Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 234.604 - 27-03-2020

  Kort verblijf – visum type C – eerdere weigering visum door Noorwegen – eerdere weigering leidt niet automatisch tot nieuwe weigering – individueel onderzoek – onzorgvuldig – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 234.094 - 16-03-2020

  Gezinshereniging – Echtgenoot van een Belg – art. 43 Vw. – openbare orde – verschillende veroordelingen – niet meer dan 3 dagen opgesloten – onafgebroken werk sinds 2017 – afbetaling huis – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 41/2020 - 12-03-2020

  Sociaal recht - Sociale zekerheid - Tegemoetkomingen aan personen met een handicap - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Toekenningsvoorwaarden - Werkelijk verblijf in België gedurende ten minste tien jaar, waarvan ten minste vijf jaar ononderbroken

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 233.933 - 12-03-2020

  Weigering opheffing op opschorting MB – art. 74/12 Vw. – aanvechtbare rechtshandeling – inreisverbod om humanitaire redenen – vraag tot opheffing kan op elk moment – vraag tot opheffing kan na twee derde van de duur om professionele of studieredenen – HvJ 26 juli 2017, C-225/16, Ouhrami – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 233.996 - 12-03-2020

  Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – bewijs huwelijk – huwelijksakte van Egyptische ambassade in Brussel – huwelijk op consulaat door Belg niet mogelijk - weigering erkenning – geen rechtsgeldig huwelijk – art. 27 WIPR – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 233.702 - 09-03-2020

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. – geen samenwoonst – niet intentie om zich bij het kind te voegen – affectieve en/of financiële banden onvoldoende aangetoond – niet kennelijk onredelijk – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 233.707 - 09-03-2020

  BGV – bijlage 13sexies – inreisverbod - art. 74/11 Vw. – verzoeker betrapt op zwartwerk – eerste bijlage 3ter met ‘arbeidsmarkt onbeperkt’ gekregen – vervolgens bijlage 3 met ‘arbeidsmarkt neen’ – bijlage 3ter doet geen rechten ontstaan – zorgvuldigheidsplicht – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 233.708 - 09-03-2020

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. – openbare orde – veroordeling – art. 43, § 1, 2° Vw. – feiten dateren van 2012 – actualiteit gevaar voor de openbare orde – onjuiste en onzorgvuldige beoordeling - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 233.609 - 05-03-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – verzoeker heeft Belgische partner en Belgisch kind – geen buitengewone omstandigheid omdat gezinshereniging kan aangevraagd worden – art. 9bis, §2 – geen onontvankelijkheidsgrond – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 233.606 - 05-03-2020

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – art. 43 Vw. – openbare orde – specifiek profiel verzoekster – individuele elementen – op jonge leeftijd naar België gekomen – langdurig verblijf – moeder van verschillende minderjarige Belgische kinderen – belangenafweging – geen grondig onderzoek - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 233.626 - 05-03-2020

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – inkomsten verzoeker zelf – art. 42 Vw. – behoefteanalyse – verzoeker heeft voltijds contract van onbepaalde duur – inkomsten verzoeker hebben invloed op bestaansmiddelen referentiepersoon – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 233.410 - 02-03-2020

  Inreisverbod – bijlage 13sexies – bedreiging openbare orde of nationale veiligheid – spionage – verzoeker heeft grondgebied verlaten voor DVZ een BGV kon geven – Terugkeerrichtlijn niet van toepassing – geen inreisverbod mogelijk zonder BGV - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.987 - 21-02-2020

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. - stabiele en toereikende bestaansmiddelen – IGO – inkomensgarantie voor ouderen – bedoeling van de wetgever – voorbereidende werken – IGO niet uitgesloten als bestaansmiddelen – art. 40ter, § 2, tweede lid, 1° Vw. is uitzonderingsbepaling die restrictief geïnterpreteerd moet worden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.988 - 21-02-2020

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. - stabiele en toereikende bestaansmid-delen – IGO – inkomensgarantie voor ouderen – bedoeling van de wetgever – voorbereidende werken – IGO niet uitgesloten als bestaansmiddelen – art. 40ter, § 2, tweede lid, 1° Vw. is uitzon-deringsbepaling die restrictief geïnterpreteerd moet worden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19/1288/B - 21-02-2020

  Erkenning huwelijk – religieus huwelijk – art. 27 WIPR – vrijgesteld van legalisatie wegens materiële onmogelijkheid om de akte te laten legaliseren – andere documenten – religieuze huwelijksakte - beslissing RvV waarin gemotiveerd is dat er geen sprake is van een schijnhuwelijk – erkenning door Oegandese autoriteiten – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.984 - 21-02-2020

  Gezinshereniging – ouder van een meerderjarige Belg – aanvraag niet mogelijk – art. 40ter Vw. – uitoefening vrij verkeer – Belg werkt in Nederland – geen bewijs van vestiging in Nederland - HvJ 12 maart 2014, nr. C-457/12, S en G t. Nederland – art. 45 en 56 VWEU – afgeleid verblijfsrecht mogelijk onder bepaalde specifieke voorwaarden – onzorgvuldig onderzoek – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.623 - 14-02-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – art. 8 EVRM – gezinsleven met grootouder – EHRM 25 november 2014, Kruškić t. Kroatië - hechte familiale banden – samenwoonst – moeder is belangrijkste zorgfiguur – verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 22/2020 - 13-02-2020

  Gerechtelijk recht - Juridische bijstand - Financiering - Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand – Raad van State – Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Bijdrage - Bedrag – Modaliteiten

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.389 - 10-02-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – art. 8 EVRM – art. 3 Kinderrechtenverdrag – vader overleden en moeder teruggekeerd naar Soedan – verantwoordelijkheid oom om voor kind te zorgen – gezinsleven – belang van het kind – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.636 - 07-02-2020

  Intrekking vluchtelingenstatus – veroordeling voor bezit kinderpornografie – bijzonder ernstig misdrijf – art. 55/3/1, § 3 Vw. – intrekking vluchtelingenstatus is geen verlies hoedanigheid als vluchteling – bevestiging intrekking

Pagina's