Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.133 - 29-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – UNRWA – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – UNRWA gezinskaart – hieruit blijkt niet dat verzoeker heden geregistreerd is - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.100 - 28-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – reeds internationale bescherming in Griekenland – geen verblijfsvergunning – lange procedure – nodig voor uitoefenen rechten – kwetsbaar profiel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.922 - 26-04-2022

  BGV – au pair – beëindiging au-pair overeenkomst – arbeidskaart B verbonden aan bepaalde werkgever – art. 13, § 3 Vw. – bestaansreden voor verblijfsmachtiging vervallen – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.937 - 26-04-2022

  Gezinshereniging – bijlage 20 zonder BGV – echtgenoot van een Belg – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – behoefteanalyse – geen volledig zicht op actuele beschikbare bestaansmiddelen – bewijs van arbeidsongeschiktheidsuitkering en arbeidsongevallenvergoeding voor 2020 – geen bewijs voor 2021 – foutieve of onvolledige redenering - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.913 - 26-04-2022

  Einde verblijf - gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 42quater Vw – uitzonderingsbepaling – getrapte bepaling die correspondeert met beëindigingsgrond – gezinscel of minimum aan relatie – geen procedure ontbinding huwelijk opgestart – gezamenlijke vestiging - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.906 - 26-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – geen duidelijk zicht op werkelijke verblijfsplaatsen en levensomstandigheden – samenwerkingsplicht – afkomst ongeloofwaardig - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.814 - 25-04-2022

  Gezinshereniging – bijlage 20 zonder BGV – ouder van minderjarige Unieburger – inreisverbod - HvJ 8 mei 2018, nr. C82/16, K.A. – art. 8 EVRM – belangenafweging – geen onoverkomelijke hinderpalen – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.818 - 25-04-2022

  Gezinshereniging – familielid van een Belg die gebruik heeft gemaakt van vrij verkeer – schoonbroer – art. 47/1 Vw. – art. 20 en 21 VWEU – HvJ 27 juni 2018, nr. C-230/17, Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn t. Udlændingestyrelsen – twee afzonderlijke cumulatieve voorwaarden – verblijf in andere lidstaat en daar gezinsleven opgebouwd of bestendigd – voorwaarden niet voldaan - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.821 - 25-04-2022

  Einde verblijf – art. 22, § 1, 2° Vw. – inreisverbod – status langdurig ingezetene – openbare orde - nota’s staatsveiligheid – Salafistische propaganda – vrijgesproken voor deelname aan activiteiten terroristische groepering – woont en werkt in Nederland – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.785 - 25-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – internationale bescherming in Roemenië – vluchtelingenstroom uit Oekraïne – geen bewijs dat verzoeker zich niet langer om bescherming kan beroepen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.645 - 22-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië – NBMV – onzorgvuldig gebruik Minteh-fiche – ontbreken essentiële elementen – reden voor verzoek internationale bescherming niet bevraagd - onzorgvuldigheid – verder onderzoek noodzakelijk – persoonlijke omstandigheden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.648 - 22-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië – intrekking vluchtelingenstatus – openbare orde – gevaar voor de samenleving – bijzonder ernstig misdrijf - art. 55/3/1, § 1 Vw. – laakbaar en verwerpelijk karakter, maar niet “bijzonder” ernstig – aard van daadwerkelijk geleden schade, opgelegde straf en toegepaste procedureregels – specifieke context – onzorgvuldige en onvolledige informatie – behoud vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.435 - 20-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Libanon – volgend verzoek – verzoeker teruggekeerd en nieuwe feiten van vervolging ingeroepen – definitie volgend verzoek – art. 57/6/2 Vw. – parlementaire voorbereiding – elk nieuw verzoek - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.409 - 19-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – echtgenoot erkend als vluchteling in Spanje – mogelijkheid tot gezinshereniging – terugkeer naar Syrië louter hypothetisch – art. 23 Richtlijn 2011/95/EU - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.004 - 07-04-2022

  Gezinshereniging – bijlage 20 zonder BGV – ouder van Belgisch minderjarig kind – identiteitsdocument – Hongaars reisdocument en Hongaarse verblijfskaart – subsidiair beschermde in Hongarije – geen identiteitsdocument uit land van herkomst – geen vereiste in art. 40ter Vw. – geen geldig reisdocument vereist – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.006 - 07-04-2022

  Art. 10, § 1, 2° Vw. – voorwaarden om Belgische nationaliteit te herkrijgen – verzoeker heeft in 2000 de Belgische nationaliteit verworven, maar verloren omdat hij geen verklaring heeft afgelegd tot behoud nationaliteit bij Belgische ambassade in Casablanca – van rechtswege toegelaten tot verblijf – geen procedure opgestart – art. 24 WBN vereist dit niet – geen ononderbroken verblijf sedert twaalf maanden – niet verplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.998 - 07-04-2022

  Gezinshereniging – ander familielid van Brit – ten laste – Brexit – terugtrekkingsakkoord – art. 47/1 Vw. – geen begunstigden – verzoeker kan zich niet op terugtrekkingsakkoord beroepen – art. 3 EVRM - territoriale rechtsmacht – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.968 - 05-04-2022

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – aanvraag voor minderjarig kind, niet voor ouders – minderjarigheid als buitengewone omstandigheid – belang van het kind – eenheid van gezin – afhankelijkheid van ouders – aanvraag kan niet los bekeken worden van ouders – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.813 - 31-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – vierde verzoek – onontvankelijk – nieuwe elementen – individuele beoordeling – gewijzigde situatie in Afghanistan - machtsovername taliban – geen nieuw gehoor plaatsgevonden – situatie Hazara – EASO rapport – situatie terugkeerders – socio-economische en humanitaire situatie in Afghanistan – summiere analyse door CGVS – onderzoeksbevoegdheid – veiligheidssituatie in Afghanistan – onstabiele situatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.812 - 31-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – NBMV – Afghanistan - onvoldoende onderzoek CGVS – inspanningsverbintenis en samenwerkingsplicht CGVS – hoger belang van het kind – bijzonder kwetsbare minderjarige – verstandelijke beperking – bijzondere procedurele waarborgen – vernietiging

Pagina's