Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 25.346 - 30-03-2009

  Afghaanse asielzoeker – Dublinverordening – overname door Griekenland – termijn waarbinnen overdracht moet plaats vinden – art. 18 Dublinverordening – uitdrukkelijke aanvaarding overnameverzoek na 2 maanden – overdracht niet binnen verplichte termijn – schending art. 19 Dublinverordening – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 25.421 - 30-03-2009

  Afghaans asielzoeker – Dublinverordening – overname door Griekenland – weigering van verblijf met BGV – annulatieberoep – overdracht niet binnen gestelde termijn van zes maanden – België verantwoordelijk voor behandeling asielaanvraag – annulatieberoep zonder voorwerp – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.861 - 23-03-2009

  Irakees asielzoeker – derde asielaanvraag – weigering tot inoverwegingname met BGV – beroep bij RvV – exceptie van onontvankelijkheid – eerder BGV dat niet werd aangevochten – geen belang – beroep tegen BGV onontvankelijk – nieuwe gegevens – art. 51/8 Vreemdelingenwet – DVZ niet bevoegd om ambtshalve na te gaan of situatie in land van herkomst gewijzigd is

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.851 - 20-03-2009

  Hangende aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet – afgifte BGV – schorsingsberoep in UDN – belang – eerder BGV waartegen geen beroep werd ingediend – rechtstoestand mogelijk gewijzigd – beroep ontvankelijk – materiële motiveringsplicht - aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet geen invloed op verblijfsstatus – BGV mogelijk tenzij dwingende bepalingen van internationaal recht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.481 - 13-03-2009

  Aanvraag tot vestiging – gezinshereniging met een Belg – echtelijke problemen – voorlopige maatregelen vrederechter – afzonderlijk adres – afgifte F-kaart – intrekking F-kaart – BGV – beëindiging verblijfsrecht zonder nieuw feit – schending vertrouwensbeginsel

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.490 - 13-03-2009

  Beslissing tot weigering van verblijf met BGV – vordering tot nietigverklaring – vermoeden huwelijk niet gericht op aangaan duurzame verbintenis – schending art. 40bis Vreemdelingenwet – schending materiële motiveringsplicht – criteria duurzaam karakter vastgelegd in art. 3 van het KB van 7 mei 2008 – criteria niet onderzocht – bestreden beslissing vernietigd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.425 - 12-03-2009

  Tsjetsjeense asielzoekster – evolutie van de situatie in Tsjetsjenië – individuele beoordeling – geen geloofwaardigheid – weigering door CGVS – beroep bij RvV – verbetering van algemene veiligheidssituatie – geen vermoeden van vrees meer enkel door nationale afkomst – gerichte vervolgingen van risicogroepen – sociale groep van vrouwen – tegenstrijdigheden kunnen verklaard worden door familiale en culturele context – bedreigingen en poging tot verkrachting – niet onderzochte elementen – vrees door het behoren tot de sociale groep van vrouwen – artikel 1A, § 2 Conventie van Genève – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.319 - 11-03-2009

  Terugwijzing (MB) – gevangenisstraf van vijf jaar – openbare orde – geen advies Commissie voor de Vreemdelingen vereist – geen termijn in akte van kennisgeving – geen afbreuk aan rechtmatig karakter beslissing – geen schending art. 8 EVRM – recht op eerbiediging gezinsleven is niet absoluut – beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.324 - 11-03-2009

  Aanvraag artikel 10 Vw - gezinshereniging - onontvankelijk - geen buitengewone omstandigheden - artikel 12bis Vw - BGV artikel 7, eerste lid, 1° Vw - vernietiging levert geen nut op - gebonden bevoegdheid - beroep onontvankelijk - gebrek aan belang

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.316 - 11-03-2009

  Huwelijk met EU-onderdaan - aanvraag vestiging artikel 40 Vw - bijlage 19ter - weigering verblijf met BGV - paspoort verzoeker ontbreekt - schending artikel 8 EVRM - huwelijk niet betwist - geen bewijs van identiteit - attest nationaliteit niet voldoende - afwezigheid verwerende partij - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.173 - 04-03-2009

