Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 296.837 - 10-11-2023

  Aanvraag status langdurig ingezetene – art. 15bis Vw. – openbare orde – art. 6 Richtlijn 2003/109/EG – rekening houden met duur verblijf en banden met België – echtgenote en kinderen hebben status langdurig ingezetene – geen rekening gehouden met deze elementen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 293.326 - 25-08-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Nigeria – verhoor in het Engels zonder tolk – geen bezwaar voor gehoor - niet aangegeven een tolk te verkiezen – opmerking advocaat tijdens gehoor – geen blijk van communicatieproblemen in notities gehoor – geen bezwaar tegen tolk Engels-Nederlands op zitting bij RvV – art. 57/5quater Vw j. art. 17, lid 3 Asielprocedurerichtlijn – art. 508/10 en 508/13 Ger. W. – advocaat kon verzoeker informeren – geen prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie – vrees voor vervolging niet aannemelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 292.851 - 16-08-2023

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – Ethiopië – buitengewone omstandigheden - etnische groep Amhara – art. 3 EVRM – discriminatie en agressie – voorgelegde informatie – niet beperkt tot loutere bewering - kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 292.545 - 02-08-2023

  Kort verblijf – visum type C – Senegal – vasthouding aan de grens - art. 3 Vw. – SIS seining – geseind door Frankrijk – UDN – nooit in Europa geweest – identiteitsverwisseling – niet getracht alle nuttige elementen te verzamelen om met volledige kennis van zaken uitspraak te doen – MTHEN – huwelijksfeest zoon – schorsing – arrest uitvoerbaar bij voorraad

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 292.471 - 28-07-2023

  Tijdelijke bescherming – Oekraïne – Azerbeidjaans onderdaan – Oekraïense echtgenote verblijft nog steeds in Oekraïne – geen afgeleid statuut – niet vergezeld in België – geen permanente verblijfsvergunning in Oekraïne voor 24 februari 2022 – niet kennelijk onredelijk – art. 2 Uitvoeringsbesluit - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 292.036 - 17-07-2023

  Humanitair visum – art. 9 en 13 Vw. – Afghanistan – broer met subsidiaire bescherming in België – Hazara – Afghaanse vrouw – discretionaire bevoegdheid – gunst – visumaanvraag veel later dan familieleden ingediend - familiaal geïsoleerd – kwetsbare positie – moeilijkheden om naar Pakistan te reizen – reisrestricties door corona – zorgvuldigheidsbeginsel - art. 8 EVRM – afhankelijkheidsband – financiële steun – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 291.774 - 12-07-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – verwestering – individuele risico-bepalende elementen – specifieke omstandigheden – minderjarigheid bij aankomst in België – geen vragen over verwestering tijdens persoonlijk onderhoud – Frans geleerd – schoollopen in België – uitvoerige verklaringen van derden met uiteenlopende profielen – tewerkstelling – minstens risico om als verwesterd beschouwd te worden – toegedichte politieke overtuiging – geen intern vestigingsalternatief – taliban is actor van vervolging - erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 291.490 - 04-07-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – asielaanvraag vanuit gesloten centrum – art. 57/6/1 Vw. – videogehoor – gebruik MS Teams - art. 13 AVG – RvS 3 oktober 2022, nr. 254.655 – vertrouwelijkheidsbeginsel – betrouwbaarheid – passende geheimhouding – KB 11 juli 2003 – bijkomende maatregelen – confidentialiteit nageleefd - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 290.632 - 20-06-2023

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – herkomst van de bestaansmiddelen – bestaansmiddelen verzoeker zelf – contract onbepaalde duur - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 290.058 - 09-06-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Sri Lanka – asielaanvraag vanuit gesloten centrum – aanvraag niet enkel om terugdrijving uit te stellen of te verijdelen – communicatieproblemen – niet bijgestaan door tolk – telefonische vertaling door neef – niet op de hoogte van draagwijdte BGV – versnelde procedure niet van toepassing – art. 57/6/1 Vw. – videogehoor – gebruik MS Teams - art. 13 AVG – RvS 3 oktober 2022, nr. 254.655 - – vertrouwelijkheidsbeginsel – betrouwbaarheid – passende geheimhouding – KB 11 juli 2003 – rapport NOYB – geen privacyverklaring ondertekend – erkenning verzoekers zoon in Frankrijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 289.643 - 31-05-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – verwestering – individuele risico-bepalende elementen – specifieke omstandigheden – modeontwerper – vrouwenkleding – geen intern vestigingsalternatief – taliban is actor van vervolging - erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 289.552 - 30-05-2023

  Gezinshereniging – geen synthesememorie neergelegd – termijn 8 dagen – kennisgeving via JBox – geen melding van JBox verstuurd naar advocaat – technische overmacht – automatisch e-mailbericht is bijkomende dienstverlening – correcte kennisgeving - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 289.521 - 30-05-2023

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. – geen geldig paspoort – verstreken Iraaks paspoort – art. 52 Vb. – art. 41 Vw. – geldig identiteitsdocument – niet uitsluitend een geldig paspoort – Iraakse identiteitskaart – geen vervaldatum – originele identiteitskaart voorgelegd in kader van asielaanvraag – niet redelijk te vereisen dat voorgelegd identiteitsdocument biometrische gegevens bevat - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.749 - 09-05-2023

  Gezinshereniging – kind van een Belg – Ghana – twijfels over geboorteakte – laattijdig geregistreerde geboorteakten rechtsgeldig volgens Ghanese wetgeving – louter op verklaring - onterechte toepassing art. 18 WIPR – geen wetsontduiking – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.183 - 27-04-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – Turkse Hezbollah – verslag staatsveiligheid – ondergane vervolging – art. 48/7 Vw. – selectieve lezing informatie – toekenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.220 - 27-04-2023

  Art. 9bis Vw. – weigering verlenging verblijf – niet voldaan aan opgelegd voorwaarden – openbare orde – drugsfeiten – ruime discretionaire bevoegdheid – niet kennelijk onredelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.224 - 27-04-2023

  Visum type C met oog op huwelijk met Nederlandse onderdaan – art. 25, lid 1 Vw. – art. 3bis Vw. – attest tenlasteneming – interimarbeid – stabiel inkomen gedurende lange tijd aangetoond – kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.198 - 27-04-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – 9e asielaanvraag – geaardheid – nieuwe elementen – aanwezigheid transgender partner tijdens de terechtzitting – ontbreken persoonlijk onderhoud – sekswerk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.201 - 27-04-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – rekening houden met daadwerkelijke bestemming – enkel rekening gehouden met veiligheidssituatie in Noord-Irak en provincie Dohuk – specifieke situatie district Zakho – landeninformatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.199 - 27-04-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Iran – hoofddoek – positie van de vrouw – gewijzigde en actuele politie, maatschappelijke en veiligheidssituatie in Iran – protesten – verder en grondig onderzoek nodig - vernietiging

Pagina's