Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 229.574 - 16-12-2014

  Asielzoekers – Guinee – vrees voor besnijdenis – FGM – erkenning kind – vrees voor vervolging moeder – ouders die zich verzetten tegen besnijdenis - cassatie

 • Raad van State - 229.575 - 16-12-2014

  Asielzoeker – BGV - inreisverbod – herhaald BGV – afgifte attest van immatriculatie – AI – impliciete intrekking tweede BGV – inreisverbod is accessorium van BGV - verwerping

 • Raad van State - 229.372 - 27-11-2014

  Asielzoeker - Guinee - vrouwenbesnijdenis – art. 48/7 Vw. – eerder slachtoffer – daad van vervolging – ernstige schade – omkering bewijslast – schending - cassatie

 • Raad van State - 229.317 - 25-11-2014

  Vernietigingsberoep – art. 31 KB 17 augustus 2013 – (nieuwe) bijlage 35 - wettig verblijf - art. 39/70 Vw. – art. 39/79, § 1 Vw. – geen toelating of machtiging tot verblijf – wel toelating tot wettig verblijf tijdens de procedure voor de RvV - verworpen

 • Raad van State - 229.004 - 03-11-2014

  Art. 39/81, vijfde lid Vw. – synthesememorie – samenvatting van middelen – letterlijke herhaling van middelen aangevuld met werkelijke repliek volstaat – cassatie

 • Raad van State - 229.005 - 03-11-2014

  Art. 39/81, vijfde lid Vw. – synthesememorie – samenvatting van middelen – letterlijke herhaling van middelen aangevuld met werkelijke repliek volstaat – cassatie

 • Raad van State - 228.901 - 23-10-2014

  KB 26 mei 2012 – lijst veilige landen van herkomst – Albanië – gedeeltelijke vernietiging

 • Raad van State - 228.902 - 23-10-2014

  KB 7 mei 2013 – lijst veilige landen van herkomst – Albanië – gedeeltelijke vernietiging

 • Raad van State - 228.778 - 16-10-2014

  Art. 9ter Vw. – weigering – ongegrond – artikel 9ter Vw. is een eenvoudige norm van nationaal recht - ruimer dan art. 3 EVRM volgens huidige interpretatie door EHRM – medische advies - bewijskracht – cassatie

 • Raad van State - 227.901 - 26-06-2014

  Art. 9ter Vw. – art. 39/81 Vw. – synthesememorie – art. 3 EVRM – niet van openbare orde - ongegrond – artikel 9ter, §1 en §3, 4° Vw. – onontvankelijk – verwerping

 • Raad van State - 226.980 - 31-03-2014

  Art. 30 Besluit Vlaamse Regering 12 november 2010 – Art. 10, eerste lid, 3° Besluit Vlaamse Regering 7 december 2007 - art. 10 Gw. - nationaliteitsvoorwaarde – overheidsbetrekking - gedeeltelijke vernietiging – contractuele betrekkingen bij OCMW - vreemdelingen die noch unieburger zijn, noch onderdaan EER-lidstaat of Zwitserland, noch langdurig ingezetene van lidstaat in de zin van art. 14 richtlijn 2003/109/EG, noch Turkse werknemer of gezinslid werknemer in de zin van art. 6 en 7 Associatiebesluit nr. 1/80 - prejudiciële vragen aan HvJ

 • Raad van State - 226.907 - 27-03-2014

  Art. 39/81, zesde lid Vw. – synthesememorie – samenvatting van middelen verplicht - verwerping

 • Raad van State - 226.882 - 25-03-2014

  Asielzoeker – Congo – NBMV – voogdij - leeftijdsbepaling – medische onderzoek - art. 7, § 1, eerste lid Programmawet 24 december 2002 – radiografie – pols, sleutelbeenderen, tanden – tandarts – foute hoedanigheid - geen expert ivm pols, sleutelbeenderen – cassatie

 • Raad van State - 226.183 - 23-01-2014

  Gezinshereniging – art. 40bis Vw. – weigering - art. 52, § 4, vijfde lid Vb. – art. 7 Vw. – weigeringsbeslissing - BGV – twee afzonderlijke beslissingen - kennisgeving met één document – bijlage 20 – gebrek aan BGV tast weigeringsbeslissing niet aan - motiveringsplicht – cassatie

 • Raad van State - 225.958 - 27-12-2013

  Subsidiaire bescherming – strafrechtelijke veroordeling – intrekking subsidiaire bescherming – Bkaart – onbeperkt verblijfsrecht op moment van intrekking - art. 57/6, eerste lid, 6° Vw. – verwerping

 • Raad van State - 225.915 - 19-12-2013

  Art. 42, § 1, tweede lid Vw. – voldoende, stabiele, toereikende bestaansmiddelen – behoefteanalyse – inkomstengrens 120% leefloon – referentiebedrag – geen minimumgrens – concreet onderzoek van uitgaven en inkomsten rekening houdend met noden van huishouden - cassatie

 • Raad van State - 225.673 - 03-12-2013

  Instructies Fedasil van 13 juli 2012 - einde van de materiële hulp - verlenging van de materiële hulp - overgang van materiële hulp naar financiële hulp – art. 7 Opvangwet – algemene uitsluiting asielzoeker van een veilig land – beperking unieburger tot materiële steun bij zwangerschap – machtsoverschrijding - vernietiging

 • Raad van State - 225.633 - 28-11-2013

  art. 9ter Vw. – weigering – onontvankelijk – medische filter – art. 3 EVRM – minimumnorm –ruimere bescherming door Belgische wet – twee hypotheses – verwerping

 • Raad van State - 225.632 - 28-11-2013

  Art. 9ter Vw. – weigering – onontvankelijk – medische filter – art. 3 EVRM – minimumnorm –ruimere bescherming door Belgische wet – twee hypotheses – verwerping

 • Raad van State - 225.523 - 19-11-2013

  Art. 9ter, § 1, eerste lid Vw. – 3 EVRM - art. 15, b) Kwalificatierichtlijn 2004/83/EU – toepassingsgebied art. 9ter en art. 3 EVRM is hetzelfde - drie hypotheses - minimum drempel van hardheid – EHRM 27 mei 2008 N/UK – Wet 15 september 2006 - voorbereidende werken – tekst van art. 9ter - cassatie

Pagina's