Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Cassatie - P.09.0295.F - 10-06-2009

  Voorziening onontvankelijk – geen prejudiciële vraag aan Grondwettelijk Hof

 • Hof van Cassatie - C.07.0583.F - 26-03-2009

  Afgewezen asielzoekers - aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – weigering – hangend beroep bij RvS - tweede aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – procedure in kortgeding – verzoek om verbod uitvoering BGV en verblijfsvergunning in afwachting uitspraak RvS – weigering – beroep bij hof van beroep - afgewezen asielzoekers – BGV – aangehaalde schending subjectieve rechten gevolg van eigen foutief handelen – niemand kan rechten putten uit eigen fout – inoverwegingname door de burgerlijke rechter van een aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet ingediend door afgewezen asielzoekers met BGV – discretionaire bevoegdheid verweerder - weigering – cassatieberoep - art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – mogelijkheid voor afgewezen asielzoekers met BGV om aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet in te dienen – schending art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – bevoegdheid burgerlijke rechter om schending subjectieve rechten te voorkomen of te herstellen

 • Hof van Cassatie - P.08.1671.F - 25-02-2009

  Buitenlandse werknemer - illegaal verblijf - gelijkstelling EU onderdaan - vader EU kind - vrijstelling arbeidsvergunning - artikel 2, 2°, b KB 9 juni 1999 - wettig verblijf - aanvraag vestiging is geen verblijfsvergunning - bloedverwant ten laste van Belgisch kind - niet van toepassing op vreemdeling met Belgisch kind ten laste

 • Hof van Cassatie - C.08.0115.N - 20-02-2009

  Nationaliteitsverklaring - art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - zeven jaar wettig verblijf - attest van immatriculatie - negatief advies parket - begrip "wettig verblijf" - voorlopige verblijfsvergunning - toelating om voorlopig in het land te verblijven - schending art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - cassatie

 • Hof van Cassatie - C.07.0641.N - 20-02-2009

  Nationaliteitsverklaring - art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - zeven jaar wettig verblijf - attest van immatriculatie – asielprocedure - negatief advies parket - begrip "wettig verblijf" - voorlopige verblijfsvergunning - toelating om voorlopig in het land te verblijven - schending art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - cassatie

 • Hof van Cassatie - S.08.0090.F - 09-02-2009

  Steunaanvraag – illegaal verblijf – onmogelijke terugkeer – medische redenen – laattijdig bewijs - steunverlening vanaf bewijs medische onmogelijkheid – cassatieberoep – recht op steun niet afhankelijk van datum bewijs voorwaarden – retroactieve steunverlening – geen bewijs dat retroactieve steun nodig is om heden menswaardig bestaan te leiden – geen steunverlening – schending art. 1 OCMW-wet – cassatie

 • Hof van Cassatie - S.08.0090.F - 09-02-2009

  Steunaanvraag – illegaal verblijf – onmogelijke terugkeer – medische redenen – laattijdig bewijs - steunverlening vanaf bewijs medische onmogelijkheid – cassatieberoep – recht op steun onafhankelijk van fout steunaanvrager - recht op steun niet afhankelijk van datum bewijs voorwaarden – retroactieve steunverlening – geen bewijs dat retroactieve steun nodig is om heden menswaardig bestaan te leiden – geen steunverlening – schending art. 1 OCMW-wet - cassatie

 • Hof van Cassatie - C.06.0427.F - 22-01-2009

  Palestijn – procedure staatloosheid – uitsluiting o.b.v. art. 1 § 2 (i) Verdrag van New York – UNRWA-registratie – tijdelijk studentenverblijf in België – terugkeer naar UNRWA-gebied mogelijk – cassatieberoep – tijdelijk verblijf in land buiten werkingsgebied UNRWA – uitsluiting niet van toepassing – schending art. 1 § 2 (i) Verdrag van New York - cassatie

 • Hof van Cassatie - C.06.0427.F - 22-01-2009

  Palestijn – procedure staatloosheid – uitsluiting o.b.v. art. 1 § 2 (i) Verdrag van New York – UNRWA-registratie – tijdelijk studentenverblijf in België – terugkeer naar UNRWA-gebied mogelijk – cassatieberoep – tijdelijk verblijf in land buiten werkingsgebied UNRWA – uitsluiting niet van toepassing – schending art. 1 § 2 (i) Verdrag van New York - cassatie

 • Hof van Cassatie - P.08.1787.F - 14-01-2009

  MB tot uitwijzing - BGV met vrijheidsberoving - hangende asielaanvraag - ter beschikking stelling regering - geen onwettige maatregel - geen mensonterende behandeling - openbare orde en veiligheid land

