Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-378/12 - 16-01-2014

  (Nnamdi Onuekwere t. UK) Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 16, leden 2 en 3 — Duurzaam verblijfsrecht van derdelanders die familielid zijn van burger van de Unie — geen inaanmerkingneming van door deze derdelanders in gevangenis doorgebrachte perioden

 • Hof van Justitie - C-400/12 - 16-01-2014

  (UK t. M.G.) Verzoek om prejudiciële beslissing — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 28, lid 3, sub a — Bescherming tegen verwijdering — Berekeningsmethode voor periode van tien jaar — Inaanmerkingneming van tijd in gevangenis

 • Hof van Justitie - C-423/12 - 16-01-2014

  (Flora May Reyes t. Zweden) Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2004/38/EG — Recht van vrij verkeer en verblijf op grondgebied van lidstaten voor burgers van Unie en hun familieleden — Verblijfsrecht in lidstaat van derdelander die rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn is van persoon met verblijfsrecht in die lidstaat — Begrip persoon „ten laste”

 • Hof van Justitie - C-84/12 - 19-12-2013

  (Rahmanian Koushkaki t. Duitsland) Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin — Duitsland) — Rahmanian Koushkaki/Bundesrepublik Deutschland (Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Verordening (EG) nr. 810/2009 — Artikelen 21, lid 1, 32, lid 1, et 35, lid 6 — Procedures en voorwaarden voor afgifte van eenvormige visa — Verplichting om visum af te geven — Beoordeling van risico van illegale immigratie — Voornemen van aanvrager om grondgebied van lidstaten te verlaten vóór geldigheid van aangevraagd visum verstrijkt — Redelijke twijfel — Beoordelingsmarge van bevoegde autoriteiten)

 • Hof van Justitie - C-394/12 - 12-12-2013

  (Abdullahi t. Duitsland) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk Europees asielstelsel – Verordening (EG) nr. 343/2003 – Bepaling van lidstaat die verantwoordelijk is voor behandeling van asielverzoek – Toetsing van eerbiediging van criteria voor bepalen van verantwoordelijkheid voor behandeling van asielverzoek – Omvang van rechterlijke toetsing

 • Hof van Justitie - C‑4/11 - 14-11-2013

  (Duitsland t. Kaveh Puid) Asiel - Handvest Grondrechten EU - Artikel 4 - Verordening (EG) nr. 343/2003 - Artikel 3, leden 1 en 2 - Bepaling van lidstaat die verantwoordelijk voor behandeling van asielverzoek dat door onderdaan van derde land bij een van de lidstaten is ingediend - Artikelen 6 tot en met 12 - Criteria voor bepaling van verantwoordelijke lidstaat - Artikel 13 - Restclausule

 • Hof van Justitie - C‑199/12 - 07-11-2013

  (X, Y, Z t. Nederland) Richtlijn 2004/83/EG - Minimumnormen voor toekenning vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus - Artikel 10, lid 1, sub d - Behoren tot specifieke sociale groep - Seksuele gerichtheid - Grond van vervolging - Artikel 9, lid 1 - Begrip ‚daden van vervolging’ - Gegronde vrees voor vervolging wegens behoren tot specifieke sociale groep - Daden voldoende ernstig om deze vrees te rechtvaardigen - Regelgeving die homoseksuele handelingen strafbaar stelt - Artikel 4 - Beoordeling op individuele basis van feiten en omstandigheden.

 • Hof van Justitie - C-225/12 - 07-11-2013

  (Demir t. Nederland) Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Artikel 13 van besluit nr. 1/80 van de Associatieraad – Standstillclausules – Begrip ‚legaal verblijf

 • Hof van Justitie - C‑86/12 - 10-10-2013

  (Adzo Domenyo Alokpa t. Luxemburg) Burgerschap van Unie - Artikelen 20 VWEU en 21 VWEU - Richtlijn 2004/38/EG - Verblijfsrecht van derdelander die rechtstreekse bloedverwant in opgaande lijn is van jonge kinderen, burgers van Unie - Burgers van Unie geboren in andere lidstaat dan waarvan zij nationaliteit hebben en die hun recht van vrij verkeer niet hebben uitgeoefend – Grondrechten

 • Hof van Justitie - C-221/11 - 24-09-2013

  (Demirkan t. Duitsland) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Aanvullend protocol – Artikel 41, lid 1 – Standstillclausule – Visumplicht voor toegang tot lidstaat – Vrij verrichten van diensten – Recht van Turks staatsburger om zich naar lidstaat te begeven om er familielid te bezoeken en om er potentieel diensten te ontvangen

 • Hof van Justitie - C-297/12 - 19-09-2013

  (Gjoko Filev, Adnan Osmani) Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op grondgebied verblijven – Richtlijn 2008/115/EG – Artikel 11, lid 2 – Terugkeerbesluit dat gepaard gaat met inreisverbod – Duur van inreisverbod in beginsel beperkt tot vijf jaar – Nationale regeling volgens welke inreisverbod voor onbepaalde tijd geldt indien geen verzoek om beperking wordt ingediend – Artikel 2, lid 2, sub b – Onderdanen van derde landen die verplicht zijn tot terugkeer als strafrechtelijke sanctie of als gevolg van strafrechtelijke sanctie – Niet-toepassing van richtlijn

