Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.714 - 25-02-2009

  Aanvraag vestiging als echtgenoot - geen samenwoonst meer - einde recht van verblijf - bijlage 21 - nog geen verblijfskaart - houder van attest immatriculatie - 5 maanden verstreken - verblijfsrecht wel ontstaan - beslissing terecht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.596 - 25-02-2009

  Aanvraag art. 9ter Vw. – medisch attest verzoeker – medisch attest ambtenaar-geneesheer – tegenstrijdige attesten – mogelijkheid om te reizen – ernst van de aandoening – aanvraag ontvankelijk maar ongegrond – vernietigingsberoep RvV – geen bijkomend medisch onderzoek – kennelijk onredelijke beslissing – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.525 - 24-02-2009

  Aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet – onontvankelijk – lange asielprocedure – ogenblik beoordeling buitengewone omstandigheden – ogenblik van de beslissing - twee asielprocedures – optelling – geen optelling – toelichting van de DVZ van 7 december 2006 betreffende de toepassing van artikel 9, lid 3 Vreemdelingenwet – afwijking van eigen gedragslijn – motivering – niet kennelijk onredelijk – regeerakkoord – geen bindende kracht – geen schending motiveringsplicht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.255 - 19-02-2009

  EU-werknemer en echtgenote – 3de verblijfsaanvraag – weigering – aanvechtbare beslissing – mogelijkheid om nieuwe aanvraag in te dienen – weigering gemeente 3de aanvraag in ontvangst te nemen op uitdrukkelijke instructie DVZ – onwettige beslissing – schending motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.208 - 19-02-2009

  Aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – ontvankelijk – ongegrond – BGV – materiële motivering – ruime appreciatiebevoegdheid – geen willekeurig optreden – genoegzame afweging van gegevens en belangen – correctionele veroordelingen – geen belangenafweging gemaakt – geen rekening met ernst van de gepleegde feiten – scholing en opleiding – familie wel geregulariseerd – schending materiële motiveringsplicht – vernietiging weigeringsbeslissing – BGV steunt op eigen motieven – vernietiging weigeringsbeslissing impliceert geen vernietiging van het BGV

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.216 - 19-02-2009

  Aanvraag art. 9ter Vreemdelingenwet – ontvankelijk – verslag ambtenaar-geneesheer – aanvraag ongegrond – BGV – aids patiënte - hypertensie - behandeling mogelijk in land van herkomst – toegankelijkheid behandeling – schrijven aan ambassade – geen afdoende antwoord van ambassade – schending materiële motiveringsplicht – bestreden beslissing vernietigd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.153 - 18-02-2009

  Aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – ontvankelijk – ongegrond – afwezigheid van diplomatieke post – risico op schending van art. 3 EVRM – aanvaard als buitengewone omstandigheden in de ontvankelijkheidsfase - art. 3 EVRM ook ingeroepen als reden ten gronde – geen begin van bewijs – geen gegronde reden – kennelijk onredelijk – schending materiële motiveringsplicht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 22.756 - 05-02-2009

  Aanvraag artikel 9ter Vreemdelingenwet - medisch attest – enig andere dienstige informatie - medische behandeling - geen medische behandeling - onontvankelijk - beroep bij RvV – ontvankelijke aanvraag – medisch attest – gezondheidsproblematiek – risico - beoordeling inhoud medisch attest – ambtenaar geneesheer - gegrondheidsfase – schending artikel 7 §1 en 2 KB 17 mei 2007 – schending materiële motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 22.756 - 05-02-2009

  Aanvraag art. 9ter Vreemdelingenwet – medisch attest – enig andere dienstige informatie – geen medische behandeling - onontvankelijk – beroep bij RvV – medisch attest – gezondheidsproblematiek – risico – beoordeling inhoud medisch attest – ambtenaar-geneesheer – gegrondheidsfase – schending art. 7 KB van 17 mei 2007 – schending materiële motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 22.326 - 29-01-2009

  Aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet – geen identiteitsdocument – aanvraag art. 9ter Vreemdelingenwet - paspoort - aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet onontvankelijk – geen identiteitsdocument – beroep bij RvV – art. 9bis Vreemdelingenwet – tijdstip beoordeling ontvankelijkheid – omzendbrief van 21 juni 2007 - tijdstip van de aanvraag - aanvullend stuk -vereiste identiteitsdocumenten – uitzonderingen – geen uitzondering - geen schending motiveringsplicht – beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 22.227 - 29-01-2009

