Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 237.445 - 22-02-2017

  Art. 9bis Vw. – identiteitsdocument – toevoegen bij aanvraag 9bis – ontvankelijkheidsvoorwaarde – zorgvuldigheidsbeginsel laat overheid niet toe om elementen in overweging te nemen die niet zijn toegestaan door de wet – gegrond - cassatie

 • Raad van State - 237.371 - 14-02-2017

  BGV – art. 39/81 Vw. – synthesememorie – herhaling motieven verzoekschrift – antwoord op verweernota – toegevoegde waarde synthesememorie – gegrond - cassatie

 • Raad van State - 237.042 - 17-01-2017

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 42, § 1 Vw. – termijn van 6 maanden – vervaltermijn – loopt ook ten aanzien van gemeentebestuur – ongeacht of dossier volledig is - artikel 52, § 3 vreemdelingenbesluit - GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – termijn in elk geval naleven – artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 2004/38/EG – laattijdige beslissing – gegrond - cassatie

 • Raad van State - 236.991 - 10-01-2017

  Asielzoekster - BGV – detentie – vernietigd – art. 51/4 Vw. – taal – asielaanvraag in het Nederlands – BGV in Frans - geen opeenvolgend bevel – geen schending art. 51/4 Vw. - gegrond - cassatie

 • Raad van State - 236.667 - 05-12-2016

  Zelfstandige – beroepskaart – aanvraag onontvankelijk – administratief beroep uitputten – administratief beroep staat niet enkel open tegen beslissingen ten gronde – enkel beroepsbeslissing is vatbaar voor cassatie – onontvankelijk – verwerping

 • Raad van State - 236.561 - 29-11-2016

  Asielzoeker – Afghanistan – veiligheidssituatie Kabul – rekening houden met aanvullende stukken – recentere informatie - motiveringsplicht - art. 149 Gw. – art. 39/65 Vw. - vernietiging

 • Raad van State - 236.562 - 29-11-2016

  Asielzoekster – eenheid van gezin – vader kind erkend als vluchteling – geen samenwoonst – eenheid van gezin niet onderzocht ten aanzien van het kind – gegrond – cassatie

 • Raad van State - 236.566 - 29-11-2016

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – inkomensgarantie voor ouderen (IGO) – aanvullende bijstandsstelsels – ratio legis – ten laste van de overheid - verwerping

 • Raad van State - 12.215 - 22-11-2016

  Art. 9ter Vw. – verzoeker vrijgesteld om identiteit aan te tonen bij indiening – nationaliteit en herkomst kan nog worden onderzocht in gegrondheidsfase – verzoekers nationaliteit ongeloofwaardig bevonden in asielaanvraag – kennelijk ongegrond – niet-toelaatbaar

 • Raad van State - 236.371 - 08-11-2016

  Asielzoekster – eerste arrest RvV vernietiging – RvV acht psychologisch onderzoek noodzakelijk – tweede weigeringsbeslissing CGVS zonder psychologisch onderzoek – tweede arrest RvV stelt niet vast dat psychologisch onderzoek niet langer noodzakelijk is – schending gezag van gewijsde eerste arrest RvV – cassatie

 • Raad van State - 236.133 - 17-10-2016

  Asielzoekster – uitsluiting vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire beschermingsstatus – art. 55/2 Vw. – art. 1, D Vluchtelingenverdrag – mogelijkheid van terugkeer van minderjarige Belgische dochter naar Libanon – art. 8 EVRM – van rechtswege erkenning – bestreden beslissing gaat niet in op asielmotief – gegrond - vernietiging

 • Raad van State - 235.968 - 04-10-2016

  Wens om geen synthesememorie neer te leggen – niet aangetekend verzonden – kennisgeving per gewone brief – RvS 26 mei 2016, nr. 234.869 – termijn gerespecteerd – disproportioneel – te formalistisch - vernietiging

 • Raad van State - 235.858 - 27-09-2016

  Art. 9bis Vw. – zich nestelen in illegaal verblijf – ruime appreciatiebevoegdheid DVZ – elementen inzake maatschappelijke integratie geen grond voor regularisatie – voorheen geen enkele verblijfsaanvraag ingediend – lokale verankering louter gevolg van de eigen houding van verzoeker – discretionaire bevoegdheid niet overschreden - vernietiging

 • Raad van State - 235.855 - 27-09-2016

  BGV – niet aanwezig op zitting bij RvV – overmacht – recht op eerlijk proces – art. 6 EVRM – aangetekende brief – gekozen woonplaats – art. 39/57-1 Vw. – vergissing van Bpost – gegrond - cassatie

 • Raad van State - 12.154 - 22-09-2016

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – inkomensvervangende tegemoetkoming – IVT – stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – tegemoetkoming aan personen met een handicap als aanvullend bijstandsstelsel – volledig door de overheid gefinancierd – kennelijk ongegrond – niet-toelaatbaar

 • Raad van State - 235.719 - 05-09-2016

  Art. 9bis Vw. – inreisverbod – 9bis zonder voorwerp – belang – art. 39/56 Vw. – art. 74/12 Vw. – geen voorwaarde toegevoegd aan 9bis – specifieke mogelijkheid om opheffing of opschorting inreisverbod te vragen – verwerping

 • Raad van State - 12.106 - 24-08-2016

  Gezinshereniging – art. 10, §2 Vw. - Stabiele en toereikende bestaansmiddelen – art. 60, §7 OCMW-wet – vorm van sociale bijstand – tijdelijk – hypothetisch – inkomsten niet in overweging genomen – onontvankelijk

 • Raad van State - 235.596 - 09-08-2016

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch kind – inreisverbod – geen opheffing of schorsing inreisverbod – terugkeerrichtlijn – kind is geen Unieburger – GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – art. 40ter Vw. – recht op binnenkomst nodig voor recht op verblijf – gezinshereniging kan geweigerd worden wegens inreisverbod – gegrond - cassatie

 • Raad van State - 235.582 - 04-08-2016

  Gezinshereniging – schijnhuwelijk – einde verblijf – BGV – art. 42septies Vw. – fraude – fraus omnia corrumpit – ambtshalve opwerpen rechten van verdediging – hoorrecht – rechtsgevolgen vloeien voort uit bestreden beslissing, niet enkel uit fraude – art. 8 EVRM - cassatie

 • Raad van State - 235.342 - 05-07-2016

  Asielaanvraag – niet-inoverwegingname – verzoeker erkend als vluchteling in Griekenland – art. 57/6/3 Vw. – annulatieberoep – RvV heeft annulatieberoep beoordeeld met hervormingsbevoegdheid – schending bevoegdheid rechtscollege raakt openbare orde - vernietiging

Pagina's