in een andere lidstaat of bij een instelling van de Europese Unie

 • Hof van Justitie - C-239/14 - 17-12-2015

  (Abdoulaye Amadou Tall t. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Hoei) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2005/85/EG – Minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus – Artikel 39 – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Meervoudige asielaanvragen – Geen schorsend beroep tegen een beslissing van een bevoegde nationale autoriteit om een hernieuwd asielverzoek niet opnieuw te behandelen – Sociale bescherming – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 19, lid 2 – Artikel 47

 • Hof van Justitie - C-455/15 - 19-11-2015

  (P. t. Q.) Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 23, onder a) – Gronden tot weigering van de erkenning van beslissingen betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid – Openbare orde

 • Hof van Justitie - C-650/13 - 06-10-2015

  (Delvigne) Prejudiciële verwijzing – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 39 en 49 – Europees Parlement – Verkiezingen – Stemrecht – Burgerschap van de Europese Unie – Terugwerkende kracht van de lichtere straf – Nationale wettelijke regeling die voorziet in ontneming van het stemrecht in het geval van een vóór 1 maart 1994 in laatste aanleg uitgesproken strafrechtelijke veroordeling

Pagina's