Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-47/15 - 07-06-2016

  (Sélina Affum t. Préfet du Pas-de-Calais, Procureur général de la Cour d’appel de Douai) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen – Inverzekeringstelling – Nationale regeling waarbij gevangenisstraf wordt gesteld op illegale binnenkomst – Situatie van ‚doorreis’ – Multilaterale overnameregeling

 • Hof van Justitie - C-438/14 - 02-06-2016

  (Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff t. Standesamt der Stadt Karlsruhe, Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 21 VWEU – Vrijheid om te reizen en te verblijven in de lidstaten – Wet van een lidstaat waarbij adellijke voorrechten worden afgeschaft en de toekenning van nieuwe adellijke titels wordt verboden – Achternaam van een meerderjarige onderdaan van die staat, verkregen tijdens gewoonlijk verblijf in een andere lidstaat, waarvan die persoon eveneens de nationaliteit bezit – Naam die adellijke bestanddelen bevat – Woonplaats in de eerste lidstaat – Weigering van de autoriteiten van de eerste lidstaat om de in de tweede lidstaat verkregen naam in het register van de burgerlijke stand in te schrijven – Rechtvaardiging – Openbare orde – Onverenigbaarheid met fundamentele beginselen van Duits recht

 • Hof van Justitie - C-558/14 - 21-04-2016

  (Mimoun Khachab t. Subdelegación del Gobierno en Álava) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 7, lid 1, onder c) – Gezinshereniging – Voorwaarden voor de uitoefening van het recht op gezinshereniging – Stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten – Nationale regelgeving die een prospectieve beoordeling toestaat van de waarschijnlijkheid dat de gezinshereniger zijn inkomsten behoudt – Verenigbaarheid

 • Hof van Justitie - C-561/14 - 12-04-2016

  (Caner Genc t. Integrationsministeriet) Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Besluit nr. 1/80 – Artikel 13 – Standstillbepaling – Gezinshereniging – Nationale regeling die nieuwe, restrictievere voorwaarden stelt aan de gezinshereniging van economisch niet-actieve gezinsleden van economisch actieve Turkse staatsburgers die in de betrokken lidstaat wonen en er over een verblijfsrecht beschikken – Voorwaarde van een zodanige binding dat er een basis is voor een geslaagde integratie

 • Hof van Justitie - C-695/15 - 17-03-2016

  (Shiraz Baig Mirza t. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Artikel 3, lid 3 – Mogelijkheid voor de lidstaten om een verzoeker naar een veilig derde land te zenden – Artikel 18 – Verplichtingen van de voor de behandeling van het verzoek verantwoordelijke lidstaat in geval van terugname van de verzoeker – Richtlijn 2013/32/EU – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Behandeling van een verzoek om internationale bescherming

 • Hof van Justitie - C-161/15 - 17-03-2016

  (Abdelhafid Bensada Benallal t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2004/38/EG – Besluit tot intrekking van een verblijfsvergunning – Beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging – Recht om te worden gehoord – Procedurele autonomie van de lidstaten – Ontvankelijkheid van cassatiemiddelen – Middel van openbare orde

 • Hof van Justitie - C‑443/14 en C‑444/14 - 01-03-2016

  (Kreis Warendorf t. Ibrahim Alo en Amira Osso t Region Hannover) Prejudiciële verwijzing – Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 – Artikelen 23 en 26 – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2011/95/EU – Normen voor de inhoud van de internationale bescherming – Subsidiairebeschermingsstatus – Artikel 29 – Sociale voorzieningen – Toegangsvoorwaarden – Artikel 33 – Vrij verkeer binnen de gastlidstaat – Begrip – Beperking – Woonverplichting in een bepaalde plaats – Ongelijke behandeling – Vergelijkbaarheid van situaties – Evenwichtige spreiding van de lasten over de regionale overheden – Redenen in verband met het immigratie- en integratiebeleid

 • Hof van Justitie - C-299/14 - 25-02-2016

  (Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen t. Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, Jovanlis Peña García, Joel Luis Peña Cruz) Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van personen – Burgerschap van de Unie – Gelijke behandeling – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 24, lid 2 – Socialebijstandsuitkeringen – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Artikelen 4 en 70 – Bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties – Uitsluiting van onderdanen van een lidstaat gedurende de eerste drie maanden van hun verblijf in het gastland

 • Hof van Justitie - C-601/15 - 15-02-2016

  (J. N. t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming – Richtlijn 2008/115/EG – Rechtmatig verblijf – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 9 – Recht om in een lidstaat te blijven – Richtlijn 2013/33/EU – Artikel 8, lid 3, eerste alinea, onder e) – Bewaring – Bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde – Geldigheid – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 6 en 52 – Beperking – Evenredigheid

 • Hof van Justitie - C-515/14 - 21-01-2016

  (Europese Commissie t. Republiek Cyprus) Niet-nakoming – Vrij verkeer van personen – Werknemers – Artikelen 45 VWEU en 48 VWEU – Ouderdomsuitkeringen – Verschil in behandeling op grond van leeftijd – Ambtenaren van een lidstaat die minder dan 45 jaar oud zijn en die deze lidstaat verlaten om een beroepsactiviteit te gaan uitoefenen in een andere lidstaat of bij een instelling van de Europese Unie

