Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 234.963 - 08-04-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onontvankelijk - subsidiaire bescherming in Griekenland – art. 57/6, § 3 Vw. - algemene situatie in Griekenland – individuele omstandigheden – HvJ 19 maart 2019, C-297/17, Ibrahim - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 234.797 - 02-04-2020

  Gezinshereniging – familielid van derdelander – art. 10 Vw. – moeder van een NBMV – meerderjarig geworden tijdens beroepsprocedure – behoud belang – HvJ 12 april 2018, nr. C-550/16, A, S t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie - weigering wegens hoger belang van het kind – kind tegen betaling door ouders uitgehuwelijkt – art. 12bis, § 7 Vw. – art. 5, lid 5 Gezinsherenigingsrichtlijn – art. 24 EU-Handvest - nauwkeurige belangenafweging – meer nauwgezette zorgvuldigheidsplicht – DVZ had in deze context de dochter moeten horen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 234.621 - 30-03-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – gedogen verblijf – geen nieuw BGV afgeleverd nadat eerder BGV vernietigd werd – familieleven – gezag van gewijsde – gedoogsituatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 233.410 - 02-03-2020

  Inreisverbod – bijlage 13sexies – bedreiging openbare orde of nationale veiligheid – spionage – verzoeker heeft grondgebied verlaten voor DVZ een BGV kon geven – Terugkeerrichtlijn niet van toepassing – geen inreisverbod mogelijk zonder BGV - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.987 - 21-02-2020

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. - stabiele en toereikende bestaansmiddelen – IGO – inkomensgarantie voor ouderen – bedoeling van de wetgever – voorbereidende werken – IGO niet uitgesloten als bestaansmiddelen – art. 40ter, § 2, tweede lid, 1° Vw. is uitzonderingsbepaling die restrictief geïnterpreteerd moet worden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.988 - 21-02-2020

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. - stabiele en toereikende bestaansmid-delen – IGO – inkomensgarantie voor ouderen – bedoeling van de wetgever – voorbereidende werken – IGO niet uitgesloten als bestaansmiddelen – art. 40ter, § 2, tweede lid, 1° Vw. is uitzon-deringsbepaling die restrictief geïnterpreteerd moet worden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19/1288/B - 21-02-2020

  Erkenning huwelijk – religieus huwelijk – art. 27 WIPR – vrijgesteld van legalisatie wegens materiële onmogelijkheid om de akte te laten legaliseren – andere documenten – religieuze huwelijksakte - beslissing RvV waarin gemotiveerd is dat er geen sprake is van een schijnhuwelijk – erkenning door Oegandese autoriteiten – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.984 - 21-02-2020

  Gezinshereniging – ouder van een meerderjarige Belg – aanvraag niet mogelijk – art. 40ter Vw. – uitoefening vrij verkeer – Belg werkt in Nederland – geen bewijs van vestiging in Nederland - HvJ 12 maart 2014, nr. C-457/12, S en G t. Nederland – art. 45 en 56 VWEU – afgeleid verblijfsrecht mogelijk onder bepaalde specifieke voorwaarden – onzorgvuldig onderzoek – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.623 - 14-02-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – art. 8 EVRM – gezinsleven met grootouder – EHRM 25 november 2014, Kruškić t. Kroatië - hechte familiale banden – samenwoonst – moeder is belangrijkste zorgfiguur – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.389 - 10-02-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – art. 8 EVRM – art. 3 Kinderrechtenverdrag – vader overleden en moeder teruggekeerd naar Soedan – verantwoordelijkheid oom om voor kind te zorgen – gezinsleven – belang van het kind – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.318 - 06-02-2020

  Aanvraag status langdurig ingezetene – art. 15bis Vw. – art. 5 richtlijn 2003/109 – stabiele en toereikende bestaansmiddelen - HVJ 3 oktober 2019, nr. C-302/18, X t. België – ook inkomsten die door derden ter beschikking worden gesteld – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.297 - 06-02-2020

  NBMV – bijlage 38 – duurzame oplossing – art. 616/14 en 74/16 Vw. – hoger belang van het kind – slachtoffer van intrafamiliaal geweld in Marokko – family assesment - onderzoek in bestreden beslissing beperkt tot socio-economische situatie – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.233 - 04-02-2020

  Visum type C met oog op wettelijke samenwoning – art. 32 Visumcode – doel en omstandigheden van het verblijf onvoldoende aangetoond – art. 40bis Vw. – visum kort verblijf onderscheiden van gezinshereniging – HvJ 19 december 2013, nr. C-84/12, Koushkaki t. Duitsland - afzonderlijke procedures – kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.142 - 03-02-2020

  BGV – bijlage 13 – gezondheidstoestand – “not fit to fly” – vrijlating uit gesloten centrum om medische redenen – ook bij afleveren bestreden beslissing rekening houden met gezondheidstoestand – art. 74/13 Vw. - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 231.975 - 30-01-2020

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – art. 40bis Vw. – referentiepersoon heeft domicilie in België, maar hoofdbelangen liggen in Nederland – geen voorwaarde in vreemdelingenwet of richtlijn 2004/38 dat hoofdbelangen in België moeten liggen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 231.809 - 27-01-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – geen Belgische ambassade in Kosovo – aanvraag moet worden ingediend in Sofia in Bulgarije – administratieve en financiële onmogelijkheid om visum voor Bulgarije te verkrijgen – DVZ aanvaardde precaire financiële situatie – stereotiep en te algemeen motief in verband met hulp van verwanten, vrienden of kennissen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 231.742 - 23-01-2020

  BGV – bijlage 13septies – Brazilië - art. 8 EVRM – belangenafweging - man aangehouden wegens openbare orde feiten – tijdelijke scheiding – visumvrij – bezoek in geval van veroordeling mogelijk – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 231.452 - 20-01-2020

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – zich voegen bij de referentiepersoon – verzoeker verblijft niet langer op zelfde adres als referentiepersoon – geen vereiste van samenwoonst – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 231.395 - 17-01-2020

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – termijn 6 maanden – gevolgen niet-naleving termijn - HvJ 27 juni 2018, nr. C-246/17, Diallo – art. 10 richtlijn 2004/38 – art. 52, §4, tweede lid Vb. – buiten toepassing laten - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 231.394 - 17-01-2020

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. – voldoende bestaansmiddelen – geen rekening houden met bestaansmiddelen van derde – term ‘beschikken’ – art. 42, § 1 Vw. – behoeftenanalyse – rekening houden met samenwoonst met andere familieleden – vernietiging

Pagina's