Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.656 - 12-05-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijnse origine – uitsluiting – art. 1 F Vluchtelingenverdrag – geregistreerd bij UNRWA – ernstig niet-politiek misdrijf – mensensmokkel – straf volledig uitgevoerd – verplicht karakter art. 1 F – evenredigheidstoets - verwerping – bevestiging uitsluiting

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.499 - 10-05-2022

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – hoge leeftijd – mantelzorg gewenst volgens standaard medisch getuigschrift – niet verklaard door enige fysieke belemmering uitgezonderd de leeftijd – gewenst is niet absoluut noodzakelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.489 - 10-05-2022

  Intrekking vluchtelingenstatus – art. 55/3/1, § 2, 2° Vw. – persoonlijk gedrag – erkenning wegens bekering – geringe geloofsactiviteiten na toekenning vluchtelingenstatus – onderzoek op eigen initiatief CGVS - getuigenverklaring dominee - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.564 - 10-05-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijnse origine – volgend verzoek – nieuwe elementen – COI Focus 14 februari 2022 – precaire ligging woning – verscherpte lokale vatbaarheid – financiële crisis UNRWA – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.400 - 09-05-2022

  Art. 9ter Vw. – uitsluiting – MB van terugwijzing – art. 55/4, § 1, c Vw. – parlementaire voorbereiding - afweging aan de hand van concrete omstandigheden van de zaak – beperking tot verwijzing naar MB waarin slechts een opsomming van veroordelingen staat – motiveringsplicht – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.366 - 06-05-2022

  Derdelands student – art. 58 en 59 Vw. – 32 studiepunten in plaats van volledig studieplan – niet mogelijk volledig studieplan te volgen door zwangerschap – DVZ niet op de hoogte gesteld – BGV – art. 74/13 – verzoekster niet op de hoogte van intentie om bevel af te leveren – geen mogelijkheid gekregen om op zwangerschap te wijzen – niet gevraagd naar gezinsleven – hoorrecht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.233 - 03-05-2022

  Gezinshereniging – kind van erkend vluchteling – art. 10 Vw. – onduidelijkheid over leeftijd verzoeker – gezinshereniging slechts tot 18 jaar mogelijk – discrepantie tussen papieren taskara’s en huidige elektronische taskara’s en Afghaanse paspoorten – meer uniform en beveiligd – elektronische taskara’s en paspoorten zijn officiële stukken – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.202 - 02-05-2022

  Detentie – weigering toegang aan de grens met terugdrijving – bijlage 11 – niet in bezit van reisdocument – UDN – art. 8 EVRM – art. 3 Vw. – enkel fotokopieën van stukken - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.190 - 02-05-2022

  Gezinshereniging – ouder van minderjarige Unieburger – geen samenwoonst – kinderen geplaatst door jeugdrechter – verontrustende opvoedingssituatie – geen bewaarrecht – kinderen niet ten laste – niet voornaamste zorgdrager – hoederecht moet begrepen worden als daadwerkelijke zorg voor het kind – veroordeling voor opzettelijke slagen en verwondingen aan moeder van kind – art. 8 EVRM – geen BGV - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.124 - 29-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Jemen – internationale bescherming in Griekenland – geldigheidsduur Griekse verblijfskaart verstreken – landeninformatie – AIDA-rapporten – hinderpaal - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.156 - 29-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – huiselijk geweld – geweld tegen vrouwen – risicoprofiel – geloofwaardig relaas over huiselijk geweld door echtgenoot – fysiek geweld ondergaan dat gekwalificeerd wordt als vervolging – geen daadwerkelijke overheidsbescherming – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.133 - 29-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – UNRWA – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – UNRWA gezinskaart – hieruit blijkt niet dat verzoeker heden geregistreerd is - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.100 - 28-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – reeds internationale bescherming in Griekenland – geen verblijfsvergunning – lange procedure – nodig voor uitoefenen rechten – kwetsbaar profiel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.922 - 26-04-2022

  BGV – au pair – beëindiging au-pair overeenkomst – arbeidskaart B verbonden aan bepaalde werkgever – art. 13, § 3 Vw. – bestaansreden voor verblijfsmachtiging vervallen – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.937 - 26-04-2022

  Gezinshereniging – bijlage 20 zonder BGV – echtgenoot van een Belg – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – behoefteanalyse – geen volledig zicht op actuele beschikbare bestaansmiddelen – bewijs van arbeidsongeschiktheidsuitkering en arbeidsongevallenvergoeding voor 2020 – geen bewijs voor 2021 – foutieve of onvolledige redenering - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.913 - 26-04-2022

  Einde verblijf - gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 42quater Vw – uitzonderingsbepaling – getrapte bepaling die correspondeert met beëindigingsgrond – gezinscel of minimum aan relatie – geen procedure ontbinding huwelijk opgestart – gezamenlijke vestiging - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.906 - 26-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – geen duidelijk zicht op werkelijke verblijfsplaatsen en levensomstandigheden – samenwerkingsplicht – afkomst ongeloofwaardig - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.814 - 25-04-2022

  Gezinshereniging – bijlage 20 zonder BGV – ouder van minderjarige Unieburger – inreisverbod - HvJ 8 mei 2018, nr. C82/16, K.A. – art. 8 EVRM – belangenafweging – geen onoverkomelijke hinderpalen – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.818 - 25-04-2022

  Gezinshereniging – familielid van een Belg die gebruik heeft gemaakt van vrij verkeer – schoonbroer – art. 47/1 Vw. – art. 20 en 21 VWEU – HvJ 27 juni 2018, nr. C-230/17, Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn t. Udlændingestyrelsen – twee afzonderlijke cumulatieve voorwaarden – verblijf in andere lidstaat en daar gezinsleven opgebouwd of bestendigd – voorwaarden niet voldaan - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.821 - 25-04-2022

  Einde verblijf – art. 22, § 1, 2° Vw. – inreisverbod – status langdurig ingezetene – openbare orde - nota’s staatsveiligheid – Salafistische propaganda – vrijgesproken voor deelname aan activiteiten terroristische groepering – woont en werkt in Nederland – verwerping

Pagina's