Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-15/11 - 21-06-2013

  (Sommer t. Oostenrijk) Toetreding van nieuwe lidstaten – Republiek Bulgarije – Regeling van lidstaat die verlening van tewerkstellingsvergunning voor Bulgaarse onderdanen afhankelijk stelt van onderzoek van situatie op arbeidsmarkt – Richtlijn 2004/114/EG – Voorwaarden voor toelating van onderdanen van derde landen met oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk

 • Hof van Justitie - C-20/12 - 20-06-2013

  (Giersch t. Luxemburg) Vrij verkeer van personen – Gelijke behandeling – Sociale voordelen –Verordening (EEG) nr. 1612/68 – Artikel 7, lid 2 – Financiële steun voor hoger onderwijs – Woonplaatsvereiste in lidstaat die steun toekent – Weigering steun toe te kennen aan studenten, burgers van Unie, wier vader of moeder, grensarbeider, in die lidstaat werkt – Indirecte discriminatie – Rechtvaardiging – Doelstelling die bestaat in verhogen van aantal ingezetenen met diploma van hoger onderwijs – Passend karakter – Evenredigheid

 • Hof van Justitie - C-45/12 - 13-06-2013

  (België t. Radia Hadj Ahmed) Sociale zekerheid van migrerende werknemers - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Personele werkingssfeer - Toekenning van gezinsbijslagen aan derdelander met verblijfsrecht in lidstaat - Verordening (EG) nr. 859/2003 - Richtlijn 2004/38/EG - Verordening (EEG) nr. 1612/68 - Voorwaarde inzake verblijfsduur

 • Hof van Justitie - C-648/11 - 06-06-2013

  (Queen, MA,BT,DA t. UK) Verordening (EG) nr. 343/2003 – Vaststelling van verantwoordelijke lidstaat – Niet-begeleide minderjarige – Asielverzoeken die achtereenvolgens in twee verschillende lidstaten worden ingediend – Ontstentenis van gezinslid van minderjarige op grondgebied van lidstaat – Artikel 6, tweede alinea, van verordening nr. 343/2003 – Overdracht van minderjarige aan lidstaat waar hij zijn eerste asielverzoek heeft ingediend – Verenigbaarheid – Belangen van het kind – Artikel 24, tweede lid Handvest Grondrechten EU

 • Hof van Justitie - C-300/11 - 04-06-2013

  (ZZ t. UK) Verzoek om een prejudiciële beslissing — Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) — Uitlegging van artikel 30, lid 2, van richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/ EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB L 158, blz. 77) in het licht van artikel 346, lid 1, sub a, VWEU — Recht op een doeltreffende rechterlijke bescherming — Besluit om een burger van een lidstaat van het grondgebied van een andere lidstaat uit te sluiten om redenen van openbare veiligheid — Verplichting om de betrokken burger in kennis te stellen van de gronden van zijn uitsluiting ondanks het feit dat de bevoegde autoriteiten van mening zijn dat redenen van staatsveiligheid zich tegen een dergelijke bekendmaking verzetten

 • Hof van Justitie - C-202/11 - 16-04-2013

  (Las t. België) Vrij verkeer van werknemers – Artikel 45 VWEU – In Nederlands taalgebied van Koninkrijk België gevestigde onderneming – Verplichting om arbeidsovereenkomsten in het Nederlands op te stellen – Arbeidsovereenkomst met grensoverschrijdend karakter – Beperking – Onevenredigheid

 • Hof van Justitie - C-443/11 - 11-04-2013

  (Jeltes t. Nederland) Sociale zekerheid van migrerende werknemers – Artikel 45 VWEU – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Artikel 71 – Atypische grensarbeider die volledig werkloos is en privé en beroepsmatig banden in lidstaat van laatste werkzaamheden heeft behouden – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Artikel 65 – Recht op uitkering in lidstaat van woonplaats – Weigering van betaling door lidstaat van laatste werkzaamheden – Toelaatbaarheid – Relevantie van arrest Hof van 12 juni 1986, Miethe (1/85) – Overgangsbepalingen – Artikel 87, lid 8 – Begrip ‚situatie [die] voortduurt’

