Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 243.962 - 18-03-2019

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – tegemoetkoming voor personen met een handicap – niet uitgesloten door wetgever – ratio legis – IVT niet uitgesloten

 • Raad van State - 243.963 - 18-03-2019

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – tegemoetkoming voor personen met een handicap – niet uitgesloten door wetgever – ratio legis – IVT niet uitgesloten

 • Raad van State - 243.676 - 12-02-2019

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – tegemoetkoming voor personen met een handicap – in rekening brengen – art. 8 EVRM - cassatie

 • Raad van State - 243.505 - 25-01-2019

  NBMV – leeftijdsbepaling – leeftijdsonderzoek – drieledig onderzoek – beslissing Italiaanse voogdijrechter primeert niet op resultaten medisch onderzoek – art. 28, § 2 WIPR – tegenbewijs van door buitenlandse overheid vastgestelde feiten - verwerping

 • Raad van State - 243.507 - 25-01-2019

  NBMV – leeftijdsbepaling – leeftijdsonderzoek – drieledig onderzoek – beslissing Italiaanse voogdijrechter primeert niet op resultaten medisch onderzoek – art. 28, § 2 WIPR – tegenbewijs van door buitenlandse overheid vastgestelde feiten - verwerping

 • Raad van State - 234.504 - 25-01-2019

  NBMV – leeftijdsbepaling – leeftijdsonderzoek – motivering – geen verplichting verzoeker te informeren over redenen om te twijfelen aan opgegeven leeftijd – medisch onderzoek als bewijsmiddel ingesteld door de wet – geen schending zorgvuldigheidsplicht – onnauwkeurigheid medisch onderzoek – standaarddeviatie – meervoudig onderzoek – eindconclusie is bepalend – ongegrond - verwerping

 • Raad van State - 243.306 - 20-12-2018

  Asielaanvraag – verzoek om internationale bescherming – limiet 50 aanvragen per dag – quota – mondelinge instructie staatssecretaris – uiterst dringende noodzakelijkheid – fundamenteel recht om asiel aan te vragen - schorsing

 • Raad van State - 243.123 - 06-12-2018

  Gezinshereniging – termijn beslissing – zes maanden – aflevering F-kaart – declaratief karakter aanvraag gezinshereniging – afgifte F-kaart is geen rechtscheppende handeling – geen voor vernietiging vatbare beslissing – recht van verdediging - verwerping

 • Raad van State - 242.828 - 30-10-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – minderjarige kinderen als vluchteling erkend – niet-gemotiveerd – eenheid van gezin – geen automatische erkenning vluchtelingenstatus ouder - verwerping

 • Raad van State - 242.623 - 11-10-2018

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – minderjarigheid blijkt, maar aanpassing leeftijd naar leeftijd die blijkt uit leeftijdsonderzoek - enkel bepalen of persoon al dan niet minderjarig is – rekening houden met opgegeven leeftijd - cassatie

 • Raad van State - 242.591 - 10-10-2018

  BGV – art. 74/13 Vw. – belangenafweging – rechtsbescherming – elementen van belangenafweging niet uitdrukkelijk opgenomen in bestreden beslissing – formele motiveringsplicht – geen bijzondere motiveringsplicht in art. 74/13 Vw. – synthesenota – gegrond - cassatie

 • Raad van State - 242.567 - 09-10-2018

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – in geval van twijfel rekening houden met jongste leeftijd – meervoudig onderzoek - conclusie niet in overeenstemming - schorsing

 • Raad van State - 242.568 - 09-10-2018

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – in geval van twijfel rekening houden met jongste leeftijd – meervoudig onderzoek - conclusie niet in overeenstemming - schorsing

 • Raad van State - 242.435 - 26-09-2018

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – medisch attest niet bezorgd aan DVZ, maar via verzoekschrift naar RvV gestuurd – kennis van het stuk – ongegrond – verwerping

 • Raad van State - 242.437 - 26-09-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – situatie jongste kind – medische problematiek en schoollopen in België – art. 8 EVRM – art. 3 EVRM – schending bewijskracht aanvankelijk bestreden beslissing – uitlegging strijdig met de inhoud ervan – gegrond - cassatie

 • Raad van State - 242.039 - 02-07-2018

  Asielzoekster – art. 8 KB 21 december 2006 – taal van de stukken – art. 39/18 Vw. – geen verbod, maar mogelijkheid om stukken niet in overweging te nemen – kennis taal – art. 39/21 Vw. – verwerping

 • Raad van State - 242.038 - 02-07-2018

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – vormvoorwaarden standaard medisch getuigschrift – gegevens in medisch verslag als bijlage – voldoende identificeerbare link – verwerping

 • Raad van State - 241.990 - 28-06-2018

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – minderjarigheid blijkt, maar aanpassing leeftijd naar leeftijd die blijkt uit leeftijdsonderzoek - enkel bepalen of persoon al dan niet minderjarig is – rekening houden met opgegeven leeftijd - schorsing

 • Raad van State - 241.904 - 26-06-2018

  Gezinshereniging – beroep RvV niet ontvankelijk – synthesememorie laattijdig – poststempel – E-tracker – gewone aangetekende brief – geen ontvangstmelding – poststempel primeert op E-tracker – art. 39/57, § 2, 2° Vw. – termijn - cassatie

 • Raad van State - 241.730 - 07-06-2018

  NBMV – asielaanvraag – leeftijdsbepaling – dienst Voogdij – geboorteakte dient niet te primeren op leeftijdsonderzoek – art. 28, § 2 WIPR – betrouwbaarheid medisch onderzoek - verwerping

Pagina's