Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.818 - 25-04-2022

  Gezinshereniging – familielid van een Belg die gebruik heeft gemaakt van vrij verkeer – schoonbroer – art. 47/1 Vw. – art. 20 en 21 VWEU – HvJ 27 juni 2018, nr. C-230/17, Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn t. Udlændingestyrelsen – twee afzonderlijke cumulatieve voorwaarden – verblijf in andere lidstaat en daar gezinsleven opgebouwd of bestendigd – voorwaarden niet voldaan - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.821 - 25-04-2022

  Einde verblijf – art. 22, § 1, 2° Vw. – inreisverbod – status langdurig ingezetene – openbare orde - nota’s staatsveiligheid – Salafistische propaganda – vrijgesproken voor deelname aan activiteiten terroristische groepering – woont en werkt in Nederland – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.785 - 25-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – internationale bescherming in Roemenië – vluchtelingenstroom uit Oekraïne – geen bewijs dat verzoeker zich niet langer om bescherming kan beroepen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.645 - 22-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië – NBMV – onzorgvuldig gebruik Minteh-fiche – ontbreken essentiële elementen – reden voor verzoek internationale bescherming niet bevraagd - onzorgvuldigheid – verder onderzoek noodzakelijk – persoonlijke omstandigheden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.648 - 22-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië – intrekking vluchtelingenstatus – openbare orde – gevaar voor de samenleving – bijzonder ernstig misdrijf - art. 55/3/1, § 1 Vw. – laakbaar en verwerpelijk karakter, maar niet “bijzonder” ernstig – aard van daadwerkelijk geleden schade, opgelegde straf en toegepaste procedureregels – specifieke context – onzorgvuldige en onvolledige informatie – behoud vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.435 - 20-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Libanon – volgend verzoek – verzoeker teruggekeerd en nieuwe feiten van vervolging ingeroepen – definitie volgend verzoek – art. 57/6/2 Vw. – parlementaire voorbereiding – elk nieuw verzoek - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.409 - 19-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – echtgenoot erkend als vluchteling in Spanje – mogelijkheid tot gezinshereniging – terugkeer naar Syrië louter hypothetisch – art. 23 Richtlijn 2011/95/EU - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.004 - 07-04-2022

  Gezinshereniging – bijlage 20 zonder BGV – ouder van Belgisch minderjarig kind – identiteitsdocument – Hongaars reisdocument en Hongaarse verblijfskaart – subsidiair beschermde in Hongarije – geen identiteitsdocument uit land van herkomst – geen vereiste in art. 40ter Vw. – geen geldig reisdocument vereist – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.006 - 07-04-2022

  Art. 10, § 1, 2° Vw. – voorwaarden om Belgische nationaliteit te herkrijgen – verzoeker heeft in 2000 de Belgische nationaliteit verworven, maar verloren omdat hij geen verklaring heeft afgelegd tot behoud nationaliteit bij Belgische ambassade in Casablanca – van rechtswege toegelaten tot verblijf – geen procedure opgestart – art. 24 WBN vereist dit niet – geen ononderbroken verblijf sedert twaalf maanden – niet verplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.998 - 07-04-2022

  Gezinshereniging – ander familielid van Brit – ten laste – Brexit – terugtrekkingsakkoord – art. 47/1 Vw. – geen begunstigden – verzoeker kan zich niet op terugtrekkingsakkoord beroepen – art. 3 EVRM - territoriale rechtsmacht – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.968 - 05-04-2022

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – aanvraag voor minderjarig kind, niet voor ouders – minderjarigheid als buitengewone omstandigheid – belang van het kind – eenheid van gezin – afhankelijkheid van ouders – aanvraag kan niet los bekeken worden van ouders – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.813 - 31-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – vierde verzoek – onontvankelijk – nieuwe elementen – individuele beoordeling – gewijzigde situatie in Afghanistan - machtsovername taliban – geen nieuw gehoor plaatsgevonden – situatie Hazara – EASO rapport – situatie terugkeerders – socio-economische en humanitaire situatie in Afghanistan – summiere analyse door CGVS – onderzoeksbevoegdheid – veiligheidssituatie in Afghanistan – onstabiele situatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.812 - 31-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – NBMV – Afghanistan - onvoldoende onderzoek CGVS – inspanningsverbintenis en samenwerkingsplicht CGVS – hoger belang van het kind – bijzonder kwetsbare minderjarige – verstandelijke beperking – bijzondere procedurele waarborgen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.813 - 31-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – radicale verandering van politieke situatie en conflictdynamiek in Afghanistan – Taliban – nieuw element – onvoldoende ex nunc onderzoek – ongeloofwaardig vluchtrelaas – situatie terugkeerders – groot gebrek aan informatie – toekomstgerichte beoordeling – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.702 - 30-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – geen geloof aan verzoekers homoseksuele geaardheid – Irak – laattijdige verklaringen – geen voldoende draagkrachtig motief – bijkomende bevindingen vereist – toekomstgerichte beoordeling - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.601 - 29-03-2022

  Gezinshereniging – ouder van erkend vluchteling – Afghanistan – andere ouder heeft eerder gezinshereniging gedaan – niet langer niet-begeleid minderjarige – art. 8 EVRM – kind met ernstige beperking – art. 10 Vw. – hoger belang van het kind – art. 12bis Vw. – rekening houden met specifieke omstandigheden van het geval - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.660 - 29-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – geweldincidenten omwille van homoseksuele geaardheid – voldoende zwaarwichtig – zorgvuldigheidsbeginsel – toekomstgerichte beoordeling – fysiek en geestelijk geweld – onvoldoende onderzoek CGVS – motivering – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.544 - 28-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel - internationale bescherming binnen EU – Statushouders in Griekenland – risico bij terugkeer – materiële deprivatie – Afghanistan – bijzondere kwetsbaarheid – drempel van artikel 3 EVRM – specifieke behoeften kind – onvoldoende onderzoek – onderscheid verleende beschermingsstatus en daaraan gekoppelde verblijfstitel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.560 - 28-03-2022

  Intrekking vluchtelingenstatus – gevaar voor de samenleving – Irak – mensensmokkel – schuldinzicht – oorzakelijk verband tussen het bijzonder ernstig misdrijf en de bedreiging die daaruit voortvloeit – rekening houdend met de aard en de omstandigheden van het misdrijf – andere relevante factoren – geen nieuwe elementen bij heroverweging vluchtelingenstatus – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.231 - 22-03-2022

  Gezinshereniging – ander familielid van Unieburger – schoonvader - referentiepersoon is geboren in België – statische Unieburger – geen gebruik gemaakt van vrij verkeer – ten laste zijn of deel van het gezin – artikel 8 EVRM – ononderbroken verblijf in België – geen schending vrij verkeer – zelfstandig leven in herkomstland – geen deel van kerngezin – verwerping

Pagina's