Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 209.111 - 10-09-2018

  Gezinshereniging – art. 40bis - gezinshereniging met Belg die gebruik heeft gemaakt van vrij verkeer – begrip ten laste – land van herkomst – beoordeling ten aanzien van plaats waar derdelander verbleef op moment van aanvraag gezinshereniging – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 209.125 - 10-09-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – LSP - Palestijnse origine – Libanon – UNRWA – informatie door CGVS verkregen van ambassade – onduidelijkheid – telefonisch contact – informatie niet afkomstig van UNRWA zelf – geen garanties – precaire situatie – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.991 - 06-09-2018

  Dublin III – Griekenland – UDN – art. 3 EVRM –AIDA-rapport – verzoeker valt niet onder akkoord met Turkije – uitdrukkelijke garanties – geen onderbreking in procedure van meer dan 9 maanden – situatie in hot-spots lamentabel – uitdrukkelijke individuele garanties dat verzoeker zal worden opgevangen op vasteland – geen schending - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.961 - 06-09-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – vrees voor ex-man en schoonfamilie na echtscheiding - ongeloofwaardige en tegenstrijdige verklaringen – laaggeschoold – in het geheugen gegrift – risicoprofiel alleenstaande vrouw – niet in concreto aangetoond - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.795 - 05-09-2018

  Intrekking subsidiaire bescherming – Irak – veroordeeld tot gevangenisstraf van zes maanden wegens openbare zedenschennis – openbare orde – ernstig misdrijf – art. 55/5/1 Vw. – criteria om ernst van een misdrijf te beoordelen – daden van verzoeker zijn laakbaar en verwerpelijk, maar kunnen niet gekwalificeerd worden als ernstig misdrijf – psychiatrische aandoening – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.766 - 04-09-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – recent verblijf betwist – nieuwe verklaringen in verzoekschrift – grenzen van de ondervraging tijdens de terechtzitting – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.512 - 31-08-2018

  Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – art. 40ter Vw. - stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – behoefteanalyse – kwetsbare financiële situatie - verwijzing naar armoedegrens – geen rekening gehouden met behoeften gezin – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.513 - 31-08-2018

  Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – art. 40ter Vw. - stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – behoefteanalyse overbodig – stabiele inkomsten – variabel loon en feit dat bronnen van inkomsten variëren is irrelevant - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.508 - 31-08-2018

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 43 Vw. – openbare orde – rekening houden met duur verblijf, economische situatie en binding met land van herkomst – formele motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.378 - 29-08-2018

  Gezinshereniging – ouder van Belgische minderjarige kinderen – art. 40ter Vw. – geen samenwoonst – art. 8 EVRM – samenwoonst niet vereist – financiële en/of affectieve banden – kennelijk onredelijk om te vereisen dat hij zeer actief betrokken is - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.200 - 24-08-2018

  BGV – bijlage 13 – art. 74/13 Vw. – bejaarde, alleenstaande en ernstig zieke vrouw – mantelzorg door zoon en schoondochter – gezinsleven – concrete en zorgvuldige belangenafweging – weigering 9ter geen afdoende afweging – art. 8 EVRM – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.196 - 24-08-2018

  Gezinshereniging – descendent van de wettelijk geregistreerde partner van haar moeder – ten laste – land van herkomst - nog geen relatie met referentiepersoon voor aankomst in België – onmogelijke bewijslast – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.029 - 22-08-2018

  NBMV – niet-begeleide minderjarige – bevel tot terugbrenging – art. 61/15 Vw. – duurzame oplossing – garanties op adequate opvang en verzorging door ouders of familieleden – art. 74/16 Vw. - individueel onderzoek – concreet nagaan – uitgegaan van vermoedens - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.014 - 22-08-2018

  Gezinshereniging – Belgische vader – art. 40ter Vw. - stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – fair play beginsel – zorgvuldigheidsbeginsel – actualisatie van de aanvraag door DVZ – niet beperken tot gedeeltelijke actualisatie – verzoekende partij minstens op de hoogte stellen zodat zij standpunt kenbaar kan maken – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.028 - 22-08-2018

  Arbeidsmigrant – bedienaar van erkende eredienst – Turkije – imam – niet-erkende moskee – BGV – art. 9 EVRM – vrijheid van godsdienst – aangesteld door Turkse overheid – geen verplichting – voorwaarden tot verlenging – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.016 - 22-08-2018

  Gezinshereniging – broer van een Belg die gebruik heeft gemaakt van vrij verkeer – art. 21 VWEU – in Nederland verbleven – geen verblijfsrecht in Nederland aangetoond - art. 47/1 Vw. – samenwoonst in andere lidstaat - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.029 - 22-08-2018

  NBMV – BGV – art. 61/15 Vw. – zorgvuldigheidsbeginsel – duurzame oplossing – terugkeer naar familieleden in land van herkomst – garanties op adequate opvang – kennelijk onredelijk – veronderstellingen, maar geen garanties – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 207.822 - 17-08-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – politiek activisme – niet a priori ongeloofwaardig – precaire situatie soennieten – publicaties – risico journalisten – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 207.641 - 10-08-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – ongeloofwaardige verklaringen – onjuiste gegevens op taskara – geen duidelijkheid over identiteit en afkomst – bedenkingen bij leeftijd – gegevens op facebookaccount – privacy – geen schending – art. 57/7, § 2 Vw. – info op facebook die voor iedereen toegankelijk is – louter tegenspreken – loutere beweringen - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 207.602 - 09-08-2018

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – art. 40ter Vw. - stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – behoefteanalyse – op afdoende wijze informeren over alle relevante elementen – vernietiging

Pagina's