 • Hof van Justitie - C-239/14 - 17-12-2015

  (Abdoulaye Amadou Tall t. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Hoei) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2005/85/EG – Minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus – Artikel 39 – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Meervoudige asielaanvragen – Geen schorsend beroep tegen een beslissing van een bevoegde nationale autoriteit om een hernieuwd asielverzoek niet opnieuw te behandelen – Sociale bescherming – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 19, lid 2 – Artikel 47

 • Hof van Justitie - C-455/15 - 19-11-2015

  (P. t. Q.) Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 23, onder a) – Gronden tot weigering van de erkenning van beslissingen betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid – Openbare orde

 • Hof van Justitie - C-650/13 - 06-10-2015

  (Delvigne) Prejudiciële verwijzing – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 39 en 49 – Europees Parlement – Verkiezingen – Stemrecht – Burgerschap van de Europese Unie – Terugwerkende kracht van de lichtere straf – Nationale wettelijke regeling die voorziet in ontneming van het stemrecht in het geval van een vóór 1 maart 1994 in laatste aanleg uitgesproken strafrechtelijke veroordeling

 • Hof van Justitie - C-489/14 - 06-10-2015

  (A t. B) Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Aanhangigheid – Artikelen 16 en 19, leden 1 en 3 – Procedure tot scheiding van tafel en bed in een eerste lidstaat en echtscheidingsprocedure in een tweede lidstaat – Bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht – Begrip bevoegdheid die ‚vaststaat’ – Verval van de eerste procedure en instelling van een nieuwe echtscheidingsprocedure in de eerste lidstaat – Gevolgen – Tijdsverschil tussen de lidstaten – Gevolgen voor de procedure tot aanhangigmaking van een zaak bij de gerechten

 • Hof van Justitie - C-290/14 - 01-10-2015

  (Skerdjan Celaj) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Terugkeerbesluit dat gepaard gaat met een voor een periode van drie jaar geldend inreisverbod – Overtreding van het inreisverbod – Voorheen verwijderde derdelander – Gevangenisstraf in geval van een nieuwe illegale binnenkomst van het nationale grondgebied – Verenigbaarheid

 • Hof van Justitie - C-67/14 - 15-09-2015

  (Jobcenter Berlin Neukölln t. Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, Valentina Alimanovic, Valentino Alimanovic) Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van personen – Burgerschap van de Unie – Gelijke behandeling – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 24, lid 2 – Sociale bijstand – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Artikelen 4 en 70 – Bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties – Onderdanen van een lidstaat die werkzoekende is en verblijft op het grondgebied van een andere lidstaat – Daarvan uitgesloten – Behoud van de status van werknemer

 • Hof van Justitie - C-72/14 en C-197/14 - 09-09-2015

  (X t. Inspecteur van de Rijksbelastingdienst en T. A. van Dijk t. Staatssecretaris van Financiën) Prejudiciële verwijzing – Migrerende werknemers – Sociale zekerheid – Toepasselijke wetgeving – Rijnvarenden – E101-verklaring – Bewijskracht – Voorlegging aan het Hof – Verplichting tot verwijzing

 • Hof van Justitie - C-44/14 - 08-09-2015

  (Koninkrijk Spanje t. Europees Parlement en Raad van de Europese Unie) Beroep tot nietigverklaring – Verordening (EU) nr. 1052/2013 – Overschrijden van de buitengrenzen – Eurosur – Ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis – Deelname – Samenwerking met Ierland en het Verenigd Koninkrijk – Geldigheid

 • Hof van Justitie - C-309/14 - 02-09-2015

  (Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA) t. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze) Prejudiciële verwijzing – Status van langdurig ingezeten derdelanders – Richtlijn 2003/109/EG – Afgifte en verlenging van een verblijfsvergunning – Voorwaarde – Verplichte financiële bijdrage – Bedrag dat 8 keer hoger is dan het bedrag voor de afgifte van een nationale identiteitskaart – Schending van de beginselen van richtlijn 2003/109/EG

 • Hof van Justitie - C-218/14 - 16-07-2015

  (Kuldip Singh e.a. t. Minister for Justice and Equality) Prejudiciële verwijzing - Richtlijn 2004/38/EG - Artikel 13, lid 2, eerste alinea, onder a) - Verblijfsrecht van familieleden van een burger van de Unie - Huwelijk tussen een burger van de Unie en een derdelander - Behoud van het verblijfsrecht van de derdelander na het vertrek van de burger van de Unie uit het gastland, gevolgd door een scheiding - Artikel 7, lid 1, onder b) - Voldoende bestaansmiddelen - Inaanmerkingneming van de bestaansmiddelen van de echtgenoot, die derdelander is - Recht van derdelanders om in het gastland te werken teneinde te verzekeren dat de bestaansmiddelen toereikend zijn

Pagina's