Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 235.344 - 05-07-2016

  Art. 9bis Vw. – inreisverbod – 9bis zonder voorwerp – belang – art. 39/56 Vw. – art. 74/12 Vw. – geen voorwaarde toegevoegd aan 9bis – specifieke mogelijkheid om opheffing of opschorting inreisverbod te vragen – verwerping

 • Raad van State - 235.265 - 28-06-2016

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. – voldoende bestaansmiddelen – bestaansmiddelen van familielid – herkomst van de bestaansmiddelen – art. 221 BW – bijdragen in de lasten van het huwelijk naar vermogen – bijdrage is niet hetzelfde als beschikken – geen rekening houden met bestaansmiddelen familielid - vernietiging

 • Raad van State - 235.211 - 23-06-2016

  KB 11 mei 2015 – lijst veilige landen van herkomst – Art. 57/6/1 Vw. - Albanië – gedeeltelijke vernietiging

 • Raad van State - 235.046 - 14-06-2016

  Inreisverbod – 9ter aanvraag ongegrond verklaard – bevel om het grondgebied te verlaten - attest van immatriculatie raakt niet enkel aan uitvoerbaarheid BGV, maar ook aan verwijderingsmaatregel zelf – tijdelijk en precair verblijfsrecht – na verwerping ten gronde 9ter moet nieuwe beslissing houdende BGV worden genomen – impliciete intrekking BGV - verwerping

 • Raad van State - 234.973 - 07-06-2016

  Asielzoeker – beroepsprocedure bij RvV – wrakingsverzoek magistraat – art. 39/66 Vw. – beginselen wraking van toepassing – art. 838 Ger. W. – hogere rechtbank bevoegd – rechten van verdediging – art. 14, § 2 Gecoordineerde wetten van 2 januari 1973 op de Raad van State - art. 28 tot 30 Procedurereglement RvV duiden geen instantie aan - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd voor beoordeling wrakingsverzoek van een van hun magistraten – cassatie

 • Raad van State - 234.824 - 24-05-2016

  Intrekking subsidiaire bescherming – veroordeling tot gevangenisstraf – begrip ernstig misdrijf – art. 57/6, eerste lid, 6° Vw. - art. 55/4, c) Vw. – individuele omstandigheden – advies over de verenigbaarheid van een mogelijke verwijderingsmaatregel met artikel 3 EVRM – advies is geen aanvechtbare rechtshandeling - verwerping

 • Raad van State - 234.722 - 12-05-2016

  Uitlevering – Turkije – art. 3 EVRM – art. 4 EU-Handvest – art. 33 Vluchtelingenverdrag – non-refoulement – asielzoeker – afwikkeling asielprocedure afwachten alvorens uitleveringsbeslissing wordt genomen – dubbelzinnige houding – risico op onherroepelijke schade – voorwaarde spoedeisendheid voldaan – schorsing

 • Raad van State - 234.639 - 03-05-2016

  NBMV – asielzoeker – twijfels over leeftijd – leeftijdsonderzoek – medisch onderzoek – standaarddeviatie – art. 7, §3 Voogdijwet NBMV - vierledig onderzoek – enkel eindconclusie is relevant – verwerping

 • Raad van State - 234.577 - 28-04-2016

  KB van 17 september 2014 tot bepaling van de inhoud van de overeenkomst die wordt gesloten en de sancties die kunnen worden opgelegd krachtens artikel 74/9, §3 Vw. – onwettig verblijvend gezin met minderjarig kind – eigen woning – vrijwillige terugkeer – strafsancties – vrijheidsberoving - art. 8 EVRM – GwH 19 december 2013, nr. 166/2013 – vernietiging art. 3, 2° en 3° KB van 17 september 2014 tot bepaling van de inhoud van de overeenkomst die wordt gesloten en de sancties die kunnen worden opgelegd krachtens artikel 74/9, §3 Vw.

 • Raad van State - 234.528 - 26-04-2016

  Reportage over gedwongen repatriëring – impliciete weigering om inspectieverslagen over het optreden van de politiediensten bij de gedwongen repatriëring van migranten zonder papieren te laten inkijken – aanvraag tot openbaarmaking – art. 19 GW – art. 10 EVRM – geheim gerechtelijk en opsporingsonderzoek – inspectieverslagen maken geen deel uit van strafonderzoek - vernietiging

 • Raad van State - 11.868 - 24-03-2016

  Inreisverbod – motivering duur – art. 74/11 Vw. – verschillende aanvragen 9bis ingediend – overtollig motief – niet toelaatbaar

 • Raad van State - 234.228 - 22-03-2016

  Inreisverbod – motivering duur – art. 74/11 Vw. – specifieke omstandigheden van het geval - aanvraag 9bis ingediend – louter administratieve vaststelling – cassatie

 • Raad van State - 234.229 - 22-03-2016

  Inreisverbod – motivering duur – art. 74/11 Vw. – specifieke omstandigheden van het geval - aanvraag 9bis ingediend – louter administratieve vaststelling – cassatie

 • Raad van State - 234.232 - 22-03-2016

  Inreisverbod – motivering duur – art. 74/11 Vw. – geen toelichting specifieke omstandigheden van het geval - aanvraag 9bis ingediend – overtollig motief – verwerping

 • Raad van State - 234.092 - 09-03-2016

  Arbeidsmigrant - arbeidsvergunning – arbeidskaart B – weigering verlenging – wijziging van werkgever ingevolge de overgang van een onderneming – oprichting vennootschap – cao nr. 32bis – overgedragen arbeidsovereenkomst – motief niet draagkrachtig – geen debat gevoerd over tweede motief – heropening debatten

 • Raad van State - 234.074 - 08-03-2016

  Afgifte BGV na beslissing CGVS zonder afwachten beroep – art. 52/3, § 1 Vw. – art. 75, § 2 KB 8 oktober 1981 – art. 5 en 13.1 Terugkeerrichtlijn – art. 47 EU-Handvest – non-refoulement – effectief rechtsmiddel - verzoek om prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie

 • Raad van State - 233.777 - 09-02-2016

  KB 26 januari 2014 – elektronische procedure RvV – elektronische indiening processtukken – art. 13 GW – art. 6 EVRM – garanties met betrekking tot ontvangst e-mail – onveilig en onbetrouwbaar communicatiemiddel – elektronische procesvoering in het gerechtelijk recht – webapplicatie – universeel gebruik bestandstypes – rechtsonzeker en onveilig medium – bescherming persoonsgegevens – art. 22 GW - art. 8 EVRM – vertrouwelijke informatie - vernietiging

 • Raad van State - 233.719 - 03-02-2016

  Unieburger – EU-burger – beschikker van voldoende bestaansmiddelen – hoorrecht – recht om gehoord te worden – algemeen beginsel van Unierecht – art. 41 Handvest – verzoeker voert geen specifieke omstandigheden aan - verwerping

 • Raad van State - 233.513 - 19-01-2016

  Asielzoeker – beroepsprocedure bij RvV – wrakingsverzoek magistraat – wraking geweigerd – individuele procedure – definitieve beslissing waartegen cassatieberoep mogelijk is – heropening debatten

 • Raad van State - 233.201 - 10-12-2015

  Art. 9ter Vw. – ontvankelijk – ongegrond – BGV - inreisverbod – herhaald BGV – afgifte attest van immatriculatie – AI – impliciete intrekking eerste BGV – verwerping

Pagina's