Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.757 - 29-04-2008

  Congolese vluchteling - familie Mobutu-aanhangers - verkrachting - weigering asielaanvraag - annulatie door RvV - bijkomend onderzoek vereist - aanstelling expert - geen aanstelling expert - tweede weigering door CGVS - CGVS in gebreke - erkenning als vluchteling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.791 - 29-04-2008

  Aanvraag gezinshereniging (oud) art. 40 Vreemdelingenwet – echtgenote van een Belg – weigering – relatieverslag – geen gezinscel - relatieverslag niet betekend aan verzoekster - schending formele motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.584 - 28-04-2008

  Art. 40 Vreemdelingenwet - ouder van een Belg - weigering - onvoldoende bewijs "ten laste" - verklaring op eer dochter - gebrekkige motivering - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.543 - 25-04-2008

  Asielzoeker in procedure - BGV - verbod op refoulement - uiterst dringende noodzakelijkheid - geen imminente uitvoering verwijderingsmaatregel

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.406 - 23-04-2008

  Dublinverordening – overname door Polen - schorsingsberoep in uiterst dringende noodzakelijkheid – 11 dagen na kennisgeving beslissing – gelijktijdig gewoon schorsingsberoep – geen uiterst dringende noodzakelijkheid – dringend karakter eigen toedoen – misbruik - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.209 - 21-04-2008

  Aanvraag art. 40 Vreemdelingenwet - ouder ten laste - brief van schoonzoon aan DVZ - weigering -schending materiële motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.216 - 21-04-2008

  Annulatieberoep – gezinshereniging – artikel 10 Vw – wetboek van internationaal privaatrecht – erkenning van buitenlands huwelijk – artikel 27 WIPR – wetsontduiking – fraude

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 9796 - 10-04-2008

  Irakese asielzoeker - tweede asielaanvraag - Dublinverordening- overname door Griekenland - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid - behandeling asielaanvraag - garantie - geen garantie - geen afdoende motivering - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 9462 - 01-04-2008

  Aanvraag studentenvisum – weigering – privé-instelling – omzendbrief van 15/09/98 – andere criteria dan art. 58 Vreemdelingenwet – aard van de instelling – discriminatie –geen discriminatie – geen prejudiciële vraag aan GWH – continuïteit van de studies – afwezigheid studies in herkomstland – adequate motivering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 9111 - 21-03-2008

  Aanvraag art. 9ter Vreemdelingenwet - lopende asielprocedure - geen identiteitsdocument - asielprocedure afgesloten - aanvraag art. 9ter Vreemdelingenwet onontvankelijk - geen identiteitsdocument - behoorlijk bestuur - redelijke termijn - vertrouwensbeginsel - ogenblik beoordeling ontvankelijkheid - geen schending

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 9099 - 21-03-2008

  Aanvraag art 9ter Vw - onontvankelijk - geen bewijs identiteit - hangende asielprocedure - oud annulatieberoep RvS - art 9ter § 1, 3°lid, alinea 1 Vw geen toepassing - beroep tegen administratieve beslissing - beroep tegen gerechtelijke beslissing - bewijs identiteit - KB 17/05/07 - nationaal paspoort of identiteitskaart - rijbewijs - toevoeging voorwaarde art 9ter Vw - voorbereidende werken - advies RvS - geen toevoeging voorwaarde - precisering art 9ter Vw - BGV - art 3 EVRM - absolute bescherming - BGV op zich geen schending art 3 EVRM - politiemaatregel - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 9098 - 21-03-2008

  Aanvraag art 9ter Vw - onontvankelijk - geen bewijs identiteit - hangende asielprocedure - oud annulatieberoep RvS - art 9ter § 1, 3°lid, alinea 1 Vw geen toepassing - beroep tegen administratieve beslissing - beroep tegen gerechtelijke beslissing - BGV - art 3 EVRM - absolute bescherming - BGV op zich geen schending art 3 EVRM - politiemaatregel - art. 13 EVRM - geen schending - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 9097 - 21-03-2008

  Aanvraag art 9ter Vw - onontvankelijk - geen bewijs identiteit - KB 17/05/07 - nationaal paspoort of identiteitskaart - toevoeging voorwaarde art 9ter Vw - voorbereidende werken - advies RvS - geen toevoeging voorwaarde - precisering art 9ter Vw - vrijstelling IDdoc - onmogelijkheid om ID te bekomen - Kosovaar met Servische nationaliteit - attest ambassade - onmogelijkheid om Servisch paspoort te bekomen - erkende staatloze - automatische onmogelijkheid - art 3 EVRM - absolute bescherming - grond van de aanvraag - medische redenen - geen onderzoek naar grond van de aanvraag - verwerping beroep

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 8905 - 19-03-2008

  Aanvraag tot vestiging – artikel 40 Vreemdelingenwet – weigering – openbare orde – strafrechtelijke veroordelingen – artikel 8 EVRM – actueel gevaar – gebrekkige motivering - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 8758 - 14-03-2008

  Albanese vendetta - geen erkenning als vluchteling - subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 8433 - 07-03-2008

  Cubaanse onderdaan - aanvraag tot machtiging verblijf onontvankelijk – BGV – buitengewone omstandigheid – schending bewijskracht geschreven stukken is algemeen rechtsbeginsel – schending materiële motiveringsplicht is algemeen beginsel van behoorlijk bestuur – verwijzing naar wettelijke of reglementaire bepaling niet vereist – middel verzoekster behoorlijk onderbouwd – bestreden beslissing vernietigd – BGV vernietigd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 8404 - 06-03-2008

  Aanvraag art 40 Vreemdelingenwet - ascendent - weigering - termijn om bewijsstukken voor te leggen - zorgvuldigheidsbeginsel - schending - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 7511 - 20-02-2008

  BGV - beroep in uiterst dringende noodzakelijkheid - verzoekschrift ingediend na drie dagen - onbereikbaarheid advocaat - géén bewezen overmacht - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 7425 - 18-02-2008

  Aanvraag artikel 40 Vreemdelingenwet - ouder ten laste - weigering - aanvraag in het Frans - weigering in het Nederlands - schending artikel 41 § 1 gecoöordineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in de bestuurszaken - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 7173 - 11-02-2008

  Aanvraag artikel 40 Vreemdelingenwet - ouder ten laste - weigering - onvoldoende bewijs - nieuwe bewijsstukken -RvV niet bevoegd - nieuwe vestigingsaanvraag - begrip "ten laste" - een zekere duurzaamheid - geen toevoeging aan de wet

Pagina's