Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 220.509 - 30-04-2019

  BGV – art. 1/3 Vw. – aanvraag gezinshereniging ingediend – bijlage 19ter – belang – opschorting uitvoerbaarheid BGV – door vernietiging verdwijnt beslissing uit rechtsverkeer – belang aanvaard

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 220.440 - 29-04-2019

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – schizofrenie – beperkte zelfredzaamheid – mantelzorg – geen positieve evolutie – standaardmotivering over sociaal netwerk in Marokko – schending motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 220.407 - 26-04-2019

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – substantieel vormgebrek – bestreden beslissing vermeld geen naam, graad of handtekening van ambtenaar – blijkt niet uit administratief dossier – geen poging tot regularisatie of remediëring – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 220.414 - 26-04-2019

  Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – echtgenoot was nog gehuwd op ogenblik van het huwelijk – polygamie – art. 147 BW – art. 27, § 1 WIPR – machtsoverschrijding DVZ – erkenning geldigheid buitenlandse authentieke akte – niet van toepassing op Belgisch huwelijk – geen wettelijke basis – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 220.401 - 26-04-2019

  Dublin III – art. 29.2 Dublin III-Vo. – verlenging overdrachtstermijn – onderduiken – opvangcentrum verlaten zonder adres na te laten – HvJ 19 maart 2019, nr. C-163/17, Jawo – weerlegbaar vermoeden – verzoeker toont niet aan dat hij zich niet wou onttrekken aan de autoriteiten – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 220.287 - 26-04-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – Gazastrook – art. 1D Vluchtelingenconventie niet van toepassing – niet geregistreerd bij UNRWA – actuele veiligheidssituatie in Gaza - toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 220.288 - 25-04-2019

  Gezinshereniging – echtgenote van erkend vluchteling – religieus huwelijk – niet-gelegaliseerde akte - Somalië – art. 27 WIPR – authentieke akte – art. 12bis, § 5 en § 6 Vw. – cascade-systeem – andere geldige bewijzen – HvJ 13 maart 2019, nr. C-635/17, E. t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie – concrete beoordeling individuele situatie – feitelijke vaststellingen en vaststellingen die niet concreet worden gemotiveerd - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 220.295 - 25-04-2019

  Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – behoefteanalyse – geen onderzoek door DVZ – art. 42, § 1, tweede lid Vw. - niet redelijk dat DVZ verwacht dat verzoeker weet of de bestaansmiddelen lager zijn dan referentiebedrag – vermelding op bijlage 19ter onvoldoende – referentiebedrag – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 220.122 - 23-04-2019

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – aanvraag in België - buitengewone omstandigheden – art. 12bis, § 7 Vw. – hoger belang van het kind – belangenafweging – jonge kinderen – tijdelijke scheiding – art. 8 EVRM – art. 7 Handvest – ruime beoordelingsmarge vereist nauwgezette motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 219.732 - 12-04-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Djibouti – volgend verzoek – onontvankelijk - nieuwe verklaringen – medische en psychologische stukken – medisch attest opgesteld conform Instanbulprotocol – graad van consistentie tussen letsels en verklaringen van verzoekster - huiselijk geweld – uithuwelijking – CGVS kan tegenexpertise doen indien nodig – gebrek aan landeninformatie in dossier - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 219.546 - 08-04-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijnse origine – Gaza – art. 1, D Vluchtelingenverdrag – UNRWA – humanitaire en veiligheidssituatie in Gaza – art. 3 EVRM – terugkeermogelijkheden – actuele veiligheidssituatie – Israëlische blokkade – COI Focus 6 december 2019 en 1 april 2019 – patroon van aanhoudend geweld – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 219.544 - 08-04-2019

  Intrekking subsidiaire bescherming – openbare orde – art. 55/5/1 Vw. – feit dat verzoeker straf heeft ondergaan en deel van straf met uitstel werd gegeven doet geen afbreuk aan gevaar voor samenleving – ernst van de feiten – bevestiging intrekking subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 219.503 - 05-04-2019

  Gezinshereniging – beslissing tot einde verblijf – negatief advies met betrekking tot inschrijving huwelijk in het buitenland gesloten – zorgvuldige feitenvinding – minnelijke schikking rechtbank van eerste aanleg – stuk ontbreekt in dossier – determinerende informatie – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 219.504 - 05-04-2019

  Art. 9bis Vw. – ongegrond – uitsluiting vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus door CGVS – misdaden tegen de mensheid en ernstige politieke misdrijven – ernst van de feiten – belangenafweging – wetskritiek – niet kennelijk onredelijk – art. 3 EVRM – geen bewijs dat verzoeker nergens anders terecht kan - verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 51/2019 - 04-04-2019

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Bevel om het grondgebied te verlaten - Kinderen die in België geboren zijn en er onderwijs volgen - Verkeerde lezing van de in het geding zijnde bepalingen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 219.437 - 04-04-2019

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. - HVJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman - verplichting om de beslissing binnen 6 maanden ter kennis te brengen is niet van toepassing op “andere familieleden” – HvJ 27 juni 2018, nr. C-246/17, Diallo – niet van toepassing op gezinshereniging met ‘andere familieleden’ van een EU-burger – burgerschapsrichtlijn - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 219.427 - 03-04-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – verblijf in Senegal – Syrische nationaliteit niet betwist – valse verklaringen omtrent verblijf in Senegal – Senegalees paspoort – tegenstrijdige verklaringen – niet geloofwaardig dat verzoeker naast de Syrische niet over de Senegalese nationaliteit beschikt – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 219.091 - 28-03-2019

  Gezinshereniging – wettelijke samenwonende partner van een Belg – art. 43 Vw. – openbare orde of nationale veiligheid – vermelding in Algemene Nationale Databank (ANG) – loutere verwijzing naar databank – hieruit blijkt geen werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 218.642 - 21-03-2019

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – Albanië - informatie uit niet openbare MedCOI-databank – informatie wordt in advies weergegeven of samengevat – toegevoegd aan administratief dossier – motivering door verwijzing – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 218.634 - 21-03-2019

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – hoger belang van het kind – schooltraject van 10 jaar in België – art. 74/13 Vw. – synthesenota naar aanleiding van aanvraag 9bis – wel degelijk rekening gehouden met situatie kind - verwerping

Pagina's