Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Grondwettelijk Hof - 101/2015 - 02-07-2015

  Burgerlijk recht - Afstamming buiten het huwelijk - Erkenning door een man wiens biologisch vaderschap niet wordt betwist - Belang van het kind - Rechterlijke controle - Marginale toetsing. # Rechten en vrijheden - Rechten van het kind - Belang van het kind.

 • Grondwettelijk Hof - 94/2015 - 25-06-2015

  Burgerlijk recht - Afstamming - Adoptie - Eenvoudige adoptie - 1. Voorwaarden - Vereiste van het voortduren, op het ogenblik van het verzoek tot adoptie, van de samenwoning tussen de verzoeker tot adoptie en de ouder van het kind - 2. Gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag door beide adoptanten - 3. Toestemming van de moeder - Grond van niet-ontvankelijkheid - Geen beoordelingsvrijheid van de rechter. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - 2. Rechten van het kind - Belang van het kind.

 • Grondwettelijk Hof - 91/2015 - 18-06-2015

  Huisvesting - Sociale huisvesting - Vlaams Gewest - Sociale huurwoningen - Partner van een sociale huurder - Toelatingsvoorwaarden - 1. Inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister - 2. Uitzondering - Tijdelijke bijwoonst - Vreemdeling die is ingeschreven in het wachtregister. # Rechten en vrijheden - 1. Economische, sociale en culturele rechten - Recht op een behoorlijke huisvesting - 2. Recht op eerbiediging van het gezinsleven.

 • Raad van State (Nederland) - 201401560/1/V2 - 16-06-2015

  Asielzoeker – uitsluiting vluchtelingenstatus – art. 1 (F) Vluchtelingenverdrag – ernstige redenen – misdrijf tegen de vrede, oorlogsmisdrijf of misdrijf tegen de menselijkheid – restrictieve interpretatie - vreemdeling die officier was – vraag tot opheffing van ongewenstverklaring - vreemdeling verblijft regelmatig in andere Unielidstaat als familielid van Unieburger – persoonlijke deelname – openbare orde – artikel 27, tweede lid Richtlijn 2004/38/EG - dreiging voor de samenleving is blijvend actueel – recidivegevaar - artikel 27, tweede lid Richtlijn 2004/38/EG – beroep gegrond - cassatie

 • Grondwettelijk Hof - 89/2015 - 11-06-2015

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Bevel om het grondgebied te verlaten - 1. Toetsing van de inachtneming van het recht om niet het voorwerp van een onmenselijke en vernederende behandeling uit te maken en van het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - Tijdstip van de toetsing - 2. Beroep voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Daadwerkelijk beroep - 3. Personeel toepassingsgebied - a. Asielaanvragers en aanvragers van subsidiaire bescherming - b. Andere vreemdelingen - 4. Regelmatigheid van het verblijf gedurende de periode van het voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ingestelde beroep. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op de integriteit van de persoon - Verbod van onmenselijke of onterende behandelingen of bestraffingen - 2. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - 3. Jurisdictionele waarborgen - Recht op een eerlijk proces - Recht op daadwerkelijke rechtshulp.

 • Grondwettelijk Hof - 80/2015 - 28-05-2015

  Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten - Internationale samenwerking - 2. Federale bevoegdheden - Internationale betrekkingen - a. Leiding van de buitenlandse betrekkingen - b. Benoeming van diplomatieke en consulaire ambtenaren - c. Regeling van het statuut van het diplomatiek personeel - 3. Samenwerking tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten - Vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de gewesten in de diplomatieke en consulaire posten.

 • Grondwettelijk Hof - 59/2015 - 21-05-2015

  Sociaal recht - Sociale zekerheid - Tegemoetkomingen aan personen met een handicap - Begunstigden - 1. Vluchteling - 2. In België verblijvende vreemdeling die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft. # Europees recht - Vreemdelingenrecht.

 • Grondwettelijk Hof - 68/2015 - 21-05-2015

  Gerechtelijk recht - Verhaalbaarheid van kosten en honoraria van een advocaat - Toepassingsgebied - Staat of gemeente die in het ongelijk wordt gesteld naar aanleiding van een beroep op grond van artikel 569, 32°, van het Gerechtelijk Wetboek.

 • Grondwettelijk Hof - 56/2015 - 07-05-2015

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Asielprocedure - Beslissing tot niet-inoverwegingneming die de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft genomen - Beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 1. Asielzoekers die een eerste aanvraag indienen - Opschortend beroep met volle rechtsmacht - 2. Asielzoekers die een nieuwe aanvraag indienen - Niet-opschortend beroep - Onderzoek in rechte en niet in feite.

