Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.217 - 24-11-2021

  Beslissing tot terugdrijving – bijlage 11 – art. 3 Vw. – UDN – artikel 19 Vw. – geldige Belgische verblijfskaart – recht op terugkeer van een jaar – zorgvuldigheidsbeginsel – geen voldoende bestaansmiddelen vereist – Covid-KB niet van toepassing op personen met hoofdverblijfplaats in België – MTHEN – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.188 - 24-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Soedan – dochter erkend als vluchteling – eenheid van gezin – art. 23 Richtlijn 2011/95/EU – geen verplichting voor lidstaten om hetzelfde statuut toe te kennen – procedure gezinshereniging mogelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.135 - 23-11-2021

  BGV – bijlage 13 – belang van het kind – art. 8 EVR% - erkenning kind aanvankelijk geweigerd – vonnis Rb. Antwerpen tot akteren van erkenning - gezag van gewijsde – weigering erkenning niet langer dragend motief – praktische haalbaarheid en proportionaliteit maatregel – jonge leeftijd kind - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.134 - 23-11-2021

  BGV – bijlage 13quiquies – Chinese nationaliteit – Oeigoerse etnie – uitgesloten van internationale beschermingsstatus – niet-terugleidingsclausule – terugkeerverplichting geldt niet naar om het even welk derde land – geen andere mogelijkheid dan terugkeren naar China – vervolging – art. 3 EVRM – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.009 - 22-11-2021

  Gezinshereniging – ouder van Belgisch kind – bijlage 20 – veroordelingen – openbare orde – art. 43, § 1, 2° Vw. – actuele en voldoende ernstige bedreiging – individueel onderzoek – niet recente veroordelingen – eerdere vernietiging omwille van niet actueel karakter – geen concreet onderzoek – geen vervolging van laatste feiten door parket – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.018 - 22-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Iran – bekering tot het christendom - HvJ 4 oktober 2018, C-56/17, Fathi – beoordeling drie elementen – omstandigheden waarin godsdienstige overtuiging werd verworven – verhouding tot dogmatische aspecten, rituelen of voorschriften van de godsdienst – wijze van opvatting en beleving van geloof – interesse in andere religie niet voldoende – geloofsovertuiging – weloverwogen en fundamentele levensbeslissing – proces van twijfel en verwarring - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.010 - 22-11-2021

  Beëindiging verblijf – gezinshereniging – huwelijk met een Belg – negatief advies parket erkenning huwelijk – art. 74/20, § 2 Vw. – fraus omnia corrumpit – geen standpunt ingenomen omtrent frauduleuze bedoeling door parket – hoorrecht – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.893 - 19-11-2021

  Intrekking subsidiaire bescherming – Afghanistan - art. 55/5/1 Vw. – ernstig misdrijf – drugshandel – advies CGVS over verwijderingsmaatregel – niet-terugleidingsclausule - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.864 - 18-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – litteken op aangezicht – medisch attest – beoordeling in samenhang met verklaringen – bewijskracht – psychologische aandoening – geen coherent en geloofwaardig vluchtrelaas – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.847 - 18-11-2021

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – ouderdom – palliatieve zorg – geen actieve ziekte – geen actuele behandeling – verzoeker wil geen levensverlengende behandelingen – negatieve wilsverklaring – geen psychologische problematiek - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.795 - 17-11-2021

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – signalisatie op grond van art. 24 SIS II-Vo. – declaratoir recht – begunstigde vrij verkeer – weigering enkel mogelijk omwille van redenen van openbare orde – arrest K.A. enkel van toepassing op statische Unieburgers, niet op Unieburgers die gebruik maken van vrij verkeer – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.792 - 17-11-2021

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – art. 40bis Vw. – inreisverbod - HvJ 8 mei 2018, nr. C82/16, K.A. – afhankelijkheidsverhouding – art. 8 EVRM – geen toetsing of aan grondvoorwaarden is voldaan – art. 74/11 Vw. – art. 11 Terugkeerrichtlijn – niet van toepassing op Unieburgers en familieleden – enkel weigering mogelijk indien redenen van openbare orde – art. 43 Vw. - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.741 - 16-11-2021

  Gezinshereniging – familielid van erkend vluchteling – termijn 12 maanden – art. 10, § 2, 5e lid Vw. – laattijdige indiening visumaanvraag – overmacht – zorgvuldigheidsplicht – gebrek aan transparantie bij visumpartner TLS – onveilig situatie tussen Somalië en Kenia – hoger belang van het kind - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.748 - 16-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Brazilië – vrees voor broer – Capinho bende – mogelijkheid tot overheidsbescherming – nooit klacht ingediend - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.745 - 16-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – geaardheid – homoseksualiteit – ongeloofwaardige verklaringen – UNHCR richtlijnen – rechtspraak HvJ – integrale geloofwaardigheidsbeoordeling - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.727 - 16-11-2021

  Unieburger – art. 40 Vw. – werkzoekende – reële kans op tewerkstelling – art. 14 richtlijn 2004/38 – art. 50 Vb. - HvJ 17 december 2020, nr. C710/19, G.M.A. – artikel 45VWEU – redelijke termijn – bewijs werk zoeken – pas na redelijke termijn kan bewijs reële kans op tewerkstelling geëist worden – redelijke termijn niet minder dan zes maanden – RvS 10 september 2021, nr. 251.458 - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.627 - 10-11-2021

  Beslissing tot terugdrijving – visum type D - derdelands student – grenscontrole – art. 3, lid 3° Vw. – UDN – staving doel van de reis – toegelaten voor academiejaar – geen bewijs dat school op de hoogte is van laattijdige aankomst – onduidelijkheid over verblijfplaats na de eerste drie nachten op hotel - kennelijk onredelijk – zorgvuldigheid – prima facie schending materiële motiveringsplicht - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.382 - 05-11-2021

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – art. 8 EVRM – verwantschap met kind niet bewezen – feitelijke vormen van gezinsleven kunnen ook bescherming genieten – effectieve beleefde gezinsbanden – gebrek aan onderzoek – bezit van staat – art. 331nonies BW – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.359 - 05-11-2021

  Weigering verlenging verblijf – verblijf op basis van humanitair visum – art. 9 Vw. – voorwaarde niet ten laste zijn van de openbare overheden – leefloon – niet actief naar werk zoeken – zeven kinderen – geen BGV – hoger belang minderjarige kinderen niet geschonden – aanvraag gezinshereniging mogelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.352 - 04-11-2021

  Beslissing tot terugdrijving – visum type D - derdelands student – grenscontrole – art. 3, lid 3° Vw. – UDN – staving doel van de reis – kennelijk onredelijk – visum type D geeft geen automatisch recht op binnenkomst – administratieve formaliteiten – voldoende stukken voorgelegd om reisdoel te staven discretionaire beoordeling – binnenkomstvoorwaarden – prima facie schending materiële motiveringsplicht - schorsing

Pagina's