Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-373/13 - 24-06-2015

  (H. T. t. Land Baden-Württemberg) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Grenzen, asiel en immigratie – Richtlijn 2004/83/EG – Artikel 24, lid 1 – Minimumnormen voor de erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Intrekking van de verblijfstitel – Voorwaarden – Begrip ‚dwingende redenen van nationale veiligheid of openbare orde’– Deelname van een erkende vluchteling aan de activiteiten van een organisatie die op de door de Europese Unie opgestelde lijst van terroristische organisaties staat

 • Hof van Justitie - C-554/13 - 11-06-2015

  (Z. Zh. tegen Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie en Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie tegen I. O.) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Artikel 7, lid 4 – Begrip ‚gevaar voor de openbare orde’ – Voorwaarden waaronder de lidstaten kunnen afzien van het toekennen van een termijn voor vrijwillig vertrek of een termijn kunnen toekennen die korter is dan zeven dagen

 • Hof van Justitie - C-579/13 - 04-06-2015

  (P, S t. Commissie Sociale Zekerheid Breda, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen) Prejudiciële verwijzing – Status van langdurig ingezeten derdelanders – Richtlijn 2003/109/EG – Artikelen 5, lid 2, en 11, lid 1 – Nationale wettelijke regeling die aan derdelanders die de status van langdurig ingezetene hebben verworven, op straffe van een geldboete een inburgeringplicht oplegt, waarvoor een examen moet worden behaald

 • Hof van Justitie - C-38/14 - 23-04-2015

  (Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjería t. Samir Zaizoune) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen – Artikelen 6, lid 1, en 8, lid 1 – Nationale regeling op grond waarvan in geval van illegaal verblijf, naargelang van de omstandigheden, ofwel een geldboete wordt opgelegd ofwel de verwijdering wordt gelast

 • Hof van Justitie - C-446/12 tot C-449/12 - 16-04-2015

  (W. P. Willems t. Burgemeester van Nuth, H. J. Kooistra t. Burgemeester van Skarsterlân, M. Roest t. Burgemeester van Amsterdam en L. J. A. van Luijk t. Burgemeester van Den Haag) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Biometrisch paspoort – Biometrische gegevens – Verordening (EG) nr. 2252/2004 – Artikel 1, lid 3 – Artikel 4, lid 3 – Gebruik van gegevens die worden verzameld voor andere doeleinden dan de afgifte van paspoorten of reisdocumenten – Opzetten en gebruiken van gegevensbanken die biometrische gegevens bevatten – Wettelijke waarborgen – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 7 en 8 – Richtlijn 95/46/EG – Artikelen 6 en 7 – Recht op eerbiediging van het privéleven – Recht op bescherming van persoonsgegevens – Toepassing op identiteitskaarten

 • Hof van Justitie - C-359/13 - 26-02-2015

  (B. Martens t. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van personen – Artikelen 20 VWEU en 21 VWEU – Onderdaan van een lidstaat – Woonplaats in een andere lidstaat – Studie in een land of gebied overzee – Handhaving van de toekenning van studiefinanciering – Woonplaatsvereiste van ‚3 uit 6 jaar’ – Beperking – Rechtvaardiging

 • Hof van Justitie - C-472/13 - 26-02-2015

  (Andre Lawrence Shepherd t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asiel – Richtlijn 2004/83/EG – Artikel 9, lid 2, onder b), c) en e) – Minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als vluchteling – Voorwaarden voor de erkenning als vluchteling – Daden van vervolging – Strafrechtelijke sancties tegen een militair uit de Verenigde Staten die heeft geweigerd te dienen in Irak

 • Hof van Justitie - C-512/13 - 24-02-2015

  (C. G. Sopora t. Staatssecretaris van Financiën) Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van werknemers – Artikel 45 VWEU – Gelijke behandeling van niet-ingezeten werknemers – Belastingvoordeel, bestaande in de belastingvrijstelling van door de werkgever betaalde vergoedingen – Forfaitair toegekend voordeel – Werknemers, afkomstig uit een andere lidstaat dan die van de werkplek – Voorwaarde dat de betrokkene woonachtig is op een bepaalde afstand van de grens van de lidstaat van tewerkstelling

