Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.647 - 08-11-2019

  Gezinshereniging – familielid van een derdelander – art. 10 Vw. – schijnhuwelijk - religieus huwelijk – ander bewijs – art. 12bis, § 5 en § 6 Vw. – omzendbrief 17 juni 2009 – zorgvuldigheidsbeginsel – uit advies procureur des Konings blijkt niet wat in bestreden beslissing wordt vermeld – manifest onjuist – onzorgvuldige feitenvinding - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.608 - 07-11-2019

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – termijn om documenten neer te leggen – vervaldag op een zaterdag – geen verlenging – art. 52, §2 Vb. – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.524 - 07-11-2019

  Gezinshereniging – visumaanvraag – art. 10 Vw. - dochter erkend als vluchteling – dochter was reeds gehuwd in Syrië en verblijft met echtgenoot in België – eigen gezinscel uitgebouwd – onder de hoede staan van een krachtens de wet verantwoordelijke meerderjarige vreemdeling – dochter werd als niet-begeleide minderjarige beschouwd – huwelijksakte werd niet erkend door Belgische overheid – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.460 - 05-11-2019

  Art. 9ter Vw. – weigering verlenging verblijf – openbare orde – verzoeker is zelf niet ziek, kreeg verblijf op basis van medische situatie kinderen – geen toepassing art. 9, §4 Vw. - geen verwijderingsmaatregel – art. 8 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.290 - 30-10-2019

  Weigering verblijf als arbeidsmigrant – bijlage 48 - artikel 61/25-5, §1, 3° Vw. – aanvraag vanuit België met Attest van Immatriculatie – geen toelating of machtiging tot verblijf – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.190 - 29-10-2019

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – India als land van verblijf – Tibetanen – individuele beoordeling – Tibetaanse partner heeft geen ‘registration certificate for Tibetans’ – risico op seksueel geweld – art. 8 EVRM – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.189 - 29-10-2019

  Gezinshereniging – familielid van een erkende vluchteling – art. 10 Vw. – bewijs bestaansmiddelen en huisvesting – niet van toepassing op aanvragen binnen jaar na erkenning als vluchteling – bijzondere omstandigheden – HvJ 7 november 2018, C-380/17, K, B t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie - praktijk DVZ – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.084 - 28-10-2019

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – Belgische vader – art. 40ter Vw. – verzoeker is ouder dan 21 jaar – ten laste – herkomstland – periode voorafgaand aan komst naar België – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 227.796 - 23-10-2019

  BGV – bijlage 13septies – openbare orde – drugsfeiten – art. 74/13 Vw. – zoon verblijft in jeugdinstelling – verzoeker in gevangenis – gezinsleven – begin van bewijs – art. 8 EVRM – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 227.622 - 21-10-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – provincie Nangarhar – adviesnota EASO – hoog niveau van willekeurig geweld – reëel risico op ernstige schade – minimale individuele omstandigheden vereist in provinciehoofdstad Jalalabad - aanbevelingen EASO zijn niet-bindende richtlijnen – op basis van beschikbare informatie maakt RvV analyse van EASO tot de zijne – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 227.623 - 21-10-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – provincie Nangarhar – adviesnota EASO – hoog niveau van willekeurig geweld – reëel risico op ernstige schade – minimale individue-le omstandigheden vereist in provinciehoofdstad Jalalabad - aanbevelingen EASO zijn niet-bindende richtlijnen – op basis van beschikbare informatie maakt RvV analyse van EASO tot de zijne – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 227.624 - 21-10-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – provincie Nangarhar – adviesnota EASO – hoog niveau van willekeurig geweld – reëel risico op ernstige schade – minimale individue-le omstandigheden vereist in provinciehoofdstad Jalalabad - aanbevelingen EASO zijn niet-bindende richtlijnen – op basis van beschikbare informatie maakt RvV analyse van EASO tot de zijne – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 227.621 - 21-10-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – provincie Nangarhar – adviesnota EASO – hoog niveau van willekeurig geweld – reëel risico op ernstige schade – minimale individuele omstandigheden vereist in provinciehoofdstad Jalalabad - aanbevelingen EASO zijn niet-bindende richtlijnen – op basis van beschikbare informatie maakt RvV analyse van EASO tot de zijne – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 227.488 - 15-10-2019

  BGV – ongeloofwaardige verklaringen – geen duidelijkheid over verblijfplaatsen – art. 3 EVRM – non-refoulement – onderzoek onmogelijk gemaakt – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.888 - 30-09-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Guinée – FGM – gedwongen huwelijk – verzoeker verzette zich tegen besnijdenis en gedwongen huwelijk van zijn nicht – politieke overtuiging – vervolging – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.872 - 30-09-2019

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – feitelijke partner – art. 47/3 Vw. - bewijs duurzame relatie – overtuigende stukken – geen rekening gehouden met inhoud en hoeveelheid WhatsApp gesprekken – respect voor privéleven – verregaande intensiteit – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.924 - 30-09-2019

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – beschikbaarheid en toegankelijkheid medische zorg in Kosovo – door rechtbank erkende onmogelijkheid om terug te keren – vonnis arbeidsrechtbank – OSAR-rapport – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.775 - 27-09-2019

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – staatloos – contact opgenomen met Servische en Kroatische autoriteiten – doorlaatbewijs kan niet worden afgeleverd – aan DVZ om verder navraag te doen bij betrokken autoriteiten – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.710 - 26-09-2019

  BGV – inreisverbod – risico op onderduiken – openbare orde – winkeldiefstal – verzoek om internationale bescherming ingediend – Dublin III – Spanje – inreisverbod onverenigbaar met overdrachtbesluit op basis van Dublin III-Vo. – inreisverbod impliciet opgeheven – RvS 25 juni 2009, nr. 194.637 – beroep zonder voorwerp

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.707 - 26-09-2019

  Dublin – bijlage 26quater – eerste verzoek om internationale bescherming in België – nadien tweede verzoek in Duitsland – art. 51/5, § 4 Vw. – art. 18, 1, d Dublin III-Vo. – feitelijkheden van de zaak – niet voldoende om Duitsland als bevoegd aan te wijzen – vernietiging

Pagina's