Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 275.460 - 26-07-2022

  Kort verblijf – weigering visum C – Thailand – art. 32 Visumcode – gevaar voor de volksgezondheid – Covid – geen vaccinatiecertificaat – art. 1, 15° Covid-KB – niet als gelijkwaardig beschouwd - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 275.008 - 06-07-2022

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Unieburger – art. 40bis Vw. - voorwaarde ten laste zijn – geen samenwoning – gezamenlijk ouderlijk gezag – daadwerkelijk ouderlijk gezag – akkoord gesloten tussen verzoeker en moeder van het kind – geen afhankelijkheidsonderzoek in art. 40bis Vw. – rechtspraak HvJ – art. 374 BW - hoger belang van het kind – materiële motiveringsplicht – zorgvuldigheidsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 275.025 - 06-07-2022

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – Armenië – onmogelijkheid zich naar Moskou te verplaatsen door oorlog tussen Rusland en Oekraïne – werking DHL stopgezet in Rusland – hoger belang van het kind – geen kennis cyrillisch schrift - tijdelijke terugkeer – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.961 - 04-07-2022

  Einde verblijf – bijlage 21 – gezinshereniging met Belgische echtgenote – art. 42quater, § 1, 4° Vw. – geen gezamenlijke vestiging – meer dan drie jaar gehuwd – minimum aan relatie vereist – reeds sinds 2018 geen gezinscel meer – appreciatiebevoegdheid - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.901 - 30-06-2022

  Intrekking verblijf – gezinshereniging – moeder van Belgisch minderjarig kind – twee andere minderjarige kinderen die verblijfstatuut moeder volgen – uitspraak Hof van Beroep met betrekking tot schijnerkenning – bedrieglijk opzet – art. 74/20, § 2 Vw. – minderjarige kinderen niet betrokken bij gepleegde fraude – motiveringsplicht – autismestoornis bij een van de kinderen – gespecialiseerde scholing vereist - hoorrecht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.795 - 30-06-2022

  BGV – bijlage 13septies – openbare orde – gedurende minderjarigheid lange tijd verblijfsgerechtigd – art. 8 EVRM – gevestigd – zwaarwichtige feiten – geen concreet onderzoek – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.900 - 30-06-2022

  Humanitair visum – kloosterling – Orde der Augustijnen – geweigerd omdat verzoeker gecombineerde vergunningsprocedure moet volgen – geen arbeidsmigratie – gelijklopende visumaanvragen wel aanvaard – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.917 - 30-06-2022

  Gezinshereniging – Nederlandse schoonzoon – visum C “met oog op gezinshereniging” – aanvraag gezinshereniging in België – weigering – ‘ten laste’ zijn niet afdoende bewezen - stukken reeds beoordeeld – verblijfrecht reeds erkend – schending zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.680 - 27-06-2022

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – inreisverbod - HvJ 8 mei 2018, nr. C82/16, K.A. – afhankelijkheidsrelatie – kind woont duurzaam samen met ouders – gedeelde lasten – art. 20 VWEU – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.651 - 27-06-2022

  Gezinshereniging – kind van een Unieburger – ouder dan 21 jaar – voorwaarde ten laste zijn – land van herkomst verlaten voor 21e verjaardag – aanvraag na 21e verjaardag – voorwaarde ten laste van toepassing, maar niet ten opzichte van periode waarin verzoeker nog geen 21 was - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.606 - 24-06-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – uitsluiting – UNRWA registratie als ‘non-refugee wife’ – vermelding op UNRWA-familiekaart van echtgenoot – valt niet onder personeel toepassingsgebied art. 1 D – art. 55/2 Vw. niet van toepassing – onderzoek in het licht van art. 48/3 en 48/4 Vw. - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.528 - 23-06-2022

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – signalisatie op grond van art. 24 SIS II-Vo. – declaratoir recht – begunstigde vrij verkeer – inreisverbod in de zin van de Terugkeerrichtlijn – niet van toepassing op personen die onder Unierecht inzake vrij verkeer vallen – arrest K.A. enkel van toepassing op statische Unieburgers, niet op Unieburgers die gebruik maken van vrij verkeer – weigering niet gemotiveerd op grond van openbare orde - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.580 - 23-06-2022

  Weigering toegang aan de grens met terugdrijving – bijlage 11 – reisdoel – kort verblijf overschreden – UDN – art. 8 EVRM – art. 3 Vw. – gezinsleven met in Frankrijk verblijvende echtgenoot – veelvuldig heen en weer gereisd tussen land van herkomst en Parijs – beschermenswaardig gezinsleven aangetoond – uitnodiging vereisen tussen echtgenoten is absurd – uiterst beknopt verslag grenspolitie – geen kans gekregen specifieke elementen van gezinsleven toe te lichten – onzorgvuldig onderzoek – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.509 - 22-06-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Rusland – Tsjetsjenië – verwestering - twaalf jaar gewacht om nieuwe asielaanvraag in te dienen – islamitische regime in Tsjetsjenië – geen bewijst dat reintegratie niet mogelijk zou zijn of tot problemen zou kunnen leiden – militaire dienstplicht - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.435 - 21-06-2022

  Intrekking vluchtelingenstatus – openbare orde – art. 55/3/1, § 1 Vw. – gevaar voor de samenleving – ernstig misdrijf – restrictief interpreteren – poging tot doodslag - uitstel gevangenisstraf – resultaten geestesonderzoek stellen dat er geen gevaar is dat verzoeker opnieuw soortgelijke misdrijven pleegt – relevante elementen – behoud vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.205 - 17-06-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië - vrouwelijke genitale verminking – FGM – medische attesten – begin van bewijs – onvoldoende onderzocht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.160 - 16-06-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië – minderjarige – art. 57/6, § 3, 6° Vw. – geen eigen feiten ingeroepen – onontvankelijk – reeds beoordeeld in eerdere aanvraag door moeder – nieuwe documenten – verwesterd profiel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.150 - 16-06-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – uitsluiting – ernstig niet-politiek misdrijf – foltering – niet bestraffing in herkomstland verhindert toepassing uitsluitingsclausule niet – strafrechtelijke veroordeling niet noodzakelijk – bevel van een meerdere - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.134 - 16-06-2022

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Unieburger – art. 40bis Vw. – financieel ten laste – uitzendarbeid niet uitgesloten – regelmatig en stabiel – zorg voor het kind – daadwerkelijke zorg - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.047 - 14-06-2022

  Gezinshereniging – gezinshereniging met subsidiair beschermde – Afghanistan – vrouw en kinderen – ontbreken uittreksel strafregister – Afghaanse context – machtsovername Taliban – gebrek aan procedurele bescherming wanneer visum geweigerd wordt in afwachting van DNA-test - vernietiging

Pagina's