Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 217.392 - 25-02-2019

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – NION – niet inoverwegingname – inreisverbod – onwettige afgifte bijlage 19ter en AI – art. 74/12 Vw. – opheffing of schorsing aanvragen in buitenland – HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, K.A. – afhankelijkheidsverhouding onderzoeken - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 217.299 - 22-02-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – uitsluiting vluchtelingenstatus – art. 55/2 Vw. – art. 1 F Vluchtelingenverdrag – foltering – minimalisering eigen handelen – uitsluiting subsidiaire beschermingsstatus – art. 55/4 Vw. – art. 3 EVRM - uitsluiting

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 217.115 - 20-02-2019

  Verzoeker om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – genetisch onderzoek – broer erkend als vluchteling – verwantschap niet langer betwist – zelfde vluchtmotieven – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.993 - 18-02-2019

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – NION – niet inoverwegingname – inreisverbod – onwettige afgifte bijlage 19ter en AI – art. 74/12 Vw. – opheffing of schorsing aanvragen in buitenland – HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, K.A. – afhankelijkheidsverhouding onderzoeken - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.632 - 12-02-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – NBMV – vier minderjarige broers – ongeloofwaardige en tegenstrijdige verklaringen – taskara – geloofwaardigheid documenten – bijkomende documenten – vraagstelling door CGVS niet aangepast aan minderjarigen – veiligheidssituatie in regio van oorsprong – kwetsbaarheid – toekenning subsidiaire beschermingsstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.698 - 12-02-2019

  Gezinshereniging – ouder Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. – bewijs vaderschap – negatief advies parket over erkenning ongeboren kind – DNA-test – niet aanvaard als vervangend bewijs omdat geboorteakte nog niet werd aangepast – geen toepassing cascadesysteem art. 44 Vw. – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.638 - 12-02-2019

  Verzoeker om internationale bescherming – asiel – Venezuela – homoseksuele geaardheid – uit verklaringen blijkt dat familie van verzoeker homofoob is – toekomstgerichte beoordeling – landeninformatie – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.551 - 11-02-2019

  BGV – inreisverbod – aanvraag gezinshereniging – art 40ter Vw. – Belgisch minderjarig kind – afhankelijkgeidsrelatie – HvJ 8 mei 2018, C-82/16, K.A. ea. - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.455 - 07-02-2019

  Gezinshereniging – moeder van een Nederlands kind – EU-kind – behoeftigheid – ten laste zijn – geen regelmatige stortingen – omvang financiële steun – groot bedrag – schending materiële motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.428 - 07-02-2019

  BGV – art. 39/56 Vw. – belang – medewerkingsplicht – vraag of verzoeker nog op Belgisch grondgebied verblijft – advocaat kan ter terechtzitting geen duidelijk antwoord geven – onontvankelijk – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.474 - 07-02-2019

  Verzoeker om internationale bescherming - asiel – onbepaalde nationaliteit – Palestijnse origine – art. 1D Vluchtelingenverdrag – ongeloofwaardige verklaringen – broer erkend als vluchteling – individuele beoordeling – toegankelijkheid Gaza – grensovergang in Rafah – wezenlijk element - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.509 - 07-02-2019

  Subsidiair beschermde – Afghanistan – gevangenisstraf wegens drugsfeiten – art. 55/5/1 Vw. – intrekking subsidiaire bescherming – geen beperking in de tijd – termijn van orde – ernst van de gestelde daden – rekening houden met alle omstandigheden – proportionaliteitstoetsing – geen ernstig misdrijf – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.389 - 05-02-2019

  BGV – Eritrea – art. 3 EVRM – rapporten internationale organisaties – zeer alarmerende mensenrechtensituatie – geen onderzoek naar risico op schending art. 3 EVRM – hoorrecht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.168 - 31-01-2019

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. – geldig identiteitsdocument – Brax-arrest niet van toepassing - geen gebruik gemaakt van vrij verkeer - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.270 - 31-01-2019

  Verzoeker om internationale bescherming - asiel – Afghanistan – ongeloofwaardige en tegenstrijdige verklaringen – chemotherapie – geen attest dat dit cognitief geheugen dermate aantast dat geen waarheidsgetrouwe verklaringen over kern vluchtrelaas kunnen worden afgelegd – subsidiaire bescherming – regelmatig bezoek aan ziekenhuis in Kaboel noodzakelijk – geen informatie over precieze ligging ziekenhuizen en of zij mogelijk doelwitten zijn – weigering vluchtelingenstatus – vernietiging voor wat betreft subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.082 - 30-01-2019

  Inreisverbod – vroeger BGV niet uitgevoerd – gezinsleven – art. 8 EVRM – wettelijke samenwoning – schijnwettelijke samenwoning – weigering wettelijke samenwoning door ambtenaar van de burgerlijke stand – geen beschermenswaardig gezinsleven – niet kennelijk onredelijk – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 215.796 - 25-01-2019

  BGV – hoorrecht – art. 41 EU-Handvest – niet op relevante wijze gehoord – geen rekening gehouden met specifieke omstandigheden – zwangerschap - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 215.675 - 24-01-2019

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – vluchtelingenstatus in Bulgarije – art. 3 EVRM – slechte levensomstandigheden voor migranten in Bulgarije – verwijzing naar algemene rapporten volstaat niet – geen individuele omstandigheden aangetoond – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 215.441 - 22-01-2019

  Inreisverbod – art. 74/11 Vw. – openbare orde – vermoeden van onschuld – drugsgerelateerde feiten - bevel tot aanhouding ingetrokken – verzoeker in verband gebracht met strafbare feiten – niet buiten vervolging gesteld - verblijfsrechtelijke gevolgen – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 215.224 - 16-01-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijnse origine – Gaza – nieuwe informatie neergelegd ter terechtzitting – huidige toestand aan grensovergang te Rafah – toegankelijkheid – wezenlijk element – diepgaand onderzoek nodig - vernietiging

Pagina's