 • Hof van Justitie - C-401/13 en C-432/13 - 22-01-2015

  (Vasiliki Balazs t. Casa Judeţeană de Pensii Cluj en Casa Judeţeană de Pensii Cluj t. Attila Balazs) Prejudiciële verwijzing – Sociale zekerheid van migrerende werknemers – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Artikel 7, lid 2, onder c) – Toepasselijkheid van overeenkomsten inzake sociale zekerheid tussen lidstaten – Gerepatrieerde vluchteling die afkomstig is uit een lidstaat – Tijdvakken van arbeid die zijn vervuld op het grondgebied van een andere lidstaat – Aanvraag voor toekenning van een ouderdomspensioen – Weigering

 • Hof van Justitie - C-524/13 - 18-12-2014

  (Mohamed M’Bodj t. België) Prejudiciële verwijzing – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 19, lid 2 – Richtlijn 2004/83/EG – Minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Artikel 15, sub b – Foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van herkomst – Artikel 3 – Gunstiger normen – Verzoeker die aan een ernstige ziekte lijdt – Ontbreken van een adequate behandeling in het land van herkomst – Artikel 28 – Sociale voorzieningen – Artikel 29 – Gezondheidszorg

 • Hof van Justitie - C-562/13 - 18-12-2014

  (Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve t. Moussa Abdida) Prejudiciële verwijzing – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 19, lid 2, en 47 – Richtlijn 2004/83/EG – Minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Artikel 15, sub b – Foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van herkomst – Artikel 3 – Gunstiger normen –Verzoeker die aan een ernstige ziekte lijdt – Ontbreken van een adequate behandeling in het land van herkomst – Richtlijn 2008/115/EG – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Artikel 13 – Beroep in rechte met schorsende werking – Artikel 14 – Waarborgen in afwachting van terugkeer – Elementaire levensbehoeften

 • Hof van Justitie - C-202/13 - 18-12-2014

  (The Queen t. Secretary of State for the Home Department) Burgerschap van de Europese Unie – Richtlijn 2004/38/EG – Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden – Inreisrecht – Derdelander die familielid is van een burger van de Unie en in bezit is van een door een lidstaat afgegeven verblijfskaart – Nationale wettelijke regeling die voor binnenkomst op het nationale grondgebied vereist dat eerst een inreisvergunning wordt verkregen – Artikel 35 van richtlijn 2004/38/EG – Artikel 1 van protocol (nr. 20) betreffende de toepassing van bepaalde aspecten van artikel 26 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op het Verenigd Koninkrijk en Ierland

 • Hof van Justitie - C-523/13 - 18-12-2014

  (Walter Larcher t. Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd) Prejudiciële verwijzing – Sociale zekerheid van migrerende werknemers – Artikel 45 VWEU – Artikel 3, lid 1, van verordening (EEG) nr. 1408/71 – Ouderdomsuitkeringen – Discriminatieverbod – Werknemer die in een lidstaat voorafgaand aan zijn pensioen onder een stelsel van deeltijdarbeid voor oudere werknemers viel – Inaanmerkingneming voor het ontstaan van het recht op ouderdomspensioen in een andere lidstaat

 • Hof van Justitie - C-249/13 - 11-12-2014

  (Khaled Boudjlida t. Préfet des Pyrénées-Atlantiques) Prejudiciële verwijzing – Visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met het vrije verkeer van personen – Richtlijn 2008/115/EG – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Beginsel van eerbiediging van de rechten van verdediging – Recht van een illegaal verblijvende derdelander om te worden gehoord voordat een besluit wordt vastgesteld dat zijn belangen kan schaden – Terugkeerbesluit – Recht om voorafgaand aan de vaststelling van het terugkeerbesluit te worden gehoord – Inhoud van dat recht

