Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-277/11 - 22-11-2012

  (M. t. Ierland) Prejudiciële verwijzing - Gemeenschappelijk Europees asielstelsel -Richtlijn 2004/83/EG - Minimumnormen voor toekenning van vluchtelingenstatus of subsidiaire-beschermingsstatus - Artikel 4, lid 1, tweede zin - Samenwerking van lidstaat met verzoeker om relevante elementen van zijn verzoek te beoordelen - Strekking - Rechtmatigheid van nationale procedure voor behandeling van verzoek om subsidiaire bescherming na afwijzing van verzoek om erkenning van vluchtelingenstatus - Eerbiediging van grondrechten - Recht om te worden gehoord

 • Hof van Justitie - C-245/11 - 06-11-2012

  (K. t. Duitsland)Verordening (EG) nr. 343/2003 – Bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is voor behandeling van asielverzoek dat door onderdaan van derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend – Humanitaire clausule – Artikel 15 van deze verordening – Persoon aan wie in lidstaat asiel is verleend die aan ernstige ziekte lijdt en daarom afhankelijk is van hulp van asielzoeker – Artikel 15, lid 2, van verordening – Verplichting van deze volgens criteria van hoofdstuk III van deze verordening niet verantwoordelijke lidstaat tot behandeling van door deze asielzoeker ingediend asielverzoek – Voorwaarden

 • Hof van Justitie - C-367/11 - 25-10-2012

  (Prete t. België) Vrij verkeer van personen – Artikel 39 EG – Staatsburger van ene lidstaat die op zoek is naar dienstbetrekking in andere lidstaat – Gelijke behandeling – Wachtuitkeringen ten gunste van jongeren op zoek naar hun eerste dienstbetrekking – Toekenning van uitkering onderworpen aan voorwaarde dat ten minste zes jaar studie in ontvangende lidstaat is gevolgd

 • Hof van Justitie - C-179/11 - 27-09-2012

  (Cimade en Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) t. Frankrijk) Asielverzoeken - Richtlijn 2003/9/EG - Minimumnormen voor opvang van asielzoekers in lidstaten - Verordening (EG) nr. 343/2003 - Verplichting om asielzoekers minimale opvangvoorzieningen te garanderen gedurende procedure van overname of terugname door verantwoordelijke lidstaat - Bepaling van lidstaat die moet instaan voor financiële last van verstrekking van minimale voorzieningen.

 • Hof van Justitie - C-147/11 en C-148/11 - 06-09-2012

  (VK t. Czop en Punakova)Verordening (EEG) nr. 1612/68 - Richtlijn 2004/38/EG - Duurzaam verblijfsrecht - Sociale uitkering - Zorg voor kind - Verblijf vóór toetreding van land van herkomst tot Unie

 • Hof van Justitie - C-83/11 - 05-09-2012

  (VK t. Muhammad Sazzadur Rahman) Richtlijn 2004/38/EG - Recht van vrij verkeer en verblijf op grondgebied van lidstaten voor burgers van Unie en hun familieleden - Artikel 3, lid 2 - Verplichting om overeenkomstig nationaal recht binnenkomst en verblijf van ‘andere familieleden’ ten laste van burger van Unie te vergemakkelijken.

 • Hof van Justitie - C-278/12 - 19-07-2012

  (PPU, Atiqullah Adil) Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht - Verordening (EG) nr. 562/2006 - Communautaire code betreffende overschrijding van grenzen door personen (Schengengrenscode) - Artikelen 20 en 21 - Afschaffing van toezicht aan binnengrenzen - Controles binnen grondgebied - Maatregelen die hetzelfde effect hebben als controles aan binnengrenzen - Nationale regeling die controle van identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie door ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht op vreemdelingen toestaat in zone van 20 kilometer vanaf gemeenschappelijke grens met andere staat die partij is bij de Overeenkomst ter uitvoering van Akkoord van Schengen - Toezicht ter bestrijding van illegaal verblijf - Regeling die bepaalde voorwaarden en waarborgen omvat ten aanzien van onder meer frequentie en intensiteit van toezicht

 • Hof van Justitie - C-606/10 - 14-06-2012

  (PPU, Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) Verordening (EG) nr. 562/2006 - Communautaire code betreffende overschrijding van grenzen door personen (Schengengrenscode) - Artikel 13 - Onderdanen van derde landen, die houder zijn van tijdelijke verblijfsvergunning - Nationale regeling die terugkeer verbiedt van deze onderdanen naar grondgebied van lidstaat die tijdelijke verblijfsvergunning heeft afgegeven bij ontbreken van terugkeervisum - Begrip ‚terugkeervisum’ - Eerdere bestuurlijke praktijk die terugkeer zonder terugkeervisum toeliet - Noodzaak van overgangsmaatregelen - Geen.

