Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 13.787   - 07-07-2008

  Aanvraag tot vestiging – artikel 40 Vreemdelingenwet – echtgenoot van een Belg – verschillende bezoeken – oproep – negatief relatieverslag – gezinscel kon niet vastgesteld worden - weigering – schending materiële motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 12.070 - 29-05-2008

  Art. 12 Kinderrechtenverdrag - recht om gehoord te worden - directe werking

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 12.038 - 29-05-2008

  Aanvraag art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - buitengewone omstandigheden - beoordeling in het kader van asielaanvraag - asielaanvraag onontvankelijk - art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet onontvankelijk - schending art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - schending motiveringsplicht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 12.032 - 29-05-2008

  Turks-Koerdisch koppel - tegenstrijdige verklaringen - CEDOCA nota - art. 39/76 § 1 Vw - nieuw element - uit de debatten - broer erkend als vluchteling in Duitsland - CEDOCA nota niet recent genoeg - situatie gewijzigd - algemeen bekend feit - bijkomend onderzoek vereist

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 11.552 - 22-05-2008

  Weigering erkenning als vluchteling - weigering status subsidiaire bescherming - gedwongen huwelijk - overspel - sharia - vrees voor vervolging - geen binnenlands vluchtalternatief - sociale groep - vrouwen in Mauretanië

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 11.448 - 21-05-2008

  Schorsingsberoep in uiterst dringende noodzakelijkheid – BGV – belang – geen belang – oud BGV – geen beroep – oud BGV nog steeds uitvoerbaar – uiterst dringende noodzakelijkheid – eerdere repatriëringspoging – gecreëerde tijdsnood – misbruik - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 11.356 - 19-05-2008

  Buitenlands huwelijk - IPR - niet erkenning door de ambtenaar van burgerlijke stand - weigering vestiging door DVZ - art. 18 en 21 WIPR - rechtbank van eerste aanleg - weigering ambtenaar van burgerlijke stand ongegrond - annulatieberoep RvV - beslissingstermijn DVZ - wettelijk toezicht - verwerping beroep

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 11.308 - 19-05-2008

  Annulatieverzoek - onontvankelijkheid regularisatieaanvraag - art. 9, lid 3 Vw. - art. 40 Vw. - buitengewone omstandigheden - werkaanbod - art. 8 EVRM - verstoring van het gezinsleven - onontvankelijkheid verzoek tot schorsing - art. 10 en 11 GW - discriminatie - onmogelijkheid tot terugkeer - voldoende motivering - annulatieverzoek aanvaard

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 11.217 - 15-05-2008

  Tweede asielaanvraag - nieuw element - niet-inoverwegingname - element laat niet toe na te gaan of er vrees is voor vervolging - geen kwalificatie van het element - geen louter bevestigende beslissing - arrest 83/94 ArbitrageHof - art. 51/8 Vw niet van toepassing - machtoverschrijding - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.796 - 29-04-2008

  Aanvraag art. 40 Vreemdelingenwet - weigering - meerderjarig kind ten laste - bewijs financiële stortingen naar land van herkomst - zoon verblijft al jaren illegaal bij ouder - onredelijke bewijslast - kennelijk onredelijke beslissing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.684 - 29-04-2008

  Aanvraag art. 10 Vreemdelingenwet - weigering - controle samenwoonst - drie controles - convocatie - controle onmogelijk - geen buurtonderzoek - geen adequate motivering - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.757 - 29-04-2008

  Congolese vluchteling - familie Mobutu-aanhangers - verkrachting - weigering asielaanvraag - annulatie door RvV - bijkomend onderzoek vereist - aanstelling expert - geen aanstelling expert - tweede weigering door CGVS - CGVS in gebreke - erkenning als vluchteling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.791 - 29-04-2008

  Aanvraag gezinshereniging (oud) art. 40 Vreemdelingenwet – echtgenote van een Belg – weigering – relatieverslag – geen gezinscel - relatieverslag niet betekend aan verzoekster - schending formele motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.584 - 28-04-2008

  Art. 40 Vreemdelingenwet - ouder van een Belg - weigering - onvoldoende bewijs "ten laste" - verklaring op eer dochter - gebrekkige motivering - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.543 - 25-04-2008

  Asielzoeker in procedure - BGV - verbod op refoulement - uiterst dringende noodzakelijkheid - geen imminente uitvoering verwijderingsmaatregel

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.406 - 23-04-2008

  Dublinverordening – overname door Polen - schorsingsberoep in uiterst dringende noodzakelijkheid – 11 dagen na kennisgeving beslissing – gelijktijdig gewoon schorsingsberoep – geen uiterst dringende noodzakelijkheid – dringend karakter eigen toedoen – misbruik - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.209 - 21-04-2008

  Aanvraag art. 40 Vreemdelingenwet - ouder ten laste - brief van schoonzoon aan DVZ - weigering -schending materiële motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.216 - 21-04-2008

  Annulatieberoep – gezinshereniging – artikel 10 Vw – wetboek van internationaal privaatrecht – erkenning van buitenlands huwelijk – artikel 27 WIPR – wetsontduiking – fraude

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 9796 - 10-04-2008

  Irakese asielzoeker - tweede asielaanvraag - Dublinverordening- overname door Griekenland - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid - behandeling asielaanvraag - garantie - geen garantie - geen afdoende motivering - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 9462 - 01-04-2008

  Aanvraag studentenvisum – weigering – privé-instelling – omzendbrief van 15/09/98 – andere criteria dan art. 58 Vreemdelingenwet – aard van de instelling – discriminatie –geen discriminatie – geen prejudiciële vraag aan GWH – continuïteit van de studies – afwezigheid studies in herkomstland – adequate motivering

Pagina's