Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 27.366 - 14-05-2009

  Derde asielaanvraag – weigering – geloofwaardigheid – nieuwe elementen – rapport Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa - situatie Palestijnse vluchtelingen in Libanon – vragenlijst DVZ – gegronde vrees - art. 1 Conventie van Genève -vluchtelingenstatus toegekend

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 27.253 - 12-05-2009

  Aanvraag visum gezinshereniging geweigerd – Vreemdelingenwet art. 12bis – behandelingsduur meer dan negen maanden – toelating tot verblijf moet worden verstrekt

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.961 - 05-05-2009

  Asielzoeker uit Sri Lanka – etnische Tamil – tweede asielaanvraag – weigering door CGVS – beroep bij RvV – geen individuele vervolging – geen erkenning als vluchteling – subsidiaire bescherming – Algemeen Ambtsbericht Sri Lanka - UNHCR-rapporten – VN-Comité voor Mensenrechten - binnenlands gewapend conflict – Noord-Sri Lanka – UNHCR-rapporten – EHRM 17 juli 2008 NA t. Verenigd Koninkrijk – hervestiging in ander deel van Sri Lanka - cumulerende risicofactoren – voordeel van de twijfel – toekenning subsidiaire beschermingsstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.894 - 04-05-2009

  Aanvraag gezinshereniging art. 10 Vreemdelingenwet – echtgenoot van een gevestigde vreemdeling – negatief relatieverslag – tegenstrijdige verklaringen – vermoeden schijnhuwelijk – weigering visum – art. 8 EVRM ondergeschikt aan openbare orde - IVRK geen directe werking – beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.835 - 30-04-2009

  Irakese asielzoeker – Dublinverordening - overname door Griekenland – schriftelijke garanties – recente berichten – Griekse overheid behandelt geen asielaanvragen – geen afdoende motivering – geen aposteriori-motivering mogelijk – schending materiële motiveringsplicht en zorgvuldigheidsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.762 - 30-04-2009

  Aanvraag artikel 9ter Vreemdelingenwet - medisch attest – recente medische info - onontvankelijk - beroep bij RvV – ontvankelijke aanvraag – gezondheidsproblematiek – risico - beoordeling inhoud medisch attest – ambtenaar geneesheer - gegrondheidsfase – schending zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.869 - 30-04-2009

  Aanvraag art. 9, 3de lid Vreemdelingenwet – onontvankelijk – buitengewone omstandigheid om aanvraag in België in te dienen – materiële motiveringsplicht geschonden – vernietiging bestreden beslissing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.841 - 30-04-2009

  Aanvraag machtiging tot verblijf – artikel 9bis VW– onontvankelijk – geen buitengewone omstandigheid – ouder van kind met Franse nationaliteit – band tussen vader en kind onvoldoende aangetoond – beroep bij RvV – geheel van elementen moet onderzocht worden – schending materiële motiveringsplicht – schending formele motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.762 - 30-04-2009

  Aanvraag machtiging verblijf - medische redenen - artikel 9 ter VW - onontvankelijk - machtsoverschrijding - beoordeling ten gronde over medisch attest - vermelding gezondheidsproblematiek en risico volstaat - recente medische gegevens - schending zorgvuldigheidsbeginsel

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.630 - 29-04-2009

  Aanvraag art. 40ter Vreemdelingenwet – weigering – geen bewijs identiteit – art. 41, tweede lid Vreemdelingenwet – andere documenten dan geldige binnenkomstdocumenten - bijlage 26 en vervangende geboorteakte – formele motiveringsplicht – a posteriori motivering – schending formele motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.661 - 29-04-2009

  Aanvraag gezinshereniging (oud) art. 40 Vreemdelingenwet – echtgenote van een in België gevestigde vreemdeling – weigering – niet voldaan aan voorwaarde art. 10§1, 4° Vreemdelingenwet – tewerkstellingsovereenkomst België-Marokko niet van toepassing – bilateraal verdrag - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.554 - 28-04-2009

  Aanvraag art. 9ter Vreemdelingenwet – ontvankelijk – geen bewijs identiteit – hangende asielprocedure op ogenbik aanvraag – asielaanvraag afgewezen op ogenblik beslissing DVZ - geen identiteitsdocumenten - geen bewijs herkomstland – behandelingsmogelijkheden in herkomstland – aanvraag ongegrond – beroep bij RvV – ontvankelijkheidsfase – fase ten gronde – identiteitsbewijs niet aan de orde tijdens onderzoek ten gronde – onderzoek medische toestand – geen onderzoek – geen afdoende motivering – geen beroep op een ambtenaar-geneesheer – art. 9ter Vreemdelingenwet – memorie van toelichting – schending art. 62 Vreemdelingenwet – schending zorgvuldigheidsplicht – vernietiging beslissing - BGV in het Frans – aanvraag art. 9ter Vreemdelingenwet in het Nederlands – Taalwet Bestuurszaken – art. 39/16 Vreemdelingenwet – BGV geen “akte” – ambtshalve politiemaatregel – middel ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.565 - 28-04-2009

