Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.428 - 07-02-2019

  BGV – art. 39/56 Vw. – belang – medewerkingsplicht – vraag of verzoeker nog op Belgisch grondgebied verblijft – advocaat kan ter terechtzitting geen duidelijk antwoord geven – onontvankelijk – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.474 - 07-02-2019

  Verzoeker om internationale bescherming - asiel – onbepaalde nationaliteit – Palestijnse origine – art. 1D Vluchtelingenverdrag – ongeloofwaardige verklaringen – broer erkend als vluchteling – individuele beoordeling – toegankelijkheid Gaza – grensovergang in Rafah – wezenlijk element - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.509 - 07-02-2019

  Subsidiair beschermde – Afghanistan – gevangenisstraf wegens drugsfeiten – art. 55/5/1 Vw. – intrekking subsidiaire bescherming – geen beperking in de tijd – termijn van orde – ernst van de gestelde daden – rekening houden met alle omstandigheden – proportionaliteitstoetsing – geen ernstig misdrijf – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.389 - 05-02-2019

  BGV – Eritrea – art. 3 EVRM – rapporten internationale organisaties – zeer alarmerende mensenrechtensituatie – geen onderzoek naar risico op schending art. 3 EVRM – hoorrecht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.168 - 31-01-2019

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. – geldig identiteitsdocument – Brax-arrest niet van toepassing - geen gebruik gemaakt van vrij verkeer - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.270 - 31-01-2019

  Verzoeker om internationale bescherming - asiel – Afghanistan – ongeloofwaardige en tegenstrijdige verklaringen – chemotherapie – geen attest dat dit cognitief geheugen dermate aantast dat geen waarheidsgetrouwe verklaringen over kern vluchtrelaas kunnen worden afgelegd – subsidiaire bescherming – regelmatig bezoek aan ziekenhuis in Kaboel noodzakelijk – geen informatie over precieze ligging ziekenhuizen en of zij mogelijk doelwitten zijn – weigering vluchtelingenstatus – vernietiging voor wat betreft subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.082 - 30-01-2019

  Inreisverbod – vroeger BGV niet uitgevoerd – gezinsleven – art. 8 EVRM – wettelijke samenwoning – schijnwettelijke samenwoning – weigering wettelijke samenwoning door ambtenaar van de burgerlijke stand – geen beschermenswaardig gezinsleven – niet kennelijk onredelijk – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 215.796 - 25-01-2019

  BGV – hoorrecht – art. 41 EU-Handvest – niet op relevante wijze gehoord – geen rekening gehouden met specifieke omstandigheden – zwangerschap - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 215.675 - 24-01-2019

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – vluchtelingenstatus in Bulgarije – art. 3 EVRM – slechte levensomstandigheden voor migranten in Bulgarije – verwijzing naar algemene rapporten volstaat niet – geen individuele omstandigheden aangetoond – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 215.441 - 22-01-2019

  Inreisverbod – art. 74/11 Vw. – openbare orde – vermoeden van onschuld – drugsgerelateerde feiten - bevel tot aanhouding ingetrokken – verzoeker in verband gebracht met strafbare feiten – niet buiten vervolging gesteld - verblijfsrechtelijke gevolgen – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 215.224 - 16-01-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijnse origine – Gaza – nieuwe informatie neergelegd ter terechtzitting – huidige toestand aan grensovergang te Rafah – toegankelijkheid – wezenlijk element – diepgaand onderzoek nodig - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 215.169 - 15-01-2019

  Dublin III – Italië – termijn van 6 maanden voor overdracht – verlenging termijn – ex nunc beoordeling nieuwe stukken - lange debatten - afzonderlijke behandeling schorsing en annulatie buiten UDN – HvJ 16 februari 2017, nr. C-578/16, C.K. t. Republika Slovenija - medische problematiek – zware hernia – heelkundige ingreep vereist – art. 3 EVRM – toegang tot gezondheidszorg in Italië – hangt samen met formele registratie – problemen met registratie - AIDA-rapport - EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel t. Zwitserland – effectief rechtsmiddel – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 215.180 - 15-01-2019

  Verzoeker om internationale bescherming - asiel – Venezuela – volatiele situatie inzake veiligheid en socio-economische situatie – landeninformatie van recentere datum – weerlegbaar vermoeden van behoefte tot internationale bescherming – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 215.126 - 14-01-2019

  Verzoeker om internationale bescherming - asiel – Guinée – FGM – vrees voor besnijdenis dochter – ongeloofwaardige verklaringen over visum en reisweg – persartikel – geen objectieve bewijswaarde – verzoeksters echtgenoot is tegen besnijdenis – verzoekster vreest zelf geen vervolging - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.936 - 09-01-2019

  Verzoeker om internationale bescherming - asiel – Sri Lanka – meervoudige asielaanvraag – nieuwe elementen – verzoeker wordt beschuldigd in zaak over terrorisme – nieuwe documenten niet inhoudelijk onderzocht – art. 48/6, § 5 Vw. - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.832 - 08-01-2019

  Art. 9ter Vw. – uitsluiting – art. 9ter, § 4 Vw. – geen rekening gehouden met gezondheidstoestand – inhoudelijke beoordeling alvorens uit te sluiten – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.825 - 08-01-2019

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – beschikbaarheid medische behandeling in herkomstland – zeldzame ziekte – gespecialiseerde geneesheer in België – ziekte noodzaakt zekere expertise – geen motivering – geen verplichting tot inwinnen bijkomende informatie – opportuun - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.849 - 08-01-2019

  Gezinshereniging – visum type D – echtgenote van een Belg – art. 40ter Vw. – bestaansmiddelen – portefeuilleverslag evolutie zichtrekening – aanvullende documenten – per e-mail overgemaakt aan DVZ – ontvangstbevestiging – geen rekening mee gehouden – grootheid van vermogen – rentenier – kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.217 - 19-12-2018

  Student – aanvraag vanuit onwettig verblijf – BGV – brief ombudsman ter terechtzitting neergelegd – procedure van inquisitoriale aard – nieuwe feiten – brief kon niet eerder voorgelegd worden – geen belang – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.315 - 19-12-2018

  Intrekking subsidiaire bescherming – art. 55/5/1, § 2, 1 Vw. – Afghanistan – status ingetrokken, maar geen einde gesteld aan verblijf – ernstig misdrijf – evenredigheids- en proportionaliteitstoets – diefstal – geen ernstig misdrijf in de zin van art. 55/4 Vw. – toekenning subsidiaire beschermingsstatus

Pagina's