Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 227.621 - 21-10-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – provincie Nangarhar – adviesnota EASO – hoog niveau van willekeurig geweld – reëel risico op ernstige schade – minimale individuele omstandigheden vereist in provinciehoofdstad Jalalabad - aanbevelingen EASO zijn niet-bindende richtlijnen – op basis van beschikbare informatie maakt RvV analyse van EASO tot de zijne – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 227.622 - 21-10-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – provincie Nangarhar – adviesnota EASO – hoog niveau van willekeurig geweld – reëel risico op ernstige schade – minimale individuele omstandigheden vereist in provinciehoofdstad Jalalabad - aanbevelingen EASO zijn niet-bindende richtlijnen – op basis van beschikbare informatie maakt RvV analyse van EASO tot de zijne – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 227.623 - 21-10-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – provincie Nangarhar – adviesnota EASO – hoog niveau van willekeurig geweld – reëel risico op ernstige schade – minimale individue-le omstandigheden vereist in provinciehoofdstad Jalalabad - aanbevelingen EASO zijn niet-bindende richtlijnen – op basis van beschikbare informatie maakt RvV analyse van EASO tot de zijne – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 227.624 - 21-10-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – provincie Nangarhar – adviesnota EASO – hoog niveau van willekeurig geweld – reëel risico op ernstige schade – minimale individue-le omstandigheden vereist in provinciehoofdstad Jalalabad - aanbevelingen EASO zijn niet-bindende richtlijnen – op basis van beschikbare informatie maakt RvV analyse van EASO tot de zijne – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.888 - 30-09-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Guinée – FGM – gedwongen huwelijk – verzoeker verzette zich tegen besnijdenis en gedwongen huwelijk van zijn nicht – politieke overtuiging – vervolging – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.710 - 26-09-2019

  BGV – inreisverbod – risico op onderduiken – openbare orde – winkeldiefstal – verzoek om internationale bescherming ingediend – Dublin III – Spanje – inreisverbod onverenigbaar met overdrachtbesluit op basis van Dublin III-Vo. – inreisverbod impliciet opgeheven – RvS 25 juni 2009, nr. 194.637 – beroep zonder voorwerp

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.086 - 13-09-2019

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – veiligheidssituatie in Venezuela – art. 3 EVRM – art. 4 Handvest – begrip buitengewone omstandigheden is ruimer dan verbod op foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.405 - 28-06-2019

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – toegankelijkheid medische zorg – verzoeker heeft subsidiaire bescherming in Spanje – Spanje heeft communautaire acquis overgenomen en is toegetreden tot EVRM – geen concreet onderzoek naar toegankelijkheid medische zorg – daadwerkelijk van verzekeren dat noodzakelijke zorg en opvolging toegankelijk is - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.402 - 28-06-2019

  Derdelands student – BGV – art. 61, § 2, 2° Vw. – bewijs bestaansmiddelen – hersteltermijn 15 dagen om ontbrekende documenten voor te leggen – art. 101, § 3 Vb. – schending zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.375 - 27-06-2019

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – echtgenoot van een Belg – weigering erkenning buitenlandse huwelijksakte – schijnhuwelijk – uitspraak Hof van Beroep – gezag van gewijsde – de plano erkenning niet meer mogelijk – art. 27 WIPR – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.292 - 27-06-2019

  Gezinshereniging – einde verblijf - echtgenoot van een Belg – art. 40ter Vw. – weigering erkenning buitenlandse huwelijksakte door ABS – erkenning huwelijksakte door familierechtbank – geen beroep ingesteld tegen erkenning – gezag van gewijsde – erga omnes – declaratief karakter – wettelijke en feitelijke grondslag bestreden beslissing vervallen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.164 - 25-06-2019

  Inreisverbod – art. 74/11 Vw. – verzoeker heeft Nederlandse verblijfsvergunning – overlegprocedure met andere lidstaat - HvJ 16 januari 2018, C-240/17, E – Nederland handhaaft verblijfsvergunning – enkel zuiver nationaal inreisverbod mogelijk, geen Schengeninreisverbod – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.020 - 21-06-2019

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – art. 40bis Vw. - inreisverbod - HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, K.A. – geen bijzondere afhankelijkheidsverhouding – afgifte bijlage 19ter als onbestaand beschouwd – niet-inoverwegingname – geen valabele rechtsgrond – nergens in wet voorzien dat inreisverbod tot gevolg heeft dat familielid van Unieburger geen aanvraag gezinshereniging kan indienen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.037 - 21-06-2019

  Beëindiging verblijf – familielid van een Unieburger – art. 44bis, § 3, 1° Vw. – art. 28.3 richtlijn 2004/38/EG – vertaalfout – rectificatie – enkel van toepassing op Unieburgers, niet op hun familieleden – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.606 - 13-06-2019

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – ouder van een minderjarige Belg – samenwoning niet noodzakelijk – financiële en/of affectieve banden – bijzondere omstandigheden – referentiepersoon verblijft in centrum voor personen met mentale beperking – art. 8 EVRM – volgens EHRM wordt gezinsband tussen ouder en minderjarig kind in principe verondersteld – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.502 - 12-06-2019

  BGV – verblijfsvergunning in Italië – art. 2 Vw. – art. 6 Schengengrenscode – niet-visumplichtig – niet in bezit van geldig paspoort – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.504 - 12-06-2019

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – Kosovo – buitengewone omstandigheden – geen ambassade in Kosovo – administratieve en financiële onmogelijkheid om naar Bulgarije te reizen om daar visum aan te vragen – kringredenering – ingeroepen element is geen buitengewone omstandigheid omdat verzoeker geen buitengewone omstandigheden aantoont – geen concreet antwoord op ingeroepen elementen – formele motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.302 - 06-06-2019

  Gezinshereniging – niet-inoverwegingname wegens inreisverbod - HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami – start inreisverbod – verzoeker werd gerepatrieerd – duur inreisverbod was verstreken op ogenblik nemen van bestreden beslissing – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.122 - 29-05-2019

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – verwijzing naar MedCOI-documenten – niet ter kennis gebracht van verzoeker – niet-publieke databank – stukken zijn aanwezig in dossier – verzoeker kon inzage vragen in dossier – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.049 - 28-05-2019

  Student – BGV – art. 61, § 2, 1° Vw. – art. 58 Vw. – voorbereidend taaljaar kan enkel voor zover het een voorbereiding is op een specifieke opleiding aan een hogere onderwijsinstelling - verwerping

Pagina's