Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 284.252 - 02-02-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – internationale bescherming in Griekenland – geen geldige verblijfsvergunning – hinderpaal uitoefening rechten – ernstige indicatie situatie van dakloosheid en behoeftigheid – psychologische problemen – art. 4 EU-Handvest – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.991 - 30-01-2023

  Gezinshereniging – ouder van minderjarige Unieburger – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – Dolsis-databank – nieuwe werkgever – geen loonbrieven of arbeidsovereenkomst voorgelegd – verzoeker werkte reeds via uitzendarbeid bij werkgever – voortgezette tewerkstelling – art. 8 EVRM – affectieve en financiële band met kind – wetgeving vereist niet dat verzoeker belangrijkste zorgdrager is - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.986 - 30-01-2023

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – Afghanistan – subsidiaire bescherming ingetrokken wegens openbare orde – mensensmokkel – verwestering – concrete persoonlijke omstandigheden – taliban – art. 3 EVRM – schending motiveringsplicht en zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 284.006 - 30-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – verwestering – geen elementen die persoonlijk uiterst moeilijk of nagenoeg onmogelijk te veranderen of te verhullen kenmerken of gedragingen betreffen – Facebook-account – geen objectieve aanwijzingen – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 284.023 - 30-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Rusland – oorlog tussen Rusland en Oekraïne – algemene mobilisatie – gegeven van algemene bekendheid – te weinig informatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.974 - 27-01-2023

  BGV – bijlage 13quinquies – Albanië – visumvrij – berekening 90/180 dagen – attest van immatriculatie – geen invloed op berekening verblijfsduur kort verblijf – art. 6, derde lid Vw. – geen verblijfsvergunning of visum lang verblijf - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.975 - 27-01-2023

  BGV – bijlage 13 – bijlage 13sexies – art. 3 EVRM – Mali – betrokkenheid bij verenigingen die tegen FGM strijden – nieuw element – niet aan bod gekomen bij asielaanvraag – weigering 9bis vernietigd – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.962 - 27-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – verwestering – opgegroeid in vluchtelingenkamp – vormende jaren buiten Afghanistan doorgebracht – mogelijkheid om ‘het spel’ te spelen – repressieve beleid taliban – individuele en concrete omstandigheden – lange periode in Pakistan verbleven – risicoprofiel – nader onderzoek noodzakelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.977 - 27-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – verwestering – individuele risicobepalende elementen – specifieke omstandigheden – afkomst uit Paktia – jonge leeftijd – NBMV – actieve participatie in samenleving – minstens risico om als verwesterd beschouwd te worden – toegedichte politieke overtuiging – geen intern vestigingsalternatief – taliban is actor van vervolging - erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.740 - 24-01-2023

  Tijdelijke bescherming – huwelijkspartner van een Oekraïense onderdaan – derdelander -afwezigheid Oekraïense partner – geen bijkomende bewijzen van relatie vereist – aanwezigheid niet vereist in Uitvoeringsbesluit en Richtlijn – aantonen huwelijksband volstaat - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.757 - 24-01-2023

  Art. 9ter Vw. – uitsluiting – gevaar voor samenleving of nationale veiligheid – art. 55/4, § 2 Vw. – art. 17, lid 1, d Richtlijn 2011/95/EU – actualiteitsvoorwaarde – laatste veroordeling in 2013 – KB tot uitzetting in 2016 – actuele gezondheid – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.707 - 24-01-2023

  Gezinshereniging – ouder van minderjarige Unieburger – inreisverbod – persoonsverwisseling – AI werd door anderen misbruikt – fraude – verschillende indicaties – handtekeningen – vingerafdrukken - geen zorgvuldig onderzoek – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.799 - 24-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – chauffeur van hoofd van het Directoraat van nomaden en voor Hewad partij – personen verbonden met voormalige Afghaanse regering – voornamelijk personen in centrale posities en van specifieke ministeries – geen objectieve informatie over personen voor wie verzoeker gewerkt heeft - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.647 - 19-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – vrees voor vervolging door Taliban niet aannemelijk - gedachtegoed veranderd door langdurig verblijf in België – verwestering – louter ontwikkelde westerse levensstijl in beginsel geen afdoende reden voor erkenning als vluchteling – aannemelijk maken dat westerse gedragingen een uitingsvorm zijn van een godsdienstige of politieke overtuiging – landeninformatie – individuele elementen – nodige voorzichtigheid – concrete, specifieke en persoonlijke situatie – op ingrijpende wijze geconformeerd aan Westerse levensstijl – toekenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.530 - 19-01-2023

  BGV – bijlage 13 – lopende erkenningsprocedure kind – positief advies procureur des Konings – hoger belang van het kind – gezinscel – onderzoeksplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.659 - 19-01-2023

  Gezinshereniging – visum type D – echtgenoot van erkend vluchteling – Eritrea – art. 10 Vw. – weigering huwelijk te erkennen – art. 146bis BW – art. 21 WIPR – gebrek aan authentieke akte – geen wettelijke grondslag om huwelijk strijdig met openbare orde te bevinden – art. 11 Vw. had moeten worden toegepast - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.451 - 18-01-2023

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1, 3° Vw. – mantelzorg – zorg door Unieburger strikt noodzakelijk – ernstige medische problematiek – advies arts-adviseur – MedCOI – rust- en verzorgingstehuis ook mogelijk in Marokko – beschermenswaardig gezinsleven – afhankelijkheid – verwerping weigeringsbeslissing – vernietiging BGV

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.434 - 18-01-2023

  Gecombineerde vergunning – bijlage 48 – openbare orde – veroordeling bij verstek – geen staat van wettelijke herhaling – blanco strafblad op ogenblik veroordeling – vonnis niet in administratief dossier – materiële motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.444 - 18-01-2023

  BGV – inreisverbod van 10 jaar – Unieburger – dwingende redenen van nationale veiligheid – financiering Turkse Hezbollah in België – zorgvuldigheidsbeginsel – trapsgewijs systeem om einde te stellen aan verblijf – art. 44bis, § 3 Vw. – individueel onderzoek – nota’s staatsveiligheid – blote beweringen – vermoedens of verdenkingen volstaan niet – art. 45 Vw. – actueel gevaar aantonen – geen concrete en bewezen feiten - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.214 - 16-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – vrees voor vervolging door Taliban niet aannemelijk - verwestering – individuele elementen – nodige voorzichtigheid – landeninformatie – moeder is leerkracht – familie erkend als vluchteling – onderwijzend personeel behoort tot risicoprofiel – niet onderzocht - vernietiging

Pagina's