Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 252.217 - 06-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Albanië – technische weigering – beëindiging behandeling verzoek – art. 57/6/5, § 1, 2° Vw. – geen gevolg aan schriftelijk verzoek om inlichtingen – minderjarige – verzoeker is doofstom – procedurereglement CGVS – enkel aan verzoeker zelf gestuurd, niet aan wettelijke vertegenwoordiger of advocaat – substantiële onregelmatigheid – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 252.150 - 02-04-2021

  BGV – bijlage 13septies – erkenning als staatloze geweigerd – identificatie – onwillige houding – initieel gesteld Oekraïense nationaliteit te hebben – verwijderbaar – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 252.187 - 02-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Colombia – intra-familiaal geweld – geweld tegen vrouwen – bescherming door nationale autoriteiten – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 252.141 - 02-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – erkend als vluchteling in Roemenië – CGVS bevoegd om vrees ten opzichte van Irak opnieuw te onderzoeken – art. 49/3 Vw. – ander resultaat dan procedure in Roemenië is gevolg van verzoekers keuze – geen gebruik gemaakt van procedure bevestiging vluchtelingenstatus – art. 93 Vb. - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.770 - 29-03-2021

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Unieburger – art. 40bis Vw. – voorwaarde van ten laste zijn – land van herkomst is niet noodzakelijk land van nationaliteit – vermoeden verblijf in andere lidstaat – fictief bewijs – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.748 - 26-03-2021

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – weigering door gemeente – geen paspoort met geldig inreisvisum voorgelegd - HvJ 25 juli 2002, Brax, C-459/99 - HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman – art. 41, § 2 Vw. – niet kennelijk onredelijk – art. 8 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.704 - 26-03-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Colombia – geaardheid – geen algemene vervolging – verklaringen over FARC-leden – plaatselijke situatie in Jamundi – beschermingsmogelijkheden – onzorgvuldig onderzoek – toekomstgericht onderzoek –vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.654 - 25-03-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijns origine – Libanon – ernstige financiële problemen UNRWA – Covid-19 – art. 55/2 Vw. – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.631 - 25-03-2021

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – bewijs verwantschap – art. 44 Vb. – discrepantie tussen naam op geboorteakte en paspoort - wet 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen – opdracht tot rechtzetting identiteit in rijksregister – verwantschap blijkt uit rijksregister en geboorteakte – initiatief verbetering fout akte burgerlijke stand ligt bij autoriteiten – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.642 - 25-03-2021

  BGV – bijlage 13sexies – inreisverbod – 10 jaar – openbare orde – art. 74/11 Vw. – kind van 3 jaar – vonnis over erkenning vaderschap daterend na bestreden beslissing – art. 8 EVRM – wekelijks bezoek partner en kind in gevangenis – belangenafweging – fair balance - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.546 - 24-03-2021

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw/ - bewijs verwantschap – art. 27 WIPR – uittreksel geboorteakte – Marokko – geen partij bij Verdrag van Wenen betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand – mogelijkheid om afstamming te bewijzen via gelegaliseerde uittreksels – geboorteakten uit eerder aanvraag komen nog in aanmerking – vertrouwensbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.246 - 19-03-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Congo – religieuze – slachtoffer van misbruik tijdens religieuze opleiding in Spanje – geen geloof aan terugkeer naar Congo in 2017 – onvoldoende onderzoek - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.206 - 18-03-2021

  BGV – bijlage 13septies – art. 74/13 Vw. – hoger belang van het kind – art. 8 EVRM – kind met ex-partner – recht op regelmatig persoonlijk contact - HvJ 11 maart 2021, nr. C-112/20, M.A. t. Belgische Staat – HvJ 13 maart 2019, nr. C-635/17, E. t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.239 - 18-03-2021

  Beslissing tot terugdrijving – Albanië - verblijfsomstandigheden niet gestaafd – openbare orde – UDN – motiveringsplicht – art. 62 Vw. – essentiële reis – Covid-19 – MB 26 januari 2021 en MB 28 oktober 2020 – humanitaire reden – zwangere schoondochter – formele motiveringsplicht – prima facie – MTHEN – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.901 - 12-03-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Sierra Leone – land van gewoonlijk verblijf – Guinée – geen geloof aan verklaringen over verleden als kindsoldaat – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.868 - 11-03-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijns origine – Gaza – ernstige financiële problemen UNRWA – Covid-19 – art. 55/2 Vw. – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.820 - 11-03-2021

  BGV – bijlage 13 – art. 74/13 Vw. – hoger belang van het kind – summier verhoor – onnauwkeurig – zorgvuldigheidsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.751 - 10-03-2021

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – voorwaarde ten laste zijn – HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman - financiële afhankelijkheid ontstaan nadat referentiepersoon zich in gastland heeft gevestigd – geen schending recht op vrij verkeer – art. 3, lid 2 Richtlijn 2004/38 – geen onderzoek naar afhankelijkheid – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.535 - 08-03-2021

  Art. 9ter Vw. – zonder voorwerp – reeds in bezit van diplomatiek verblijf – beperkte verblijfsduur – verblijf op meerdere gronden niet mogelijk – belang – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.525 - 08-03-2021

  Intrekking verblijf – geen werkelijk huwelijksleven – uitzondering intrafamiliaal geweld – art. 11, § 2 Vw. – slagen en verwondingen toegebracht door nieuwe partner van echtgenoot en haar dochter – omzendbrief – geen leden van eenzelfde familie – verwerping

Pagina's