Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State (Nederland) - 202207368/1/V1 - 26-04-2023

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Eritrea – EU binnengekomen via Italië – overnameverzoek aan Italië – interstatelijk vertrouwensbeginsel – Italiaanse autoriteiten hebben diverse malen aangegeven dat Dublinoverdrachten tijdelijk moeten worden opgeschort door gebrek aan opvangfaciliteiten – geen toegang tot basisbehoeften – gegrond - cassatie

 • Raad van State (Nederland) - 202300521/1/V1 - 26-04-2023

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Nigeria – asielaanvragen ingediend in Italië, Zwitserland en Oostenrijk – overnameverzoek aan Italië – interstatelijk vertrouwensbeginsel – Italiaanse autoriteiten hebben diverse malen aangegeven dat Dublinoverdrachten tijdelijk moeten worden opgeschort door gebrek aan opvangfaciliteiten – geen toegang tot basisbehoeften – gegrond - cassatie

 • Raad van State - 15.275 - 09-03-2023

  Gezinshereniging – kind van een Belg – art. 40ter Vw. – zuiver interne situatie – art. 42, § 1 Vw. – art. 52, § 4, Vb. - termijn – 6 maanden – kennelijk ongegrond – niet-toelaatbaar

 • Raad van State - 255.938 - 02-03-2023

  Kort verblijf – aanvraag visum type C – Afghanistan – intussen visum D en F kaart gekregen – belang – verzoeker kan geen voordeel putten uit onderzoek wettigheid van weigering visum C – niet-ontvankelijk

 • Raad van State - 255.939 - 02-03-2023

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. – kind ondertussen meerderjarig geworden – moment beoordeling leeftijdsvoorwaarde – DVZ zou na vernietiging door RvV moeten verwerpen doordat referentiepersoon intussen meerderjarig is – bewust verschil in behandeling tussen familieleden Belgen en familieleden Unieburgers – GwH 26 september 2023, nr. 121/2023 – GwH 7 mei 2021, nr. 77/2021 - geen schending gelijkheidsbeginsel of rechtszekerheidsbeginsel – ongegrond - verwerping

 • Raad van State - 255.940 - 02-03-2023

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – voldoende en toereikende bestaansmiddelen - behoefteanalyse – afkomst bestaansmiddelen – inkomen van verzoeker zelf – art. 40ter Vw. – behoefteanalyse strekt er niet toe om bestaansmiddelen die niet in aanmerking komen toch in aanmerking te nemen – gegrond - cassatie

 • Raad van State - 255.600 - 26-01-2023

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – ten laste zijn in land van herkomst - begrip land van herkomst – Nederland als land van gewoonlijk verblijf – geen legaal verblijf – ogenblik van verzoek – daadwerkelijk verblijf – art. 47/2 Vw. - cassatie

 • Raad van State - 255.380 - 23-12-2022

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – kind van persoon met internationale bescherming – minderjarig kind dat meerderjarig is geworden tijdens procedure internationale bescherming – HvJ 1 augustus 2022, nr. C-279/20 – termijn 1 jaar na toekenning beschermingsstatus voor indiening aanvraag gezinshereniging – art. 10, § 2, al 5 Vw. – nationale bepaling ruimer dan art. 12 Richtlijn 2003/86/EG – gegrond - cassatie

 • Raad van State - 255.298 - 19-12-2022

  NBMV – geen toewijzing voogd na leeftijdstest - UDN – gebrek aan opvang – art. 3 Opvangwet – geen uitsluiting van opvang en materiële hulp omwille van leeftijd – voorgehouden nadeel is geen gevolg van bestreden beslissing – schorsing zou niets veranderen – verwerping

 • Raad van State - 255.275 - 15-12-2022

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Belg – art. 42 Vw. – beslissingstermijn – termijn 6 maanden – art. 52, § 4 Vb. – gevolgen overschrijding termijn – art. 52, § 4 Vb. vindt geen rechtsgrond in art. 42 Vw. – hiërarchie rechtsnormen – gegrond – cassatie

 • Raad van State - 254.820 - 20-10-2022

  Gezinshereniging – kind van een Belg – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – invaliditeitsuitkering – behoefteanalyse – maandelijkse financiële ondersteuning vader door broer – niet uitsluiten enkel omdat ze afkomstig zijn van broer – beoordeling in hoofde referentiepersoon – gegrond – cassatie

 • Raad van State - 254.655 - 03-10-2022

  KB van 26 november 2021 tot wijziging van het KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen – videogehoor – gehoor op afstand – verzoek tot schorsing – UDN – voogd – vertrouwelijkheid - schorsing artikel 4, 2° - verwerping voor het overige

 • Raad van State - 254.656 - 03-10-2022

  KB van 26 november 2021 tot wijziging van het KB van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dient gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen – videogehoor – gehoor op afstand – verzoek tot schorsing – UDN – persoon met ouderlijk gezag of voogd – vertrouwelijkheid - schorsing artikel 7 - verwerping voor het overige

 • Raad van State - 15.025 - 19-09-2022

  BGV – art. 74/13 Vw. – formele motiveringsplicht – art. 74/13 Vw. doet geen afbreuk aan verplichtingen die voortvloeien uit art. 2 en 3 Wet 29 juli 1991 – niet-toelaatbaar

 • Raad van State (Nederland) - 202106513/1/V2 - 06-07-2022

  Gezinshereniging - weigering machtiging tot voorlopig verblijf – verzoek kennelijk onredelijk – relatie onvoldoende aangetoond – hoorrecht

 • Raad van State (Nederland) - 202105270/1/V3 - 06-07-2022

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Syrië – eerder asiel aangevraagd in Zweden – overnameverzoek aan Zweedse autoriteiten – risico op refoulement – art. 3 EVRM - ongegrond

 • Raad van State (Nederland) - 202106573/1/V3 - 06-07-2022

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Syrië – eerder asiel gekregen in Denemarken – verblijfsrecht in Denemarken niet verlengd - overnameverzoek aan Deense autoriteiten – risico op refoulement – art. 3 EVRM - gegrond

 • Raad van State - 253.942 - 09-06-2022

  BGV – art. 74/13 Vw. – samenhang met 9bis – verschillende beslissing - hoger belang van het kind – gezinsleven – gezondheidstoestand – motivering met betrekking tot grondrechten art. 74/13 in BGV – cassatie

 • Raad van State - 253.446 - 01-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – volgend verzoek – niet-ontvankelijk – nieuwe documenten – art. 39/76 Vw. – geen rekening gehouden met replieknota – goede ontvangst bevestigd door RvV – termijn 8 dagen gerespecteerd – gegrond - cassatie

 • Raad van State - 253.374 - 28-03-2022

  BGV – art. 74/13 Vw. – hoger belang van het kind – gezinsleven – gezondheidstoestand - motivering – administratief dossier – andere elementen waaruit belangenafweging kan blijken – 9ter beslissing niet betekend – verwerping

Pagina's