  Mededaderschap terrorisme - strafrechtelijke veroordeling - gegronde vrees voor vervolging – uitsluiting – reëel risico op ernstige schade - uitsluiting

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.899 - 27-02-2009

  BGV – art. 7 Vreemdelingenwet – BGV ondertekend door administratief bediende stad Antwerpen – schending MB van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister, inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.891 - 27-02-2009

  Aanvraag art. 9ter Vreemdelingenwet – bewijs identiteit – fax van een kopie van een nationaal paspoort – geen bewijs identiteit - onontvankelijk – beroep bij RvV – art. 9ter § 1 Vreemdelingenwet – art. 7 KB van 17 mei 2007 – omzendbrief van 21 juni 2007 – DVZ heeft nooit gevraagd om origineel identiteitsdocument voor te leggen – geen afdoende motivering - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.894 - 27-02-2009

  Aanvraag gezinshereniging - familielid burger van de Unie - bijlage 19ter - weigering verblijf met BGV - geen bewijs van onvermogen - niet ten laste van gevestigde - geen wettelijke bewijsregeling - verklaring wijkhoofd Turkije - vertaalde titel ‘bewijs van onvermogen’ - vrije beoordeling inhoud documenten - document in aanmerking als bewijs - schending materiële motiveringsplicht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.802 - 26-02-2009

  Minderjarige EU-burger – attest van immatriculatie van 1 jaar – weigering verlenging – afgifte bevel tot terugbrenging – schorsings- en annulatieberoep – exceptie onontvankelijkheid – minderjarigheid – bijna 18 jaar – vereiste onderscheidingsvermogen – exceptie verworpen – geen belang - bevel tot terugbrenging gericht aan pleegouder – wel belang – geen juridische basis voor afgifte attest van immatriculatie - geen juridische basis voor weigering verlenging attest van immatriculatie - schending formele motiveringsplicht – plaatsing door bijzondere jeugdzorg in pleeggezin – géén beslissing rechtbank – duurzame oplossing – hereniging met ouders – strijdigheid bevindingen bijzondere jeugdzorg – schending materiële motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.770 - 26-02-2009

  Aanvraag gezinshereniging art. 10 Vreemdelingenwet – meerderjarig kind – aanvraag art. 9, lid 2 Vreemdelingenwet – weigering – weigering uitsluitend gebaseerd op aanvraag art. 10 Vreemdelingenwet – schending formele motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.835 - 26-02-2009

  Beslissing tot weigering van verblijf – BGV – niet-begeleide minderjarige – vordering tot nietigverklaring – Dublin II-verordening art. 6 – manifeste onredelijke handeling door verwerende partij – schending materiële motiveringsplicht – bestreden beslissing vernietigd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.684 - 25-02-2009

  Asielaanvraag – oproeping voor gehoor – geen geldige reden voor afwezigheid - art. 57/10 Vreemdelingenwet – weigering – oproeping aangetekend verstuurd naar gekozen woonplaats – verzending onbesteld terugbezorgd aan CGVS door De Post – verzoekers “onbekend” op vermeld adres – ongerijmdheid – bestreden beslissingen wel correct bezorgd door De Post op gekozen woonplaats – onderzoek van De Post – oorzaak onbekend – betrokken postbode inmiddels ontslagen – geen rechtsgeldige betekening – substantiële onregelmatigheid - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.715 - 25-02-2009

  Aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet – onontvankelijk – buitengewone omstandigheid – marginale toetsing – beslissing kennelijk onredelijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.720 - 25-02-2009

  BGV - artikel 7, eerste lid, 2° Vw - erkenning huwelijk hangende - positief advies parket - illegaal verblijf - aanvraag visum gezinshereniging nog mogelijk - geen schending redelijkheidsbeginsel - geen schending artikel 8 EVRM - beroep verworpen

Pagina's