Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.434 - 18-01-2023

  Gecombineerde vergunning – bijlage 48 – openbare orde – veroordeling bij verstek – geen staat van wettelijke herhaling – blanco strafblad op ogenblik veroordeling – vonnis niet in administratief dossier – materiële motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.444 - 18-01-2023

  BGV – inreisverbod van 10 jaar – Unieburger – dwingende redenen van nationale veiligheid – financiering Turkse Hezbollah in België – zorgvuldigheidsbeginsel – trapsgewijs systeem om einde te stellen aan verblijf – art. 44bis, § 3 Vw. – individueel onderzoek – nota’s staatsveiligheid – blote beweringen – vermoedens of verdenkingen volstaan niet – art. 45 Vw. – actueel gevaar aantonen – geen concrete en bewezen feiten - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.214 - 16-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – vrees voor vervolging door Taliban niet aannemelijk - verwestering – individuele elementen – nodige voorzichtigheid – landeninformatie – moeder is leerkracht – familie erkend als vluchteling – onderwijzend personeel behoort tot risicoprofiel – niet onderzocht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.221 - 16-01-2023

  Opheffing vluchtelingenstatus – art. 21 Vw. – openbare orde – onbeperkt verblijfsrecht in België – beslissing heeft geen invloed op verblijfsrecht – actueel belang – bekomen van documenten – rechtstreeks karakter van het belang – onontvankelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.100 - 12-01-2023

  Gezinshereniging – ander familielid Unieburger – Franse oom – ten laste of deel uitmaken van gezin – HvJ 15 september 2022, nr. C-22/21, SRS, AA t. Minister for Justice and Equality – afhankelijkheid gebaseerd op nauwe, duurzame persoonlijke band – tijdelijk samenwonen op praktische redenen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.070 - 12-01-2023

  Gezinshereniging – visum type D – echtgenote/kinderen van erkende vluchteling – art. 10, § 2 Vw. – laattijdige indiening – aanvraag niet binnen het jaar na erkenning – kinderen op internaat in India – verzoeker verblijft in Nepal, maar is Tibetaan – Covid – moeilijkheden om aan stukken te geraken en zich persoonlijk aan te melden – zorgvuldigheidsbeginsel – vertrouwensbeginsel – art. 12 richtlijn 2003/86/EG – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.023 - 11-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – Gaza – socio-economische situatie en veiligheidssituatie onderzoeken in het licht van Vluchtelingenverdrag – CGVS heeft enkel vervolging op basis van individuele feiten onderzocht – landeninformatie – nota NANSEN – vervolging omwille van nationaliteit – schending fundamentele basisrechten - erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 282.725 - 09-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Marokko – homoseksuele geaardheid – seksueel getinte foto’s – niet aanvaard als bewijs – afbreuk aan menselijke waardigheid - HvJ 2 december 2014, zaken C-148/13 tot en met C-150/13 – facebookprofiel - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 282.525 - 23-12-2022

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Spanje – verlenging overdrachtstermijn – niet-medewerking in ICAM-traject – niet meewerken aan vrijwillige terugkeer is niet gelijk aan onderduiken – gekend adres – art. 1, § 2 Vw. niet van toepassing - HvJ 19 maart 2019, Jawo t. Duitsland – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 282.524 - 23-12-2022

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Spanje – verlenging overdrachtstermijn – niet-medewerking in ICAM-traject – niet meewerken aan vrijwillige terugkeer is niet gelijk aan onderduiken – gekend adres – art. 1, § 2 Vw. niet van toepassing - HvJ 19 maart 2019, Jawo t. Duitsland – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 282.506 - 23-12-2022

  Gezinshereniging – kind van erkend vluchteling – art. 10 Vw. – jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance – geboortedatum wijkt af van verklaringen moeder – grote discrepantie (21 in plaats van 17 jaar) – art. 27 en 28 WIPR – manipulatie leeftijd - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 282.473 - 22-12-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Burundi – louter verblijf in of doortocht door België – voldoende om door Burundese autoriteiten verdacht te worden sympathie voor oppositie te koesteren – risico op vervolging – toegeschreven politieke overtuiging – toekenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 281.931 - 15-12-2022

  Einde verblijf – gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – geen gezamenlijke vestiging meer – art. 42quater Vw. – economische toestand en sociale en culturele verankering – familieband in België – erkend knelpuntberoep wordt veralgemeend tot ‘een job’ - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 281.546 - 07-12-2022

  Tijdelijke bescherming – art. 57/30 Vw. – Richtlijn 2001/55/EG – Rusland – legaal verblijfsrecht in Oekraïne – mogelijkheid tot terugkeer naar land van herkomst – morele bezwaren, maar geen veiligheidsredenen – vooruitzicht in basisbehoeften te kunnen voorzien en te integreren in samenleving - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 281.282 - 02-12-2022

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – art. 12bis Vw. – buitengewone omstandigheden – aanvraag vanuit België – hoger belang van het kind – gezinsherenigingsrichtlijn – concrete, evenwichtige en redelijke beoordeling van alle in het geding zijnde belangen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 281.160 - 30-11-2022

  Begunstigde terugtrekkingsakkoord – Brexit – TTA – grensarbeider – art. 69duodecies Vb. – niet aangemeld in Dimona – illegale tewerkstelling volgens DVZ – leidinggevende positie – KBO-gegevens – specifieke tewerkstellingssituatie vereist geen Dimona-aangifte – enig ander bewijs – gebrekkig onderzoek – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 281.100 - 29-11-2022

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Spanje – verlenging overdrachtstermijn – niet-medewerking in ICAM-traject – niet meewerken aan vrijwillige terugkeer is niet gelijk aan onderduiken – gekend adres – art. 1, § 2 Vw. niet van toepassing - HvJ 19 maart 2019, Jawo t. Duitsland – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 281.073 - 29-11-2022

  Tijdelijke bescherming – Oekraïne – art. 57/30 Vw. – Richtlijn 2001/55/EG – machtiging verblijf in andere lidstaat die gelijkwaardig is aan tijdelijke bescherming – tijdelijk werkvisum in Polen voor seizoenarbeid – geen gelijkwaardige titel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 279.771 - 07-11-2022

  Tijdelijke bescherming – Oekraïne – art. 57/30 Vw. – Richtlijn 2001/55/EG – Uitvoeringsbesluit 2022/382 – permanente verblijfskaart in Oekraïne – terugkeer naar land van herkomst mogelijk – Moldavië – afkomstig van stad aan Oekraïense grens – toont niet aan zich niet elders in Moldavië te kunnen vestigen – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 279.780 - 07-11-2022

  Einde verblijf – gezinshereniging – art. 42quater, § 4, 4° Vw. – slachtoffer van huiselijk geweld – 3 PV’s van de politie – medische verslagen – verzoekster moet niet aantonen dat parket strafrechtelijk vervolgt of dat er veroordeling is – DVZ is voorbarig – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

Pagina's