 • Hof van Justitie - C‑611/10 en C‑612/10 - 12-06-2012

  (Hudzinski en Wawrzyniak t. Duitsland) „Sociale zekerheid van migrerende werknemers – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Artikelen 14, punt 1, sub a, en 14 bis, punt 1, sub a – Artikelen 45 VWEU en 48 VWEU – Tijdelijke arbeid in andere lidstaat dan die op grondgebied waarvan activiteit normaal wordt uitgeoefend – Gezinsbijslag – Toepasselijke wetgeving – Mogelijkheid voor lidstaat waar tijdelijke arbeid wordt verricht maar die niet bevoegde lidstaat is, om kinderbijslag toe te kennen – Toepassing van nationale anticumulatieregel die deze bijslag uitsluit in geval van ontvangst van vergelijkbare uitkering in andere staat”

 • Hof van Justitie - C-508/10 - 26-04-2012

  (Europese Commissie t. Koninkrijk der Nederlanden) Niet-nakoming — Richtlijn 2003/109/EG — Status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen — Aanvraag voor status van langdurig ingezetene — Aanvraag voor verblijfsvergunning in tweede lidstaat, ingediend door onderdaan van derde land die in eerste lidstaat reeds status van langdurig ingezetene heeft verkregen, of door een van zijn gezinsleden — Bedrag van door bevoegde autoriteiten gevraagde leges — Onevenredigheid — Belemmering voor uitoefening van verblijfsrecht

 • Hof van Justitie - C-7/10 - 29-03-2012

  (Kahveci en Inan) Associatieovereenkomst EEG-Turkije — Verblijfsrecht — Gezinsleden van genaturaliseerde Turkse werknemer — Behoud van Turkse nationaliteit — Datum van naturalisatie

 • Hof van Justitie - C-411/10 en C-493/10 - 21-12-2011

  (NS en ME) Unierecht – Beginselen – Grondrechten – Uitvoering van Unierecht – Verbod van onmenselijke of vernederende behandelingen – Gemeenschappelijk Europees asielstelsel – Verordening (EG) nr. 343/2003 – Begrip ‚veilige landen’ – Overdracht van asielzoeker aan verantwoordelijke lidstaat – Verplichting – Weerlegbaar vermoeden dat die lidstaat grondrechten eerbiedigt

 • Hof van Justitie - C-430/10 - 17-11-2011

  (Gaydarov) Vrij verkeer van Unieburger – Richtlijn 2004/38 – Verbod om het nationaal grondgebied te verlaten, opgelegd wegens strafrechtelijke veroordeling in ander land – Illegale handel in verdovende middelen – Maatregel die kan worden gerechtvaardigd door openbare orde

 • Hof van Justitie - C-434/10 - 17-11-2011

  (Aladzhov) Vrij verkeer van Unieburger – Richtlijn 2004/38 – Verbod om nationaal grondgebied te verlaten, opgelegd wegens niet-betaling van belastingschuld – Maatregel die kan worden gerechtvaardigd door openbare orde

 • Hof van Justitie - C-256/11 - 15-11-2011

  (Dereci e.a.) Burgerschap van de Unie – Verblijfsrecht van derdelandsonderdaan, familielid van een Unieburger – Omgekeerde discriminatie – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Standstill-clausule

 • Hof van Justitie - C-187/10 - 29-09-2011

  (Unal) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Artikel 6, lid 1, eerste streepje besluit 1/80 Associatieraad –– Gezinshereniging – Breuk tussen partners – Intrekking van verblijfsvergunning – Terugwerkende kracht

 • Hof van Justitie - C-69/10 - 28-07-2011

  (Samba Diouf) Richtlijn 2005/85/EG – minimumnormen voor procedures in lidstaten voor toekenning of intrekking van vluchtelingenstatus – afwijzing van verzoek in kader van versnelde procedure – ontbreken van beroep tegen beslissing om volgens versnelde procedure over het verzoek te beslissen – recht op daadwerkelijke rechterlijke toetsing

 • Hof van Justitie - C-325/09 - 21-07-2011

  (Dias) - Vrij verkeer van personen – richtlijn 2004/38/EG – art. 16 – duurzaam verblijfsrecht – perioden die zijn vervuld vóór omzetting van die richtlijn – legaal verblijf – legaal verblijf zonder dat aan de voorwaarden van het Unierecht is voldaan

 • Hof van Justitie - C-186/10 - 21-07-2011

  (Oguz) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – art. 41, lid 1, van aanvullend protocol – standstill-clausule – vrijheid van vestiging – weigering van verlenging van verblijfsvergunning van Turks staatsburger die een onderneming heeft opgericht in strijd met in vergunning gestelde voorwaarden – rechtsmisbruik

 • Hof van Justitie - C-484/07 - 16-06-2011

  (Perlivan) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – gezinshereniging – art. 7, eerste alinea, eerste streepje besluit nr. 1/80 Associatieraad – kind van Turkse werknemer dat gedurende meer dan drie jaar met deze werknemer heeft samengewoond, maar is gehuwd vóór verstrijken van in die bepaling gestelde termijn van drie jaar – nationaal recht dat om die reden verblijfsvergunning van betrokkene ter discussie stelt

Pagina's