Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 224.147 - 19-07-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – persoonlijke en concrete omstandigheden – in direct contact met Amerikanen gewerkt – roddels omtrent spionage - politieke overtuiging – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.990 - 15-07-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Haïti – geaardheid – tegenstrijdige en ondoorleefde verklaringen – geen geloof aan voorgehouden homoseksuele geaardheid - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.830 - 09-07-2019

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – art. 40bis Vw. – weigering door gemeente – geen paspoort met geldig inreisvisum voorgelegd - art. 8 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.686 - 08-07-2019

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter Vw. - stabiele en toereikende bestaansmiddelen – werkloosheidsuitkering – voorwaarde van actief zoeken naar werk – art. 56, § 3 en 58 , § 1, eerste lid KB 25 november 1991 houden de werkloosheidsuitkering – vrijstelling van voorwaarde actief werk zoeken voor 60 plussers - GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.671 - 08-07-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Sierra Leone – FGM – besnijdenis dochters – bescherming door aanwezigheid verzoekster – afnemende praktijk en gewijzigde mentaliteit - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.642 - 05-07-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – psychologische toestand – ongeloofwaardige verklaringen – alleenstaande ongeletterde vrouw – stappen ondernomen om echtscheiding te bekomen van haar echtgenoot – geen informatie in administratief dossier - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.577 - 03-07-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – aanvraag aan de grens – Palestijnse origine – uitsluiting art. 1 D Vluchtelingenverdrag – paspoort – informatie op facebookprofiel – onzorgvuldig en onvolledig onderzoek - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.405 - 28-06-2019

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – toegankelijkheid medische zorg – verzoeker heeft subsidiaire bescherming in Spanje – Spanje heeft communautaire acquis overgenomen en is toegetreden tot EVRM – geen concreet onderzoek naar toegankelijkheid medische zorg – daadwerkelijk van verzekeren dat noodzakelijke zorg en opvolging toegankelijk is - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.402 - 28-06-2019

  Derdelands student – BGV – art. 61, § 2, 2° Vw. – bewijs bestaansmiddelen – hersteltermijn 15 dagen om ontbrekende documenten voor te leggen – art. 101, § 3 Vb. – schending zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.375 - 27-06-2019

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – echtgenoot van een Belg – weigering erkenning buitenlandse huwelijksakte – schijnhuwelijk – uitspraak Hof van Beroep – gezag van gewijsde – de plano erkenning niet meer mogelijk – art. 27 WIPR – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.292 - 27-06-2019

  Gezinshereniging – einde verblijf - echtgenoot van een Belg – art. 40ter Vw. – weigering erkenning buitenlandse huwelijksakte door ABS – erkenning huwelijksakte door familierechtbank – geen beroep ingesteld tegen erkenning – gezag van gewijsde – erga omnes – declaratief karakter – wettelijke en feitelijke grondslag bestreden beslissing vervallen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.164 - 25-06-2019

  Inreisverbod – art. 74/11 Vw. – verzoeker heeft Nederlandse verblijfsvergunning – overlegprocedure met andere lidstaat - HvJ 16 januari 2018, C-240/17, E – Nederland handhaaft verblijfsvergunning – enkel zuiver nationaal inreisverbod mogelijk, geen Schengeninreisverbod – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.104 - 24-06-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Colombia – afgelegde verklaringen – communicatie met de protection officer – ernstige spraaksstoornis – kwetsbare persoon – bijzondere procedurele noden – art. 48/9 Vw. – geweld tegen vrouwen – voordeel van de twijfel – toekenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.020 - 21-06-2019

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – art. 40bis Vw. - inreisverbod - HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, K.A. – geen bijzondere afhankelijkheidsverhouding – afgifte bijlage 19ter als onbestaand beschouwd – niet-inoverwegingname – geen valabele rechtsgrond – nergens in wet voorzien dat inreisverbod tot gevolg heeft dat familielid van Unieburger geen aanvraag gezinshereniging kan indienen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.037 - 21-06-2019

  Beëindiging verblijf – familielid van een Unieburger – art. 44bis, § 3, 1° Vw. – art. 28.3 richtlijn 2004/38/EG – vertaalfout – rectificatie – enkel van toepassing op Unieburgers, niet op hun familieleden – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.988 - 20-06-2019

  Dublin III – Eritrea – UDN – terugkeer naar Zwitserland – COI Focus - beschermingsbeleid Zwitserse autoriteiten verstrengd – rekening houden met beleidswijziging – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.822 - 18-06-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Pakistan – christenen – problemen in concreto aannemelijk maken – oppervlakkige verklaringen – vage verklaringen over reisweg – bescherming van lokale autoriteiten - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.606 - 13-06-2019

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – ouder van een minderjarige Belg – samenwoning niet noodzakelijk – financiële en/of affectieve banden – bijzondere omstandigheden – referentiepersoon verblijft in centrum voor personen met mentale beperking – art. 8 EVRM – volgens EHRM wordt gezinsband tussen ouder en minderjarig kind in principe verondersteld – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.502 - 12-06-2019

  BGV – verblijfsvergunning in Italië – art. 2 Vw. – art. 6 Schengengrenscode – niet-visumplichtig – niet in bezit van geldig paspoort – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.504 - 12-06-2019

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – Kosovo – buitengewone omstandigheden – geen ambassade in Kosovo – administratieve en financiële onmogelijkheid om naar Bulgarije te reizen om daar visum aan te vragen – kringredenering – ingeroepen element is geen buitengewone omstandigheid omdat verzoeker geen buitengewone omstandigheden aantoont – geen concreet antwoord op ingeroepen elementen – formele motiveringsplicht – vernietiging

Pagina's