Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Cassatie - P.14.1340.N - 19-01-2016

  Art. 202 en 203 Wetboek van Strafvordering – art. 166 BW – art. 182 Wetboek van Strafvordering – schijnhuwelijk – valse huwelijksakte – kwalificatie van de feiten – heromschrijving – onwettigheid van de straf tast de wettigheid van de schuldigverklaring niet aan – gedeeltelijke cassatie

 • Hof van Cassatie - C.14.0338.N - 29-10-2015

  IPR - erkenning of uitvoerbaar verklaring buitenlandse rechterlijke beslissing – art. 22 WIPR – art. 25 WIPR – vatbaar voor gewoon rechtsmiddel – art. 15 WIPR – onderzoek door Belgische rechter – cassatie

 • Hof van Cassatie - P.15.0762.F - 24-06-2015

  Detentie - uitwijzing – art. 27, § 1 Vw. - lopende beroepsprocedure bij RvV tegen beslissing 9ter Vw. – HvJ 18 december 2014, C-562/13, Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve t. Moussa Abdida - art. 5 en 13 Terugkeerrichtlijn - schorsende werking – art. 3 EVRM - cassatie

 • Hof van Cassatie - C.14.0295.N - 15-05-2015

  Art. 29 WIPR - feitelijk gevolg - huwelijk - buitenlandse huwelijksakte - voorwaarden voor erkenning bigamie - geen gevolg - verwerping

 • Hof van Cassatie - C.14.0181.N - 06-02-2015

  Verbetering geboorteakte – Naam van het kind – Internationale bevoegdheid – Artikel 36 WIPR – Belgische rechter bevoegd wanneer de betrokkene zijn gewone verblijfplaats in België heeft – Toepasselijk recht – Artikel 37 WIPR – Recht van de Staat waarvan de betrokkene de nationaliteit heeft – Russisch recht – Taalkundige vergissing – Schrijfwijze van de familienaam – Geen gevaar voor de openbare orde – Ambtshalve optreden van het openbaar ministerie niet verantwoord

 • Hof van Cassatie - C.13.0157.N - 23-01-2015

  Artikel 16, § 2, 1° WBN – art. 146bis BW – fraus omnia corrumpit – huwelijk met Belg noodzakelijke voorwaarde voor nationaliteitsverklaring – ex tunc – schijnhuwelijk – verwerping

 • Hof van Cassatie - P.14.1810.F - 17-12-2014

  Artikel 1, 11° Vw. – risico op onderduiken – opsluiting – nationale veiligheid – BGV – geen actueel en reëel risico op onderduiken - verwerping

 • Hof van Cassatie - C.13.0236.F - 16-10-2014

  Art. 74/4bis, § 1, 1º Vw. - administratieve geldboete - luchtvervoer - houder vereiste stukken - verwerping

 • Hof van Cassatie - P.14.1399.F - 15-10-2014

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – art. 72 Vw. – art. 41 EU-Handvest – eiser niet gehoord voorafgaand aan beslissing – hoorrecht – geen schending – verwerping

 • Hof van Cassatie - P.14.1415.F - 01-10-2014

  Beslissing tot handhaving van de vrijheidsbeneming – art. 74/6, §1bis Vw. – vrijheidsbeneming objectief noodzakelijk – recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – art. 8 EVRM - verwerping

 • Hof van Cassatie - P.14.1289.N - 16-09-2014

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – art. 13.1 Terugkeerrichtlijn – art. 72 Vw. - geen inhoudelijke beoordeling – wettigheidscontrole – verwerping

 • Hof van Cassatie - P.14.1374.F - 10-09-2014

  MB tot terugwijzing – detentie - verzoek tot invrijheidstelling – ontvankelijk en gegrond verklaard - art. 31 Voorlopige Hechteniswet - art. 72 Vw. – hoedanigheid Belgische staat om cassatieberoep in te stellen – machtsoverschrijding – art. 19 Ger. W. – gegrond - cassatie

 • Hof van Cassatie - P.14.1360.F - 03-09-2014

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – geen onderzoek persoonlijke situatie - art. 74/5, § 1, 2° Vw. – geen geldige reisdocumenten – wettelijke voorwaarden voor hechtenis – art. 5 EVRM – verwerping

 • Hof van Cassatie - C.13.0397.F - 02-05-2014

  Schijnhuwelijk – art. 146bis BW – huwelijk – scheiding – zorg voor 4 kinderen uit eerste huwelijk – duurzame levensgemeenschap - accesoir doel – geen reden tot vernietiging huwelijk - cassatie

 • Hof van Cassatie - P.14.0410.N - 22-04-2014

  Uitlevering – asielzoeker – Turkije – declaratieve erkenning als vluchteling - non-refoulement – art. 3 EVRM – art. 7.1 van de richtlijn 2005/85/EG – niet in alle gevallen verplicht uitlevering te weigeren – art. 2bis, tweede lid, Uitleveringswet 1874 – flagrante rechtsweigering – art. 5 en 6 EVRM – drempel van ernst – proportionaliteit – verwerping

 • Hof van Cassatie - S.13.0002.N - 10-03-2014

  Art. 4, § 1 Wet Tegemoetkoming Gehandicapten – personen ingeschreven als vreemdeling in het bevolkingsregister – GwH 11 januari 2012, GwH 9 augustus 2012, GwH 4 oktober 2012 – vreemdelingenregister – cassatie

 • Hof van Cassatie - P.13.2061.N - 21-01-2014

  Asielzoeker – Nepal – eerdere asielaanvragen - repatriëring – nieuwe vervolging – nieuwe asielaanvraag – niet-inoverwegingname door DVZ – detentie - schorsing UDN door RvV – op het eerste gezicht – eerste asielaanvraag – geen meervoudige asielaanvraag - art. 50 Vw. –artikel 74/6, 1bis, 9° Vw. niet van toepassing - cassatie

 • Hof van Cassatie - P.14.0005.N - 21-01-2014

  Detentie – art. 15.1 Terugkeerrichtlijn – art. 7, derde lid Vw. – minder dwingende maatregelen – bepalingen over beperking van persoonlijk vrijheid – strikte toepassing – cassatie

 • Hof van Cassatie - P.12.1841.N - 14-01-2014

  Valsheid in geschrifte - valse huwelijksakte - schijnhuwelijk – bedrieglijk oogmerk – art. 79bis Vw. - verwerping

 • Hof van Cassatie - P.13.1523.N - 17-09-2013

  Detentie – RK – KI – Cass. – Üner/Nederland EHRM - art. 71 Vw. - kort geding – art. 584 Ger. W. – art. 144 Gw. – subjectief recht – BGV - bevoegdheid - potentiële schade beëindigen of voorkomen – marginale toetsing - art. 8 EVRM – art. 6 EVRM - terugleiding geschorst tot aan uitspraak Hof van Cassatie over detentie

Pagina's