Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.813 - 31-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – vierde verzoek – onontvankelijk – nieuwe elementen – individuele beoordeling – gewijzigde situatie in Afghanistan - machtsovername taliban – geen nieuw gehoor plaatsgevonden – situatie Hazara – EASO rapport – situatie terugkeerders – socio-economische en humanitaire situatie in Afghanistan – summiere analyse door CGVS – onderzoeksbevoegdheid – veiligheidssituatie in Afghanistan – onstabiele situatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.601 - 29-03-2022

  Gezinshereniging – ouder van erkend vluchteling – Afghanistan – andere ouder heeft eerder gezinshereniging gedaan – niet langer niet-begeleid minderjarige – art. 8 EVRM – kind met ernstige beperking – art. 10 Vw. – hoger belang van het kind – art. 12bis Vw. – rekening houden met specifieke omstandigheden van het geval - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.856 - 16-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Georgië – versnelde procedure – kennelijk ongegrond – veilig land van herkomst – bijzondere procedurele noden – slachtoffer partnergeweld – bijzondere nood niet aangeduid op vragenlijst – geen belemmering om verklaringen af te leggen – geen opmerkingen tijdens gehoor door verzoeker of advocaat – art. 60 Verdrag van Istanbul – gendersensitieve procedure – daadwerkelijke bescherming nationale overheid – bescherming slachtoffers huiselijk geweld door Georgische autoriteiten – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.646 - 11-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Libanon – geaardheid – homoseksualiteit – partner erkend als vluchteling – relatie en geaardheid niet betwist – HvJ 4 oktober 2018, C-652/16, Ahmedbekova – gezinslid omvat ook de facto gezinsbanden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.075 - 28-02-2022

  Zoekjaar – aanvraag in 2020 voor omzetting zoekjaar in Belgische wetgeving – art. 9bis Vw. en art. 25 richtlijn 2016/801 – rechtstreekse werking art. 25 richtlijn 2016/801 – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.111 - 11-02-2022

  Humanitair visum – visum gezinshereniging gevraagd, maar geherkwalificeerd door DVZ – art. 10 Vw. – art. 9 Vw. – Somalische documenten – niet-legaliseerbaar – art. 11, §1 en 12bis, § 5 en 6 Vw. – gezinsherenigingsrichtlijn – familielid erkende vluchteling of subsidiair beschermde – zorgvuldig onderzoek naar andere bewijsmiddelen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.656 - 01-02-2022

  Langdurig ingezetene – art. 15bis Vw. – geweigerd op basis van studentenverblijf – verzoeker heeft zoekjaar – foutieve interpretatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.593 - 16-12-2021

  Beëindiging verblijf – BGV – inreisverbod 15 jaar – ernstig gevaar voor de nationale veiligheid – Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM) – strafvervolging niet-ontvankelijk verklaard omwille van onherstelbare inbreuk op het recht op een eerlijk proces – beslissing gebaseerd op rapporten inlichtingendiensten - geen solide feitelijke basis – zorgvuldigheidsbeginsel – geen concrete en bewezen handelingen vermeld in rapporten inlichtingendiensten – onduidelijk in hoeverre elementen uit de GICM-strafzaak daadwerkelijk buiten beschouwing werden gelaten - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.578 - 15-12-2021

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – geen stabiele en toereikende bestaansmiddelen – behoefteanalyse – art. 42, § 1, lid 2 Vw. – initiatief moet uitgaan van DVZ – onzorgvuldigheid - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.069 - 07-12-2021

  Beëindiging verblijf - gezinshereniging – ouder van een minderjarig Belgisch kind – schijnerkenning - erkenning van het kind door Belgische man strijdig met de openbare orde – kind nooit de Belgische nationaliteit bezeten – belangenafweging – art. 8 EVRM – hoger belang van het kind – kind in België geboren – kennelijk onredelijk – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.781 - 02-12-2021

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – toegankelijkheid medische zorg in Marokko – onzorgvuldig onderzoek naar financiële toegankelijkheid – gezag van gewijsde eerdere vernietigingsarresten – RAMED en EESB verzekeringssystemen – geen zekerheid – onzorgvuldigheid - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.756 - 01-12-2021

  Beslissing tot terugdrijving – bijlage 11 – UDN - art. 3 Vw. - Brit – houder van een verblijfstitel in Luxemburg – Brexit – art. 6, lid 5 Schengengrenscode – art. 14 Terugtrekkingsakkoord – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.700 - 30-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – huiselijk geweld – discriminatie en geweld tegen vrouwen – individuele omstandigheden – bescherming van nationale overheid - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.711 - 30-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – Koerdische afkomst – HDP-activisme – bekering tot het christendom – vals attest van lidmaatschap doet geen afbreuk aan coherente, doorleefde en aannemelijke verklaringen over HDP-activisme – geen vragen gesteld over concrete inhoud van documenten – zorgvuldigheidsplicht – geen objectieve landeninformatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.439 - 29-11-2021

  Art. 9bis Vw. – huwelijk nietig verklaard – intrekking verblijf op basis van gezinshereniging – integratie in België – langdurig verblijf in België – motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.217 - 24-11-2021

  Beslissing tot terugdrijving – bijlage 11 – art. 3 Vw. – UDN – artikel 19 Vw. – geldige Belgische verblijfskaart – recht op terugkeer van een jaar – zorgvuldigheidsbeginsel – geen voldoende bestaansmiddelen vereist – Covid-KB niet van toepassing op personen met hoofdverblijfplaats in België – MTHEN – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.188 - 24-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Soedan – dochter erkend als vluchteling – eenheid van gezin – art. 23 Richtlijn 2011/95/EU – geen verplichting voor lidstaten om hetzelfde statuut toe te kennen – procedure gezinshereniging mogelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.135 - 23-11-2021

  BGV – bijlage 13 – belang van het kind – art. 8 EVR% - erkenning kind aanvankelijk geweigerd – vonnis Rb. Antwerpen tot akteren van erkenning - gezag van gewijsde – weigering erkenning niet langer dragend motief – praktische haalbaarheid en proportionaliteit maatregel – jonge leeftijd kind - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.134 - 23-11-2021

  BGV – bijlage 13quiquies – Chinese nationaliteit – Oeigoerse etnie – uitgesloten van internationale beschermingsstatus – niet-terugleidingsclausule – terugkeerverplichting geldt niet naar om het even welk derde land – geen andere mogelijkheid dan terugkeren naar China – vervolging – art. 3 EVRM – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.009 - 22-11-2021

  Gezinshereniging – ouder van Belgisch kind – bijlage 20 – veroordelingen – openbare orde – art. 43, § 1, 2° Vw. – actuele en voldoende ernstige bedreiging – individueel onderzoek – niet recente veroordelingen – eerdere vernietiging omwille van niet actueel karakter – geen concreet onderzoek – geen vervolging van laatste feiten door parket – vernietiging

Pagina's