Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 225.913 - 09-09-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onontvankelijk – subsidiaire bescherming in Griekenland – psychologische problemen – individuele situatie en persoonlijke ervaring in Griekenland – rechten verbonden aan subsidiaire bescherming – medische hulp in Griekenland – geen buitengewone omstandigheden – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 225.807 - 06-09-2019

  Gezinshereniging – familielid van een derdelander – art. 10 Vw. – termijn – verlenging termijn – beslissing mondeling meegedeeld – art. 12bis, § 2, 5e lid Vw. – geen straffe van nietigheid – geen vormvereiste die een beroepstermijn doet ingaan – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 225.595 - 02-09-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Armenië – verzoeker niet gehoord - geldige reden voor afwezigheid - doktersattest – beslissing genomen op basis van elementen aangebracht door ouders – voldoende onderscheidingsvermogen – geen objectieve reden om verzoeker niet te horen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 225.451 - 30-08-2019

  Gezinshereniging – art. 10, § 1, 7° Vw. - ouder van een meerderjarig geworden erkende vluchteling – HvJ 12 april 2018, nr. C-550/16 - minderjarig op moment indienen verzoek om internationale bescherming - termijn voor indiening – redelijke termijn – in concreto beoordeling – art. 12 Gezinsherenigingsrichtlijn - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 225.431 - 30-08-2019

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – BGV – beslissing niet betekend – BGV wel betekend – art. 26/2/1, § 3 Vw. – Terugkeerrichtlijn - formele motiveringsplicht – rechten van verdediging – wapengelijkheid - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 225.308 - 28-08-2019

  Art. 9bis Vw. – ongegrond – gezinsleven – art. 8 EVRM – familie erkend als vluchteling – mantelzorg – daadwerkelijke en concrete belangenafweging – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 225.296 - 25-08-2019

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – termijn 6 maanden – HvJ 27 juni 2018, nr. C-246/17, Ibrahima Diallo t. Belgische staat – geen automatische afgifte F kaart – deel uitmaken van het gezin – HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman – onmiddellijk voorafgaand aan aanvraag gezinshereniging – doelstelling van de richtlijn 2004/38/EG – zekere band van afhankelijkheid – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 225.152 - 23-08-2019

  Gezinshereniging – art. 47/1 Vw. – ander familielid van een Unieburger - F-kaart gekregen na nieuwe aanvraag – beroep tegen weigering eerdere aanvraag – behoud belang bij beroep – sneller bekomen onvoorwaardelijk verblijfsrecht - ascendenten Unieburger niet uitgesloten als ‘ander familielid’ - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 225.136 - 23-08-2019

  Art. 9ter Vw. – verblijf van onbeperkt duur na 5 jaar – verzoeker moet gemachtigd zijn tot verblijf van beperkt duur om verblijf van onbeperkte duur te verkrijgen – art. 13 Vw. – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 225.161 - 23-08-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië – FGM – vrees voor besnijdenis dochter – geen geloof aan afkomst – dochter afzonderlijk erkend als vluchteling – individuele beoordeling – gebruik maken van geëigende procedures - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 225.044 - 21-08-2019

  Intrekking subsidiaire bescherming – art. 21 en 23 Vw. – openbare orde – ernstig misdrijf – mensensmokkel – enkel vervolging voorlidmaatschap organisatie – effectieve deelname aan feiten mensensmokkel heeft geen implicatie op beoordeling gevaar voor openbare orde – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 224.967 - 14-08-2019

  BGV – inreisverbod – 3 jaar – feitelijke partner van een Belg – zoon met ex-partner - procedure tot erkenning van minderjarige dochter – art. 8 EVRM – daadwerkelijke en concrete belangenafweging – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 224.806 - 12-08-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – aanvraag gesteund op dezelfde motieven als broer – broer erkend als vluchteling – onredelijk – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 224.729 - 08-08-2019

  BGV – bijlage 13 – Congo – verzoekende partij heeft Belgische nationaliteit – geboren in Belgisch Congo - vermeld in Belgisch paspoort van vader – geen motief over al dan niet bezit Belgische nationaliteit in bestreden beslissing – art. 8 WBN – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 224.610 - 05-08-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Colombia – bij politie gewerkt – pas na 3 jaar verblijf in België verzoek ingediend – laattijdige indiening – veiligheidssituatie in Medellin – gebrek aan recente informatie – aanwijzingen dat situatie precair is - weigering vluchtelingenstatus - vernietiging wat subsidiaire beschermingsstatus betreft

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 224.532 - 31-07-2019

  Unieburger – beschikker over voldoende bestaansmiddelen - art. 40, §4, eerste lid, 2° Vw. – werk in Nederland – interim-arbeid – contracten bepaalde duur – persoonlijke situatie – aard en regelmaat inkomsten – redelijkheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 224.344 - 29-07-2019

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – niet-inoverwegingname - inreisverbod – termijn inreisverbod loopt vanaf moment dat verzoeker grondgebied verlaat – verzoeker verliet grondgebied en keerde terug – vergissing – impact binnenkomst die zich gedurende tijdvak inreisverbod voordoen – noch uit beslissing noch uit rechtspraak Hof van Justitie op te maken – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 224.337 - 29-07-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – kwetsbaar profiel – psychische problemen – medisch attest – geen melding van gemaakt tijdens gehoor – verzoekster duidt niet aan welke motieven gestoeld zouden zijn op verklaringen waarbij zij geheugenproblemen kan inroepen als rechtvaardiging – alleenstaande gescheiden vrouw – rekening houden met profiel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 224.253 - 24-07-2019

  Art. 9ter Vw. – uitsluiting – ernstig misdrijf – openbare orde – art. 55/4 Vw. – ratio legis – proportionaliteit – zwaarwichtige redenen vereist – schending motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 224.142 - 19-07-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – verzoeker bezit zowel Syrische als Turkse nationaliteit – dienstplicht in Turkije - weigering

Pagina's