 • Hof van Justitie - C-46/12 - 21-02-2013

  (L.N. t. Denemarken) Burgerschap van de Unie – Vrij verkeer van werknemers – Beginsel van gelijke behandeling – Artikel 45, lid 2, VWEU – Verordening (EEG) nr. 1612/68 – Artikel 7, lid 2 – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 24, leden 1 en 2 – Afwijking van beginsel van gelijke behandeling voor studiefinanciering in vorm van studiebeurs of -lening – Burger van de Unie die in gastlidstaat studeert – Arbeid in loondienst die vóór en na begin van opleiding is verricht – Hoofddoel van betrokkene bij zijn aankomst in gastlidstaat – Effect op zijn kwalificatie als werknemer en op zijn recht op studiebeurs

 • Hof van Justitie - C-577/10 - 19-12-2012

  (Commissie t. België) Niet-nakoming – Artikel 56 VWEU – Vrij verrichten van diensten – Nationale regeling volgens welke op in andere lidstaten gevestigde zelfstandige dienstverrichters verplichting tot voorafgaande melding rust – Strafsancties – Belemmering van vrij verrichten van diensten – Objectief gerechtvaardigd verschil in behandeling – Dwingende vereisten van algemeen belang – Voorkoming van fraude – Bestrijding van oneerlijke mededinging – Bescherming van zelfstandigen – Evenredigheid

 • Hof van Justitie - C-379/11 - 13-12-2012

  (Caves Krier t. Luxemburg) Vrij verkeer van werknemers – Artikel 45 VWEU – Aanstellingssubsidie voor oudere of langdurige werklozen – Voorwaarde van inschrijving bij bemiddelingsbureau van nationale dienst voor arbeidsbemiddeling – Woonplaatsvereiste – Beperking – Rechtvaardiging

 • Hof van Justitie - C-430/11 - 06-12-2012

  (Md Sagor) Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures op het gebied van terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal in een lidstaat verblijven – Nationale wettelijke regeling die voorziet in geldboete die kan worden vervangen door uitwijzing of huisarrest

 • Hof van Justitie - C-277/11 - 22-11-2012

  (M. t. Ierland) Prejudiciële verwijzing - Gemeenschappelijk Europees asielstelsel -Richtlijn 2004/83/EG - Minimumnormen voor toekenning van vluchtelingenstatus of subsidiaire-beschermingsstatus - Artikel 4, lid 1, tweede zin - Samenwerking van lidstaat met verzoeker om relevante elementen van zijn verzoek te beoordelen - Strekking - Rechtmatigheid van nationale procedure voor behandeling van verzoek om subsidiaire bescherming na afwijzing van verzoek om erkenning van vluchtelingenstatus - Eerbiediging van grondrechten - Recht om te worden gehoord

 • Hof van Justitie - C-245/11 - 06-11-2012

  (K. t. Duitsland)Verordening (EG) nr. 343/2003 – Bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is voor behandeling van asielverzoek dat door onderdaan van derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend – Humanitaire clausule – Artikel 15 van deze verordening – Persoon aan wie in lidstaat asiel is verleend die aan ernstige ziekte lijdt en daarom afhankelijk is van hulp van asielzoeker – Artikel 15, lid 2, van verordening – Verplichting van deze volgens criteria van hoofdstuk III van deze verordening niet verantwoordelijke lidstaat tot behandeling van door deze asielzoeker ingediend asielverzoek – Voorwaarden

 • Hof van Justitie - C-367/11 - 25-10-2012

  (Prete t. België) Vrij verkeer van personen – Artikel 39 EG – Staatsburger van ene lidstaat die op zoek is naar dienstbetrekking in andere lidstaat – Gelijke behandeling – Wachtuitkeringen ten gunste van jongeren op zoek naar hun eerste dienstbetrekking – Toekenning van uitkering onderworpen aan voorwaarde dat ten minste zes jaar studie in ontvangende lidstaat is gevolgd

