Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 239.094 - 14-09-2017

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk - inreisverbod – art. 74/11 Vw. – motivering duur inreisverbod – rekening houden met specifieke omstandigheden van het geval - vernietiging

 • Raad van State - 239.088 - 14-09-2017

  Inreisverbod – 8 jaar – bevoegdheid ambtenaar in vraag gesteld - attaché – art. 74/11 Vw. – motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad van State - 239.091 - 14-09-2017

  Asielzoeker – geweigerde asielaanvraag – BGV – motiveringsplicht – art. 39/65 Vw. – art. 39/76 Vw. – geen melding gemaakt van aanvullende nota met stukken in bestreden beslissing – vernietiging

 • Raad van State - 238.919 - 03-08-2017

  BGV – schijnhuwelijk – fraus omnia corrumpit – geen toepassing – art. 16.2.a en 17 Gezinsherenigingsrichtlijn – primeert op algemeen rechtsbeginsel – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad van State - 238.842 - 18-07-2017

  Uitlevering – Turkije - poging tot gehele of gedeeltelijke wijziging van de grondwet van de Turkse republiek door gebruik van geweld – mededaderschap aan moord – gunstig advies – lopende asielprocedure - juridische zekerheid dat de bestreden beslissing niet zal worden uitgevoerd zolang de lopende asielprocedures niet zijn beëindigd – geen spoedeisendheid - verwerping

 • Raad van State - 238.778 - 06-07-2017

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – in geval van twijfel rekening houden met jongste leeftijd – meervoudig onderzoek waarvan elk deelonderzoek individueel wordt geïnterpreteerd waarna een algemene conclusie wordt getrokken – eindconclusie is relevant – verwerping

 • Raad van State - 238.710 - 29-06-2017

  BGV – vervallen Belgische nationaliteit na schijnhuwelijk – fraus omnia corrumpit – geen toepassing art. 42septies Vw. – geacht nooit familielid te zijn geweest – declaratoir karakter afgifte verblijfskaart – vernietiging

 • Raad van State - 238.711 - 29-06-2017

  BGV – art. 42quater Vw. – uitzonderlijke graad van integratie – ruime appreciatiebevoegdheid – geen voorwaarde toegevoegd - vernietiging

 • Raad van State - 238.714 - 29-06-2017

  Art. 9bis Vw. – ruime appreciatiebevoegdheid – gunstmaatregel – genesteld in onwettig verblijf – openbare orde – geen voorwaarde toegevoegd aan art. 9bis - vernietiging

 • Raad van State - 238.716 - 29-06-2017

  Familielid van een Belg – gezinshereniging – belang – verweerder gemachtigd tot verblijfsrecht – F-kaart verkregen - verwerping

 • Raad van State - 238.718 - 29-06-2017

  BGV – F+ kaart – schijnhuwelijk – fraus omnia corrumpit – geen toepassing art. 42septies Vw. – geacht nooit familielid te zijn geweest – declaratoir karakter afgifte verblijfskaart – vernietiging

 • Raad van State - 238.569 - 20-06-2017

  BGV – termijn – art. 74/14 Vw. – uitvoeringsmodaliteit – bescherming tegen gedwongen verwijdering tijdens termijn vrijwillig vertrek – geen legaal verblijf gedurende termijn voor vrijwillig vertrek – geen belang – onontvankelijk – verwerping

 • Raad van State - 238.567 - 20-06-2017

  Zelfstandige – beroepskaart – ongunstig advies Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen – beroep bij Vlaamse minister van Werk negatief – belang – bestreden beslissing gaat niet in op argumentatie verzoekster – algemene bemerking – geen afdoende motivering - vernietiging

 • Raad van State - 238.569 - 20-06-2017

  BGV – wettelijke termijn – geen wettig verblijf tijdens termijn – slechts een uitvoeringsmodaliteit van het bevel – enkel bescherming tegen gedwongen verwijdering – geen belang – verwerping

 • Raad van State - 238.570 - 20-06-2017

  BGV – art. 3 EVRM – geen motiveringsplicht – niet wettig besluiten tot schending materiële motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad van State - 238.301 - 23-05-2017

  Asielzoekers – Rwanda – vluchtelingenstatus in Mozambique – geen toepassing eerste land van asiel – beoordeling ten aanzien van land van herkomst – geen automatische erkenning – art. 49 Vw. – appreciatiemarge – partij bij Conventie van Genève – nagaan of vrees nog actueel is – rapport UNHCR – ongegrond - verwerping

 • Raad van State - 238.292 - 23-05-2017

  Intrekking verblijf – schijnhuwelijk – art. 11, § 2 Vw. – fraude doorslaggevend – fraus omnia corrumpit – art. 8 EVRM – proportionaliteitsafweging – art. 74/13 Vw. - verwerping

 • Raad van State - 238.170 - 11-05-2017

  Einde verblijf – art. 42quater Vw. – BGV - art. 39/79, § 1, al. 2, 7° Vw. – schorsend beroep – geen BGV afleveren tijdens beroepstermijn – geen onwettig verblijf

 • Raad van State - 238.038 - 27-04-2017

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – art. 40bis Vw. – beslissingstermijn 6 maanden – art. 52, § 4, al. 2 Vb. – art. 42 Vw. - datum van beslissing of datum van betekening? – prejudiciële vraag aan HvJ

 • Raad van State - 237.959 - 20-04-2017

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – depressie en PTSS – ambtenaar-geneesheer vrij in zijn beoordeling van medische elementen – vrije appreciatiebevoegdheid – geen verplichtingen beweegredenen voor motieven te zoeken buiten beoordelingsbevoegdheid – cassatie

Pagina's