Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 160.917 - 05-07-2006

  Hoedanigheid van vluchteling - bewijs van een persoonlijke vervolgingsvrees - situatie van mensenrechten in een bepaalde staat - feitenrechter - beoordeling informatiebronnen - beslissingen Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen - gelijkluidend passages - individueel onderzoek

 • Raad van State - 160.322 - 20-06-2006

  Eerste asielaanvraag - bevestigende beslissing tot weigering van verblijf - bedrieglijke verklaringen - tweede asielaanvraag - nieuw element - nieuw element houdt verband met asielrelaas tijdens eerste asielaanvraag - bedrieglijke verklaringen - annulatie

 • Raad van State - 160.153 - 15-06-2006

  Art. 9, lid 3 Vw - onontvankelijk - asielprocedure - buitengewone omstandigheden - tijdstip van beoordeling - wettig verblijf

 • Raad van State - 159.442 - 01-06-2006

  KB tot uitzetting - annulatieberoep bij de Raad van State - verzoeker heeft vrijwillig het grondgebied verlaten - artikel 26 Vw - behoud actueel belang

 • Raad van State - 159.248 - 29-05-2006

  Richtlijn 2004/83 inzake minimumnormen voor de erkenning als vluchteling – geen directe werking voor verstrijken van omzettingstermijn

 • Raad van State - 158.812 - 16-05-2006

  Irakese asielzoekers - Bijlage 26 quater - uitwijzing naar Griekenland - risico op refoulement - aanvraag tot schorsing in UDN - geen schorsing

 • Raad van State - 157.452 - 10-04-2006

  Langdurige asielprocedure - verklaringen minister over regularisatiebeleid - aanvraag artikel 9, lid 3 Vw - onontvankelijk - BGV met vrijheidsberoving - UDN - arbitraire behandeling - rechtsonzekerheid - schorsing</Trefwoord>

 • Raad van State - 156.677 - 21-03-2006

  BGV - opsluiting m.o.o. repatriëring - partner in asielprocedure - traditioneel huwelijk - art. 8 EVRM - schending - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad van State - 154.366 - 31-01-2006

  Bevestigende beslissing tot weigering van verblijf - procedure in UDN - artikel 51/4 Vw - artikel 20 en 21 KB van 11 juli 2003 - verzoek om een tolk - geen bijstand van een tolk - verzoek om een andere tolk - geen geldige reden

 • Raad van State - 153.368 - 09-01-2006

  Grenscontrole - toelating tot het grondgebied - onderschepping in aankomsthal luchthaven - beslissing tot terugdrijving - schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad van State - 149.873 - 06-10-2005

  Asielzoekers - Dublinverordening - België niet verantwoordelijk - terugname - procedure in UDN - moeilijk te herstellen ernstig nadeel - nadeel veroorzaakt door eigen handelswijze

 • Raad van State - 149.908 - 06-10-2005

  Asielzoekers - Dublinverordening - België niet verantwoordelijk - terugname - procedure in UDN - moeilijk te herstellen ernstig nadeel - nadeel veroorzaakt door eigen handelswijze

 • Raad van State - 149.807 - 04-10-2005

  Huwelijk met een Belg - verwerping door minister van verzoek tot herziening van aanvraag tot vestiging - negatief advies Commissie van Advies - annulatieberoep - geen samenwoonst - geen schijnhuwelijk - minimale relatie - geen minimale relatie - verwerping annulatieberoep

 • Raad van State - 127.504 - 28-01-2004

  Aanvraag artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet - onontvankelijk - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid - tweede beslissing - onontvankelijk - medische redenen - verslag controlegeneesheer - schending motiveringsplicht - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad van State - 126.948 - 08-01-2004

  Asielaanvraag - verzwijgen eerdere aanvraag in Duitsland - weigering - terugkeer naar Syrië - tweede asielaanvraag - fraude eerste asielaanvraag - geen vertrouwen in Belgische asielinstanties - fraude - bevestigende beslissing tot weigering van verblijf - gebrekkige motivering - manifest foute appreciatie - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad van State - 125.397 - 18-11-2003

  Aanvraag artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet - buitengewone omstandigheden - geen ambassade in herkomstland - onontvankelijk - schending motiveringsplicht - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad van State - 103.276 - 06-02-2002

  Huwelijk op ambassade - geldigheid - IPR - art. 63, 165 en 166 BW - art. 5, f Conventie van Wenen van 24 april 1963 - overschrijving in register geen formele geldigheidsvoorwaarde - vormvereisten huwelijk voldaan - heropening debatten

 • Raad van State - 102.842 - 23-01-2002

  Uiterst dringende noodzakelijkheid - termijn indiening verzoekschrift - negen dagen - schorsing

 • Raad van State - 28.895 - 24-11-1987

  vreemdelingenkaart - retributie - vreemdelingentaks - verblijfsbelasting - wet van 14 maart 1968 - gedeeltelijke vernietiging

 • Raad van State - 28.227 - 29-06-1987

  vreemdelingenkaart - retributie - vreemdelingentaks - verblijfsbelasting - wet van 14 maart 1968 - vernietiging

Pagina's