Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.868 - 09-03-2023

  Gezinshereniging – familie van erkend vluchteling – referentiepersoon heeft F kaart verkregen als vader van een Belgisch kind – voorwaarden inkomsten, huisvesting en ziekteverzekering – aanvraag gezinshereniging binnen het jaar na erkenning als vluchteling - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.531 - 28-02-2023

  BGV – bijlage 13quinquies – Palestina – Gaza – art. 7 Vw. – art. 3 EVRM – verzoeker geregisteerd bij UNRWA – uitsluiting door CGVS op basis van art. 1 D Vluchtelingenverdrag – dienstverlening UNRWA – ernstige operationele moeilijkheden - art. 3 EVRM – vaste rechtspraak RvV - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.582 - 28-02-2023

  Beslissing tot terugdrijving – kennelijk onrechtmatig beroep – art. 39/73-1 Vw. – bedoeling om tenuitvoerlegging beslissing te vertragen – ook van toepassing bij UDN-beroep – laattijdig ingediend – vertragingsmanoeuver – misbruik van procedure – oplegging geldboete

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.399 - 27-02-2023

  Dublin – Dublin III-Vo. – Malta – AIDA rapport 2021 – impliciete intrekking asielaanvraag – langdurige detentie Dublin-terugkeerders – detentieomstandigheden - EHRM 11 maart 2021, Feilazoo t. Malta – geen individuele garanties – art. 3 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.363 - 27-02-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Albanië – psychologische problemen – veilig land van herkomst – bijzondere procedurele noden – geen persoonlijk onderhoud – geen schriftelijke inlichtingen – kennelijk ongegrond – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.247 - 23-02-2023

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – familieleden van erkend vluchteling – visum D – Eritrea – aanvraag na meer dan 1 jaar – objectieve verschoonbaarheid – bijzondere omstandigheden – administratieve barrières – verzoeker kreeg paspoort – art. 8 EVRM – hoger belang van het kind – inkomens- en huisvestingsvereiste – niet aannemelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.202 - 21-02-2023

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – geweigerde aanvraag gezinshereniging – huiselijk geweld – art. 59 Conventie van Istanbul – geen “verkregen verblijfsrecht” – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 284.876 - 16-02-2023

  Gezinshereniging – gezinshereniging met een derdelander – art. 10 en 12bis Vw. – buitengewone omstandigheden – Turkije – begunstigde associatieovereenkomst EEG-Turkije – Besluit 1/80 – geen buitengewone omstandigheden vereist - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 284.942 - 16-02-2023

  Gezinshereniging – ouder minderjarige Unieburger – art. 40bis Vw. – inreisverbod – Terugkeerrichtlijn niet van toepassing – art. 43 Vw. – geen onderzoek of verzoeker actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor openbare orde vormt - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 284.947 - 16-02-2023

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – humanitaire situatie in Venezuela – aanbevelingen UNHCR en Europees Parlement – Spaanse rechtspraak – individueel aantonen – persoonlijke elementen – niet kennelijk onredelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 284.984 - 16-02-2023

  Gezinshereniging – ouder van Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. – inreisverbod – openbare orde - HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, K.A. – HvJ 5 mei 2022, nr. C-451/19 en C-532/19, Subdelegación del Gobierno en Toledo – art. 20 VWEU - afhankelijkheid – weerlegbaar vermoeden bij duurzame samenwoonst – art. 8 EVRM – nieuw medisch verslag – ernstige psychiatrische problematiek – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 284.982 - 16-02-2023

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter Vw. – niet erkenning buitenlands huwelijk – openbare orde – geen concrete motivering – ontbreken geldige e-apostille – QR-code – moeilijk leesbare kopie – DVZ moest bijkomend onderzoek doen - zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 284.998 - 16-02-2023

  BGV – subsidiaire bescherming in Griekenland – asielaanvraag in Duitsland afgewezen – art. 3 EVRM – verhouding Dublin-verordening en procedurerichtlijn – HvJ 5 april 2017, nr. C-36/17, Daher Muse Ahmed t. Bundesrepublik Deutschland – Dublin niet van toepassing – geen schending non-refoulement beginsel – geen schending art. 3 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 284.958 - 16-02-2023

  BGV – aanhoudingsbevel van dezelfde dag – beslissing onderzoeksrechter kan niet primeren op toepassing verblijfsreglementering – omzendbrief college procureurs-generaal – parket moet DVZ verwittigen indien aanwezigheid op grondgebied vereist is - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 284.821 - 15-02-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – Hazara – sjiitische moslim – medische problematiek – minderjarige – taliban geen actor van bescherming - erkenning

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 284.650 - 13-02-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Eritrea – gezinsleden met internationale bescherming in Italië – minderjarige zonder eigen feiten – geboren in België – automatische uitbreiding beschermingsstatus – verblijfsrecht – art. 23 Kwalificatierichtlijn – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 284.559 - 09-02-2023

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – geen Belgische ambassade in Afghanistan – ambassade in Pakistan – geen netwerk en financiële middelen – ingeschreven als ‘ten laste’ van oom bij mutualiteit – niet nodig om onmogelijkheid aan te tonen, enkel bijzondere moeilijkheid – onredelijk – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 284.465 - 08-02-2023

  Tijdelijke bescherming – art. 57/29, §1 en 57/30 Vw. – art. 2 uitvoeringsbesluit 2022/382 – Russische nationaliteit – tijdelijk verblijfsrecht in Oekraïne – art. 7 Richtlijn 2001/55 – geen verplichting voor lidstaten om bescherming uit te breiden – wetskritiek – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 284.442 - 07-02-2023

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – familieleden van subsidiair beschermde – visum D – minderjarig bij asielaanvraag – datum indiening asielaanvraag als uitgangspunt - HvJ 12 april 2018, nr. C-550/16, A.S. – HvJ 7 november 2018, nr. C-380/17 – eenzelfde toepassing voor vluchtelingen en subsidiair beschermden – objectieve omstandigheden voor laattijdige indiening – geen motivering - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 284.303 - 06-02-2023

  Beëindiging verblijfsrecht – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – ten laste in land van herkomst of deel uitmaken van het gezin – art. 47/4 Vw. – specifieke beëindigingsgronden - art. 42quater § 1 Vw. – algemene beëindigingsgronden - geen gezamenlijke vestiging – HvJ 15 september 2022, nr. C-22/21, SRS, AA t. Minister for Justice and Equality – afhankelijkheid – deel van het gezin - hechte en duurzame band die verder gaat dan samenwonen om praktische redenen – tewerkstelling verzoeker – geen financiële afhankelijkheid meer – geen nauwe familieband meer – verwerping

Pagina's