 • Hof van Cassatie - C.05.0238.F - 18-12-2008

  Aanvraag gezinshereniging (oud) art. 10 Vreemdelingenwet – echtgenoot van een vreemdeling toegelaten of gemachtigd tot verblijf van meer dan drie maanden - recht op verblijf – beslissing DVZ – geen volledig gebonden bevoegdheid – mogelijk gevaar openbare orde - beoordelingsvrijheid – geen subjectief recht op verblijf

 • Hof van Cassatie - S.07.0114.F - 08-12-2008

  Aanvraag tegemoetkoming aan gehandicapten – vreemdeling ingeschreven in het Vreemdelingenregister – niet voldaan aan nationaliteitsvoorwaarde – art. 4 wet van 27 februari 1987 – beroep – beroep verworpen – cassatieberoep – art. 14 EVRM – geen discriminatie op basis van nationaliteit – rechtvaardiging – sterke overwegingen – art. 1 Eerste Aanvullend Protocol bij EVRM – eigendomsrecht – voldoende banden met betrokken land – andere uitkeringen van gelijk bedrag – verdeling lasten tussen verschillende overheden – budgettaire beleidskeuze – rechters onbevoegd - geen zeer sterke overweging die discriminatie rechtvaardigt – schending art. 14 EVRM - cassatie

 • Hof van Cassatie - S.07.0114.F - 08-12-2008

  Aanvraag tegemoetkoming aan gehandicapten – vreemdeling ingeschreven in het vreemdelingenregister – niet voldaan aan nationaliteitsvoorwaarde – art. 4 wet van 27 februari 1987 – beroep – beroep verworpen – cassatieberoep – art. 14 EVRM – geen discriminatie op basis van nationaliteit – rechtvaardiging – sterke overwegingen – art. 1 Eerste Aanvullend Protocol bij EVRM – eigendomsrecht – voldoende banden met betrokken land – andere uitkeringen van gelijk bedrag – verdeling lasten tussen verschillende overheden – budgettaire beleidskeuze – rechters onbevoegd - geen zeer sterke overweging die discriminatie rechtvaardigt – schending art. 14 EVRM - cassatie

 • Hof van Cassatie - P.08.1287.F - 26-08-2008

  Vrijheidsberoving – artikel 72, lid 2 Vreemdelingenwet - controle legaliteit – controle opportuniteit

 • Hof van Cassatie - C.07.0385.F - 06-06-2008

  Staatloosheid – Roemeens onderdaan - artikel 1 Conventie van New York – vrijwillige afstand van nationaliteit – mogelijkheid om nationaliteit opnieuw te bekomen – geen erkenning – uitsluitingsgronden in Conventie van New York - vrijwillige afstand geen reden voor uitsluiting – toevoeging voorwaarde aan Conventie van New York - onwettige beslissing - cassatie

 • Hof van Cassatie - S.07.0078.N - 19-05-2008

  Staatloosheid – artikel 31 Conventie van New York – uitwijzingsverbod – staatlozen zonder wettig verblijf – geen uitwijzingsverbod

 • Hof van Cassatie - S.07.0078.N - 19-05-2008

  Maatschappelijke dienstverlening - financiële hulp - administratieve overmacht - onwettig verblijf - staatloze - erkenning als staatloze heeft niet tot gevolg dat illegaal in het land verblijvende vreemdeling als rechtmatig verblijvende vreemdeling moet worden beschouwd - inschrijving in wachtregister impliceert geen rechtmatig verblijf - overmacht moet bewezen worden - verwerping

 • Hof van Cassatie - P.08.0596.F - 30-04-2008

  Vrijheidsberoving – cassatieberoep – verplichting tot het stellen van een prejudiciële vraag – grens – artikel 5.3 EVRM – berechting binnen redelijke termijn – geen prejudiciële vraag Vrijheidsberoving – cassatieberoep – verplichting tot het stellen van een prejudiciële vraag – grens – artikel 5.3 EVRM – berechting binnen redelijke termijn – geen prejudiciële vraag

 • Hof van Cassatie - P.07.1884.F - 16-01-2008

  BGV - beslissing om in bepaalde plaats vastgehouden te worden - Nederlands - geen vertaling - rechten van de verdediging - beslissing KIB - geen wettige motivering - cassatie

 • Hof van Cassatie - C.06.0390.N - 27-09-2007

  Staatloosheid - geen erkenning - vrijwillige staatloosheid - geen bewijs dat de nationaliteit niet kan bekomen worden - schending art. 1.1 Verdrag van New York - cassatie

Pagina's