 • Grondwettelijk Hof - 49/2015 - 30-04-2015

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Beroep - Rechtspleging - Elektronische behandeling - Door een advocaat bijgestane verzoekers - 1. Verplichting tot het elektronisch overzenden van een afschrift van het verzoekschrift - 2. Verplichting tot het elektronisch overzenden van een afschrift van de synthesememorie - a. Sanctie - Niet-ontvankelijkheid - b. Ontstentenis van regularisatiemogelijkheid. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - Recht op toegang tot de rechter.

 • Grondwettelijk Hof - 43/2015 - 26-03-2015

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Gezinshereniging - Familieleden van een Belg - Voorwaarden - Bewijs van een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie - 1. Vreemdeling die met een Belg een verklaring van wettelijke samenwoning aflegt - 2. Vreemdeling die met een Belg huwt of die met die laatste is verbonden door een geregistreerd partnerschap dat als gelijkwaardig met een huwelijk in België wordt beschouwd. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven

 • Grondwettelijk Hof - 39/2015 - 19-03-2015

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Asielzoekers - Recht op materiële hulp - Verlenging - Bijzondere administratieve of humanitaire situatie - 1. Vreemdelingen die ouder zijn van een Belgisch kind - 2. Vreemdelingen die ouder zijn van een kind met de Nederlandse nationaliteit.

 • Grondwettelijk Hof - 35/2015 - 12-03-2015

  Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering tot betwisting - Grond van niet-ontvankelijkheid - Bezit van staat. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.

 • Grondwettelijk Hof - 34/2015 - 12-03-2015

  Publiek recht - Onderwijs - Franse Gemeenschap - Programma's - Ontstentenis van het recht voor een ouder om op eenvoudig, niet anders gemotiveerd verzoek een vrijstelling te verkrijgen voor zijn kind om het onderricht in een van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer te volgen. # Rechten en vrijheden - 1. Vrijheid van eredienst en meningsuiting - 2. Recht op onderwijs

 • Grondwettelijk Hof - 26/2015 - 05-03-2015

  Publiek recht - Nationaliteit - Vreemdeling die huwt met een Belg - Procedure van nationaliteitsverklaring - Voorwaarden - Verblijf van de echtgenoten gedurende ten minste drie jaar in België samen - 1. Huwelijk uitgesteld door een door de ambtenaar van de burgerlijke stand genomen beslissing tot weigering van het voltrekken van het huwelijk - 2. Het niet in aanmerking nemen van de periode van wettelijk samenwonen

 • Grondwettelijk Hof - 24/2015 - 05-03-2015

  Bestuursrecht - Huisvesting - Vlaams Gewest - Vlaamse Wooncode - Sociale huisvesting - 1. Persoon die na de aanvang van de huurovereenkomst huwt of wettelijk gaat samenwonen met de referentiehuurder - a. Verplichting om zijn bereidheid te tonen Nederlands te leren - b. Inburgeringstraject - 2. Voorwaarden voor de verhuring en vervreemding van het bescheiden woonaanbod - Delegatie aan de Regering en de gemeenten. # Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Vlaams Gewest - Huisvesting - 2. Federale bevoegdheden - Burgerrechtelijk statuut van echtgenoten of wettelijk samenwonenden - Bescherming van de gezinswoning. # Rechten en vrijheden - 1. Economische, sociale en culturele rechten - Recht op een behoorlijke huisvesting - Wettigheidsbeginsel - 2. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven. # Europees recht - Vrij verkeer van werknemers.

 • Grondwettelijk Hof - 6/2015 - 22-01-2015

  Sociaal recht - Sociale zekerheid - Kinderbijslag - Toeslag - Begunstigden - Kinderen die in een eenoudergezin met geringe inkomsten wonen - 1. Gehuwde volwassene die wordt verhinderd een gezin met zijn echtgenoot te vormen omdat die echtgenoot niet de vereiste machtigingen heeft verkregen om het grondgebied te betreden - 2. Volwassene die alleenstaande of gehuwd maar feitelijk gescheiden is

 • Grondwettelijk Hof - 155/2014 - 23-10-2014

  Art. 1, zesde lid Wet Gewaarborgde Gezinsbijslag – GwH nr. 12/2013 - begunstigden - vreemdelingen - buitenlandse aanvrager die een kind ten laste heeft dat onderdaan is van een Staat die geen lid is van de Europese Unie - voorwaarde van vijf jaar verblijf in België - buitenlandse aanvrager die een kind van Belgische nationaliteit ten laste heeft - geen voorwaarde van vijf jaar verblijf in België – geen schending

 • Grondwettelijk Hof - 139/2014 - 25-09-2014

  Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering tot betwisting ingesteld door de man die het kind heeft erkend - 1. Grond van niet-ontvankelijkheid - Bezit van staat - 2. Vervaltermijn - 3. Gebrek in de toestemming. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - art. 330 BW - schending

 • Grondwettelijk Hof - 127/2014 - 19-09-2014

  Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering tot betwisting - Grond van niet-ontvankelijkheid - Bezit van staat. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven –art. 330, § 1, eerste lid, tweede zin BW - Schending

Pagina's