Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.509 - 22-06-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Rusland – Tsjetsjenië – verwestering - twaalf jaar gewacht om nieuwe asielaanvraag in te dienen – islamitische regime in Tsjetsjenië – geen bewijst dat reintegratie niet mogelijk zou zijn of tot problemen zou kunnen leiden – militaire dienstplicht - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.435 - 21-06-2022

  Intrekking vluchtelingenstatus – openbare orde – art. 55/3/1, § 1 Vw. – gevaar voor de samenleving – ernstig misdrijf – restrictief interpreteren – poging tot doodslag - uitstel gevangenisstraf – resultaten geestesonderzoek stellen dat er geen gevaar is dat verzoeker opnieuw soortgelijke misdrijven pleegt – relevante elementen – behoud vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.205 - 17-06-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië - vrouwelijke genitale verminking – FGM – medische attesten – begin van bewijs – onvoldoende onderzocht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.160 - 16-06-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië – minderjarige – art. 57/6, § 3, 6° Vw. – geen eigen feiten ingeroepen – onontvankelijk – reeds beoordeeld in eerdere aanvraag door moeder – nieuwe documenten – verwesterd profiel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.150 - 16-06-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – uitsluiting – ernstig niet-politiek misdrijf – foltering – niet bestraffing in herkomstland verhindert toepassing uitsluitingsclausule niet – strafrechtelijke veroordeling niet noodzakelijk – bevel van een meerdere - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.134 - 16-06-2022

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Unieburger – art. 40bis Vw. – financieel ten laste – uitzendarbeid niet uitgesloten – regelmatig en stabiel – zorg voor het kind – daadwerkelijke zorg - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.047 - 14-06-2022

  Gezinshereniging – gezinshereniging met subsidiair beschermde – Afghanistan – vrouw en kinderen – ontbreken uittreksel strafregister – Afghaanse context – machtsovername Taliban – gebrek aan procedurele bescherming wanneer visum geweigerd wordt in afwachting van DNA-test - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.044 - 14-06-2022

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – geen buitengewone omstandigheden – schrijnende gevallen – art. 6.4 Terugkeerrichtlijn – geen rechtstreekse werking – geen verplichting – invulling begrip buitengewone omstandigheden - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.953 - 13-06-2022

  Gezinshereniging – ouder van minderjarige Belg – art. 40ter Vw. – begrip ‘vervoegen’ – gezinsleven – art. 8 EVRM – zowel affectieve als financiële band vereisen is niet conform rechtspraak EHRM – financiële band niet determinerend – verblijfsregeling – bedoeling verzoeker om financieel bij te dragen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.777 - 08-06-2022

  Gezinshereniging – echtgenote van erkend vluchteling – art. 10 Vw. - Zuid-Soedan - bewijs huwelijk – schijnhuwelijk – schending gezag van gewijsde eerder vernietigingsarrest – minimale wijzigingen ten aanzien van vernietigde beslissing – louter rechtstheoretische toelichtingen - motiveringsplicht – zorgvuldigheidsplicht – hoger belang van het kind – DVZ wist dat verzoekster reeds bevallen moest zijn – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.737 - 08-06-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – medische problematiek – gevorderde leeftijd – noodzakelijke verplaatsingen – veiligheidssituatie – groter risico – persoonlijke omstandigheden – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.662 - 03-06-2022

  Gezinshereniging – kind van Belg – art. 43 Vw. – fraus omnia corrumpit – bewijslast bij DVZ – betwisting inhoud geboorteakte – laattijdige registratie geboorteakte toegestaan in Ghana – gedrag verzoekende partij – motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.534 - 01-06-2022

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – ernstige psychische aandoening – erkend vluchteling in Griekenland – art. 3 EVRM – vertrouwensbeginsel – kwetsbaar profiel – niet louter verwijzen naar algemene situatie in Griekenland – toegang tot adequate zorg – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.526 - 31-05-2022

  Einde verblijf – gezinshereniging – bijlage 21 – kind in pleegzorg – art. 8 EVRM – hoger belang van het kind – beschermingswaardige band tussen kind en moeder wordt vermoed – gezinscel vereist geen samenwoning – fair balance test – ouderlijk gezag blijft bewaard tijdens pleegzorg – DVZ heeft geen contact opgenomen met pleegzorg – onderzoeksplicht – zorgvuldigheidsplicht – kennelijk onredelijk – geen objectieve aanwijzingen dat verzoekster via pleegzorg geregelde bezoek niet daadwerkelijk zou hebben uitgeoefend - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.495 - 31-05-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaalde nationaliteit – geboren in België – moeder heeft internationale bescherming in Bulgarije – geëigende procedures – art. 23 Richtlijn 2011/95/EU – geen Dublin overnameverzoek overgemaakt aan Bulgarije – eigen verzoek om internationale bescherming – geen afdoende onderzoek - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.497 - 31-05-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Colombia – geaardheid – voor het eerst aangehaald op persoonlijk onderhoud – niet grondig bevraagd – toekomstgerichte beoordeling – zorgvuldigheid - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.470 - 30-05-2022

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch kind – geen samenwoonst – affectieve banden – DVZ kent geen bewijswaarde toe aan schriftelijke verklaringen – bewijswaarde – correctheid verklaringen kan worden nagegaan – verklaringen niet los zien van foto’s – verklaringen huisarts hebben zekere bewijswaarde gezien professionele band – motiveringsplicht – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.278 - 24-05-2022

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – medische problematiek – eerder ingeroepen in 9ter aanvragen – recente medische attesten – bevestiging van eerder aangehaalde problematiek – niet aangetoond dat ziekte zodanig geëvolueerd is dat bevindingen in medische regularisatieprocedure niet langer opgaan - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.252 - 24-05-2022

  Gezinshereniging – kind van een Belg – art. 40ter Vw. – voorwaarde ten laste zijn – verzoeker tewerkgesteld op ogenblik van bestreden beslissing – interne situatie, Unierecht niet van toepassing – richtlijnconforme interpretatie niet aan de orde – wetgever heeft uitdrukkelijk gekozen voor strengere toepassing ten aanzien van Belgen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.316 - 24-05-2022

  Gezinshereniging – kind van een Belg – meerderjarig – nationale veiligheid – veroordelingen voor terroristische misdrijven – contacten met Trabelsi – meerdere familieleden naar Syrië – radicaalislamisme – nota’s VSSE en OCAD – actuele bedreiging – voldoende banden met Marokko – art. 3 EVRM – art. 8 EVRM - verwerping

Pagina's