Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.400 - 02-07-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – multidisciplinaire opvang in bepaald centrum noodzakelijk – daadwerkelijke beschikbaarheid – documentatie – motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.241 - 28-06-2018

  Asielzoeker – Irak – ongeloofwaardige verklaringen – geen steun in administratief dossier – voldoende informatie gegeven – nieuwe elementen – identiteitskaart ernstige aanwijzing – toekenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.172 - 28-06-2018

  Asielzoeker – Irak – recente herkomst – medewerkingsplicht – ontslaat CGVS niet van onderzoeksplicht – afkomst niet ter discussie, enkel recent verblijf – subsidiaire bescherming niet onderzocht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.112 - 28-06-2018

  NBMV – niet-begeleide minderjarige – art. 61/15 Vw. - duurzame oplossing – bevel tot terugbrenging – bijlage 38 – GwH 18 juli 2013, nr. 106/2013 – hoger belang van het kind – eenheid gezin – hereniging met moeder in herkomstland – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.211 - 28-06-2018

  Asielzoeker – Irak – UNHCR Refugee Certificate – erkend als vluchteling in Syrië door UNHCR – geen automatische toekenning – individueel onderzoek – rekening houden met alle relevante elementen – bijzondere aandacht voor erkenning door UNHCR – geen stappen gezet door CGVS om meer informatie krijgen over omstandigheden van de erkenning – mogelijkheid om nadere inlichtingen te verkrijgen bij UNHCR – praktische moeilijkheden – minstens een poging doen – volledige feitenvinding - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.213 - 28-06-2018

  Asielzoeker – minderjarige – Irak – kindvriendelijke rechtspraak – richtsnoeren Raad van Europa - geschreven zodat minderjarige, al dan niet met bijstand van een volwassene, het kan volgen en begrijpen - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.080 - 27-06-2018

  Subsidiair beschermde – Irak – intrekking – openbare orde – internationale mensensmokkel en dierenmishandeling – invulling begrip ernstig misdrijf – art. 55/5/1 Vw. – bevestiging intrekking

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.859 - 25-06-2018

  Ambtshalve schrapping – verzoek om terug in vorige administratieve toestand te worden geplaatst – termijn om bewijzen van aanwezigheid voor te leggen – bestreden beslissing genomen voor afloop van termijn – nog stukken overgemaakt na nemen van bestreden beslissing – geen rekening mee gehouden – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.782 - 22-06-2018

  Bijlage 20 zonder BGV – nationale veiligheid – lid van “terroristische organisatie” – Turk – DHKP/C – niet zonder meer te beschouwen als terroristische groepering – verslagen VSSE – gedrag verzoeker gedurende 17 jaar in België – kennelijk onredelijk – art. 43 Vw. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.651 - 21-06-2018

  Asielzoeker – Irak – functie bij de nationale inlichtingendienst – professionele activiteiten niet in twijfel getrokken – verklaringen over beëindiging tewerkstelling vaag, maar niet kennelijk ongeloofwaardig – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.692 - 21-06-2018

  Gezinshereniging – moeder van een Belg – aanvraag als ‘ander familielid’ – art. 47/1 Vw. - vrij verkeer van personen – niet-inoverwegingname – niet samen in andere lidstaat verbleven – rechtspraak Hof van Justitie inzake vrij verkeer – afgeleid recht – ongegrond - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.570 - 20-06-2018

  Subsidiair beschermde – Syrië – intrekking – openbare orde – winkeldiefstallen – invulling begrip ernstig misdrijf – art. 55/5/1, § 3 Vw. – laakbare en verwerpelijke daden, maar kunnen niet gekwalificeerd worden als ernstig misdrijf – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.154 - 15-06-2018

  Asielzoeker – Irak – soenniet - authenticiteit identiteitsdocument – afkomst niet in twijfel getrokken – recent verblijf – verklaringen inconsistent met objectieve landeninformatie – verblijf elders in Irak – vermoeden – intern vluchtalternatief identificeren – niet gemotiveerd – toekenning subsidiaire beschermingsstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.359 - 15-06-2018

  Asielzoeker – Irak – soenniet – geen geloof aan verklaringen over ondergedoken levenswijze en opeenvolging van verblijfplaatsen – nieuwe verklaringen in verzoekschrift – grenzen van de ondervraging ter terechtzitting - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.267 - 13-06-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – bewijs identiteit – reentry document – geen motivering - kennelijk onredelijk – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.182 - 12-06-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond - verblijfskaart gekregen op basis van art. 9bis Vw. – belang – voorwaarden verblijf op basis van art. 9bis Vw. – precair verblijf – behoud belang – onderzoek beroep - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.144 - 11-06-2018

  BGV - art. 9ter Vw. onontvankelijk – mantelzorg – nood aan permanente verzorging en hulp van derden – zorgvuldigheidsbeginsel – art. 3 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.117 - 11-06-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – psychologische en psychiatrische opvolging – psycholoog is geen arts - geen opvolgingsverslagen psychiater – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.154 - 11-06-2018

  BGV – Dublin III – Italië – UDN - geen asielaanvraag ingediend – wens uitgedrukt om asiel aan te vragen in Engeland – gedragingen en verklaringen verzoeker – art. 3 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.101 - 08-06-2018

  Beëindiging verblijf – staatloze – veroordeling – openbare orde – belangenafweging – staatloosheid niet enkel element van identiteit – staatloosheid kan ook wijzen op een moeilijkheid of onmogelijkheid om bestaande privéleven in land van herkomst of elders voort te zetten – afweging van het belang van het individu - art. 8 EVRM – vernietiging

Pagina's