Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 225.633 - 28-11-2013

  art. 9ter Vw. – weigering – onontvankelijk – medische filter – art. 3 EVRM – minimumnorm –ruimere bescherming door Belgische wet – twee hypotheses – verwerping

 • Raad van State - 225.632 - 28-11-2013

  Art. 9ter Vw. – weigering – onontvankelijk – medische filter – art. 3 EVRM – minimumnorm –ruimere bescherming door Belgische wet – twee hypotheses – verwerping

 • Raad van State - 225.523 - 19-11-2013

  Art. 9ter, § 1, eerste lid Vw. – 3 EVRM - art. 15, b) Kwalificatierichtlijn 2004/83/EU – toepassingsgebied art. 9ter en art. 3 EVRM is hetzelfde - drie hypotheses - minimum drempel van hardheid – EHRM 27 mei 2008 N/UK – Wet 15 september 2006 - voorbereidende werken – tekst van art. 9ter - cassatie

 • Raad van State - 225.522 - 19-11-2013

  Art. 9ter, § 1, eerste lid Vw. – 3 EVRM - art. 15, b) Kwalificatierichtlijn 2004/83/EU – toepassingsgebied art. 9ter en art. 3 EVRM is hetzelfde - drie hypotheses - minimum drempel van hardheid – EHRM 27 mei 2008 N/UK – Wet 15 september 2006 - voorbereidende werken – tekst van art. 9ter - cassatie

 • Raad van State - 10.070 - 19-11-2013

  Echtgenoot van Belg – intrekking – verwerping RvV - art. 42quater Vw. – GwH 26 september 2013 – gebrek aan samenwoonst – geen intrekking voor echtgenoot of partner van unieburger – art. 42ter Vw. – art. 42quater Vw. –overweging B.36.8 – voorbehoud overeenstemming art. 13 § 1 Richtlijn 2004/38/EG – verzoeker valt niet binnen de werkingsfeer van de Richtlijn – niet-toelaatbaar

 • Raad van State - 224.932 - 02-10-2013

  Art. 9ter Vw. - kopie nationaal identiteitsdocument volstaat

 • Raad van State - 224.723 - 18-09-2013

  Art. 9ter Vw. - RvV kan niet zelf oordelen over reismogelijkheden - geen feitelijke beoordeling - motiveringsgebrek - beoordelingsvrijheid ambtenaar-geneesheer - bevoegdheid als annulatierechter niet overschreden - verwerping

 • Raad van State - 224.276 - 05-07-2013

  Asielzoeker – Afghanistan - art. 48/5, § 3 Vw. – subsidiaire bescherming – weigering - binnenlands vestigingsalternatief - motiveringsplicht – cassatie

 • Raad van State - 224.092 - 26-06-2013

  Asielzoeker - verzoek tot horen – art. 39/73 Vw. – draagwijdte – geen nieuwe middelen of argumenten – motiveringsplicht – recht van verdediging – recht op daadwerkelijk rechtsmiddel – cassatieberoep verworpen

 • Raad van State - 223.961 - 19-06-2013

  Art. 9ter Vw. – weigering – onontvankelijk – medische filter – art. 3 EVRM – minimumnorm –ruimere bescherming door Belgische wet – cassatie

 • Raad van State - 223.962 - 19-06-2013

  Asielzoeker - Art. 48/5, § 1, c) Vw. – art. 48/3 Vw. – art. 48/4 Vw. – toepassingsgebied - niet-overheidsactoren – vervolging - daadwerkelijke bescherming - cassatieberoep verworpen

 • Raad van State - 223.806 - 11-06-2013

  Art. 9ter Vw. – ontvankelijkheid – medische filter – art. 9ter, § 3, 4° Vw. – negatief advies ambtenaar-geneesheer – gebonden bevoegdheid ambtenaar – geen appreciatiemarge – motivering verwijst enkel naar advies – cassatie

 • Raad van State - 223.807 - 11-06-2013

  Gezinshereniging – inkomsten uit aanvullend bijstandsstelsel – geen stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – art. 40ter Vw. – geen behoefteanalyse nodig – art. 42, tweede lid Vw. - cassatie

 • Raad van State - 223.742 - 05-06-2013

  Arbeidskaart – arbeidsvergunning – art. 4, §§ 1 en 2 Wet Tewerkstelling Buitenlandse Werknemers – art. 5 Wet Tewerkstelling Buitenlandse Werknemers - buitenlandse werknemer – toepassingsgebied – ruim – geen arbeidsovereenkomst noodzakelijk – onder gezag – arbeid leveren – cassatieberoep verworpen

 • Raad van State - 223.630 - 29-05-2013

  Asielzoeker – art. 3 EVRM - Afghanistan - belang van het kind - art. 22bis, vierde lid Gw. – geen directe werking – cassatieberoep verworpen

 • Raad van State - 223.428 - 07-05-2013

  art. 9bis Vw. - documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde - buitengewone omstandigheid - identiteitsdocument - appreciatie op moment van de beslissing - cassatieberoep verworpen

 • Raad van State - 223.240 - 23-04-2013

  Art. 8, § 1 Wet Tewerkstelling Buitenlandse Werknemers – art. 23 Gw. – art. 191 Gw. – prejudiciële vraag

 • Raad van State - 223.185 - 17-04-2013

  Asielzoeker – Somalië – rechten van verdediging – recht op tegenspraak -rechtsplegingsdossier – informatie van partijen – algemeen bekende feiten – motief blijkt niet uit rechtsplegingsdossier - cassatie

 • Raad van State - 223.042 - 19-03-2013

  Onderwijs – leerkracht – dragen van hoofddoek tijdens lesgeven – art. 9 EVRM – reglement gemeenteraad – “wet” – EHRM Sunday Times v. VK – voldoende toegankelijk – te voorzien – art. 19 Gw. – arrest nr. 40/2011 GwH – art. 24, § 1, derde lid Gw. – gelijkheidsbeginsel – rechtmatig doel – neutraliteit van de overheid – proportionaliteit – ambt van leerkracht – levensbeschouwelijke, culturele en religieuze gezindheden van individu – rechten en vrijheden van andere personen dan de leerkrachten – objectieve criteria – noodzaak in democratische maatschappij – EHRM Dahlab v. Zwitserland – Kinderrechtenverdrag – objectief criterium – “het dragen van enig opvallend religieus, politiek of levensbeschouwelijk symbool” – neutraal criterium – verworpen

 • Raad van State - 222.693 - 28-02-2013

  Gezinshereniging - art. 40bis Vw. – art. 40ter – ascendent ten laste – weigering – BGV – beroep RvV – verworpen - Wet 8 juli 2011 – onmiddellijke inwerkingtreding – geen belang – art. 6 EVRM – rechten van verdediging - art. 39/73 Vw. – schriftelijke procedure – daadwerkelijk rechtsmiddel – exceptie ambtshalve opgeworpen door RvV – mogelijkheid om te reageren – cassatie

Pagina's