Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 254.738 - 20-05-2021

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – Kosovo – verklaring directeur neurologische kliniek – complexe neurologische aandoening – niet behandelbaar in openbare gezondheidsinstellingen – voldoende gezaghebbend – systeem terugbetaling medische kosten in Kosovo nog niet in werking – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 254.753 - 20-05-2021

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – Kameroen – terugname verzoek aanvaard door Nederland – geen land van verblijf in de zin van art. 9ter Vw. – geen absolute zekerheid over overdracht aan Nederland – onderzoek exclusief op Nederland gericht – zorgvuldigheidsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 254.828 - 20-05-2021

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – geen schending vrij verkeer – referentiepersoon reeds sinds 2008 in België – determinerend motief – art. 3.2 Burgerschapsrichtlijn - HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 254.722 - 19-05-2021

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. – affectieve banden – regelmatig contact te wijten aan houden van de vader – contact verhinderd door vader – bevel Hof van Beroep tot contactherstel - EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 254.645 - 18-05-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Albanië – uitsluiting – art. 1 F Vluchtelingenverdrag – art. 55/2 Vw. – art. 55/4, eerste lid, c) Vw. – ernstig niet-politiek misdrijf buiten het land van toevlucht – opzettelijke poging tot moord – straf reeds uitgezeten – geen beperking in art. 1 F - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 254.665 - 18-05-2021

  Einde verblijf – bijlage 21 – familielid van een Unieburger – stopzetting wettelijke samenwoning – art. 42quater Vw. – omgangsrecht met minderjarig kind – jonge leeftijd kind – weigering erkenning door ambtenaar burgerlijke stand – vonnis familierechtbank – DNA onderzoek – hoger belang van het kind – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 254.427 - 12-05-2021

  Intrekking single permit – mededeling DVZ – instructie tot aflevering bijlage 51 – louter betekening van gewestelijke beslissing om toelating tot arbeid te beëindigen – art. 36 Samenwerkingsakkoord 2 februari 2018 – enkel beroep mogelijk bij bevoegde gewestelijke overheid – geen aanvechtbare rechtshandeling – beroep onontvankelijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 254.183 - 07-05-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – seksuele geaardheid – relatie niet betwist – landeninformatie in administratief dossier te summier – incidenten volgens CGVS onvoldoende zwaarwichtig – onredelijke bewijslast opgelegd aan verzoekers - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.966 - 04-05-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – seksuele geaardheid - homofoob geweld in El Salvador – interne tegenstrijdigheid in bestreden beslissing – verzoeker heeft ook Costa Ricaanse nationaliteit – geen zorgvuldig onderzoek ten aanzien van Costa Rica - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.968 - 04-05-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – art. 48/7 Vw. – activiteiten in project ter ondersteuning van arme families – doodsbedreigingen – landeninformatie – redelijke mate van waarschijnlijkheid – geen redelijke overheidsbescherming – geen intern vestigingsalternatief – art. 48/4, § 2, b) Vw. – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.965 - 04-05-2021

  BGV – bijlage 13quinquies – Palestijnse origine – uitgesloten van vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming – Gaza – UNRWA – art. 3 EVRM – geen bescherming of bijstand – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.881 - 03-05-2021

  Vertegenwoordiging minderjarige verzoeker – beide ouders – tegenstrijdige belangen tussen ouders – advocaat aangesteld door beide ouders – beroep niet ontvankelijk – afstand van geding

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.776 - 30-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – vrees voor ex-man en schoonfamilie – femicide – gendergerelateerd geweld – onvoldoende bescherming – art. 48/7 Vw. – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.822 - 30-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – minderjarige dochter verkracht door bendelid MS13 – potentieel risicoprofiel – onderzoek met verhoogde aandacht – individuele omstandigheden – dochter niet gehoord door CGVS – art. 48/7 Vw. – geen intern vestigingsalternatief – geen effectieve toegang tot overheidsbescherming – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.771 - 30-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Eritrea – vrees omwille van desertie uit leger en illegale vlucht – art. 48/7 Vw. – samenhangende en aannemelijke verklaringen omtrent vervolgingsfeiten – voordeel van de twijfel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.598 - 30-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Pakistan – verzoekers advocaat toegang tot gebouw CGVS ontzegd – recht om zich te laten bijstaan door advocaat – organisatorische of andere noodwendigheden kunnen niet opwegen tegen recht op bijstand – coronacrisis – art. 13/1 en 19 KB 11 juli 2003 – rechten van verdediging – substantiële onregelmatigheid – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.773 - 30-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Tanzania – geaardheid – prima facie doorleefde, samenhangende en aannemelijke verklaringen – motivering in bestreden beslissing niet overtuigend – context en verloop van het persoonlijk onderhoud - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.714 - 29-04-2021

  Inreisverbod – bijlage 13sexies – schijnrelatie – verschillende procedures gezinshereniging als ander familielid – misbruik procedure – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.389 - 23-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – ouders van verzoeker waren advocaten die bendeleden MS-13 verdedigden en werden vermoord – reeds ernstige schade ondergaan – toekomstgerichte beoordeling – individuele omstandigheden – verhoogd risico in de zin van art. 48/4, § 2, b Vw. – geen effectieve toegang tot doeltreffende en niet-tijdelijke overheidsbescherming – geen intern vestigingsalternatief – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.392 - 23-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – geaardheid – niet in twijfel getrokken – risico in concreto aannemelijk maken – gebrek aan plausibiliteit en coherentie – onduidelijke vraagstelling door CGVS – toegang tot effectieve overheidsbescherming – landeninformatie verouderd en summier – vernietiging

Pagina's