  Aanvraag visum type C m.o.o. verklaring wettelijke samenwoonst – relatie van een jaar - weigering – geen twee jaar relatie – art. 3 KB 7/05/08 – art. 40bis Vreemdelingenwet – duurzame en stabiele relatie van minstens 1 jaar – KB voegt voorwaarde toe aan Vreemdelingenwet – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 22.290 - 29-01-2009

  Aankomstverklaring - verlenging bijlage 3 om medische redenen- voorwaarde indiening aanvraag artikel 9ter Vw - verlenging geweigerd - BGV - voorwaarde niet meegedeeld - onredelijk gebruik beoordelingsvrijheid - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 37.961 - 29-01-2009

  Niet-begeleide minderjarige – aanstelling voogd – verzoek om verklaring van aankomst – bevel tot terugbrenging – familie in herkomstland – economische migratiemotieven – valse verklaringen over reisweg – terugkeer naar herkomstland – duurzame oplossing – argumenten in verzoek om verklaring van aankomst – geen afdoende motivering – geen bewijs duurzame oplossing – geen minimale garanties m.b.t. opvang in herkomstland – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 22.144 - 28-01-2009

  Asielzoeker uit Oezbekistan – vierde asielaanvraag geweigerd – ongeloofwaardig asielrelaas – verplichting om vrees voor vervolging te onderzoeken – art. 223 Oezbeeks Strafwetboek – onwettig verlaten van het grondgebied – misdrijf - informatie van UNHCR – risico op vervolging – erkenning als vluchteling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 22.046 - 27-01-2009

  Aanvraag art. 9ter Vreemdelingenwet – geen inlichtingen betreffende behandelingsmogelijkheden in land van gewoonlijk verblijf - geen origineel identiteitsdocument – onontvankelijk – beroep RvV – kopie identiteitsdocument voldoende - behandelingsmogelijkheden in land van herkomst - behandelingsmogelijkheden in land van gewoonlijk verblijf - kennelijk onredelijk – schending art. 9ter Vreemdelingenwet – schending art. 7 KB van 17 mei 2007 – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 22.120 - 27-01-2009

  Samenwoner met EU-burger – aanvraag art. 40bis Vreemdelingenwet – bijlage 19ter – zwartwerk – BGV o.b.v. art. 7 Vreemdelingenwet – schorsingsberoep in uiterst dringende noodzakelijkheid - motiveringsplicht – geen beslissing over aanvraag art. 40bis Vreemdelingenwet – art. 8 EVRM - art. 7 Vreemdelingenwet – geen machtiging of toelating tot verblijf van meer dan drie maanden - bijlage 19ter – op het eerste gezicht machtiging of toelating tot verblijf van meer dan drie maanden - geen BGV mogelijk o.b.v. art. 7 Vreemdelingenwet – gezinsleven - schending motiveringsplicht – schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 22.017 - 26-01-2009

  Aanvraag studentenvisum – weigering – vragenlijst – vage en repititieve antwoorden – misbruik van procedure - art. 58 tot 60 Vreemdelingenwet – gebonden bevoegdheid DVZ – intentie om te studeren – controle – bijkomende voorwaarde – geen bijkomende voorwaarde – constitutief element – controle beperkt tot realiteit studieproject – geen vragen m.b.t. wettelijke voorwaarden – manifeste appreciatiefout – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 21.818 - 22-01-2009

  Niet-begeleide minderjarige – uitgeprocedeerd asielzoeker – voogd – verzoek om toepassing omzendbrief 15 september 2005 – bevel tot terugbrenging – duurzame oplossing – gezinshereniging met ouders in herkomstland – opvanggaranties – advies voogd – manifeste appreciatiefout – schending motiveringsplicht – schending beginsel goed bestuur

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 20.826 - 19-12-2008

  Aanvraag gezinshereniging art. 10 Vreemdelingenwet vóór 1/06/07 – AI – BIVR – bijkomende documenten vereist voor verlenging BIVR – weigering verlenging – geen medisch attest – geen ziekteverzekering – attest voldoende huisvesting geweigerd – bewijslast – controle voorwaarden moet door bestuur gebeuren – vreemdeling moet niet bewijzen dat hij nog steeds voldoet aan voorwaarden – art. 17 richtlijn 2003/86/EG – afweging van belangen – niet vermeld in bestreden beslissing – schending zorgvuldigheidsbeginsel

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 20.433 - 15-12-2008

  Aanvraag studentenvisum – weigering – voldaan aan voorwaarden art. 58 tot 60 Vreemdelingenwet – manifest misbruik van procedure – geen kennis van de geplande studies, doel van de studies en beroep – fraude – geen manifeste fraude – gebrekkige motivering – vernietiging

Pagina's