 • Hof van Justitie - C-140/12 - 19-09-2013

  (Oostenrijk t. Peter Brey) Vrij verkeer van personen – Burgerschap van Unie – Richtlijn 2004/38/EG – Verblijfsrecht van meer dan drie maanden – Artikel 7, lid 1, sub b – Persoon die niet langer status van werknemer heeft – Rechthebbende op ouderdomspensioen – Voorwaarde over voldoende bestaansmiddelen te beschikken om niet ten laste te komen van ‚socialebijstandsstelsel’ van gastland – Aanvraag van bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie – Compenserende toeslag ter aanvulling van ouderdomspensioen – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Artikelen 3, lid 3, en 70 – Bevoegdheid van lidstaat van woonplaats – Voorwaarden voor toekenning – Recht om legaal op nationaal grondgebied te verblijven – Verenigbaarheid met Unierecht”

 • Hof van Justitie - C-383 - 10-09-2013

  (M. G. en N. R. t. Nederland) Visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met het vrije verkeer van personen — Immigratiebeleid — Illegale immigratie en illegaal verblijf — Repatriëring van illegaal verblijvende personen — Richtlijn 2008/115/EG — Terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen — Verwijderingsprocedure — Bewaringsmaatregel — Verlenging van bewaring — Artikel 15, leden 2 en 6 — Rechten van verdediging — Recht om te worden gehoord — Schending — Gevolgen

 • Hof van Justitie - C-15/11 - 21-06-2013

  (Sommer t. Oostenrijk) Toetreding van nieuwe lidstaten – Republiek Bulgarije – Regeling van lidstaat die verlening van tewerkstellingsvergunning voor Bulgaarse onderdanen afhankelijk stelt van onderzoek van situatie op arbeidsmarkt – Richtlijn 2004/114/EG – Voorwaarden voor toelating van onderdanen van derde landen met oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk

 • Hof van Justitie - C-20/12 - 20-06-2013

  (Giersch t. Luxemburg) Vrij verkeer van personen – Gelijke behandeling – Sociale voordelen –Verordening (EEG) nr. 1612/68 – Artikel 7, lid 2 – Financiële steun voor hoger onderwijs – Woonplaatsvereiste in lidstaat die steun toekent – Weigering steun toe te kennen aan studenten, burgers van Unie, wier vader of moeder, grensarbeider, in die lidstaat werkt – Indirecte discriminatie – Rechtvaardiging – Doelstelling die bestaat in verhogen van aantal ingezetenen met diploma van hoger onderwijs – Passend karakter – Evenredigheid

 • Hof van Justitie - C-45/12 - 13-06-2013

  (België t. Radia Hadj Ahmed) Sociale zekerheid van migrerende werknemers - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Personele werkingssfeer - Toekenning van gezinsbijslagen aan derdelander met verblijfsrecht in lidstaat - Verordening (EG) nr. 859/2003 - Richtlijn 2004/38/EG - Verordening (EEG) nr. 1612/68 - Voorwaarde inzake verblijfsduur

 • Hof van Justitie - C-648/11 - 06-06-2013

  (Queen, MA,BT,DA t. UK) Verordening (EG) nr. 343/2003 – Vaststelling van verantwoordelijke lidstaat – Niet-begeleide minderjarige – Asielverzoeken die achtereenvolgens in twee verschillende lidstaten worden ingediend – Ontstentenis van gezinslid van minderjarige op grondgebied van lidstaat – Artikel 6, tweede alinea, van verordening nr. 343/2003 – Overdracht van minderjarige aan lidstaat waar hij zijn eerste asielverzoek heeft ingediend – Verenigbaarheid – Belangen van het kind – Artikel 24, tweede lid Handvest Grondrechten EU

 • Hof van Justitie - C-300/11 - 04-06-2013

  (ZZ t. UK) Verzoek om een prejudiciële beslissing — Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) — Uitlegging van artikel 30, lid 2, van richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/ EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB L 158, blz. 77) in het licht van artikel 346, lid 1, sub a, VWEU — Recht op een doeltreffende rechterlijke bescherming — Besluit om een burger van een lidstaat van het grondgebied van een andere lidstaat uit te sluiten om redenen van openbare veiligheid — Verplichting om de betrokken burger in kennis te stellen van de gronden van zijn uitsluiting ondanks het feit dat de bevoegde autoriteiten van mening zijn dat redenen van staatsveiligheid zich tegen een dergelijke bekendmaking verzetten

 • Hof van Justitie - C-202/11 - 16-04-2013

  (Las t. België) Vrij verkeer van werknemers – Artikel 45 VWEU – In Nederlands taalgebied van Koninkrijk België gevestigde onderneming – Verplichting om arbeidsovereenkomsten in het Nederlands op te stellen – Arbeidsovereenkomst met grensoverschrijdend karakter – Beperking – Onevenredigheid

 • Hof van Justitie - C-443/11 - 11-04-2013

  (Jeltes t. Nederland) Sociale zekerheid van migrerende werknemers – Artikel 45 VWEU – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Artikel 71 – Atypische grensarbeider die volledig werkloos is en privé en beroepsmatig banden in lidstaat van laatste werkzaamheden heeft behouden – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Artikel 65 – Recht op uitkering in lidstaat van woonplaats – Weigering van betaling door lidstaat van laatste werkzaamheden – Toelaatbaarheid – Relevantie van arrest Hof van 12 juni 1986, Miethe (1/85) – Overgangsbepalingen – Artikel 87, lid 8 – Begrip ‚situatie [die] voortduurt’

Pagina's