 • Hof van Justitie - C-179/11 - 27-09-2012

  (Cimade en Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) t. Frankrijk) Asielverzoeken - Richtlijn 2003/9/EG - Minimumnormen voor opvang van asielzoekers in lidstaten - Verordening (EG) nr. 343/2003 - Verplichting om asielzoekers minimale opvangvoorzieningen te garanderen gedurende procedure van overname of terugname door verantwoordelijke lidstaat - Bepaling van lidstaat die moet instaan voor financiële last van verstrekking van minimale voorzieningen.

 • Hof van Justitie - C-147/11 en C-148/11 - 06-09-2012

  (VK t. Czop en Punakova)Verordening (EEG) nr. 1612/68 - Richtlijn 2004/38/EG - Duurzaam verblijfsrecht - Sociale uitkering - Zorg voor kind - Verblijf vóór toetreding van land van herkomst tot Unie

 • Hof van Justitie - C-83/11 - 05-09-2012

  (VK t. Muhammad Sazzadur Rahman) Richtlijn 2004/38/EG - Recht van vrij verkeer en verblijf op grondgebied van lidstaten voor burgers van Unie en hun familieleden - Artikel 3, lid 2 - Verplichting om overeenkomstig nationaal recht binnenkomst en verblijf van ‘andere familieleden’ ten laste van burger van Unie te vergemakkelijken.

 • Hof van Justitie - C-278/12 - 19-07-2012

  (PPU, Atiqullah Adil) Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht - Verordening (EG) nr. 562/2006 - Communautaire code betreffende overschrijding van grenzen door personen (Schengengrenscode) - Artikelen 20 en 21 - Afschaffing van toezicht aan binnengrenzen - Controles binnen grondgebied - Maatregelen die hetzelfde effect hebben als controles aan binnengrenzen - Nationale regeling die controle van identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie door ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht op vreemdelingen toestaat in zone van 20 kilometer vanaf gemeenschappelijke grens met andere staat die partij is bij de Overeenkomst ter uitvoering van Akkoord van Schengen - Toezicht ter bestrijding van illegaal verblijf - Regeling die bepaalde voorwaarden en waarborgen omvat ten aanzien van onder meer frequentie en intensiteit van toezicht

 • Hof van Justitie - C-606/10 - 14-06-2012

  (PPU, Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) Verordening (EG) nr. 562/2006 - Communautaire code betreffende overschrijding van grenzen door personen (Schengengrenscode) - Artikel 13 - Onderdanen van derde landen, die houder zijn van tijdelijke verblijfsvergunning - Nationale regeling die terugkeer verbiedt van deze onderdanen naar grondgebied van lidstaat die tijdelijke verblijfsvergunning heeft afgegeven bij ontbreken van terugkeervisum - Begrip ‚terugkeervisum’ - Eerdere bestuurlijke praktijk die terugkeer zonder terugkeervisum toeliet - Noodzaak van overgangsmaatregelen - Geen.

 • Hof van Justitie - C‑611/10 en C‑612/10 - 12-06-2012

  (Hudzinski en Wawrzyniak t. Duitsland) „Sociale zekerheid van migrerende werknemers – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Artikelen 14, punt 1, sub a, en 14 bis, punt 1, sub a – Artikelen 45 VWEU en 48 VWEU – Tijdelijke arbeid in andere lidstaat dan die op grondgebied waarvan activiteit normaal wordt uitgeoefend – Gezinsbijslag – Toepasselijke wetgeving – Mogelijkheid voor lidstaat waar tijdelijke arbeid wordt verricht maar die niet bevoegde lidstaat is, om kinderbijslag toe te kennen – Toepassing van nationale anticumulatieregel die deze bijslag uitsluit in geval van ontvangst van vergelijkbare uitkering in andere staat”

Pagina's