  Asielaanvraag – gemengd Kosovaars (origine Goranie)-Bosnisch koppel – incident in 2006 - geen bescherming gevraagd aan nationale autoriteiten – geen etnische vervolgingen van Goranies – weigering door CGVS – beroep bij RvV – onderzoek van de gegrondheid van de vrees van de man ten aanzien van Kosovo – notie van vervolging – art. 48/3 VW – antecedenten – Cedoca document en rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk – aanslagen, pesterijen en discriminaties ten aanzien van goranis – gebrek aan vertrouwen in nationale autoriteiten omwille van een opeenvolging van evenementen - vrees om vervolgd te worden op basis van nationaliteit – art. 48/3, § 4, c) VW – erkenning – onderzoek van de gegrondheid van de vrees van vrouw ten aanzien van Bosnië-Herzegovina – geen ingeroepen vrees ten aanzien van nationale autoriteiten – vraag van gezinshereniging in Bosnië – onvoldoende informatie – geen essentiële elementen – art. 39/2, § 1, alinea 2, 2° VW – annulering en terugwijzing naar CGVS voor onderzoeksmaatregelen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.511 - 27-04-2009

  Afghaans asielzoeker – weigering door CGVS – beroep bij RvV – uitsluitingsclausule Vluchtelingenverdrag – art. 1F(a) – uitzonderingsbepaling – geen tussenkomst rechterlijke overheden - restrictieve interpretatie – persoon met hoge functie – weerlegbaar vermoeden van verantwoordelijkheid – voldoende weerlegd – erkenning als vluchteling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.294 - 24-04-2009

  Niet-begeleide minderjarige – asielaanvraag afgewezen – aanvraag verblijfstitel – bevel tot terugbrenging – annulatieberoep bij RvV – omzendbrief van 15 september 2005 betreffende het verblijf van NBMV – geen onderzoek naar duurzame oplossing – schending motiveringsplicht – principe van behoorlijk bestuur – manifeste beoordelingsfout – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.145 - 21-04-2009

  Somalisch asielzoeker – derde asielaanvraag – weigering door CGVS – tegenstrijdige verklaringen – lid van straatbende – zware misdrijven – geen erkenning als vluchteling – slechte veiligheidssituatie in Somalië – reëel risico op ernstige schade – verzoeker uitgesloten van subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 25.930 - 10-04-2009

  Aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – illegale tewerkstelling – inspectie – proces-verbaal – niet in het bezit van een verblijfsvergunning – e-mail van inspecteur aan DVZ – vraag om echtheid BIVR van verzoeker na te gaan – vals document – fraude - aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet ongegrond – BGV – beroep bij RvV – eerder BGV dat niet werd aangevochten – geen belang – beroep tegen BGV onontvankelijk – tegenstrijdigheid tussen proces-verbaal en e-mail – geen fraude – kennelijk onredelijke beslissing – vernietiging beslissing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 25.960 - 10-04-2009

  Afghaans asielzoeker – eerdere asielaanvraag in Griekenland – Dublinverordening – verzoek tot overname – geen reactie – stilzwijgende toestemming – bijlage 26quater – schorsingsberoep in uiterst dringende noodzakelijkheid – omzetting door Griekenland van richtlijnen 2003/9/EG, 2004/83/EG en 2005/85/EG – rapport Clandestino – brief UNHCR aan minister van asiel en migratie – rapport mensenrechtencommissaris - geen schriftelijke garanties – schending zorgvuldigheidsbeginsel - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 25.951 - 10-04-2009

  Asielaanvraag - Iraakse vluchteling - Dublinverordening - Griekenland – akkoord overname - Verordening 343/2003 - garantie asielbehandeling - soevereiniteitsclausule geen verplichting - gezondheidstoestand - artikel 3 EVRM - motiveringsplicht - effectieve overdracht - voldoende toegang asielprocedure - structurele problemen - geen schending - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 25.430 - 31-03-2009

  Aanvraag 9 ter Vreemdelingenwet – onontvankelijk – beroep bij RvV – medische getuigschrift – geen informatie aangaande de medische aandoening – geen risico bij eventuele terugkeer vastgesteld – geen schending motiveringsplicht – artikel 7, §§ 1 en 2 KB 17 mei 2007 – geen schending artikelen 3, 5 en 8 EVRM – verwerping beroep

Pagina's