 • Hof van Justitie - C‑315/13 - 03-12-2014

  (Thermotec t. België) Prejudiciële verwijzing – Vrij verrichten van diensten – Artikelen 56 VWEU en 57 VWEU – Richtlijn 96/71/EG – Artikel 3, leden 1 en 10 – Richtlijn 2006/123/EG – Artikel 19 – Nationale regeling volgens welke de persoon bij wie gedetacheerde werknemers of stagiairs zijn tewerkgesteld, verplicht is om melding te maken van degenen die niet in de mogelijkheid zijn het ontvangstbewijs over te leggen van de melding die hun in een andere lidstaat gevestigde werkgever in de lidstaat van ontvangst had moeten doen – Strafsanctie

 • Hof van Justitie - C‑148/13 tem C‑150/13 - 02-12-2014

  (A, B, C t. Nederland) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2004/83/EG – Minimumnormen voor de erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Artikel 4 – Beoordeling van feiten en omstandigheden – Wijze van beoordeling – Aanvaarding van bepaald bewijsmateriaal – Omvang van de bevoegdheden van de bevoegde nationale autoriteiten – Vrees voor vervolging wegens seksuele gerichtheid – Verschillen tussen enerzijds de grenzen aan het onderzoek van de verklaringen over en van het bewijsmateriaal voor de gestelde seksuele gerichtheid van een asielzoeker en anderzijds de grenzen die gelden voor het onderzoek van die elementen in verband met andere gronden voor vervolging – Richtlijn 2005/85/EG – Minimumnormen voor de procedure voor toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus in de lidstaten – Artikel 13 – Voorwaarden waaraan het persoonlijke onderhoud moet voldoen – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 1 – Menselijke waardigheid – Artikel 7 – Eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven

 • Hof van Justitie - C-656/13 - 12-11-2014

  (L, M t. Tsjechië) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 12, lid 3 – Kind van niet gehuwde ouders – Prorogatie van rechtsmacht – Geen andere verwante aanhangige zaak – Aanvaarding van de bevoegdheid – Betwisting van de bevoegdheid van een rechter door een partij die bij dezelfde rechter beroep heeft ingesteld

 • Hof van Justitie - C-333/13 - 11-11-2014

  (Dano) Vrij verkeer van personen – Burgerschap van de Unie – Gelijke behandeling – Staatsburger van een lidstaat zonder economische activiteit die op het grondgebied van een andere lidstaat verblijft – Uitsluiting van deze personen van de bijzondere, niet op bijdragebetaling berustende uitkeringen krachtens verordening (EG) nr. 883/2004 – Richtlijn 2004/38/EG – Verblijfsrecht van langer dan drie maanden – Artikelen 7, lid 1, sub b, en 24 – Voorwaarde van voldoende bestaansmiddelen

 • Hof van Justitie - C-166/13 - 05-11-2014

  (Sophie Mukarubega t. Préfet de police en Préfet de la Seine-Saint-Denis) Prejudiciële verwijzing – Visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met het vrije verkeer van personen – Richtlijn 2008/115/EG – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Procedure tot vaststelling van een terugkeerbesluit – Beginsel van eerbiediging van de rechten van verdediging – Recht van illegaal verblijvende derdelanders om te worden gehoord voorafgaand aan de vaststelling van een besluit dat hun belangen kan schaden – Weigering van de overheid om aan dergelijke derdelanders een verblijfsvergunning asiel te verlenen, met oplegging van de verplichting om het grondgebied te verlaten – Recht om voorafgaand aan de vaststelling van het terugkeerbesluit te worden gehoord

 • Hof van Justitie - C‑311/13 - 05-11-2014

  (Tümer t. Nederland) Bescherming van werknemers bij insolventie van de werkgever – Richtlijn 80/987/EEG – Werknemer die derdelander is en geen geldige verblijfsvergunning bezit – Weigering van het recht op een insolventie-uitkering

Pagina's