Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Cassatie - S.07.0003.F - 10-09-2007

  Afgewezen asielzoeker – steunaanvraag – weigering - onwettig verblijf – beslissingen DVZ en CGVS onwettig - geen onwettig verblijf – recht op steun - arbeidshof niet bevoegd om beslissingen DVZ en CGVS te controleren – cassatieberoep – art. 159 GW – administratieve handeling – bevoegdheid en verplichting van rechtbanken om interne en externe wettigheid te controleren – wettigheidscontrole niet beperkt door arrest RvS dat schorsingsberoep verwerpt, gevolgd door afstand van geding annulatieberoep – weigering arbeidshof om wettigheid administratieve beslissingen te controleren – geen wettige motivering – schending art. 159 GW

 • Hof van Cassatie - C.04.0430.F - 18-06-2007

  IPR - Marokkaans huwelijk - echtscheiding - verstoting - vreemde rechtsregel - internationale openbare orde - art. 301 BW - cassatie

 • Hof van Cassatie - C.06.0100.F - 03-05-2007

  Onafhankelijkheid - Burgerlijke zaken - Nationaliteit - Beoordelingsbevoegdheid - Beoordeling door de rechter

 • Hof van Cassatie - P.07.0320.F - 18-04-2007

  Vrijheidsberoving - art. 149 Grondwet - motivering vonnis - niet van toepassing - aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet - geen schorsende werking

 • Hof van Cassatie - P.06.1660.N - 06-02-2007

  Bijlage 26quater - Dublinverordening - vrijheidberoving - art. 51/5 § 3 Vreemdelingenwet - maximum 2 maanden hechtenis - nieuwe beslissing tot vrijheidsberoving - geen verlenging - autonome titel vrijheidsberoving

 • Hof van Cassatie - S.06.0016.N - 11-12-2006

  gewaarborgde gezinsbijslag - geen 5 jaar verblijf - afwijking in behartenswaardige gevallen - discretionaire bevoegdheid minister - bevoegdheid arbeidsgerechten

 • Hof van Cassatie - S.05.0042.F - 23-10-2006

  Regularisatiewet 22 december 1999 - regularisatieaanvraag - maatschappelijke dienstverlening - ministeriële beslissing tot verwerping - arbeidshof - bevoegd voor wettigheidstoets - art. 159 Gw. - art. 57, § 2, eerste lid OCMW-wet - art. 14 Regularisatiewet 22 december 1999 - geen feitelijke verwijdering tussen indiening en negatieve beslissing - machtiging om te verblijven - geen illegaal verblijf in de zin van artikel 57, § 2 OCMW-wet - art. 57, § 1 eerste lid OCWM-wet - dienstverlening kan ook financieel zijn - cassatie

 • Hof van Cassatie - P.06.1068.F - 23-08-2006

  BGV met vrijheidsberoving -aanvraag artikel 9, lid 3 Vw hangend - door niets te zeggen over het feit of er voorafgaandelijk geantwoord was op de aanvraag art 9, lid 3 Vw kan de wettigheid van het arrest niet worden nagegaan - schending art 72, al 2 Vw

 • Hof van Cassatie - P.06.0593.F - 24-05-2006

  Vrijheidsberovende maatregel - beroep - personen die een beroep kunnen instellen

 • Hof van Cassatie - P.06.0396.N - 04-04-2006

  Vrijheidsberoving - kamer van inbeschuldigingstelling - advies openbaar ministerie - vrijlating in strijd met advies - geen motivering voor afwijking advies - geen verplichting

 • Hof van Cassatie - S.98.0010.F - 18-12-2000

  Maatschappelijke dienstverlening - onwettig verblijf - art. 1 en 57 OCMW-wet - overmacht - onmogelijkheid land te verlaten - autoriteiten land van herkomst weigeren voor repatriëring noodzakelijke stukken af te leveren - redenen onafhankelijk van zijn wil - opzet van de wet - verwerping

 • Hof van Cassatie - P.99.1294.N - 31-08-1999

  Vrijheidsberoving - art. 74/5 § 1 Vw. - duur van de vasthouding - twee maanden - verlengbaar - totale duur vasthouding - vijf maanden - vasthouding voor langer dan vijf maanden - verwijdering niet uitgevoerd enkel omwille van wederrechtelijk verzet vreemdeling - geen verlenging in de zin van art. 74/5 § 3 Vw. - nieuwe beslissing overeenkomstig artikel 74/5 § 1 Vw.

 • Hof van Cassatie - S.95.0118.N - 13-05-1996

  Gewaarborgde gezinsbijslag – kandidaat-vluchteling – erkende vluchteling - voorwaarde van werkelijk en onderbroken verblijf in België - Wet van 20 juli 1971 – VN Vluchtelingenverdrag – artikel 26 Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten - geen discriminatie

Pagina's