Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.908 - 18-05-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Mali – belangrijke wijzigingen in veiligheidssituatie – ernstig verslechterd – ex nunc analyse – noorden en centrum van Mali - risico op ernstige schade – geen specifieke omstandigheden noodzakelijk – geen intern vestigingsalternatief - toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.907 - 18-05-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Mali – belangrijke wijzigingen in veiligheidssituatie – ernstig verslechterd – ex nunc analyse – noorden en centrum van Mali - risico op ernstige schade – geen specifieke omstandigheden noodzakelijk – geen intern vestigingsalternatief - toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.813 - 31-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – vierde verzoek – onontvankelijk – nieuwe elementen – individuele beoordeling – gewijzigde situatie in Afghanistan - machtsovername taliban – geen nieuw gehoor plaatsgevonden – situatie Hazara – EASO rapport – situatie terugkeerders – socio-economische en humanitaire situatie in Afghanistan – summiere analyse door CGVS – onderzoeksbevoegdheid – veiligheidssituatie in Afghanistan – onstabiele situatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.601 - 29-03-2022

  Gezinshereniging – ouder van erkend vluchteling – Afghanistan – andere ouder heeft eerder gezinshereniging gedaan – niet langer niet-begeleid minderjarige – art. 8 EVRM – kind met ernstige beperking – art. 10 Vw. – hoger belang van het kind – art. 12bis Vw. – rekening houden met specifieke omstandigheden van het geval - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.856 - 16-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Georgië – versnelde procedure – kennelijk ongegrond – veilig land van herkomst – bijzondere procedurele noden – slachtoffer partnergeweld – bijzondere nood niet aangeduid op vragenlijst – geen belemmering om verklaringen af te leggen – geen opmerkingen tijdens gehoor door verzoeker of advocaat – art. 60 Verdrag van Istanbul – gendersensitieve procedure – daadwerkelijke bescherming nationale overheid – bescherming slachtoffers huiselijk geweld door Georgische autoriteiten – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.646 - 11-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Libanon – geaardheid – homoseksualiteit – partner erkend als vluchteling – relatie en geaardheid niet betwist – HvJ 4 oktober 2018, C-652/16, Ahmedbekova – gezinslid omvat ook de facto gezinsbanden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.075 - 28-02-2022

  Zoekjaar – aanvraag in 2020 voor omzetting zoekjaar in Belgische wetgeving – art. 9bis Vw. en art. 25 richtlijn 2016/801 – rechtstreekse werking art. 25 richtlijn 2016/801 – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.580 - 21-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – bescherming in Griekenland – art. 57/6, § 3 Vw. – minderjarige – kwetsbaar profiel – geen steun meer van familie in Grienland – onderzoek noodzakelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.581 - 21-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Bulgarije – EU-onderdaan – niet ontvankelijk – art. 57/6, § 3 Vw. – transvrouw van Noord-Macedonische en Bulgaarse nationaliteit – geen systematische vervolging – discriminatie niet dusdanig dan zij gelijkgeschakeld kan worden met daad van vervolging of ernstige schade – beschermingsmogelijkheden - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.111 - 11-02-2022

  Humanitair visum – visum gezinshereniging gevraagd, maar geherkwalificeerd door DVZ – art. 10 Vw. – art. 9 Vw. – Somalische documenten – niet-legaliseerbaar – art. 11, §1 en 12bis, § 5 en 6 Vw. – gezinsherenigingsrichtlijn – familielid erkende vluchteling of subsidiair beschermde – zorgvuldig onderzoek naar andere bewijsmiddelen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.153 - 11-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Guatemala – homoseksualiteit – bendegeweld – discriminatie – geen zwaarwegend persoonlijk incident – geen daden van vervolging – geen gewapend conflict – geen willekeurig geweld - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.005 - 08-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – Gaza – extreme armoede – art. 48/f, § 2, b) Vw. – socio-economische en humanitaire situatie – individuele beoordeling – art. 3 EVRM – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.820 - 03-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen – verzoeker verklaart aan het einde van gehoor dat hij marihuana heeft gerookt – regelmatig drugsgebruik – voldoende indicaties van ernstige psychologische problemen – kwetsbaarheid – niet in staat risico’s objectief in te schatten – zeer summiere landeninformatie over modus operandi van bendes in El Salvador bij afpersing en over rekrutering jongeren - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.656 - 01-02-2022

  Langdurig ingezetene – art. 15bis Vw. – geweigerd op basis van studentenverblijf – verzoeker heeft zoekjaar – foutieve interpretatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.605 - 31-01-2022

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – identiteitsbewijs – bijlage 13quinquies is geen bewijs van verklaarde nationaliteit en identiteit - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.603 - 31-01-2022

  BGV – bijlage 13 – art. 74/13 Vw. – hongerstaker – op ogenblik bestreden beslissing geen gevolgen meer van staking – geen 9bis of 9ter ingediend - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.623 - 31-01-2022

  Bijlage 26quater – Dublin – akkoord overname door Roemenië – verzoeker heeft intussen asiel aangevraagd in Frankrijk – overnameverzoek door Frankrijk aan België – weigering met verwijzing naar Roemenië als verantwoordelijke lidstaat – vraag verantwoordelijke lidstaat is kwestie tussen Frankrijk en Roemenië – geen actueel belang – onontvankelijk beroep - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.553 - 31-01-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Iran – deelname aan protest voor kantoor staatssecretaris – niet vermeld in verzoekschrift – nooit eerder melding gemaakt van politiek engagement of activisme – opportunistisch karakter – niet aannemelijk dat Iraanse autoriteiten hiervan op de hoogte zijn - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.499 - 28-01-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Colombia – landeninformatie – enkel beschikbaar via hyperlink – niet afgedrukt en bij aanvullende nota gevoegd – akkoord tussen de RvV en de Ordes van Advocaten over al dan niet afdrukken van internetbronnen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.452 - 28-01-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – toekenning vluchtelingenstatus aan (schoon)zus - HvJ, 4 oktober 2018, nr. C-652/16, Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov t. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite – geen automatische toekenning – toekomstgerichte beoordeling – gelieerde aanvragen - vernietiging

Pagina's